Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
lentecradle to cradle vier seizoenen
In de natuur is de lente een periode van een frisse start en een nieuw beginmet ontluikend leven. Alles om ons heen staat ...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EnIeUW BeGIn VOOR  DeSSODoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met deHamburgse...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EWAt BeteKent DIt VOOR DeSSO?De tapijten gemaakt volgens het Cradle to Cradle - princi...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe VISIe VAn DeSSOBij DESSO heeft het maken van mooie en waardevolle producten altijd ...
tIjDpAD VOOR De  InVOeRInG VAn De VISIe2008 - 2010•	  Ontwikkelen van een plan voor een gefaseerde eliminatie van   ma...
zOmeRcradle to cradle vier seizoenen
In de natuur is de zomer het jaargetijde waarin warmte en lichtoverheersen. De bomen staan volop in het blad en weelderigg...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L Eeen StRAlenDe tOeKOmStDESSO streeft ernaar omgevingen met tapijt te creëren waarin de...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDeSSO GARAnDeeRt  In Alle OpzICHten De BeSte KWAlIteItOntwerpers en architecten kun...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe VOlGenDe StAppen  Op WeG nAAR HetCRADle tO CRADle-     KeURmeRKVoordat het Cr...
epeA en DeSSOEen van de grondleggers van het Cradle to Cradle - concept, devermaarde Duitse wetenschapper prof. dr. Michae...
HeRfStcradle to cradle vier seizoenen
In de natuur is de herfst het jaargetijde waarin de oogst plaatsvindt.De bladeren vallen en vormen een bed op de aarde, wa...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EAfVAl IS VOeDSelIn de natuur wordt de energie van de zon gebruikt voor de productievan...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EHet teRUGnAme - SYSteem VAn DeSSOBinnen het Cradle to Cradle - concept is het van wez...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe BelAnGRIjKe CYClIVAn CRADle tO CRADleCradle to Cradle haalt zijn inspiratie uit de ...
PRODUCTIE         materialen                       producten       LEVERANCIER   ...
WInteRcradle to cradle vier seizoenen
In de natuur is de winter het jaargetijde waarin de energie terugstroomtnaar de wortels en zich voorbereidt op een nieuw g...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDeSSO BeReIDt zICH  VOOR Op een nIeUW tIjDpeRKCradle to Cradle inspireert ons om tap...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EeCO-effICIËnte StAppen•	  Al het halffabricaat tapijtafval wordt gerecycled en gebrui...
D E S S O C R A D L E TO C R A D L EOpROep AAn Al Onze pARtneRSDESSO is bijzonder trots op zijn integere aanpak. Wij make...
A CAll tO  All OUR AffIlIAteSWe zijn van mening dat DESSO tot het selecte gezelschap vanbedrijven behoort dat haar verant...
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursgerechtigde mag niets volledig of g...
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Desso Cradle to Cradle brochure
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Desso Cradle to Cradle brochure

790 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Desso Cradle to Cradle brochure

 1. 1. lentecradle to cradle vier seizoenen
 2. 2. In de natuur is de lente een periode van een frisse start en een nieuw beginmet ontluikend leven. Alles om ons heen staat in bloei, groeit en verandert.Als we het voorjaar vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle -producten, dan is dit de periode waarin, na een fase van onderzoek enontwikkeling, nieuwe producten worden gelanceerd en gestart wordt methet produceren van nieuwe producten en diensten.
 3. 3. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EnIeUW BeGIn VOOR DeSSODoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met deHamburgse organisatie EPEA (Environmental ProtectionEncouragement Agency) is DESSO nu de eerste tapijtproducentbinnen de regio EMEA die gaat werken volgens het Cradle toCradle - principe.Dit illustreert het drastische besluit van DESSO om bij hetproduceren van tapijten en kunstgras verder te gaan dan ‘gewone’duurzaamheid. Hiermee zet DESSO een fundamentele enbaanbrekende stap vooruit op milieugebied. Een gebied waaropwe toch al een voortrekkersrol spelen.CRADle tO CRADle OntWeRp BIj DeSSODe Cradle to Cradle - filosofie put inspiratie uit de wisseling vande seizoenen in de natuur en streeft ernaar eindeloze cycli vanbiologische en technische grondstoffen te creëren. De filosofie stelteen productieontwerp dat volledig afvalvrije producten voortbrengtdie biologisch afbreekbaar zijn, of in hun geheel opnieuw gebruiktkunnen worden als grondstof voor nieuwe producten.Deze producten zijn gemaakt in productieprocessen die gebruikmaken van duurzame energie en bovendien waterbesparend enmaatschappelijk verantwoord zijn.Bij het ontwerp hanteren wij een nieuwe aanpak die ervoorzorgt dat onze producten zijn gemaakt van milieuvriendelijkematerialen die gezond zijn voor de mens en aan het einde van hunlevenscyclus biologisch afbreekbaar zijn of technisch gerecycledkunnen worden.
