Zaporizhia concept final

1,996 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,676
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaporizhia concept final

 1. 1. Черкашин Ігор ЮрійовичПРОПОЗИЦІЇЩОДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇСТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАУДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇОБЛАСТІ НА 2010-2015 РОКИ.II фаза спільного проектуЄвропейського Союзу та програми розвитку ООН«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»Київ, 2013
 2. 2. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20132Стратегія регіонального розвитку Запорізької області наперіод до 2015 року при всій багатогранності і глибині складання невідображає деякі основні виклики сучасності. Одним з такихпринципових моментів є перехід від концепції постійногоекономічного розвитку регіону до концепції сталого розвитку регіону.Сталий розвиток регіону (територій) є позначеною, але неопрацьованої комплексним завданням при формуванні та реалізаціїрегіональної політики в чинній на сьогодні Стратегії розвитку областідо 2015 року.Концепція сталого розвитку ґрунтується на трьох основнихпринципах: Забезпечення збалансованості економіки та екології, тобтодосягнення такого ступеня розвитку, коли люди увиробничій або інший економічній діяльностіперестають руйнувати середовище перебування. Забезпечення збалансованості економічної та соціальноїсфер, узятих в її людському вимірі, що означаємаксимально-ефективне використання в інтересахнаселення тих ресурсів, які дають економічний розвиток. Вирішення завдань, повязаних з розвитком, залученнямісцевих громад до ідентифікації та вирішення проблем,не тільки в інтересах тих, що нині живуть, але і всіхмайбутніх поколінь, які мають рівні права на ресурси.Економічний підхід до концепції сталості розвитку передбачаєоптимальне використання обмежених ресурсів та використанняекологічних природо-, енерго- та ресурсоефективних технологій,включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічноприйнятної продукції, мінімізацію, переробку й утилізацію відходів.Безпрецедентне зростання міст і систем розселення виявилотакож потреби людства в розробці та впровадженні принципів сталогорозвитку в сфері містобудування та територіального планування.Відповідна концепція отримала назву «сталий розвиток територій»,що має на увазі забезпечення при здійсненні містобудівної діяльностібезпеки і сприятливих умов життєдіяльності людини, обмеженнянегативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнєсередовище та забезпечення охорони і раціонального використанняприродних ресурсів на користь сьогодення і майбутнього поколінь.
 3. 3. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20133На міжнародному рівні дане питання регулює КомісіяОрганізації Обєднаних Націй з питань сталого розвитку, яка булазаснована Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1992 року з метоюзабезпечення ефективної подальшої діяльності за підсумкамиКонференції Організації Обєднаних Націй з навколишньогосередовища і розвитку, також відомої як Зустріч на вищому рівні«Планета Земля».Комісія зі сталого розвитку проводить щорічні засідання вНью-Йорку в рамках дворічних циклів, кожен з яких присвяченийконкретним темам і міжгалузевим проблемам, які сформульовані в їїновій багаторічній програмі роботи (на 2003-2017 роки)(E/CN.17/2003/6 ).Важливим питанням у реалізації концепції сталого розвитку(особливо у звязку з тим, що вона часто розглядається як така, щоеволюціонує) стало виявлення її практичних і вимірюванихіндикаторів. У цьому напрямку зараз працюють як міжнародніорганізації, так і наукові кола. Виходячи з вищевказаної тріади, такііндикатори можуть повязувати всі ці три компоненти та відображатиекологічні, економічні та соціальні аспекти. Індикатори можуть бутизакріплені у вигляді відповідних обовязкових або добровільнихстандартів.Стратегія регіонального розвитку Запорізької області до 2015р.не враховує принципи та завдання сталого розвитку територій, в томучислі і сільської місцевості, хоча текст Стратегії (п.2.3.) визначаєсталий розвиток, як основний напрямок розвитку регіону.Запровадження принципів сталого розвитку, як основоположнихдопоможе по новому осмислити цілі, методи та результати Стратегії.
