Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TYRENMAKEM.COM- ống luồn dây điện Tel: 08-22464699/ 08 3588 6496 TYREN.VN

174 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TYRENMAKEM.COM- ống luồn dây điện Tel: 08-22464699/ 08 3588 6496 TYREN.VN

  1. 1. FLEXIBLE METALLIC CONDUIT WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com UL Listed
  2. 2. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE ( /KAIPHONE Flexible Metallic Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA) Loaåi (Type) : Squarelock Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel), (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll(*) (m) Min Max Min Max OMO12 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50 OMO34 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50 OMO100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50 OMO114 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25 OMO112 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25 OMO200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 12 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  3. 3. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE boåc nhûåa PVC ( /KAIPHONE Water-Proof Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA) Loaåi (Type) : Squarelock Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) Maâu : Àen (Black) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMB12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMB34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMB100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50 OMB114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMB112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMB200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMB212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMB300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10 OMB400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 13 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  4. 4. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE chöëng thêëm nûúác & dêìu ( /KAIPHONE Liquid Tight Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA). Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel) Loaåi (Type) : Interlock Maâu : Àen (Black)/ Xaám (Grey). (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll(*) (m)Min Max Min Max OMD12 1/2 15.80 16.31 20.80 21.30 50 OMD34 3/4 20.83 21.34 25.20 26.70 50 OMD100 1 26.44 27.08 32.80 33.40 50 OMD114 1 1/4 35.05 35.81 41.40 42.20 25 OMD112 1 1/2 40.01 40.64 47.40 48.30 25 OMD200 2 51.00 51.94 59.40 60.30 20 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 14 vinyl sheath galv.steel strip giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×