 4. 4. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EWAt BeteKent DIt VOOR DeSSO?De tapijten gemaakt volgens het Cradle to Cradle - principe, zullenbeschikbaar zijn in het zelfde, uitgebreide aanbod met dezelfdesuperieure kwaliteit en duurzaamheid waar DESSO bekend omstaat.Door de Cradle to Cradle - filosofie stap voor stap in onsontwerpproces te integreren, zorgen we ervoor dat onze productengoed zijn voor de gezondheid en een positief effect hebben opmens en milieu.COntInU pROCeSDESSO verplicht zich om met Cradle to Cradle per definitie te kijkennaar de lange termijn.Een Cradle to Cradle - product maken is een enorme uitdaging.Voor bepaalde stadia in het proces zijn geheel nieuwetechnologieën noodzakelijk. Het Cradle to Cradle - eindproduct zaler niet van vandaag op morgen zijn, maar moet worden gezien alseen continu ontwikkeling- en verbeteringsproces.Op deze gedachte stoelt het Cradle to Cradle - ontwerpproces.Hierin wordt niet alleen het bestaande productassortimentgewaardeerd, maar juist ook de vooruitgang die wordt geboekt.
 5. 5. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe VISIe VAn DeSSOBij DESSO heeft het maken van mooie en waardevolle producten altijd alde hoogste prioriteit. Aan deze kwaliteitsdoelstelling is nu een nieuwedimensie toegevoegd: Cradle to Cradle - kwaliteit. Vanuit dit oogmerkbeperkt kwaliteit zich niet langer tot de tastbare eigenschappen van hetproduct, maar heeft ook, in de breedst mogelijke zin, betrekking op heteffect ervan op mens en milieu. Kwaliteit is ook de identiteit van het bedrijfdat dit product maakt. DESSO is nu deze interessante en inspirerendeweg ingeslagen en wordt daarbij gesteund door de vooruitziende blik enruime ervaring van EPEA. DESSO heeft besloten een Cradle to Cradle -bedrijf te worden en Cradle to Cradle - producten te vervaardigen. Dit is deCradle to Cradle - visie van DESSO in een notendop:• DESSO integreert de Cradle to Cradle - denkwijze in zijn systemen.• DESSO stelt zich duidelijke doelen ten aanzien van de vooruitgang in de implementatie van Cradle to Cradle. Regelmatig worden nieuwe Cradle to Cradle - doelstellingen vastgesteld voor de activiteiten van het bedrijf en wordt ernaar gestreefd deze te halen.• DESSO wordt niet ‘minder slecht’ maar juist beter voor mens en milieu. De Cradle to Cradle - tapijten zijn ontworpen vanuit een positieve invalshoek. Niet “minder giftige stoffen gebruiken”, maar een zorgvuldige keuze van goede materialen die niet schadelijk zijn voor gezondheid of milieu, waardoor het tapijt zijn goede eigenschappen behoudt en zijn minder goede kwijtraakt.• DESSO beschouwt tapijt als een grondstof. Producten worden gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden en daardoor opnieuw in de technische cyclus terechtkomen.• Producten worden zo ontworpen dat ze uit elkaar te halen zijn en daardoor beter gerecycled kunnen worden. Eenvoudige demontage voorkomt dat de materiaalstromen verontreinigd raken; zo wordt hergebruik gemakkelijker.