 4. 4. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20134Пропонується розглянути наступні принципи сталого розвиткув новій редакції Стратегії:1. У нових населених пунктах або кварталах населених пунктівстворюється «гуманна поверховість» житлових обєктів (тобто, невище 5 поверхів), планувальні рішення враховують створеннязручної транспортної інфраструктури, легку доступністьадміністративних, ділових і торгових центрів, соціальнихустанов;2. Забудова ведеться за принципом комірок, тобто створюютьсязелені двори, дитячі майданчики; ділові квартали з висотнимбудівництвом відокремлюються від житлових зелених районів;3. При створенні транспортної інфраструктури перевага віддаєтьсянайбільш прийнятному з екологічної точки зору транспорту(тролейбуси, трамваї, фунікулери, підземні і наземніелектропоїзди і т.д.); серйозна увага приділяється розвиткугромадського транспорту; стимулюється і підтримуєтьсякористування велосипедами;4. Виконується достовірний розрахунок місць для паркуваннятранспорту поблизу житлових масивів і адміністративно-діловихцентрів в привязці до демографічного і економічного розвиткурегіону;5. Велика увага приділяється благоустрою територій, тобтостворюються штучні водойми (де є можливість), парки, алеї,облаштовуються набережні і т.п.;6. Розраховується функціональне призначення кожного населеногопункту, кожного кварталу, з урахуванням демографічнихперспектив, регіональної економічної та природної специфіки;7. При створенні інженерної інфраструктури враховуєтьсяможливість використання джерел відновлюваної енергії тамісцевих енергоресурсів;8. Закладається можливість використання всередині будинковихенергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів упривязці до можливостей регіональної енергосистеми;9. Створюється ефективна система водопостачання таводовідведення (каналізація з максимальним первиннимочищенням перед скиданням у водойми) в комплексі злокальними системами рециркуляції використаної води,
 5. 5. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20135очищення так званих «сірих» вод, тобто використаних вгосподарських цілях;10. Створюється раціональна система роздільного збору,транспортування та переробки твердих побутових відходів,включаючи використання його в якості енергоресурсу.Опрацьовуються зручні для населення схеми з компостування нетвердих побутових відходів;11. Архітектурний вигляд будівель узгоджується з особливостямимісцевого ландшафту, з наявними національними архітектурнимитрадиціями;12. Створення обєктів соціальної інфраструктури, необхідної дляосвітньо-культурного і духовного розвитку здорового, творчоактивного суспільства, причому з урахуванням відмінностівікових груп і стимуляцією суспільства до активної взаємодії;13. Підтримується розвиток повноцінної місцевої економіки в рамкахневеликих співтовариств і малого бізнесу, що забезпечуєрізноманітність, самоокупність і самодостатність.Стратегія регіонального розвитку не визначає пріоритетомЗапорізької області створення конкурентоспроможної економіки наоснові кардинального зниження енергоємності основних промисловихвиробництв і бюджетної сфери, зменшення частки сировинногосектора та сектора первинного переділу при одночасному зростаннінаукоємного сектора економіки з розвитком глибокої переробкисільськогосподарської продукції. Зміна підходу дозволитьмаксимально задіяти соціальний і розвинути економічний потенціалмалих міст та сільської місцевості.Пропонується до розгляду, в рамках розробки КонцепціїСтратегії сталого розвитку області, концептуальна формулаенергонезалежності Запорізької області.
 6. 6. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20136Кожен елемент формули несе економічне, соціальне іекологічне навантаження, при реалізації яких можна визначити рівеньенергонезалежності області.При оцінці потенціалу використання відходів необхіднозмінити цілі Стратегії на глибоку переробку відходів, при цьомуорганічну частину відходів необхідно максимально використовувати впроцесі виробництва біогазу або біопалива. Подібний підхід не лишеліквідує ризик несанкціонованого утворювання парникових газів, алей створює додаткове зростання виробництва енергоресурсіввіднесених до отриманих з відновлюваних джерел енергії.Результатом зміни цього підходу є не тільки вирішення екологічнихпроблем, але й зростання цілого сектора малого і середнього бізнесу,і, як наслідок, збільшення зайнятості населення в тому числі в малихмістах і сільській місцевості навколо великих міст.Стратегія регіонального розвитку до 2015р. відзначає одну зпроблем, що стоять перед областю - газифікацію. При цьомунаголошується, що газифікацією не охоплені в основному сільськірайони. Подібна ситуація призводить до того, що, замість проектіврозвитку використання відновлюваних енергоресурсів, величезнібюджетні інвестиції спрямовуються на розвиток ринку збуту длявикопного палива. Пропонується змінити стратегічну ціль навпровадження обладнання, яке використовує біомасу, в першу чергу, звідходів сільського господарства та локальну газифікацію зі спільнимбудівництвом біогазових станцій, що працюють на відходахтваринництва і птахівництва або спеціально виробленоїсільгосппродукції. Такий підхід дозволить вирішити комплекспроблем, починаючи з утилізації відходів, задіяти під енергетичніпосадки збіднені, перезволожені ґрунти, створити додаткові робочімісця на підприємствах з виробництва обладнання і палива, і перейтина вітчизняне, екологічно чисте паливо.Оперативна мета Стратегії регіонального розвитку Запорізькоїобласті на період до 2015р. «Соціальний Розвиток села» не включає всебе питання санації будівель бюджетної та соціальної сфери з метоюстворення комфортних умов для отримання суспільних послуг тазниження бюджетних витрат на їх утримання, за рахунокраціонального використання енергоресурсів та води. Пропонуєтьсязмінити підхід до цього питання шляхом проведення тотальноїпаспортизації будівель бюджетної та соціальної сфери із складаннямєдиного Реєстру будівель області. Доручити провести аналізефективності використання енергоресурсів на одиницю опалювальноїплощі та підготовку гарячої води територіальному управлінню
