Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

II. Korintskym - Jur

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

II. Korintskym - Jur

 1. 1. ČI NÁJDE VIERU NA ZEMI...?* II. List Korintským CB Svätý Jur 7. novemeber 2010 * Luk 18:8b
 2. 2. Teenageri USA (Zmena oproti roku 2009) 1997/2009 Účasť na zhromaždeniach - 35% Účasť v malých skupinách - 21 až 30% Darcovstvo -26 až 35% Verejná modlitba -71 až 81% Svedectvo (schopnosť vysvetliť dôvody pre vlastnú vieru) 45% The Barna Research, 2010
 3. 3. 5,164 4,154 2,265 Barrett: World Christian Encyclopedia, Vol. 1
 4. 4. Barrett: World Christian Encyclopedia , Vol.1,
 5. 5. Aké sily spôsobjú ústup svedeckého života • Vývojová psychológia: - Kto som? (Identita) - Ako sa vyrovnať so zodpovednosťou? Dokážem to? (Budovanie životných platforiem) - Aký má význam naše úsile? (Budovanie dedičstva)
 6. 6. Aké sily spôsobjú ústup svedeckého života • Vývojová psychológia: Kto som? – Ako na to? Dokážem to? - Aký to má význam? • Výstup postmoderného myslenia: „Privatizácia“ pravdy
 7. 7. Aké sily spôsobjú ústup svedeckého života • Vývojová psychológia: Kto som? – Ako na to? Dokážem to? - Aký to má význam? • Výstup postmoderného myslenia: „Privatizácia“ (individualizácia) pravdy • Vývoj náboženských hnutí: Kult, Nové naboženské hnutie, Denominalizácia a Cirkev
 8. 8. 1. Pavlova cesta
 9. 9. 2. Pavlova cesta
 10. 10. 3. Pavlova cesta
 11. 11. 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Ukrižovanie a zmŕtvych vstanie Krista (33/30) Pavlove obrátenie (33/34) Pavlova prvá návšteva Jeruzalema (36/37) Pavlova misia v Sýrii a Ciliciii (37-45) Pavlov „osteň v tele“ (42-44) Pavlova druhá navšteva Jeruzalema (44-47) Pavlova prvá misíjna cesta (46-47) Pavlova tretia navšteva Jeruzalema (koncil, 48-49) Pavlova druhá misíjna cesta (1.5 roka v Korinte, 49-51) Pavlova tretia misíjna cesta (52-57) Pavlov I.list Korinťanom (z Efezu, 53-55) Pavlov „zarmucjúci“ list a II.list Korinťanom (z Macedónie) Pavel umučený v Ríme (64-67)
 12. 12. Témy II.Listu Korintským • Charakter práce Ap.Pavla – duchovná transformácia človeka (kap 1 až 7), Pavlov pohľad na minulosť • Zbierka do Jeruzalema (kap 8 a 9) – potreby súčasnosti • Druhá výzva k pokániu tým, ktorí ešte zostali vo vzbure voči Pavlovi (kap 10 až 13) – pohľad do budúcnosti
 13. 13. Kapitola 1: Božia prítomnosť vo svete (18) Ale verný je Boh a tak naše slovo k vám nebolo áno a nie. (19) Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás (Silvána a Timotea) medzi vami kázaný je áno v Ňom. (20) Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich len je, sú v Ňom áno. Bohu na slávu skrze nás.
 14. 14. Kapitola 2 Charakter šírenia duchovného života (12) Keď som prišiel do Troady za cieľom evanjelia Kristovho a hoci som mal dvere otvorené v Pánovi nemal som oddychu vo svojom duchu kým som nenašiel svojho brata Títa (13) Rozlúčiac sa s nimi odišiel som do Macedónie (14) No vďaka Bohu, ktorý nám dáva v Kristovi víťaziť a zjavuje svoju vôňu skrze nás na každom mieste. (15) Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia i tými, ktorí hynú.
 15. 15. Kapitola 3 Proces rastu duchovného života (17) Pán je Duch a kde je Duch Pánov, tam je sloboda (18) My všetci s odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej ako v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz (na Kristov), od slávy k sláve, od Ducha Pánovho
 16. 16. Kapitola 4 Ľudská úloha v procese duchovnej transformácie iných (5) Nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako Pána a sami sme vašimi sluhami pre Ježiša (6) Lebo je to Boh, ktorý spôsobuje to, aby sa v tme zaskvelo svetlo v našich srdciach na osvetlenie pravej známosti Božej slávy. (7) Takže ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás
 17. 17. Kapitola 5 Osobná motivácia pre nasledovanie Krista (1) Veď predsa vieme, že keď náš pozemský dom bude zborený, máme dokonalý dom učinený Bohom v nebesiach . (2) V našom živote teda vzdycháme túžiac si obliecť náš príbytok z neba. (5) No ten, kto nás k nebeskému domu pripravuje, je Boh. A ako závdavok nám dal svojho Ducha
 18. 18. (10) Lebo všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si každý odniesol to, čo v živote vykonal, či dobré, či zlé. (17) Ale ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré pominulo, všetko je nové (14) Preto láska Kristova nás núti! (20) Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, zmierte sa s Bohom Kapitola 5 Motivácia pre nasledovanie Krista
 19. 19. II.Kor 2:18 My všetci s odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej ako v zrkadle meníme sa na ten istý obraz (Kristov), od slávy k sláve, od Ducha Pánovho BOH JE BLÍZKO!
 20. 20. Zjav. Jána 2:17 Tomu kto zvíťazí dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom je napísané nové meno, o ktorom nevie nikto, iba ten kto ho berie II.Kor 2:18 My všetci s odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej ako v zrkadle meníme sa na ten istý obraz (Kristov), od slávy k sláve, od Ducha Pánovho
 21. 21. Zjav. Jána 2:17 Tomu kto zvíťazí dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom je napísané nové meno, o ktorom nevie nikto, iba ten kto ho berie II.Kor 2:18 My všetci s odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej ako v zrkadle meníme sa na ten istý obraz (Kristov), od slávy k sláve, od Ducha Pánovho Izaiáš 55:4,5 Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom národov! Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.
 22. 22. Podmienky šírenia kresťanstva I • Osobnostné predpoklady – Pavel – vášnivý nasledovník Krista – Vzdelanie: farizeus, znalosť grécko – rímskej kultúry • Vodcovské zručnosti: vízia, vedenie tímu a tvorba finančného zabezpečenia • Sociálno-politické predpoklady: – Jeden štát – Spoločný jazyk / kultúra – Rozvoj obchodu – Urbanizácia – Oikos: sociálno-ekonomická jednotka štátu
 23. 23. Podmienky šírenia kresťanstva II • Nábožensko-morálna situácia – Monoteizmus vs polyteizmus – Univerzalizmus kresťanstva – Nová morálka: • Odstránenie rozdielov medzi bohatými a chudobnými • Nové zaobchádzanie s otrokmi • Manželstvo jedného muža a jednej ženy na celý život • Ochrana života novonarodených detí (dievčat)
 24. 24. Kde sú tí, ktorí by ... Poznali zvesť evanielia Poznali svoju dobu a kultúru Prežili zodpovednosť za zachovanie viery v mladších generáciách

×