 6. 6. tIjDpAD VOOR De InVOeRInG VAn De VISIe2008 - 2010• Ontwikkelen van een plan voor een gefaseerde eliminatie van materialen die niet voldoen aan de Cradle to Cradle - principes.• Ontwikkelen van een prototype tapijt waaruit grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.• Beginnen met de Cradle to Cradle certificering van producten.• 50% aandeel duurzame energie in ontwikkeling en productie.• Starten met het opzetten van een terugnamesysteem.• Starten met het opzetten van een daadwerkelijk recyclingconcept.2010 - 2020• 50% post-consumer materiaal als basis voor nieuwe tapijten.• 100% ingekochte duurzame energie voor ontwikkeling en productie.• Afvalwater uit de fabriek is schoner dan het water waarin het wordt afgevoerd.• Realiseren van unieke, op maat afgestemde terugname- en recyclingsystemen.• Invoeren van Cradle to Cradle supply-chain management: leveranciers, retail organisaties, distributeurs, transporteurs, enz.• Alle DESSO tapijten worden volgens Cradle to Cradle - ontwerpconcepten ontwikkeld en gecertificeerd.• Alle basisstoffen voor materialen en processen zijn afkomstig uit duurzame of hergebruikte bronnen.• Alle materialen kunnen op een veilige manier worden terug gebracht in hun biologische of technische cycli.• Alle fases in de productcyclus dragen actief bij aan de recycling van materialen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.
 7. 7. zOmeRcradle to cradle vier seizoenen
 8. 8. In de natuur is de zomer het jaargetijde waarin warmte en lichtoverheersen. De bomen staan volop in het blad en weelderiggroen overheerst. De zomer vormt het absolute hoogtepunt vanhet jaar met voorspoed en bloei. Als we dit seizoen vergelijken metde levenscyclus van Cradle to Cradle - producten, dan staat hetsymbool voor de fase waarin producten optimaal presteren.
 9. 9. D E S S O C R A D L E TO C R A D L Eeen StRAlenDe tOeKOmStDESSO streeft ernaar omgevingen met tapijt te creëren waarin demens gezonder dan ooit tevoren kan leven en ademen. We doener alles aan om de omgeving positief te beïnvloeden. Daaromontwikkelt DESSO tapijt dat de binnenluchtkwaliteit bevordert,doordat er minder deeltjes in de lucht rondzweven dan bij hardevloeren.We leven in een wereld waarin de lucht in woon- en werkomgevingenvaak vervuild is door de verdamping van gevaarlijke chemischestoffen uit kunstmatige producten voor dagelijks gebruik. Daarompleit Cradle to Cradle voor producten die veilig kunnen wordengebruikt en niet alleen bijdragen aan comfort en een fraaie inrichting,maar ook aan een hoge kwaliteit en een gezonde omgeving. Omdit te bewerkstelligen, werkt DESSO samen met bedrijven als DOWChemical Company, DSM en Van Gansewinkel.“met Cradle to Cradle kiest DeSSO voor de langetermijn. De ontwikkeling van volledig nieuwe productenen technologieën is een grote uitdaging voor ons. maarwe zijn er trots op dat we deze taak mogen uitvoerenzodat onze producten, ons merk, de mens en onzeplaneet er uiteindelijk beter van worden”.Stef Kranendijk, CeO
 10. 10. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDeSSO GARAnDeeRt In Alle OpzICHten De BeSte KWAlIteItOntwerpers en architecten kunnen hun klanten nu niet alleensterk verbeterde producten aanbieden, maar ze kunnen dezeproducten ook gebruiken om het milieuvriendelijke aspect van huneigen ontwerpen nog sterker te benadrukken. Volledig gewijd aanschoonheid en esthetica zijn ontwerpers en architecten het er overeens dat enkel positief gedefinieerde chemicaliën beschikken overwerkelijke schoonheid. Zij waarderen de mogelijkheid om nieuweontwerpen te creëren die in alle opzichten schoonheid bezitten.
