Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Financial Sustainability Scorecard (Thai)

แบบประเมินความยั่งยืนด้านการเงินสำหรับพื้นที่คุ้มครองของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financial Sustainability Scorecard (Thai)

 1. 1. ฝึ !บ็อื }งุ|จู๋||จุ๋`ขั้จู๋||}`เ||`งี้๖ธีฐีรื;;งี้ว้ บู๊บ่เ_]วุ้| ฐีริ๊11วู๊ยี่`โกึ๋`บ่จี๋ฐิลํวู๊ข็บี้ธีวู๊ปื่ใร๊จู๋น่ยี่บื้ตื่`ป็ใ`ด่โบ่โตื่1โกุ๊}สืป็โ[มุ่นื้฿จั้ผุ้หู่|1ริ้จั้จ๋1ป๊ดื้จู๋งี ย่1 โ_รื'จู๋ โปุ่โ ฐี _|รุ่|}าฒ่ จู๋[ จู๋}งูด่หู่จั้ก์ งํ||รุ่จู๋ธีขื่ คั้บ่|ขู่ขื่ขุ่หู่ฟี่ฒ่จุ้ขุ่ฐ์รอืบ่'ล๊นื้บ่รึรื้จู๋ขุ่อึ๋จู๋อื้บ่ขุ่หู่หุ่จุ้1อืตั้บีญ์เหุ่บั๊ยี่':อี๊จุ๋มุ่ด่บ่เจู๋อี๊วุยี่งืบ่1บ่จั้`จุ้ฝ้หุ่บู๊ห|รั่ ปิ่1ขุ่ตั้จู๋อืเปื่ริ้;อั้ด่ญ์จ๋บิ้ยี่;วุ้จ๋ งืขุ่บืฆ์ ขุ่ 'กี ` ยื " 1-}ษ์ริ่:3พิวี่อุ้หุ่`1ใ.อืเริ:รื้:]`รู๊จ๋`วุ1ธิ์ยี่`รู๊โบ่_จั้ยุ้|ฐ์ขุ่อื ` นื่ รุ่;ขุ่งี่' ยิ' 'ต๊ธุว๊รุ๊ขุ่' วุ ง ' 'ด่ ยี่ หึฆ์จี๊ๆ ` 'ดี 1 ยั ฌย็ 1 ' บ่› น่ ซี `“`2 ' ` ) " ` หึ” (ห่1 นู่`,เถี รู จู๋ หึ "/ งั ' ลุ้ ยี่' ข์ บี้` 'ร ว `| หึ ,"ขุ่`เ ?ย่ ขุ่ หึ {_พั้ด่ ` ` ` ด่ ` ' ยี่ . 'อื ชุ่ จั ด่' ' ปื่พิ?"" ' จิ้'ซื้' ' หึ ' ขุ่ขุ่' ` จู๋ ` = ' ยื ยื่` - งํ ` ปื` ปั้'พึ่ `งุฮ็ | ฉ พิ ปี๋ปื่ตื่ ` 'สั้' ' ฉืญิ ฎ์`~ พี- " 'ฐี บ่ หึ'งั .ษิ สื้ชื่ น์ฮู้" ___พื้, -หึ ถีพึ่เ `> ขุ่ . ญิ`สื่ ' 'ทั ภิ' 'บ่เธี หึ ซ์
 2. 2. พ6๖|จู๋ก๒: ๗๗ปุ๋บิด่อิ๋บุ๊ณุ๗ณุ[กว์กอฐ์/ยิ้บึจุ๋นี๊กยี้ฌ๗บีงิ้พถฒบ๐จุ๋ญั งือ|อึ๋ท่๐บุ๊ 1.5, ^แงูบ8 2008 วื ซี ธิ์ ซีบ่ ลม่สทธยี่องยูเอืนบ่.พ ปี 2550 ส่านักงานโครงกาณัฒนา แห่ง สหประซาฑดิ ษั ย๊สฆ 451ปั $ธข์๓1. ผอพ ไอ!แ ผฒ ใฌห 1๓1 7 ตื่อซอบ.มื้ฌ: ฒิส่วนสนับลบุมในการจัดทําเอกสารฉบับนี๊: ฒอกํอ ก๊6ธก๓ตีอ ^ฒอ' 81๐งยํ ๓๖๖' 0ทก่31๐ถก6ข์ ฌจ๊|6ใขุ่ 8๓อู๊ 5ยี่พอ'ยี่ธ' ฒฉี่'|๐ก ห็|๐ข์อธ' งแ|จู๋อ 6816, แอ!มิส ง่088 6๐ก2อ|อ2' ยุ่๐กก ภี๐แถูก, ภีอ|6ก ผ69ซํอ1' ฒธฮ๐'ปิ๊ ?ฌ๐ก, ง่บอก ง่088 กั้๗'บึกูแ62' ผบีผ 8๐ผก'๓' ยุ่๐กอ1ท๓ 8๓ธี1ก, เออ โก๐๓อ8, แล!บิล ล๊|อก8 2บกธีอูอ จัตทําภายใต้โครงกทเร่งเณิมความยั่งยึนของฒบจัดกาขื่บทิ่คุ๊มครอง (0^฿?^) นู้ถอตความและเรึยบเรึยง: ทรงพล ทึพยวงค์ ร๊ฎตา ลาภหบุน แล๗ทุมพร ธรฌลังกา ออกแบบกราฟฟิก: พณิพย์ซ้างแย้ม ภาพปก; 0^โ8?^@?๐'ภ$บืบิ 0กอภถูงุฒ
 3. 3. เเบบประเม็นดวามยั่งยืนตัานการเงิน: สําหร้บพึนทึ คุ๊มครองทัวประเทศ ปั้ฮี ผูเ ยน: เเอนดตู่ บอวาพ็ก ปี้ นี้ บ่ - บี . ' ขุ่ ะ หึ งื '. ปี้ ปี้ - บี บํ ' สื้ ' สื หึ หมายเหตุ: เอกร์ฉี่ารจบบบฮู้1๓ถนกิวามกั้=สั้`เหนขถงผูแ;'งเทาบน ยูเอนเ:ปั๊บําเป๋นป็งิ้บิงอืก'กั้บธํนี๊ามภวามกั้ขุ่`เหนรี้บ่ขึ้กบืาา เอกวู้หึาฌปิ๊ยูในขบธํร์ร:เขุ่กี๊รยม วื ' - งั ' ยี่ งั บ่ ยี่ บ่- - หากมะบิกิ่"เหึนแรี้ขุ่:'ะอวู้จั้นบิแน๗ร:การใซั่ขุ่ โปรง้"ฟี่วุ้งใปทผูแ'ขุ่งโงั`ยธํ=รง'ธีามทบิยูบิฌ`ว็น ลภบี่ซํ6พขุ่๖ดํ18ซํบิ|ดํ฿@`บกบีถ'.ยํ!ฎ.
