Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

THREADROD.INFO - ống ruột gà lõi thép CVL–ISO9001:2008 TYREN.VN 08 35886496

179 views

Published on

Tel: 0914206039 CATVANLOI.COM Ong ruot ga loi thep / ống ruột gà lõi thép / ống luồn dây điện / ống ruột gà / ống tráng kẽm / ống ruột gà lõi thép bọc nhựa / ong ruot ga loi thep boc nhua / ống ruột gà lõi sắt / ống ruột gà inox / ống ruột gà mạ kẽm / ống ruột gà lõi thép chống cháy / ống luồn dây điện đàn hồi / ống ruột gà đàn hồi /ống luồn dây điện mềm / ống luồn dây điện co giãn/ ống ruột gà courant / imc conduit / emt conduit / steel conduit / flexible steel conduit/ Flexible metallic conduit/ liquid tight flexible conduit/ PVC coated flexible conduit/ PVC coating galvanized flexible conduit/ ong thep luon day dien mem/ GI steel conduit / ống ruột gà tráng kẽm chống thấm nước và dầu/ ống ruột gà bọc PVC dày/ ống ruột gà chống cháy.
Tel 0918 20 60 39, Tel 0902 377 537 www.catvanloi.com, www.ongruotgaloithep.net, www.ongruotgasat.net
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
CÁT VẠN LỢI - Chuyên sản xuất: Ty ren /Ty treo/ Thanh ren/Ty răng M6, M8, M10, M12, M16, M20- TCVN 197:2002/JIS B 1051 /DIN 975/DIN 976 (High quality Thread rod), Khớp nối ty ren (Thread rod coupling), Bịt đầu ty

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

THREADROD.INFO - ống ruột gà lõi thép CVL–ISO9001:2008 TYREN.VN 08 35886496

  1. 1. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
  2. 2. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com 36 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân úã 6 võ trñ Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Gang (Cast iron), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTT Product Code Maä saãn phêím PTTG Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTT10 PTTG10 M10 PTT12 PTTG12 M12 PTT16 PTTG16 M16 PTT PTTG PTTG 2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N Keåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 6.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTTN Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTTN16 M16
  3. 3. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp xaâ göì C/Keåp giûä öëng ( Applicable Hanger/C-Clamp/CR Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTD Product Code Àöå daây theáp xaâ göì (mm) PTD6 20 KC1 KC2 KC3 CR PTD6 Maä saãn phêím KC1 Product Code Maä saãn phêím KC2 Product Code Maä saãn phêím KC3 Product Code KC1 KC2 KC3 Maä saãn phêím CR Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) CR21 21 CR27 27 CR34 34 CR42 42 CR49 49 CR60 60 37 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  4. 4. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com D1 D2 D3 38 Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Keåp D Product Code Goác nghiïng Angle (Àöå) D1 0 D2 15 D3 345 (-150) Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp) Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím PTTH Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTTH10 M10 PTTH12 M12 PTTH16 M16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  5. 5. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com KeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVCConduitSnapClip) Vêåt liïåu: Theáp (Steel) Maä saãn phêím Keåp gaâi öëng luöìn dêy àiïån PVC/ Caáp àiïån vaâo xaâ göì Product Code Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) Àöå daây xaâ göì Thickness of Beam (mm) KGXG19 19 5 - 8 KGXG25 25 Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTDN Product Code Maä saãn phêím PTDNQ Product Code Maä saãn phêím PTDNC Product Code Maä saãn phêím Macrofix PTDNM Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PTDN15 PTDNQ15 PTDNC15 PTDNM15 21 PTDN20 PTDNQ20 PTDNC20 PTDNM20 27 PTDN25 PTDNQ25 PTDNC25 PTDNM25 34 PTDN32 PTDNQ32 PTDNC32 PTDNM32 42 PTDN40 PTDNQ40 PTDNC40 PTDNM40 49 PTDN50 PTDNQ50 PTDNC50 PTDNM50 60 PTDN65 PTDNQ65 PTDNC65 PTDNM65 76 PTDN80 PTDNQ80 PTDNC80 PTDNM80 90 PTDN100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114 PTDN125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140 PTDN150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168 PTDN200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216 Keåp treo öëng daång K ( K Clip) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Keåp K Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) KKC19 19 KKC25 25 KKC31 31 PTDN PTDNQ PTDNC PTDNM 39 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  6. 6. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím KFC Product Code Kñch thûúác keåp Size (mm) KFC24 24 Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mm Maä saãn phêím PBDN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) Maä saãn phêím PBDN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PBDN15 21 PBDN65 76 PBDN20 27 PBDN80 90 PBDN25 34 PBDN100 114 PBDN32 42 PBDN125 140 PBDN40 49 PBDN150 168 PBDN50 60 PBDN200 216 40 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp soáng tön ( Proof Clamp) Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Keåp Soáng Tön Product Code Kñch thûúác Soáng Tön Size (mm) KST1820 18 - 20
  7. 7. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp giûä öëng chûä U ( U Bolt) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím UBL Product Code Maä saãn phêím UBB Product Code Maä saãn phêím UB Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) UBL15 UBB15 UB15 21 UBL20 UBB20 UB20 27 UBL25 UBB25 UB25 34 UBL32 UBB32 UB32 42 UBL40 UBB40 UB40 49 UBL50 UBB50 UB50 60 UBL65 UBB65 UB65 76 UBL80 UBB80 UB80 90 UBL100 UBB100 UB100 114 UBL125 UBB125 UB125 140 UBL150 UBB150 UB150 168 UBL200 UBB200 UB200 216 Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PODN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PODN 15 21 PODN 20 27 PODN 25 34 PODN 32 42 PODN 40 49 PODN 50 60 PODN 65 76 PODN 80 90 PODN 100 114 PODN 125 140 PODN 150 168 PODN 200 216 UB UBB UBL 41 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  8. 8. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp treo duâng cho treo öëng vaâ ty ( Conduit Clamps With Thread Rod) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím PTO Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PTO19 19 PTO25 25 PTO31 31 PTO39 39 PTO51 51 PTO63 63 PTO75 75 Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support) Vêåt liïåu: Nhûåa Maä saãn phêím SB Product Code Kñch thûúác thanh àöìng Copper tape size (mm) SB02 5 x 50 42 Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness) : 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím KCL Product Code Kñch thûúác Size (mm) KCL80 90 KCL100 114 KCL125 140 KCL150 168 KCL200 216 KCL250 270 Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp) Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Nhöm (Aluminum) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Keåp giûä 3 dêy caáp Product Code Kñch thûúác 1 caáp Size (mm) K3C4448 44 - 48 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×