 11. 11. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe VOlGenDe StAppen Op WeG nAAR HetCRADle tO CRADle- KeURmeRKVoordat het Cradle to Cradle - keurmerk formeel wordt verleend,moeten alle producten, materialen en bestanddelen eerst eenstrenge beoordelingsprocedure doorlopen.In de eerste fases van het certificeringsproces worden degrondstoffen beoordeeld en wordt bekeken in hoeverre dezevoldoen aan gezondheidsnormen voor mens en milieu. Ook wordtonderzocht of het productieproces voldoet aan de eisen op hetgebied van recycling, energie- en waterverbruik en maatschappelijkverantwoord ondernemen. EPEA beoordeelt de producten enprocessen van DESSO op basis van gedetailleerde informatie overalle materialen in kwestie.DESSO werkt volgens de ‘passief-positief’ lijst.Op weg naar Cradle to Cradle - certificering gaan wij als volgt tewerk:• We stellen een overzicht op van alle chemische stoffen die onze producten bevatten. Bovendien worden alle samenstellingen gespecificeerd naar hun chemische grondstoffen (basis chemicaliën).• CAS-nummers, veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets) en alle toxicologische en eco-toxicologische gegevens worden verzameld. EPEA beoordeelt alle chemische stoffen aan de hand van twaalf verschillende criteria en geeft het eindoordeel Rood, Geel of Groen.• We zijn al bezig om de chemische stoffen die de kwalificatie Rood hebben gekregen gefaseerd te vervangen. EPEA houdt toezicht op deze plannen.• Momenteel ontwikkelen we ook producten met chemische stoffen en materialen die als positief zijn aangemerkt door EPEA.
 12. 12. epeA en DeSSOEen van de grondleggers van het Cradle to Cradle - concept, devermaarde Duitse wetenschapper prof. dr. Michael Braungart, ispersoonlijk betrokken bij DESSO.Professor Braungart en de architect William McDonough hebbenin 1987 samen het Environmental Protection EncouragementAgency (EPEA) opgericht. EPEA is een internationaal onderzoeks-en adviesinstituut dat samenwerkt met organisaties en bedrijvenin allerlei bedrijfstakken om de productkwaliteit en milieuprestatiesaan de hand van eco-effectiviteit te verbeteren.
 13. 13. HeRfStcradle to cradle vier seizoenen
 14. 14. In de natuur is de herfst het jaargetijde waarin de oogst plaatsvindt.De bladeren vallen en vormen een bed op de aarde, waardoor ze debenodigde voedingstoffen voor het herstel van de natuur leveren. Alswe dit seizoen vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle -producten, dan staat de herfst symbool voor de periode waarinproducten terugkomen en uit elkaar worden gehaald. Er blijft geen afvalover; elk onderdeel fungeert als grondstof voor een nieuwe toekomst.
 15. 15. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EAfVAl IS VOeDSelIn de natuur wordt de energie van de zon gebruikt voor de productievan voedsel. Er wordt niets weggegooid, want afval vormt debasis voor nieuwe voedingsstoffen. Rottend blad of fruit bevat allebenodigde biologische voedingsstoffen voor de gewassen van hetvolgende jaar.Cradle to Cradle is ontstaan als reactie op de enorme afvalbergendie het gevolg zijn van de ‘cradle to grave’ - aanpak. Hierin wordengeproduceerde goederen aan het eind van hun leven uiteindelijk alsafval gedumpt.Cradle to Cradle geeft voorrang aan de circulaire economie bovende lineaire economie.De kracht van Cradle to Cradle ligt in het feit dat we niet krenterigof zuinig hoeven te zijn. We hoeven onze levenswijze niet extreemte versoberen en een ‘nul’ - doelstelling na te streven. In dewereld van Cradle to Cradle maakt het niet uit hoeveel ‘afval’ erwordt geproduceerd, zolang dit maar biologisch afbreekbaar is enteruggevoerd kan worden in het productieproces of kan dienen alsgrondstof voor nieuwe, gerecyclede producten.