 4. 4. สารบฆัญู ปั้ ซ้อความเบงต้บ ญิ ญิ บ่ ยี่ ญิ แบบปล๊เมมฉ้าบถารเงน สว”อื 1 - สถาบฒางฑขงบโคขฑม แบบปล๊เมึบฉ้าบการเงืบ ล่วบท 2 - ฑฟฌมึนอง ก์ปฑอบดัานต่างๆดี๋ปิ๊ฌฒบการเงืบ ญิ ญิ บ่ ณั ฮึ แบบปล๊เมบคัาทการเงน สวบท 3 - ฑรใน้คะแนบและย๊นดอมกพั้ดผล เอกสาบี่สามารถ คาวบโหล
 5. 5. บ๊อกี๊วาหึขุ่!เบึอ`วุวิ้ บตั้ท ฒบการเงีนทิ่หล่อเลี่ยงพี้นที่คุ้มครองเปี๋นปั๊จจัยสําคัญูของกาษุขิทจัดกฑพี้นที่กุ้มครองแต่ฐีะแทํง ถยํางไรกืตาม - นี้ ตื่ ยํ ษ ย นี้ ยี่ ' . ฒบกทเงนของพนทคุ้มคฌงทั่วโลกั้จะต้องใด์ฌกทปรบณุงทงใบระดบพมทแดละแทงแลฌงฒบโดยฑม ฐ์วบี้ ซึ้ ฮั บ่ บ่ บ่ . ตื่ ฮั งั ถ้ บ่ บ่ เหตุนกาฒฒนาระบบการเงนระยะยาวจงฑเปี๋นอยางยงสําทรบการพฒนาความยงยบของรฌบการเงนใบพนท ฆั คุมครอง “ความยั่งยีบขงขบบภฑเง๊น- ในพี้นทิ่คุ๊มครอง หมายถืงความสามา๓ซองปฆเทศูนั้นๆไนการแบกซ๊คําวู๊ซ้ฑิย ตํฑใทึเกิดฑกกฒขิฑจัดกาณินทึคุ๊มคมึง คําฑิ "ฆดับฒบ” ในเอกสาฌบับบีทฑยถึงพีนทึคุ๊มครึงทังทุมดุ ฑมทังปนุ๊บงีการใบระดับส่วบกลางตัวฮ ฒเดึนสําคัญูใด์แก่ ด่อุปทาน" ด์านกทแสวงทฑขไตึทัมากอืนในพืนทึ ยั ฮั ตื่ ย ษิ ปี้ บ่ ปี้ ษิ บ คูมคุ๓งทงฒบ กบ "ฮุปสงค์" ชงเปี๋บลิ่งทัาทายสําณักุาฌฒกั้ดกบี้ตามความจาเปืนดาบการเงบ (ทงใบระดบ พีนทืแลต๊ดับล่วนกลาง) ความยั่งยึนตัาบการเงีนเปี๋นสีงทึต้งพืฑฒาทงสองดัพขงสมกาฒทการเงีน องค์ปฑอบลําคัญูในกาฑางแผนด์านการเงืนคึอ การค้นหาฑิค่าใซุ้จ่ายในกทตูแลพี้นธีคุ๊มูค๓งมึอะใณ์าง และ การสฟว่าทํายํางไถืงจะแบกปื้คําใซ้ฑิยฒิกล่าวไตั แผบกทงานทึตึฒ่าใท้ผู้จัดกาณินทึคุ๊มคฌงสาฑฌตัดลิบ ใจดัาบการเงีนไตัยํางถูกด้งเหมาะสม เฌ การทบทวนภากํดสหด์านการเงินเพิ่อให้เทมาะสมกับลําดับความ จําเปิ้นตามสถานกาฒ่ แลฒวิธิลดคําใซ้จํายอยํางเทมาะสม ดลดพจัดกฒณิขป้ฒาสภาพคล่องทฑการเงิบซึ่ง อาจจนี๊กิดซี้นในฒฑิงดําเนินงาน บื่ ขุ่ ปี้. ย ปี้ ฮั หึ ฮั . ตื่ ยี่ ปี้ - ยี่ ทู้ . - บ่ บฝึกั้จโกั้ว๊ยิงํคาใปั๊จายกั้บฑย1ตแลว ปว๊ะตนพี้าคญยางํทดึามทตงํพจ๊าโ๓ใเพปิความยงํยนทางํกโโเงํนคกั้าโ ญิ คั ซ์ บฌาภดฑรงคกร เพฑะโดยทั่วไปรฌยี้การเงีบแล๓ฒขิารจ้ดกาพิ่บที่คุ๊มค๓งมักจฒิทลายวทนํวยยี้ชูเชัา ยี่ ฮั - ' ฮั ย . ' หึ ฮั บ่ ยี่ มาเภยวขังและรบผดขบรวมภน ดงนนบทบาทขงแดละทนวยงาบจงต้งชดเจนและมเอกภาพ ทงนเพอ
 6. 6. ปฒิทธิภพกาฑางแฒคัาบฑรเงีนแล๓ณัดสฒบปต๊ฌ โด่ยทั่วใปแล้วภายใบงก์กถฒ่บื่ มักต๊ด่ กลไกทืโปรํงใสแลฒิปณัทบั๊หใบกณัด่เกืบ แล๓จุ๋าฆัด่การเง๊นค่าธฒเบียม ฉังนั่นยูเอึนดีทึขิจัด่ทําแบบปฆเมึนนื้ปื่ เพึ่ชี่ยเทลึถจุ๋างานแลสิ้บุ๊าลในการต๊จลบด่วามภัาวพ่าในกท . ษิ ปี้ ยี่ งี้ ยี่ - ฮั หึ - ษิ บ่ ด่าเนนงพขงหวเง เพใจุ๋พนทดุ้มด่บีงมด่วามยงขนทางูกวุขงบ แบบปอืบฉุบบปี๋บั้กฒกแฒมา ลําณิฑฒ่ฆฒิบฒณิทึ คุ้มด่๓ง ในฆดับฒบ ไม่ ใญ์บพีบทืฑิขเทปี๋ผลฒิต่อใปั๊ ' กิฑซมหลายยํพนถัองถ่าเนินกขุในุฆถับปฌทด่ ๓ใช่ใบณับพบทื 'เชั