 7. 7. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20137Держенергоефективності в Запорізькій області. Оцінити необхіднийобсяг інвестицій для кожного обєкта з метою приведення його допараметрів діючих стандартів по енергоспоживанню. Оцінитидоцільність таких інвестицій в порівнянні з сучасним будівництвом.Скласти комплексний план санацій будівель бюджетної сфери всільській місцевості та поширити досвід на міста.Досвід використання механізму співфінансування проектів усфері енергоефективності та використання відновлюванихенергоресурсів, запропонований Програмою розвитку ООН, повиненбути широко вивчений і поширений в області. Залучення коштівгромад і підприємств на добровільній основі, де стимулом є неадміністративний примус, а усвідомлена участь у покращенні умовдля належного отримання соціальних і бюджетних послуг, покликанезбільшити обсяги фінансування проектів, зміцнити взаємозвязкивсередині громад та підняти рівень соціальної свідомості громадян. Зіншого боку, участь громад у співфінансуванні є серйозноюперешкодою для неналежного використання фінансових ресурсів іпідсилює громадський контроль за якістю виконання проектів.В умовах України новим інструментом, який має сенсрозглядати як спосіб реалізації комплексного підходу до реалізаціїстратегії сталого розвитку, є енергетичні кооперативи. Досвідспоживчої кооперації, який в минулому був широко поширений всільській місцевості у сфері сільського господарства, може бутивпроваджений у сфері енергетичного забезпечення сільських громад.Споживча кооперація у сфері енергетики здатна стати ще однимджерелом самофінансування проектів у сфері енергоефективності тарозвитку використання поновлюваних джерел енергії. Враховуючи,що підприємництво у сфері виробництва твердого і рідкого біопалива,біогазу, малої генерації здатне створити через механізми споживчоїкооперації нові місця і зробити реальні кроки на шляху змінипаливного балансу в кожній окремій громаді, слід більш уважнопоставитися до подібного міжнародного досвіду.Стратегія не визначає своїм пріоритетом створення умов дляпланомірної заміни викопного палива на енергоресурси, одержувані зпоновлюваних джерел. Пропонується розглянути питання пророзробку окремого розділу Регіональної програмиенергоефективності, присвяченого розвитку відновлюваноїенергетики для вирішення завдань, в першу чергу, теплопостачанняобєктів бюджетної та соціальної сфери.
 8. 8. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20138Аналіз Регіональної програми підвищення енергоефективностіЗапорізької області на 2010-2015 роки показує, що існує неналежневикористання термінології, починаючи зі змісту розділів, порушеналогіка побудови документа. Якщо назва Програми свідчить проенергоефективність, то розділи мають більший акцент наенергозбереженні. При цьому деякі звязки термінів вимагають ревізіїпо всьому тексту Програми. Тому першим кроком модернізаціїПрограми пропонується зробити коригування термінології Програмищодо питань визначення стратегічних принципів, базуючись напринципах сталого розвитку регіону та окремих територій.У рамках модернізації Регіональної програми підвищенняенергоефективності Запорізької області на 2010-2015 роки,пропонується розглянути віднести питання енергозбереження,енергоефективності та використання вторинних енергоресурсів в одинрозділ Регіональної програми, а розвиток використання поновлюванихджерел енергії - в окремий розділ Програми.Розвиток сільських територій регіону має зайняти відповіднемісце у Концепції та Стратегії. Збільшення використаннявідновлюваних джерел енергії, та стимулювання участі місцевихгромад в місцевому розвитку та вирішенні місцевих проблем маютьстати одними із головних пріоритетів розвитку сільських територій танапрямком Стратегії сталого розвитку регіону.Галузеве і територіальне структурування Програми так самовимагає удосконалення. Якщо для галузей економікинайактуальнішим питанням залишається скорочення питомої витратиенергоресурсів на одиницю продукції, то для територій більшийакцент необхідно зробити на заходи з енергозбереження длябюджетної та соціальної сфери, і тільки потім говорити провпровадження енергоефективних проектів модернізації тепловоїгенерації.Треба слідувати такому порядку виконання дій: спочаткуенергозбереження - потім енергоефективність, що дозволитьраціонально підібрати устаткування й отримати максимальнообґрунтований фінансовий результат програми.Особливу увагу потрібно приділити питанню створенняобласного Реєстру ресурсів відновлюваної енергетики, в якомунеобхідно врахувати, крім потенціалу сонячної та вітрової енергії, всівиди органічних ресурсів (біомаси), придатних для виробництватвердих, рідких і газоподібних видів палива.