 16. 16. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EHet teRUGnAme - SYSteem VAn DeSSOBinnen het Cradle to Cradle - concept is het van wezenlijkbelang dat elk onderdeel van al onze tapijten en kunstgrassenvolledig wordt opgenomen in een technische of biologische cyclus.Momenteel hergebruiken we het product in de cementindustrie,waar het wordt gebruikt als brandstof met een hoge calorischewaarde. Onze stabilisator (kalk) wordt gebruikt als grondstof voorde productie van cement.Omdat tapijten hergebruikt kunnen worden, is het van belangervoor te zorgen dat recycling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Alsonderdeel van ons commitment aan Cradle to Cradle introducerenwe een terugnamesysteem waarin we gebruikte tapijten van onzeklanten verzamelen. Vervolgens zorgen we ervoor dat de oudetapijten naar behoren kunnen worden gerecycled.Samen met onze partners werken we aan een ruwe scheiding,gebaseerd op het type garen en versnippering. Om het garenvan de tapijtrug te kunnen scheiden, moet een innovatievescheidingstechniek verder worden ontwikkeld. De rug kan wordenhergebruikt als rug en het garen kan worden omgesmolten totgekleurd garen. Ook kan het materiaal in een volgend procesworden gedepolymeriseerd om de grondstof terug te winnen,zodat er opnieuw wit garen van kan worden gemaakt. We staannu voor de grote uitdaging om duurzame energie en efficiënteretransportmethodes in de gehele keten in te zetten.DESSO werkt aan verschillende mogelijkheden:• Versteviging van beton• Wegenbouw• Dakbedekking• Recycling van tapijtruggen
 17. 17. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDe BelAnGRIjKe CYClIVAn CRADle tO CRADleCradle to Cradle haalt zijn inspiratie uit de natuur waar recyclingoveral aanwezig is, waar alles opnieuw tot leven komt in eeneeuwigdurende cyclus van hergebruik. In de natuur fungeert alles infeite als bouwsteen en grondstof voor een volgende generatie.OVeR Onze BROCHUReSOnze brochures worden gedrukt op papier dat is gemaakt van100% post- consumer kringloopvezel. Het papier heeft het BlueAngel - milieukeurmerk voor druk- en schrijfpapier en voldoet aan denormen voor een milieuvriendelijk, sociaal en economisch rendabelinternationaal bosbeheer.RECYCLEBAARKijk voor meer informatie op: www.desso.com
 18. 18. PRODUCTIE materialen producten LEVERANCIER LEVERANCIER PRODUCTIE GEBRUIK BIOLOGISCHE CYCLUS grondstoffen gebruikte producten OPNIEUW GROEIEN TERUGNAME + COMPOSTEREN biologische voedingsstoffenBiologische Cyclus, biologische cyclus voor consumptiegoederen PRODUCTIE materialen producten LEVERANCIER LEVERANCIER TECHNISCHE CYCLUS PRODUCTIE GEBRUIK grondstoffen gebruikte producten TERUGNAME + RECYCLING Technische Cyclus, technische cyclus voor serviceproducten Grafieken: met toestemming van EPEA
 19. 19. WInteRcradle to cradle vier seizoenen
 20. 20. In de natuur is de winter het jaargetijde waarin de energie terugstroomtnaar de wortels en zich voorbereidt op een nieuw groeiproces. Als we ditseizoen vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle - producten,dan staat de winter symbool voor een periode van onderzoek naarbestaande en nieuwe trends en marktbehoeften. De ontwikkeling enproductie hiervan kunnen als nieuwe start beschouwd worden.
 21. 21. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EDeSSO BeReIDt zICH VOOR Op een nIeUW tIjDpeRKCradle to Cradle inspireert ons om tapijten en kunstgras vande hoogste kwaliteit te maken. Niet alleen qua comfort, fraaiuiterlijk en materialen, maar ook als het gaat om de invoering vaneen daadwerkelijk efficiënt productieproces en het uitzonderlijkevermogen om de producten geheel te recyclen.DESSO heeft zich ten doel gesteld om het Cradle to Cradle -concept toe te passen op zijn gehele assortiment aan tapijt enkunstgras. De materialen zullen niet-giftig, geheel scheidbaar en100% geschikt zijn voor de technische of biologische cyclus.DESSO is de verplichting aangegaan om productieprocessen teontwikkelen waarin uitsluitend gebruik wordt gemaakt van veiligechemische grondstoffen. Een goed doordacht proces leidt tot eengezonde werkomgeving en heeft een positief effect op het milieu.Omdat DESSO groot vertrouwen in de Cradle to Cradle -benadering heeft, willen wij zoveel mogelijk elementen van dezefilosofie in onze producten integreren. Desondanks blijven westerk afhankelijk van onze leveranciers die deze Cradle to Cradle -grondstoffen moeten aanleveren.