กาฒ่ฏิ๗นโยร๊' ฑหิ้ด่กฑู กองทุนแล๓ตั๋งค่าธฒเนืยมในพีบทึดุ้มภตง เปีนถ้น กืฑฌเทล่าบืลัวบมืผลกฮับถ่พฒิกุ้มถบีงทัง ' กิ๓หมหลายยํฑจะถังาศัยูถาามั่มมีอแล๓ทสน้บสบุบฑกฒ่วฌาฒลายแห่งขงฟู้าถ โด่ขเฉพาะ อางงกฒฑงการถณิ กฒิจ๊ใฉืปื้ด่ทมปื่มมือแล๓าบีนับณุบฉืงกล่ฑถ้องาคัด่ฒบกทเงีนแล๓ฑ - ย . ' บ นี้ ยี่ บูญัทด่กฑในสวนกลางฟิใฒด่พนท ' พึบทืกุ้มด่มึงหฑยๆ แทํงมักติ๋ด่กิจ๓ฌถลัายด่ลึงกัน เฒ กทฝืกอบฌ ณิการดีด่ทมด่วามดีบฒ่า ธํ ยี่ ยั หึ ด่ - งั - เตั้ด้น เพฑฟ็ฌนเพจเปีบกา๗ฒยด่ฑด่วรด่าเนนกทในล๊ด่บสวนกลท ' กานี๊ณุนฆไถ้ผลมากกวําฑกมืถฑปั่มมึกันในณับล่วขูกลุห ขึ้ ' กาฌงแฒล๊ถับฒฒ่าใท้ฑรโธกาขเงินอุด่หบุบจุ๋งฒทืกู้มด่บีงสะด่วกยิงขน . - ยี่- ' ' ปี้ . ฟื้ อิ๋ . ฒบด่าธฒเนยมทมเกภกุ๊ยลด่ฑรแข๗นฒฑงหบททงๆ ณับการเงีนซงพี้นทิ่กู้มถฌงูจะถังพิจาฒในสองล๊ถับ บุ๊ถับแรกดีอ สถาณพั้นรู่านการเงีนในฮับขงปื่ที่ กุ้มด่รง หมาถืงว่าขฌะนืทําใซ้จํายมืมากเทําใด่ และจะถ้งจํายเทิ่มกเทําใดเพื่อใทัการบริหารจัด่การมึ ปณัทธิ๓พเพิ่มซึ้บ ปั๊ทํยในกฒิฑรฌฒถับนิ้ รุ๊ถัแก่ ค่าไพั้บีปฆ่าปี กู่าไพั้ชในกจุ๋ก๋ด่ฑร กทม ถ้องฑรถ้านกฒงทุบ ฑรก่ใทัเกีด่ฑยใถ้ ฯลฯ ฒิอพีท็ฌาฑกปั๊จจัยเหี่พื ติ๋าใทัสณ์ทิามีฒิงวํฑทางกท เง๊นที่ใด่บั้งแลญิแรงแคใหน หลด่จบกฮ๊งเป๋าหมายฑงการเง๊นเพึ่เพิ่มงบปฌาฒลฒ่าใขัฑิย แลฆซืกฑ ถด่ค่าใถ้ายในกาฌปั๊ฆัด่ฑรเทิ่ใท้เกืด่สมคุลตัานบัญูชี
 7. 7. อยํางใรกืดาม ถารพิจุารฌาสถานะทางบัญูขืของพี้นที่คุ้มครองอยํางผีวเผีบ ณิม่าจละหู้อนภาพทิ่แทัจริงขง โครงสฑิงทางการเงินทึชํอนอยู่ ลภาพความเขัมแขีงแลฒิฒางในอบาคตขงฒบการเงินทังหมด บางปีฑจจูฒิ การใพั้ยลูงฑกั้เนี่งมาฑกได์ปี้ความสน้บณุนจาก๓บั้ตั้ค ทฮิมืเงืนทุนใหลเขัาเพฑะใดับั้ถฑยกทนีใท้ ทขืยอดนักทํองเยี่ยวูโตขี้นอฝั่งพกดพฑด ยํางไรกืตฒ สถาต๊ฑการเงินของปีนุ้นกุ ฟิใด์บั้ปขกันฑิสถพะ ทฑฑรเงิบขงพีบทึคุ๊มค๓งในปีถัดใปจฆ่นคงเทมึนเดิม ฑฒ่ฌมินว่จุ๋บขงพืบทืคุ้มคบีงกําสังเคินฒ่าไปลู่ ความยั่งฐีนฑูางการเงินหรีไม่ จะต้องพิฒฌาคฑจสบแลภิเคฑณ์ฑกโครปี้สบู๊งพี้บฐาบฐ์สํงเสริมใทัฒบการ เงืนของพบบู๊คุ๊มครองสามฑถฐ์ฒนุาตํอเนึ่องใด์ใบล๊ยะขาว ฒบการเงินของพนทคุ๊มคบุ๊งขนอบู่กับงค์ปร๓อบ หลายยํางขงจ๗ฑกฎซ้ดเจนขนเรีอยๆ แลฌบเปั๊ใดับ่อยทั่วใปใบหลายปขเทค จุกั้ปล๊สงศ์ แบบปล๊ฒินฉบับนี๊จัดทําชี้นเพิ่ชี่ยใท้กู๊บาลแต่ล๗ล๊เทศ อู๊บบั๊คแลณัวฌานเอึนจีโอพิ้หลาย สามารถดฑจ ถบแลณันทึกขัมูลลําคัญูๆ เกี่ยวูกุ้บฒบการเงีบของพี้นทึคุ้มครองใด์อยํางคฌถ้วน ทั้งใบล๊ตับบัญูชีแลตีะดับ โครงสตั้พี้น๓นทึชุ๗อบยู่ ทั้งมึเพือสณีอนสฑบพุขืคฑมเขัมแข็งทางการเงิน พรัมกับปณมืนวําโดยทมแลัว รฌบการเงีบดังกล่ฑกําลังมู่งหุน้าสู่สถานทางกฑเงืนทึดืขี้นในฆขะยาวหรีฟี เพึขุงใด ถืงแม้ว่าแบบฒฒินไซ๊บ การอกแบบส่วุหบั้ฒบพืบทึคุ้มคบีงล๊ดับต๊เทศ แต่กืสาฑรถนําไปใซ้กับพี้นทิล๊ตับยํอขๆ ใด์ เชั ขตับจังหวัด