Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TYRENMAKEM.COM- ống thép luồn dây điện mềm TYREN.VN, Tel 08-22464699/ 08 3588 6496

166 views

Published on

CATVANLOI.COM 0902 377 537/ 0914 206039 Ty ren /Ty treo/ M16/ M20, Thanh ren/Ty răng M8/ M10/ M12, ty ren chất lượng cao, High quality Thread rod, Khớp nối ty ren , Thread rod coupling, Bịt đầu ty, Plastic end cap for thread rod, Tắc kê đạn, Drop in Anchor, TY REN/TY TREO/TY RĂNG mạ kẽm, THANH REN/ TY TREO mạ kẽm/ Ống ruột gà lõi thép / ong ruot ga loi thep / ống luồn dây điện thép / ống ruột gà / ong ruot ga / ống ruột gà lõi thép bọc nhựa / ong ruot ga loi thep boc nhua / ống ruột gà lõi sắt / ống ruột gà inox / ống ruột gà mạ kẽm / ống ruột gà lõi thép chống cháy / ống luồn dây điện đàn hồi / ống ruột gà đàn hồi / ống luồn dây điện mềm / ống luồn dây điện co giãn / ống ruột gà courant / imc conduit / emt conduit / steel conduit /
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
ống ruột gà lõi thép không bọc, flexible metallic conduit, ống thép luồn dây điện mềm không bọc, ống thép luồn dây điện mềm bọc nhựa PVC, ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC, weather/ water - proof flexible conduit, ống ruột gà lõi thép bọc nhựa dày chống thấm nước và dầu, liquid – tight flexible conduit, ống thép luồn đây điện mềm bọc nhựa dày chống thấm nước. Galvanized thread rod,, Thanh ren/Ty răng M8/ M10/ M12, ty ren chất lượng cao, High quality Thread rod, Khớp nối ty ren , Thread rod coupling, Bịt đầu ty, Plastic end cap for thread rod, Tắc kê đạn, Drop in Anchor, TY REN/TY TREO/TY RĂNG mạ kẽm, THANH REN/ TY TREO mạ kẽm , Ty ren /Ty treo/ M16/ M20, High quality Thread Rod, Ty ren/Ty treo/Thanh ren, Ty răng /Ty ren chất lượng cao , ty ren cường lực, thanh ren siêu bền, ty ren/ thanh ren 1m/ 2m/ 3m, ty ren suốt 2 đầu mạ kẽm, ống KAIPHONE, thanh chống đa năng & phụ kiện, unitrust/c- channel & fittings, ống thép luồn dây điện G.I, Colored/white G.I conduits / steel conduits, thang cáp, khay cáp, máng cáp, máng lưới & miệng gió , cable ladder, cable tray, trunking, wire mesh tray, and air grilles,

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TYRENMAKEM.COM- ống thép luồn dây điện mềm TYREN.VN, Tel 08-22464699/ 08 3588 6496

 1. 1. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I FITTINGS FOR G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com JIS C 8330/8336/8340/8350
 2. 2. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119 19 BHC119/20 19/20 AHC112 1/2 HC125 25 BHC125 25 AHC134 3/4 HC131 31 BHC132 32 AHC1100 1 HC139 39 BHC138 38 AHC1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( CircularSurfaceBox-Straight/Angle2OutletsForIMC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219 19 BHCT219/20 19/20 AHCT212 1/2 HCT225 25 BHCT225 25 AHCT234 3/4 HCT231 31 BHCT232 32 AHCT2100 1 HCT239 39 BHCT238 38 AHCT2114 1 1/4 Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219 19 BHCV219/20 19/20 AHCV212 1/2 HCV225 25 BHCV225 25 AHCV234 3/4 HCV231 31 BHCV232 32 AHCV2100 1 HCV239 39 BHCV238 38 AHCV2114 1 1/4 HC1 HCT2 HCV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 16 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 3. 3. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319 19 BHC319/20 19/20 AHC312 1/2 HC325 25 BHC325 25 AHC334 3/4 HC331 31 BHC332 32 AHC3100 1 HC339 39 BHC338 38 AHC3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419 19 BHC419/20 19/20 AHC412 1/2 HC425 25 BHC425 25 AHC434 3/4 HC431 31 BHC432 32 AHC4100 1 HC439 39 BHC438 38 AHC4114 1 1/4 HC3 HC4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 17 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 4. 4. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119 19 AHE112 1/2 HE125 25 AHE134 3/4 HE131 31 AHE1100 1 HE139 39 AHE1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219 19 AHET212 1/2 HET225 25 AHET234 3/4 HET231 31 AHET2100 1 HET239 39 AHET2114 1 1/4 Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219 19 AHEV212 1/2 HEV225 25 AHEV234 3/4 HEV231 31 AHEV2100 1 HEV239 39 AHEV2114 1 1/4 HE1 HET2 HEV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 18 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 5. 5. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319 19 AHE312 1/2 HE325 25 AHE334 3/4 HE331 31 AHE3100 1 HE339 39 AHE3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419 19 AHE412 1/2 HE425 25 AHE434 3/4 HE431 31 AHE4100 1 HE439 39 AHE4114 1 1/4 HE3 HE4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 19 Nùæp höåp nöëi öëng ( Cover Of Circular Surface Box) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Tön GI (G.I Steel) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Diameter (mm) NH19 62 NH25 62 NH31 73 NH39 98 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 6. 6. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Nùæp höåp ren/trún nöëi öëng 1 ngaä ( Cover Of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DL19 19 BDL19/20 19/20 ADL12 1/2 DL25 25 BDL25 25 ADL34 3/4 Àêìu bõt öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìm ( Metal Ferrule For Flexible Conduit) Vêåt liïåu: Theáp (Steel) Cöng duång: Sûã duång traánh trêìy xûúác caáp àiïån khi keáo dêy vaâo öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AMF12 1/2 AMF34 3/4 AMF100 1 AMF114 1 1/4 AMF112 1 1/2 AMF200 2 Höåp nöëi öëng ren/trún C ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies C For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHEC12 1/2 AHCC12 1/2 AHEC34 3/4 AHCC34 3/4 AHEC100 1 AHCC100 1 AHEC114 1 1/4 AHCC114 1 1/4 AHCC AHEC 20 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm DL giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 7. 7. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren/trún T ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies T For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHET12 1/2 AHCT12 1/2 AHET34 3/4 AHCT34 3/4 AHET100 1 AHCT100 1 AHET114 1 1/4 AHCT114 1 1/4 AHET112 1 1/2 AHCT112 1 1/2 AHET200 2 AHCT200 2 Höåp nöëi öëng ren/trún LB ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELB12 1/2 AHCLB12 1/2 AHELB34 3/4 AHCLB34 3/4 AHELB100 1 AHCLB100 1 AHELB114 1 1/4 AHCLB114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren/trún LL ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELL12 1/2 AHCLL12 1/2 AHELL34 3/4 AHCLL34 3/4 AHELL100 1 AHCLL100 1 AHELL114 1 1/4 AHCLL114 1 1/4 AHCLB AHCLL AHELL AHELB AHCT AHET 21 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 8. 8. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren/trún LR ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LR For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELR12 1/2 AHCLR12 1/2 AHELR34 3/4 AHCLR34 3/4 AHELR100 1 AHCLR100 1 AHELR114 1 1/4 AHCLR114 1 1/4 Höåp cöng tùæc nöíi 3 löî/5 löî ( Weather - Proof Surface Switch/Square Box For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HN15719 19 BHN15719/20 19/20 AHN15712 1/2 HN15725 25 BHN15725 25 AHN15734 3/4 HN10219 19 BHN10219/20 19/20 AHN10212 1/2 HN10225 25 BHN10225 25 AHN10234 3/4 Höåp àêëu dêy troân nöíi 5 löî ( Weather-Proof Circular Surface Box - 1/2/3/4 Outlets For IMC/BS31/ BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HNT19 19 BHNT19/20 19/20 AHNT12 1/2 HNT25 25 BHNT25 25 AHNT34 3/4 AHCLR AHELR HN157 HN102 22 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm HNT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 9. 9. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp theáp cöng tùæc êm tûúâng ( Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC157 (40/44/47/54) 19 & 25 HC157D (40/44/47/54) 19 & 25 HE157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch NH157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng êm tûúâng/Nùæp höåp ( Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness) : 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác : 102 x 102 x 44/54 mm; (102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 & 25mm ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Loaåi Type Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HE808054 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HC808054 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102A 2 vñt (caånh) 19 & 25 HC102B 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102C 2 vñt (goác) 19 & 25 HC102D 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102F 2 vñt (giûäa) 19 & 25 HE102A 2 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HE102B 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch NH102A NH102B NH102C NH102A157 NH102C157NH102B157 HC102A HC102FHC102B HC102C HC102D HE102A HE102B HC808054 HC157NH157 HC157D HE157 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 HE808054 23 HÖÅP THEÁP ÀÊËU DÊY ÊM TÛÚÂNG (Electrical Steel Box) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 10. 10. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp theáp baát giaác êm tûúâng ( Octagon Box/Extension Octagon Box/Real Octagon Box/Octagon Box For Concrete) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác: 95 x 95 x 40/54 mm ; 85 x 85 x 40 mm ; 85 x 85 x 90 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HBG95 19 & 25 HBG95D 19 & 25 HBG85 19 & 25 HBG104 19 & 25 HBG85S 19 & 25 HBG85E Khöng àuåc löî - No punch NHBG95 Khöng àuåc löî - No punch NHBG85 19 & 25/Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng/chûä nhêåt êm tûúâng vúái öëc thau nöëi àêët ( Box With Brass Pillar Terminal ) Tiïu chuêín (Standard): BS4662 (England) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm Kñch thûúác: 70 x 70 x 35/47 mm ; 130 x 70 x 35/47 mm ; 70 x 210 x 35/47 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4662 (Anh Quöëc) vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC707035 19 & 25 HC707047 19 & 25 HC1307035 19 & 25 HC1307047 19 & 25 HC2107047 19 & 25 HC2107047 HC1307047 HC1307035HC707035 HC707047 NHBG95 NHBG85 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 24 HBG95 HBG95D HBG85 HBG104 HBG85E HBG85S giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 11. 11. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp theáp Pull Box ( Pull Box) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel); Sún tônh àiïån (Powder coated steel); Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.5 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) PB101010 100x100x100 PB252515 250x250x150 PB404025 400x400x250 PB151510 150x150x100 PB252520 250x250x200 PB404030 400x400x300 PB151515 150x150x150 PB303015 300x300x150 PB404040 400x400x400 PB202010 200x200x100 PB303020 300x300x200 PB505020 500x500x200 PB202015 200x200x150 PB303025 300x300x250 PB505025 500x500x250 PB202020 200x200x200 PB303030 300x300x300 PB505030 500x500x300 PB252510 250x250x100 PB404020 400x400x200 PB505040 500x500x400 Co cong ren/trún 450 ( Elbow 450 ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/ BS4568(*) IMC UL 1242 1/2 COLE19 ACOLE12 COLC19 BCOLC19/20 ACOLC12 3/4 COLE25 ACOLE34 COLC25 BCOLC25 ACOLC34 1 COLE31 ACOLE100 COLC31 BCOLC32 ACOLC100 1 - 1/4 COLE39 ACOLE114 COLC39 BCOLC38 ACOLC114 1 - 1/2 COLE51 ACOLE112 COLC51 BCOLC50 ACOLC112 2 COLE63 ACOLE200 COLC63 ACOLC200 2 1/2 COLE75 COLC75 ACOLC212 3 ACOLC300 4 ACOLC400 Co cong ren/trún 900 ( Elbow 900 ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/ BS4568(*) IMC UL 1242 1/2 COE19 ACOE12 COC19 BCOC19/20 ACOC12 3/4 COE25 ACOE34 COC25 BCOC25 ACOC34 1 COE31 ACOE100 COC31 BCOC32 ACOC100 1 - 1/4 COE39 ACOE114 COC39 BCOC38 ACOC114 1 - 1/2 COE51 ACOE112 COC51 BCOC50 ACOC112 2 COE63 ACOE200 COC63 ACOC200 2 1/2 COE75 COC75 ACOC212 3 ACOC300 4 ACOC400 25 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 12. 12. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Co àuác T ren ( Inspection Threaded Tee) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TC19 19 BTC19/20 19/20 ATC12 1/2 TC25 25 BTC25 25 ATC34 3/4 TC31 31 BTC32 32 ATC100 1 Co àuác trún 900 ( Inspection Screwed Elbow) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNE19 19 ACNE12 1/2 CNE25 25 ACNE34 3/4 CNE31 31 ACNE100 1 CNE39 39 ACNE114 1 1/4 CNE51 51 ACNE112 1 1/2 CNE63 63 ACNE200 2 Co àuác T trún ( Inspection Screwed Tee) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TE19 19 ATE12 1/2 TE25 25 ATE34 3/4 TE31 31 ATE100 1 Co àuác ren 900 ( Inspection Threaded Elbow) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNC19 19 BCNC19/20 19/20 ACNC12 1/2 CNC25 25 BCNC25 25 ACNC34 3/4 CNC31 31 BCNC32 32 ACNC100 1 CNC39 39 BCNC38 38 ACNC114 1 1/4 CNC51 51 BCNC50 50 ACNC112 1 1/2 CNC63 63 ACNC200 2 26 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 13. 13. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng mïìm vúái höåp àiïån/thiïët bõ ( Straight Liquid Tight Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhöm (Aluminum), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 ADNC12 DNC19 DNCK12 3/4 ADNC34 DNC25 DNCK34 1 ADNC100 DNC31 DNCK100 1 1/4 ADNC114 DNC39 DNCK114 1 1/2 ADNC112 DNC51 DNCK112 2 ADNC200 DNC63 DNCK200 2 1/2 ADNC212 DNC75 DNCK212 3 ADNC300 DNC90 DNCK300 4 ADNC400 DNC114 DNCK400 Àêìu nöëi öëng mïìm vuöng vúái höåp/thiïët bõ ( Angle Liquid Tight Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 DNCV12 DNCVK12 3/4 DNCV34 DNCVK34 1 DNCV100 DNCVK100 1 1/4 DNCV114 DNCVK114 1 1/2 DNCV112 DNCVK112 2 DNCV200 DNCVK200 2 1/2 DNCV212 DNCVK212 3 DNCV300 DNCVK300 4 DNCV400 DNCVK400 ADNC DNC DNCK (KÑN NÛÚÁC) DNCV DNCVK (KÑN NÛÚÁC) Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 27 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 14. 14. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng mïìm kñn nûúác vaâ öëng theáp IMC/EMT/JIS ( Combination Coupling Flexible & IMC/EMT/JIS Conduit Connector) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 JIS Type E Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 Kñch thûúác Size (inch) Sûã duång cho öëng trún JIS Type E Sûã duång öëng ren JIS Type C Kñch thûúác Size (mm)Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code ADNCE12 ADNCC12 1/2 DNCE19 DNCC19 19 ADNCE34 ADNCC34 3/4 DNCE25 DNCC25 25 ADNCE100 ADNCC100 1 DNCE31 DNCC31 31 ADNCE114 ADNCC114 1 1/4 DNCE39 DNCC39 39 ADNCE112 ADNCC112 1 1/2 DNCE51 DNCC51 51 ADNCE200 ADNCC200 2 DNCE63 DNCC63 63 ADNCE212 ADNCC212 2 1/2 DNCE75 DNCC75 75 ADNCE300 ADNCC300 3 ADNCE400 ADNCC400 4 Àêìu nöëi öëng trún vaâ höåp àiïån ( Box Connector For EMT/JIS Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång cho öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím (Theáp) Product Code Maä saãn phêím (Antimon) Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Theáp (Antimon) Product Code Maä saãn phêím (Antimon) Product Code Kñch thûúác Size (inch) DNE19 DNE19Z 19 ADNE12(Z) ADNEQ12 1/2 DNE25 DNE25Z 25 ADNE34(Z) ADNEQ34 3/4 DNE31 DNE31Z 31 ADNE100(Z) ADNEQ100 1 DNE39 DNE39Z 39 ADNE114(Z) ADNEQ114 1 1/4 DNE51 DNE51Z 51 ADNE112(Z) ADNEQ112 1 1/2 DNE63 DNE63Z 63 ADNE200(Z) ADNEQ200 2 DNE75 DNE75Z 75 ADNCE (KÑN NÛÚÁC)ADNCEZ (Antimon: 1/2”, 3/4”, 1”) DNCE (KÑN NÛÚÁC) DNCC ADNCC (KÑN NÛÚÁC) ADNE (Theáp)DNEZ (Antimon)DNE (Theáp) ADNE(Z) (Antimon)ADNEQ (Antimon) 28 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 15. 15. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Khúáp nöëi öëng trún ( Conduit Coupling For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCE19 19 AMCE12 AMCEQ12 1/2 MCE25 25 AMCE34 AMCEQ34 3/4 MCE31 31 AMCE100 AMCEQ100 1 MCE39 39 AMCE114 AMCEQ114 1 1/4 MCE51 51 AMCE112 AMCEQ112 1 1/2 MCE63 63 AMCE200 AMCEQ200 2 MCE75 75 Khúápnöëiöëngren ( ConduitCoupling/SocketForIMC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCC19 19 BMCC19/20 19/20 AMCC12 1/2 MCC25 25 BMCC25 25 AMCC34 3/4 MCC31 31 BMCC32 32 AMCC100 1 MCC39 39 BMCC38 38 AMCC114 1 1/4 MCC51 51 BMCC50 50 AMCC112 1 1/2 MCC63 63 AMCC200 2 MCC75 75 AMCC212 2 1/2 AMCC300 3 AMCC312 3 1/2 AMCC400 4 AMCEQ (Antimon) AMCE (Antimon) MCE/AMCE (Theáp) 29 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm AMCE (Theáp) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 16. 16. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Taánrenngoaâi ( BrassMaleBushing/ConduitNipplesForIMC/BS31/BS4568/JISTypeC) Vêåt liïåu : Thau (Brass), Nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TRN19 19 BTRN19/20 19/20 ATRN12 1/2 TRN25 25 BTRN25 25 ATRN34 3/4 TRN31 31 BTRN32 32 ATRN100 1 TRN39 39 BTRN38 38 ATRN114 1 1/4 TRN51 51 BTRN50 50 ATRN112 1 1/2 TRN63 63 ATRN200 2 TRN75 75 ATRN212 2 1/2 Àai nöëi ( Bushing For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhûåa PP (Polypropylene), Gang (Cast Iron with PVC insulation ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568(England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DN19 19 BDN19/20 19/20 ADN12 1/2 DN25 25 BDN25 25 ADN34 3/4 DN31 31 BDN32 32 ADN100 1 DN39 39 BDN38 38 ADN114 1 1/4 DN51 51 BDN50 50 ADN112 1 1/2 DN63 63 ADN200 2 DN75 75 ADN212 2 1/2 ADN300 3 ADN312 3 1/2 ADN400 4 Húåp kim nhöm ADN Húåp kim nhöm DN/BDN Nhûåa PP 30 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Caách àiïån PVC & nöëi àêët giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 17. 17. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Taán ren trong ( Locknut For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp (Steel), Antimon (Zinc Die Cast ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TRT19 19 BTRT19/20 19/20 ATRT12 1/2 TRT25 25 BTRT25 25 ATRT34 3/4 TRT31 31 BTRT31 31 ATRT100 1 TRT39 39 BTRT38 38 ATRT114 1 1/4 TRT51 51 BTRT50 50 ATRT112 1 1/2 TRT63 63 ATRT200 2 TRT75 75 ATRT212 2 1/2 ATRT300 3 ATRT312 3 1/2 ATRT400 4 Àêìu giaãm ( Reducer For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Thau (Brass), Theáp (Steel), Nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DG25 25 -19 BDG25 25 -19/20 ADG34 ¾ - ½ DG31 31- 25(19) BDG32 32-25(19/20) ADG100 1 - ¾(½) DG39 39 -31(25-19) ADG114 1¼ - 1(¾) DG51 51-39(31-25) ADG112 1½ -1¼(1) (Theáp) (Antimon) 31 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 18. 18. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Khúáp nöëi liïn kïët cho öëng IMC ( Conduit Union Coupling/Erickson Coupling) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Maä saãn phêím (Product Code) Kñch thûúác Size (inch) AUCC12 1/2 AUCC34 3/4 AUCC100 1 AUCC114 1 1/4 AUCC112 1 1/2 AUCC200 2 32 Böå ren tay cho öëng luöìn dêy àiïån ( Conduit Threading Set) Vêåt liïåu : Theáp (Steel) Maä saãn phêím Böå ren öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng IMC Size (inch) Kñch thûúác öëng Ren BS31/BS4568 Size (mm) Maä saãn phêím Böå ren öëng BS31/BS4568 Product Code ABRO12 1/2 19/20 BRO19/20 ABRO34 3/4 25 BRO25 ÖËng nöëi cho öëng IMC ( Nipple Type A/Type B For IMC Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác öëng Conduit Size (Inch) Maä saãn phêím (Product Code) Kñch thûúác Dimension(mm) LOAÅI A LOAÅI B A B ØD 1/2 AONA12 AONB12 15 40 20.7 3/4 AONA34 AONB34 20 50 26.14 1 AONA100 AONB100 20 65 32.77 1-1/4 AONA114 AONB114 20 78 41.59 1-1/2 AONA112 AONB112 24 78 47.81 2 AONA200 AONB200 24 78 59.93 2-1/2 AONA212 AONB212 35 102 72.56 3 AONA300 AONB300 40 102 88.29 4 AONA400 AONB400 40 125 113.43 LOAÅI A LOAÅI B giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 19. 19. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp öëng khöng àïë, 2 löî ( Two Hole Trap/Saddle Without Base) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (Anh Quöëc) Product Code Sûã duång öëng ren trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (*) Kñch thûúác Size (mm) (*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MKO19 19 BMKO19/20 19/20 AMKOE12 1/2 AMKO12 1/2 MKO25 25 BMKO25 25 AMKOE34 3/4 AMKO34 3/4 MKO31 31 BMKO32 32 AMKOE100 1 AMKO100 1 MKO39 39 BMKO38 38 AMKOE114 1 1/4 AMKO114 1 1/4 MKO51 51 BMKO50 50 AMKOE112 1 1/2 AMKO112 1 1/2 MKO63 63 AMKOE200 2 AMKO200 2 MKO75 75 33 Àêìu nöëi öëng ren IMC vaâ höåp àiïån kñn nûúác ( Water Tight Hubs) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) ADIMCK12 1/2 ADIMCK34 3/4 ADIMCK100 1 ADIMCK114 1 1/4 ADIMCK112 1 1/2 ADIMCK200 2 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Bõt àêìu öëng keáo caáp ( PVCConduitPlug/PVCGrommetForEMT&IMCConduit) Vêåt liïåu : Nhûåa PVC (PVC) Maä saãn phêím duâng cho öëng luöìn dêy àiïån IMC Product Code for IMC conduit Maä saãn phêím duâng cho öëng luöìn dêy àiïån EMT Product Code for EMT conduit Kñch thûúác Size (inch) ABDO12 ABDOE12 1/2 ABDO34 ABDOE34 3/4 ABDO100 ABDOE100 1 ABDO114 ABDOE114 1 1/4 ABDO112 ABDOE112 1 1/2 ABDO200 ABDOE200 2 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 20. 20. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp öëng coá àïë ( Spacer Bar/Saddle With Base) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (Anh Quöëc) Product Code Sûã duång öëng ren trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (*) Kñch thûúác Size (mm) (*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) KO19 19 BKO19/20 19/20 AKOE12 1/2 AKO12 1/2 KO25 25 BKO25 25 AKOE34 3/4 AKO34 3/4 KO31 31 BKO32 32 AKOE100 1 AKO100 1 KO39 39 BKO38 38 AKOE114 1 1/4 AKO114 1 1/4 KO51 51 BKO50 50 AKOE112 1 1/2 AKO112 1 1/2 KO63 63 AKOE200 2 AKO200 2 KO75 75 Keåp öëng khöng àïë, 1 löî ( One Hole Trap) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MKOD19 19 AMKODE12 1/2 AMKOD12 1/2 MKOD25 25 AMKODE34 3/4 AMKOD34 3/4 MKOD31 31 AMKODE100 1 AMKOD100 1 MKOD39 39 AMKODE114 1 1/4 AMKOD114 1 1/4 MKOD51 51 AMKODE112 1 1/2 AMKOD112 1 1/2 MKOD63 63 AMKODE200 2 AMKOD200 2 MKOD75 75 34 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Àêìu nöëi öëng mïìm vúái öëng mïìm kñn nûúác ( Liquid Tight Self Set Coupling) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code 1/2 MCK12 3/4 MCK34 1 MCK100 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350

×