 9. 9. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 20139Точно врахований та обґрунтований потенціал енергоресурсівдозволяє спланувати можливість використання того чи іншоготеплогенеруючого обладнання, визначитися з потенційнимипостачальниками, поточною та перспективною вартістюенергоресурсу.Окремо слід звернути увагу на потенціал використаннясонячної енергії для підготовки гарячої води із застосуваннямгеліоколекторів, а теплової енергії землі, води і повітря - длятеплопостачання із застосуванням теплових насосів. Вибір того абоіншого технічного рішення при модернізації генерування вимагаєглибокого аналізу як енергетичної, так і ресурсної, так і економічноїдоцільності.Створення обласного Реєстру будівель бюджетної та соціальноїсфери дозволить визначити найбільш часто вживані типові проектибудинків.Маючи докладний і всебічний аналіз початкових даних,зведений в електронний Реєстр, можна оцінити можливостіфінансування розробки типової проектно-кошторисної документаціїна термомодернізацію будівель, побудованих за типовими проектами.Другою частиною типового проекту модернізації типовогобудівлі повинен стати типовий проект модернізації систем опаленнята освітлення будівель.Цей розділ повинен містити типоряд можливих технічнихрішень теплового генеруючого обладнання по видахвикористовуваних енергоресурсів. При цьому пріоритет повиненнадаватися місцевим і вторинним енергоресурсам.Після завершення розробки типової проектно-кошторисноїдокументації для типових будівель слід зробити аналізіндивідуальних проектів з метою визначення доцільних дляінвестицій в термомодернізацію і модернізацію теплогенерації йосвітлення. Повинен дотримуватися принципу доцільності, виходячиз надійності та зношеність основних конструкцій будівель. Не можнадопустити нераціонального фінансування зношених, що підлягаютьзносу будівель. Сучасні будівельні матеріали дозволяють доситьшвидко і дешево вирішити питання з будівництвом сучаснихенергозберігаючих будівель. Тому баланс сумарних інвестицій вкапітальну термомодернізацію не повинен перевищувати вартостінового енергоефективного будівництва.Вирішивши проблему розробки проектно-кошторисноїдокументації для найбільш масових серій, рекомендується апробуватирозробку на пілотних будівлях. Таким чином, буде практично
 10. 10. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Київ, 201310закріплений результат покращення характеристик будівлі, системопалення та освітлення в розрізі збереження та ефективноговикористання енергоресурсів.Структурна модернізація Програми енергоефективності ірайонів області в розрізі бюджетної сфери дозволить виключитипомилки у виборі енергетичних ресурсів, матеріалів і технічнихрішень і оптимізувати витрати бюджету на проектні, будівельні імонтажні роботи, а також закупівлю обладнання.__ РЕЗУЛЬТАТИ______________________Планомірні та збалансовані зміни в Стратегії регіональногорозвитку Запорізької області на наступний період та Регіональноїпрограми підвищення енергоефективності Запорізької області на2010-2015 роки дозволить розробляти та здійснювати комплексзаходів при виборі напрямку розвитку регіону та критеріїв відборуконкретних інвестиційних і бюджетних проектів, спрямованих настійкий розвиток території. Рішення зазначених завдань дасть змогудосягти раціонального використання бюджетного фінансування, щоспрямовується на розвиток регіону, а також забезпечить максимальнезбереження ресурсної бази для майбутніх поколінь.

×