หดี๋ดับท้งถิน เปี๋นต้บ แบบปูรฮูเมึบส่วนทนี่งจะเปี๋นพี้นที่บันทึกสถานฌางการเงินดลอดพการรุ๊ทลเขัาไทลอกขงเง๊นทุนใบรฌบการเงิบ ของพีนทึคุ้มครง ยํฑใรกึตามแบบประเมึบใดัข์กาฑฑอกแบบมาเพืดฑจสบความกัาวหนัาขงรฌบฑรเงีบ ใบบู๊นทิ่คุ้มค๓งทั้งหูมด ฑมพิ้ปั๊จจัณ์นฐานทิ่จฆ่าใปลู่ความคล่องดัวทางุกฑเง๊นของฒบพี้บูที่คุ้มครองในอนาคต ดังนนแบบ฿ะฒิบบีจีงมึโครงสฑิงตามองค์ปฑอบขอนี๊บกฑเงินตามทืบธขายใวัชัางล่างบ๊
 8. 8. งก์มั๊บฒิกล่าาฒ่ฒ่าที่ชื้แบฒิ ฒบกาจงืนถจุ๋อบฉืวงฒิฒอบลําคัญูๆะใขําง ฑฟฌมืน . . วุ ษ . สื้ ยี่ ญิ บ่ ปี้ ยับ บ ตื่ แถล๗งค์ปฒฒต๊บีใทัแด่ลปื่ซเทด่ฑมฒหบพบวา พนทใด่ในฒบบณหีาเปี๋นด่องใด่ฌกาฆ่ฌณุงเพอ ใท้ญิฒเงินมืต๊ตั้ธิภพงขบ นอกฑกบื้ค่าถามเกี่ยวกับขัอมูลตัาบณุรเงีบขังุดั่ยใทัแถ่ละปบุ๊เทด่ สามาฌปขเมิบด่วามสามารถในกทลฑิงุ แลฆ์ด่เกืบฑยใตั แล๓าฌาขัมูลพึนรู่าบทึฑิเป็บค่อร๗บการเงิบถ่อใป ทากฟิมึขัมูลคังกล่าว ทบ่วยงานทึ เถี่ขุ่วซ้องในป๗เทณันๆ จะถ้งเฟื้ต่าเบึนฑรค้นฑซ้มูลฒิกล่าวโด่ยถ่วน หึ ด่ . ฉุ ยั บ ษิ ยั อี้ ยี่ ด่ . ด่ บ่ . ซึ้ ฤงํแมวใน๊บบปปี๊ฌปืฬิปั๊ปืฮ๊วามลิ้ด่ญูท่งํกั้าล๊วี่อืโจด่กั้กั้1นพนทศุมฤปี๋งํยใงํปโล๊ยีบ่ แด่ใม่ไป้ทศา แบะ ยี่ ฮั- ' . บ่-บ่ ยี่ ย . บ่ บ่ ยี่ ญิ เงืงํการาซงํนบืทฤาโป๊พไะฑงี้แฤท่โงําท่ ทฑะยูฝับ่พมน๊ผ็กั้ทจอึ๋ท่ทาบุ๊าแนล๊าเว๊องํกั้ไรใซ้บืกั้งบรด่ย ปิ้ทาอ็แบีกั้ฉ่ใงํหไกั้านอทาท่ด่ โด่รงขุ่ฑิง แบบปฆฒินชุด่นิ้มืฒมฉัน ไฉ้แก่ ลํวนทิ่ 1 - ภาต๊มขงลถาบฌางกทเงิบใบตุ๊บทิ่กุ้มด่รอง ใบพี้กมถืงขัอมูลหิ้บฏบเกี่ยวกัจุ๋ที่คุ๊มด่๓ง แล๓าร ' วิเด่ฑณ์ทางกาถงิหขต๊บพี้นทึกุ้มด่มึงขถับถดิ ณินทู้ 2 - กจุ๋ฒินฌค์ปฒพทิบค่ทๆของอืบการเงืน สํวททึ 3 - หลัก เกฌท์ฑรใทัถะแบน
 9. 9. บ่ ยี่ ปี้ ปี้ ขื่ ยั ยี่ บ . ปี้. ปี้ . . - นี้ ยี่บ่ ๖ สวบท 1 ตงอาคัยขอมูลเพฑซอส๗เกขวกบคาใฒย ฑยไดแล๗องฑงทางกุารเงบขงฒบพนทคุมค๓งทงุ ไนปีบีจจุบันและการคาดคาดคะเนล่าปั๊บปีต่ๆไป เป๊นกาฑิเคฑะท์หุาจํานวนทึเปิ้นประโยฆ่สําหฒิร๗บพี้นทึ คุ้มครอง และชี้ใทัเทีบถืงขัมูลทางการเงืนทึฑิเปิ้นสําทรับนู้ทําหนุ้าทึวางแผนการตุ่าเบึนงานของพิ่บทิ่ดุ้มครอง ส่าทปักาฑางเปุ้าทมายด์าบกทเงีบแลฒิมาฌของเงินทุนเพิ่มจูดิมทืจําเป๊นต้งมี เพึอประสิทธิภาพในการบริฑร จัดกาจุ๋บพี้บทึคุ้มครง เนี่งฑกทลายวปฌทคมืรฌบบัญูชีทึแตกต่างกันใป เพฑะฉณ์นนุต่ล๗ล๊ฐทคจีงต้องกท ฐีอรู๊ล”ดัานการเงินใม่ปี้ญิอนกับ ”อยํางใรกึตามฑปื่ปบุ๊เจูศใดใม่มีขัมูลกฑเงีบ ภารกืจแรกทึฒิหน้าทืในกาฌขิฑ พนทคุมคบีงควปิ๊าคอ การคนทาแลอืวบฑมขอมูลทงหมด ล่วบทิ่ 2 ของแบบปล๊ฒินแบํงยํยกเปืนสามส่วบชี่งจําเปืนสําทขิกาฌณิจุ๋บกฑเงีนพิ้ในฆฐีบพืนทึ่แลสั่ง รฌบ (2ขุ่1) บัฌทด์านถฎฒาข กฎ ฌบียบและงคุ๊กรต่างุว | (2.2) กาฌงแผนทางธุฑิจแลน๊ครงมึอทึ 'าเปี๋บ ส่าทฒิกาฌขิทจ้ดการไทัมืปฆสีทธิภาพ | (2.3) เคขืงมืทืจําเปี๋นลําณิการสฑิงฑยได์ ยี่ พี ปี้ หึ ' ยี่ . บ บ - ยี่ วื องฉี่รุ๊ปฒอบท ใ - บฌท'บ่าบกฎหมาย กฎ ฌบยบแส๓งบ่ร์กรกิางๆ ทจาปี๋นสําหฌการสฑงฒบการเงบทยังบน สําหฒิพี้หทิ่ขุ่รุ๊มบ่โปื้ทง ' มื้ ' บฬิทด์าบกญูมาย นโยฑย ล๊เบืยบแล๓งค์ณต่างๆ ทึมืผลกฒบตํฒบการเงืบของพบทึคุ้มคขงมือะใณัาง จะต้อูจุ๋อยํางชัดเพ ดลดพกาฑางแฒด์านกฑเงืนยํางมืปณัทธิฑพ กทสฑีงฑยได์ กาชํกททยใตึทั คงทแล๓าฌริฑรจ์ดการฑยได์ใท้เกิดปณัทธิภาพ เหล่านื้กึต้องไฐีรับการอือยํางซ้ดเจนเข่นกับ ลิ่งที่ต้อง อธิบาขให้ชัดเจบเช่นภันกืคึ ความซ๊ผืดขอบขององค์กร บอกจากนยังต้งมืบรรยากาคการด์าบกฎทมาขและ ยี่ ยับ ยั หึ ข์ ยั งี้ ' ยั ตื่ บ่ สั้ นี้ ตื่ ญิ หโยบาขทเป๊นไณิดดวย โคมสรางกาฌฒฌงคกทะตองเอตอกฑใซกลใกทโปรงใส ทงนเพอฒสิทธภาพใบ กณัดสต๊ขใด์ กาฌขิากํดการตลอดจบกณัดทําบัญูบั้ยร้บฑยฑิย
 10. 10. อง 'รุ๊ปฑอบทึ่ 2 - กาทางแผนทฑธุฑิจและเ"ขุ่รื่ถงมึอสําทซ๊กาฌริหาหัถิ่ขื่การอยู่ฑปฒยัดี๋งิ้' กาทางแผนทพกพงิน แผบฑฒวุงกทธุณิจแล๓ฒิงแผบทางบัญูขี เหล่าบืล้วขูเปิ้นเครืองมีอล่าคัญูไบกฑ บขิทจัดกา๓ฉังปฒยัด โดขมีเงีอนวุขฑจบื่งตําเนิบกา๓ยํางเปี๋บฒบและสม่าเสม กาทางนุผบการเงีบ ยํรูงมึปหี่ทธิภาพจะต้งาศัยความรู้ทืกูกด้งใม่ใช่เฉพาะในแง่กยฒิเทํานั้น แต่ต้งอาคัยความซู๊ถูกต้งต่อ ใปบีด์วยคึบุ๊ดับคําไช้จําย ฌแบบค่าไซ้ฑิขและคฑมจําเปิ้นตัานการลงทุบ ทางเลือกลําหปี้กาหิ้กฑสมตุล ฑูวํางทยบั้กุ้บฑูยจ่ายคฒมายความฑมถืงการเพิ่มฑยได์แล๓ารควบคุมค่าใฑีาข ฒบการเงีนทึ่ดืตัง เอิใท้ผู้จัดกาณินทึคุ้มครองสามฑถดัดสินใจเกี่ยวกับฑรเงืบไดัยํางถูกต้งเหมาะสม เชั กฑจัตสหค่าใซ้จ่าย ใทัสอดคลีงตามลําดับความจ๋าเป๊นในฑฌตั้รจัตงาน การแสวงทาวิธิลดคําใซ้จ่ายยํางเหมาฌม และภาร แณิขปั๊ญฑเรี่งสภาพคล่งทางการเงืนที่าจจะเกิดซึ้บใดั ชี่งไปกว่านุ๊นแผนกฒ่ปซ๊ปรุงเรียบร้ยแลัวควพะ เอีต่อการระดมเงินทุบเพฑะนู้บริจาคแลส์ฐบาลภีกมั่บใจวําเงิบทุนทือบุมงีมาใท้นั้น จะถูกบ๋าไปลงทุบอยําง เหมาะสมแลฒิปล๊สิทธิกาพใบฒบพี้นทิ่คุ้มค๓ง องขุ่จี๋ปฒอูบที่ 3- เ'“งี้ปื่งมึอสําหซ๊กาภัอี้ปี่ทาและกาหัดิ์ตื้สรรเงืบทยใ;โ ถี ' พื้ ฒบพี้บทึฏ์มุค๓งจะด้งสามารถตึงดูตและไฒิล๊โยพ่จากถลไกด์านการเงืนทงทึมึอยู่แลัว แลฒจฆัขนใน นาคต หังบีชี้นยู่กับเงีอบใขลําดับความจําเปี๋นดัาบการบริทาถัดการโดยฑม กลใกสําคัญูยํางูทนี่งคึ กท พยา๓มกฑายแทล่งฑยใฒิท้มึความหลากหลายเพิ่มซึ้น เพิ่ลดความเลี่ยงหรีคฑมอํอบใทวทึเกืดฑกปั๊จจัย ภายนก ดลดพลดกาญี่งพางบ฿ฌาฒองญัาลชี่งมือยู่ฮูยํางจําถัด แทลู่งทขใตัซองฒบพี้บทึคุ๊มคมึง าจจฌมถืงนูหล่งเงีนทุนทืเคยมืมาแต่เดิม (เปื่คําธฒเบียมทึเกืบฑกน้กทํองเทึยว)”และแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เชั การยกเวันทนิ สัญฒสัมปทาบดัานกฒ่งเทึยว กาฟัยคําน์าใฟ เปิ้นต้น นกฑกบืในบางกรณิยังฒายถึงกฑ ควบคุมการลดลงของแหล่งทยใด์ยํางใกฒิดดัวย
