Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TYRENMAKEM.COM- ống ruột gà CVL Water proof TYREN.VN Flexible conduit Water proof TYREN.VN Tel 0902377537/ 08 3588 6496

292 views

Published on

CATVANLOI.COM 0902 377 537/ 0914 206039 Ty ren /Ty treo/ M16/ M20, Thanh ren/Ty răng M8/ M10/ M12, ty ren chất lượng cao, High quality Thread rod, Khớp nối ty ren , Thread rod coupling, Bịt đầu ty, Plastic end cap for thread rod, Tắc kê đạn, Drop in Anchor, TY REN/TY TREO/TY RĂNG mạ kẽm, THANH REN/ TY TREO mạ kẽm/ Ống ruột gà lõi thép / ong ruot ga loi thep / ống luồn dây điện thép / ống ruột gà / ong ruot ga / ống ruột gà lõi thép bọc nhựa / ong ruot ga loi thep boc nhua / ống ruột gà lõi sắt / ống ruột gà inox / ống ruột gà mạ kẽm / ống ruột gà lõi thép chống cháy / ống luồn dây điện đàn hồi / ống ruột gà đàn hồi / ống luồn dây điện mềm / ống luồn dây điện co giãn / ống ruột gà courant / imc conduit / emt conduit / steel conduit / flexible steel conduit.Công ty chúng tôi đã cho ra dòng sản phẩm Ống ruột gà lõi thép ( Flexible metallic Conduit ), với 2 chuẩn loại : bọc nhựa và không bọc nhựa . Với tính năng chống cháy nổ sản phẩm Flexible metallic Conduit dần thay thế cho sản phẩm ống nhựa luồn dây điện hiện nay trên thị trường.CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
ống ruột gà lõi thép, ống ruột gà thép, ống thép luồn dây điện mềm, ống thép mạ kẽm luồn điện, ống thép mạ điện CVL, water-proof flexible conduit, liquid-tight flexible conduit, đầu nối ống ruột gà với hộp điện, đầu nối ống ruột gà với ống IMC, đầu nối ống ruột gà với ống EMT, ty ren ty treo, thanh răng, thanh ren, ty ren chất lượng cao, ty ren siêu bền suốt 2 đầu, phụ kiện nối đất & chống sét, lightning protection & grounding accessories , đầu nối ống ruột gà với ống mềm kín nước, ống ruột gà bọc nhựa chống thấm đầu nối ống IMC với hộp điện kín nước, kẹp ống không đế, thanh chống đa năng unitrust, đầu chia cáp, đầu nối cáp, ty ren/thanh ren/bịt đầu ty ren, tắc kê chuồn, tắc kê đạn, tắc kê tường, khớp nối ống trơn/ren, đầu giảm, reducer, locknut, bushing, box connector, cùm treo, u boltống Smartube , ống KAIPHONE, thanh chống đa năng & phụ kiện, unitrust/c- channel & fittings, ống thép luồn dây điện G.I, Colored/white G.I conduits / steel conduits, thang cáp, khay cáp, máng cáp, máng lưới & miệng gió , cable ladder, cable tray, trunking, wire mesh tray, and air grilles,

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TYRENMAKEM.COM- ống ruột gà CVL Water proof TYREN.VN Flexible conduit Water proof TYREN.VN Tel 0902377537/ 08 3588 6496

  1. 1. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Smartube 3/4” MALAYSIAIMC SouthernSteelPipe 3/4” MALAYSIACONDUIT BS31 Smartube 25mm MALAYSIACONDUIT BS4568 Smartube Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
  2. 2. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS 8 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Smartube 1/2” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 1/2” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Electrical Metallic Tubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050 SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050 SEMT100 1 29.54 1.45 3050 SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050 SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050 SEMT200 2 55.8 1.65 3050 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC- SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Intermediate Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030 SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030 SIMC100 1 32.77 2.16 3025 SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 SIMC200 2 59.93 2.41 3025 SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 SIMC300 3 88.29 3.56 3010 SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 SIMC400 4 113.43 3.56 3005
  3. 3. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS456820 19.85 1.6 3810/3750 SBS456825 24.8 1.6 3810/3750 SBS456832 31.8 1.6 3810/3750 3/4” MALAYSIA CONDUIT BS 31Smartube 25mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 32mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 9 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  4. 4. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Maáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine) Kñch thûúác beã öëng: EMT (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) IMC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) JIS C 8305 (19, 25, 31, 39) BS4568/BS31 (20, 25, 32) Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian, kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh. Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác beã öëng Conduit size of EMT/IMC/JIS C8305/BS31 & BS4568 MBO12114 1/2”(19mm) 3/4”(25mm) 1”(31mm) 1 1/4”(39mm) Duång cuå beã öëng theáp luöìn àiïån ( Conduit Bender) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn Maä saãn phêím Beã öëng EMT Product Code Kñch thûúác öëng EMT/IMC Size (inch ) Maä saãn phêím Beã öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng Ren BS31/BS4568 Size (mm) Maä saãn phêím Product Code ABOE12 1/2 ABO12 19 BO19 ABOE34 3/4 ABO34 25 BO25 ABOE100 1 ABO100 31 BO31 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Plain Steel Conduit – JISC8305 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999 Maâu öëng (Color) : Trùæng (White) (Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SE19 19.1 1.2 3660 SE25 25.4 1.2 3660 10 Smartube JISC 8305 E25 Conduit Smartube JISC 8305 E25 Conduit giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×