 22. 22. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EeCO-effICIËnte StAppen• Al het halffabricaat tapijtafval wordt gerecycled en gebruikt als brandstof met een hoge calorische waarde voor andere sectoren.• Al het tapijtafval wordt tot korrels verwerkt en gebruikt voor brandstof in andere sectoren.• Alle textielstof wordt geëxtraheerd, verzameld en in andere industrieën als brandstof gebruikt.• Ons productieafval wordt gebruikt als brandstof in de cementindustrie en in energiecentrales.• Alleen al in onze fabriek in Nederland hebben we sinds 1998 het energieverbruik per m2 product met 23% verminderd, wat neerkomt op een even grote afname van de CO2 uitstoot. Productie [m2] Energieverbruik [GJ]eCO-effeCtIeVe StAppenDe dringende noodzaak om het kwetsbare welzijn van onze planeet veilig te stellen, wordt tegenwoordig door vrijwel iedereen gesteund.‘Duurzaamheid’ is een term die steeds vaker wordt toegepast op de praktijken en processen die voortkomen uit onze hedendaagse,milieubewuste maatschappij.• Bij DESSO wordt al het polypropyleenafval opnieuw gebruikt in andere industriële processen.
 23. 23. D E S S O C R A D L E TO C R A D L EOpROep AAn Al Onze pARtneRSDESSO is bijzonder trots op zijn integere aanpak. Wij makenproducten van hoge kwaliteit en dragen er altijd zorg voor datwe als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemenen milieuvriendelijk te werk gaan. Dankzij de Cradle to Cradle -filosofie kunnen we hoogwaardige producten maken die nuttig,aantrekkelijk, gezond en veilig zijn. Daar blijft het echter niet bij.Ook vanuit economisch perspectief zijn er goede redenen waarombedrijven met een vooruitziende blik de Cradle to Cradle - principeszouden moeten nastreven.Het is onze visie dat veel bedrijven in de nabije toekomst met groteuitdagingen te maken krijgen, omdat de westerse economie eennieuw tijdperk betreedt. Door een groeiend gebrek aan grondstoffenen talrijke nieuwe en strenge regels ter bescherming van het milieumoeten er nieuwe producten en nieuwe productiemethodenkomen.Het verspreiden van het Cradle to Cradle - ideaal helpt ons onzedoelstellingen te realiseren. Dit vormt niet alleen een uitdagingvoor DESSO, maar voor alle partijen die de Cradle to Cradle -benadering overnemen. Door een gemeenschap te vormen,kunnen alle deelnemers producten ontwikkelen die goed zijn voorde natuur en de mensheid.Samen met Steelcase, Van Gansewinkel, Royal Haskoning, DSM,Philips en architecten en ontwerpers werkt DESSO aan eengemeenschap waarin een beter begrip voor het Cradle to Cradle -ideaal en de verspreiding ervan voorop staat. Hoe meer bedrijvensamenwerken, des te sneller de cyclus economie een feit wordt.
 24. 24. A CAll tO All OUR AffIlIAteSWe zijn van mening dat DESSO tot het selecte gezelschap vanbedrijven behoort dat haar verantwoordelijkheid neemt doordatze nadenkt over wat haar effect op de wereld en het milieu is. Hetbetreft bedrijven die, met een vooruitziende blik op de toekomst,een alternatieve economie willen opbouwen en ook de onmisbarecreativiteit bezitten om deze ideeën om te zetten in daden. Wegeloven dat deze bedrijven zeer succesvol zullen zijn dankzijmoderne producten die volgens de Cradle to Cradle - benaderingzorgvuldig zijn ontworpen met het oog op de nieuwe cycluseconomie.Daarom stimuleren we onze klanten, leveranciers en al onzepartners om samen met ons de schouders eronder te zettenen nieuwe bedrijfsmodellen en -processen te ontwikkelen. Dooractie te ondernemen, kunnen we een effect op het milieu hebbendat eerder ‘meer positief’ dan ‘minder negatief’ is. Met anderewoorden: als onze voetafdruk juist van goede invloed is, laat ons erdan naar streven om deze zo groot mogelijk te maken!
 25. 25. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursgerechtigde mag niets volledig of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd. Deinformatie die in onderhavig document wordt weergegeven maakt geen deel uit van een offerte of overeenkomst, wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijnen kan per direct worden gewijzigd. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik ervan. Door publicatie ervan wordt geenvergunning gegeven of geïmpliceerd krachtens het octrooirecht of overige industriële of intellectuele eigendomsrechten.DESSO © 2009 - Cradle to Cradle Vier Seizoenen - Concept and Design by ElcaMedia.com

×