 11. 11. ส่วบทิ่ 3 ทลักเกฌท์กฑใทัคะแนบ แบบปฌมึนนี๊ควฒ่าทุกปีเพิ่๗ได์ทฑหี่า สถพกฑฌไนพี้บที่คุ้มครองแตํลฒิ เปลี่ยนแปลงไปยํางไณัาง ผลฑฟระฒิบในปีแรกจัดฑิเปี่นฐานส่าทปิ้เปรีชบเทึยบกับผลกาฟซเมืบในปีต่ๆใป ชื่งควรจะประเมิบทุกปี และผลการเปรืยบเทืยบฒวํางผลกา๗ระเมินใบปีแรกกับปีต่อๆไปจฮ่วยใทัเทีนความ กัาวหน้าในแต่ลฒิของฒบพี้นที่คุ้มค๓ง ส๗คะแนนพิ้ทมดและผลกาฒ่ฌมืบเปิ้นปี้ยละที่แต่ล๗ล๊เทศใดัปี้ใน แตํละปีที่กําหนดใวั ชี่งผลคะแนบดังกล่ทจะสณ์บใท้เปั๊ว่าฒบพี้บทิ่คุ๊มคดงมืคะแนนที่คาดว่าเปี๋นใปใดัเทําใด เทึยบกับคะแบนฑีงฟี่ดัรับ ดลดพแสดงผลเปี๋นรัยลณัวย เมี่อเวลาเปลิ่ยนใป คฌบนกืต้องเปลี่ยบใปต้วย ซึ่งถีวํา เปิ้นทลักฐาบทิ่มืน์าทนักดิ๊อแสดงความกัาวหน้าของฒบการเงืบขงฒบพี้นที่คุ๊มคบีงพิ้ทมด วุนนูต่ลูะปีคะแบบฑมในส่วบที่ 2 คญิะแยกตามองคุ้ปขุกบแต่ละอยําง และผลรวมทั้งทมดขงองค์ปฑอบยํข ทังมึเพืฒใด์เฟุ้ภาพทมชองคะแนบทังทมดในฒบพึนทึคุ้มค๓ง ' แต่ลมั๊เทศยํมตั้ยละเอืยดแดกตํางกัน งค์ปบุ๊กอบบทยํางาจฒ่าคัญกวําองค์ปฑอบอืบๆแลฌหลุคฑม สําเขืใตัยากกวํา ชี่งสณุบกั้าฆ่าจจะใม่เฒิอนกับปบุ๊เทคนา ในกฒิเชันี๊คฌฒ่าทบล๊ตับประเทศมืสบื่ฑ ปปั๊ฒบการไทัคะแนบทึใซ้ยู่ และเปลียนฒบการใทัคะแบบขงแต่ล๓งค์ปร๓บไท้เหมาะสมตามูสภาพกาณ์ ใบแต่ล๗ฆเทศ หากมึกาฒ่ปัขํอเปลี่ขนใบจุดใด นู้จัตทําแบบปฆฒินต้งทําหมายเทตุตัาบล่าง ทั้งนืฑรปรับณิอ เปลี่ยนดังกลําวฑต้งมืความโปรํงใส ยื่งใปกฑินั้บหากองค์ปฒอบใด หริองค์ปฑอบยํอขขัอใดใม่เหมาะสมถับสภาพกฒไนปล๊เทศนั้น คฌฒ่างาบ สามารถยกเาองค์ต๊อบขํองด์ปร๓บยํอณันั้บอกพร้มกับคะแนทลูงลุดของงค์ปฆกบนั้นๆ ตัวย ผื่ย กกใปแลัวคะแนนรวมทั้งทมดกืสามารถปซ๊เปลี่ยบใทัเหมาฌมกับสถานการฌไนประเทศนั้นตํอใป ด์วยเหตุนิ้ คะแบนกมชูองแต่ลุฒ่ฌทคจีงอาจจะใม่เทํากัน ฒินั้บคะแบนฑปีคฒ๓ยู่ใน๗บั้ยละ (คะแนบฑีงเปรึยบเทึยบ กับคะแบบทังหมดทึเปิ้บไปใฒิ ผลล่าเรึจในแต่ละองค์ปหกอบควท๓ยู่ในรูปร้อยละ เพฑฒ่าใทัสามารถเปรึยบเทืยบความเหลี่มล์ารฒวํางองค์ ปร๓บแต่ล๓ยํางได์ แลฒ่าใทัแตํล๗บุ๊เทคตฒบักว่าจุตด์ชหซืจุดเตํบใบรฌบการเงีบของตัวเองอยู่ตรงใหบ ครงใหบใด์คะแนนตั่าควฑะยกขี้นมากําทนดเปี่บเป็าทมายใบกาณัฒนาต่ไปในปีทน้า หั่งใบแง่การเขัาแทรกแขง แล๓ารเพิ่มขืดควพสามฑถ ผลลัพธ์ที่ยู่ใบณัอยล๓ฒิยใทัเปรึยบเทึยบฒฑิงปฆเทศใด์งําขดาขยื่งซึ้น
 12. 12. แบบประเมินความยั่งยืนดืานการเงิน ฐิ กรุฌาก๓กแบบประเฒความยั่งยึบยํโาบกทเงีบของโครงการ โดยเน้นกา๗จุ๋รุงความยั่งยึนษิรุ๊าบกฒงิบของรฌบ ' ยั พี ดิ์ ' ' พืนที่ผุ้วูมค๓งทบีพี้นที่ คุ๊มคฌง ดามผลสัมฤทธทึ 1 และ 2 ของบุทธบ่1าสตร์คั้พควาฒลากทลายทางซึวภาพขงภองฒสืงแวบี'สัอม ยั ธิ์ พี โลก (6ธีฝี โดขจะใขัแบบสอบถฒทึ่ทฒนทบโดยคุฌแอบดรูว์ โบวพํค (ตั้ยี่'๐พ 8๐หอ๓บ่๐๒) จาก บผ0? แบบสอบถามฑแบ่งเปืบ 3 ส่วน คังนี๊ ส่วนที่ 1 - ภาพฑมของสฑนฒงการเงีนไนพี้บที่คุ๊มค๓ง ในทิ่นื้ภมถึงขัอมูลพี้บฑบเกึขวกับพี้นทิ่คุ๊มคมึง และ ' กาฑิเคฑณ์ทางการเงินซอกั้ฌบพี้นที่คุ๊มคทงบุ๊ตัต๊ติ ส่วนทึ 2 - กาฒ่ฆฒินงค์ปร๓บตัานต่างๆของรฌบกฑเงิน ล่วนที่ 3 - เกฌท์กฑใท้คะแนน
 13. 13. ส่วนที่ 1 :ภาพฑมของสถานฌางการเงีนในพี้นที่คุ้มครอง บรรยายลั้กษฌะของด่อื้ฌบพี่นทิ่กุ้ม คอี้จี๋องวําประกอบด้วยอะใอี้งี้บัาง ' ลักษฌะดังกล่าวาจจะอ๊างอิงตามนิยามขงงค์ถรระทวํางประเทศเพึการอบุรัถษ์ธรรูมขุาดิและ ทบั้ยากรธรฌฑติ (|บ0ผ 0อ1๐ถู๐ธ๒อื'|-ขุ|)คัศัอยํางใรกืตาม หากประเทุศกําหบดนิยามูของขบบพืนทึคุ้มครถง นุดกต่างไปจาก |บ_๐ผ ขํมึระบบพึบทืคุ๊มครองหลา ฮั๗บ ใชูไฒิยามทึสณ์นฐญบพืบปกป๋องใบปบุ๊เทคไดุ้คึ ทืสุดและเปืบรฌบทืใป์นการกรอกคะแนนในแบบปล๊ฒินฉบับบี คัวยํางเช่น ใบพีนทึอุ้มครงบางแห่งอาจจฒิณิ พี้นทิ่สาธารฌะ” พี้บที่ซองเอกขบทริอมึทั้งสงปล๊เภทรวมกับกืคุ้ ลุ้ง สําคัญูที่ แต่ละประเทุคต้งอธิบาแลจุ๋ ใหี ขัตเจนกืคึ พีบทือุ้มครองประเภทใดบัางทืถูกุรวมอยู่ในระบบพืนทึอุ้มครองดามนิยามทืกําทุนดใวัและอยู่ในแผบ วิเคฑะท์ทางกวูรเงีน บางประเทคอาจจฒิพี้นทึอนุร้กุถ้องเอกชนแยกต่างหากจวูกรฌบพี้บบุ๊คุ้มครงของปษุเทศ ในกรณิเพุวําบึ ผู้จัดทําแผนาจจฌ"นทึกขัมูลสํวนบึในอืกประ๓ททบี่งเพิ่มเติมขีนในดาฑงบี (ภาย ใต้ทัวซัออีนๆ) เพทณ์นทึอบุรักหู้องเอกฒเทล่าปี๋ม่ได์จัดยู่ในความร้บผีดชบขงรัฐบาล นอกฑกนี๊ควพิหญูขัอมูลเฉพา๗องฒบพี้นที่คุ๊มครงที่าจจะส่งผลต่อฒบการเงินด์วยตามลมควร
 14. 14. ล่พทิ่ 1ขุ่1 ขัอมูลพี้บฐานเกี่ยวกับรฌบพี้บทิ่คุ๊มครอง หบบหี้นทิ่ดุ้มควอง าฌบบ่อยนละ'.ฌบกลู่มปา ฉิพาทองพี้บที่ ที่บที่บก พี้บทิ่ทางทะเล จํานวบพี้นทื ฒ่าขงพทิ่ว์บฉิฮ่ขบิบ รวมหั้ง สี้บ (ใว่) รวมหั้ง ลี่น (ใว่) รวเทั้ง สื้น (ใว) ในการบวืฑวจัต การพี้นทิ่ดุ้เครบิง พี้ฟี่ตุ้บ่ด่ฌงทมด่ขุ่งปฌหด่ (ภาขใด๊กั้าร จัหกั้ากั้ฌภฌจุทขาบแฒาหึา] ดี้ บื่. "ง้"ยื่ . พี หฒกุมด่กั้งฆบหนท (ฮุท๓แแพขาห|เด่ด่ บั้ทพัแบ์สัดว์ป่าฯ) 1 ซี อุทยพนพ่งฑดิด่อชตั้ทฒท์ 2_ ฮุทบพนทํฒดีฒ่1งกํ 3. อุทยพแห่ฒดิเด่ขะฌผุ้ขา1ง 4_ อุท"พนทํฒดีด่ลถงเหรึอหาายเจลิมหข เกี ยรหิ้ 5' ฮุทบาแพิถติเขาหิชกูฎ 6. อุทยพแทํฒดีด่ลองลาบ 7ปุ๋ เขขุ่บืหพันธุ์สัด่ว๊ปืาฒิ๓าแขัง 8. ฮุทยฌนท่ฒดิน็าหกหลฌท่ว 9. อุทยฒแห่ฒดีเด่าถิบห้ทั่บ 10. ขุ่ถรักฑพันธุ์ฮัตว้ป่าเขุ่ายี่ถ ยด่าว 11 ซี เขด่ตั้หพันธุ์1ง๊หฟัเบ่าอ่พฤ1ใแ 12' อุทยพนทํงฑดีณ1เด่า 13. ฮุทยานหห่งฑติบ์าตกห ลี้1 ดี้ ลื่. ' . ขุ่ ขุ่ ยั หฒกุมฌงณบกพูป่า - กสุมปาหฌ อถก (งี-ปั'ไ 1!ใ 3) อึ๋นๆ (โปรด่฿บุ) 14
 15. 15. ฉี่จงืบ่!อุ่ฒ่ ขื่1.ฮี้สั้ บ่"ษฟีวปี้ชุ่ด่ย๊บืรี้ปี้บ่!งี่ด่บ่1'ษา๑!ผุ้นู๋บุ๊ขุ่ผุ้ห!บ่!บ่ปี๋!ณิฮื!|วษทขุ่ ฮู'จเวบ่ท๒ยุ่ค็บ่!ปุ๋บ่บ่๖1ถ!ษกึ่บุ๊ล๊ษนิ!ณิ` !ด่วบ่คผุ้ษบํฒิบ่฿บ่ซื่เปื่นุ๊ ษุมษ!เด่ซํวุขุ่ 1พุ'บ่ห" วุบ่ท่}!๓วุ|ณี!` ` ขุ่ขุ่กึ่กุ่บี้,พื้'”ปื่,'รู่ตุ้, จุ๊หุ่บี้ตู,จุ๋,ขื่”ขุ่'บี้งูหู้' อืรู่งู.อื๓อู้วุ้ หู้คุ้..หึ}จู` !ทืมื่บ่!|ขีขื่'!ปุ๋ ยบ่วุ|ส นู่ห!เ'.ย็|วุวุ๓ยุ่บ่บ่ซื่บ่;ธํเปื่วุ›ณู.จษษถื่!เ;บ่บ่›!|ฒบ่าดํ ` ”""` นื่ขุ่บ่วุด่บ่งี้วุ›ษุเวี่ขุ่ณิ.'บ่ธีบ่ธํ'จุธํขุ่ริ้ อื รู๊อุ๊__`จู่_' ย่รู่ขุ่วุด่`ษ!บ่จูษ์กั้!บ่|`วุ|ใจบ่ขื่"ป๋!บ่ดุ๊บุขุ่หึศุกึ๋กุษท!ด่บ่๓บื้!|รั่ฬิ› [ อื"ฒิกึ่|!.บ่ห!กืปี้บ่ฒฑ์'บ่บ่ษ'รู้กุขุ่เกิ!6ฮัโจ็ธย๊๖บุ๊๖ขึ้ วุ |บด่บ่ปี้ปื่|ถ!บ่!มั๊บ่.ฉ|เกั้ฒขื่ฒิฌบิ้บีปิ๊'.ณ!บ่!บ่ฉิ!บ่ขึ้ งั บี้สู่@วูขุ่`,,,อู}หู่,หู,,วู,ซู๊อื,,,,ถูหู้กู้”สู่บี้,,หึ,ธูทูรุ้อืปี้นูหูรู่๒สู่๓ "บุ๊งัมิ้บ่ห!ขึ้11บุ๊ไพื้!ด่๖มื่บุ๊๖บ่ตึช่ปี9บ่!บ่บ่'ฑิ ฿`]|!|ใด่!ฮ่บ่"'ปื้ยั รุ๊|ษ์!บ่'ณุบ่ปั๊อื่บ่!บ่บ่บ่ห!ทีอืบ่หี่๐บ่'บ่ห!๒๖บ่น็!ยํฮัรุ๊!|วณผุ้' 'อืผุ้”""' ปุ้ขุ่บ่'ผุ้!๖ชี้|ด่ฮ๊บ่ฒา!|จ็กั้ยื่บ่!๓วขุ่ฐ์|๓!|บ่ณุบ่1!`ด่๑!|บ่บุ๊ฮ่ขี1!| วู๊บ่!ฒบ่|รบ่ด!จี๋ด่ขุ่บุ๊ ๑!๖!ณุ1วบ่บ่บ่หสื่ฮ่บ่งิ้ณ์ปี๊ปุ๋หึฌ`วซ๊ผุ้บ่฿` วุ|ฮ๊|บ่บ่ท๑!ผุ้รู่ฒวุบ่๖ฮั!บ่สื้วุ ชี้ชี้ขจู๋ก์ม้ซ่ฐ์รุ้ เ 'จ๋ `ด่ยี่'อุ่จ๋มึเจุ๋ปื้ปี๊น๊กึ่วปุ๋นี๊ษ1บุ๊ฒกั้อิ๊ไปั๊-อิ้ บี
 16. 16. ' เงืบบฬิาค ' เงื"ยีน ' ทนิ้สีน ' อิ่นๆ 8' ช่พฑงฑรงืบยําบบุด่ถด่ที่ขุ่ฟัาหัด่หาทกผก์๓ ธิบ่ล๊ - ข”กม ฆั กุ่ กองทุบณุรกษ ' เงิบฒิาห เงิ"ยิม หน็ถิน ขุ่ บื่ ยํ"า (สู่) จ่าบวบฑบใผุ้รุ๊ปฆ่าปีทึ่จ์ษ1สฒกํพี้นทิ่คุ๊มครอง ฒมูลผุ้วําทางเศณุกิฑอุงพี้นที่คุ้มครอง ด่ ขุ่ พี พี ฆั ทัวณะเทศ โดยแบง ยอยตามปต๊ทขอทาบใด์ ด์วบ (หากมผลการศีก๓ทเกี่ยวของ) - ยอดฑม
 17. 17. ^. คําธธมเบืยมเขัณทึ่เกึบฑกบักท่องเที่ยว ฒฑินวณักทํองเทิ่บวไบพี้นทิ่คุ๊มกบุ๊งในปี ` ม | - นักท่องเทืยาค่างขาดิ: - นักทํองเที่ยวในปฌทด่: ฒอัหราค่าธฒเบืยมเฉพาะ: ษัฌาฌรัอย ` ลล๊องก่าธทมเนืยมทั้งฒด่โหยเลึอกพี้บที่ กุ้มด่บีงฟ็บั้กวามทิ่ยมมากที่ลุด่ (ปอย คล๊ทึ่เปอร์เขีนห์สุงสุ๗องค่าธซมเมึยมอาจ ` ฒ่กฌจากพี้บทิ่หุ้มกรองหนี่งพื้สองแห่ง 8' ค่าธธมเบืยพึ่เกี่ยวขัองกับกาฒ่องเทิ่ยวและ นันทนาการ (แกมบีง ใบอหุญูาด่ด่กปลา เป็นท้น) ฌวัตถุต๊สงค์แลญับของค่าธฌเมึยม ก 0. กยใฉ้จากการใท้สีมปทาน ณุปฌทสัมปทาน 0. กาห่ายคําด่อบแทนกุฌรฌบนืเวศ (?ย็8) กรุฌายกตัวอยํางปฑอบ: ' ทปื้ยากรน้า ' คาร์บอน หึ ด่ใ ามทลากห สีา ยทางปั๊ภาพ 17
 18. 18. ธ. คําธซมเบึยมทขิคําณับฉัม่เกึ่ยวขัองกับการ ทํองเทึ่ยว อื"ๆ (โปื่ดฒประ๓ทของกลใกการสรัาง รา ขใฒินแต่ล๗ะเภท) ' คําธฒเนืยมกาภิจัยทางวิทยาศาสตร์ ' สิทธิบัตรตัาบพันธุกฒ ' ค่ามลพิษ ' กาตําฒ่าขของทิ่ปิ๊ลึก (4) เปอฆ์ธินด์ชอฒยใตัทิ่เกิดจากการละสมกายใน % ฒว่ามีกยใษรุ๊ปี๋ด์รับ฿ะจําปีทิ่มึกามึะสม รฌบพืนทืคุ้มผุ้รอง เพีอการลงทุนณุนเวืบบ (ยอด โยํ1ยตรงภายใมฒบพืบทืคุ้มป๋อืงนั้น1 หรือ รวมฑกซ้อ 3) กูกส่งใปส่วนกลางและล่งกลับมาทึในรฌบ ของพี้นทิ่ป๋วู๊มหมึงนั้บา ทริอฌ (5) บอผุ้ทมผุ้โานการเงีบื่มือบู่ลําหขิฒบพี้บทิ่ คุ้มครอง (ทัาขัอทึ 1+2ขุ่^+2ขุ่8) + (ฑิขัอทึ 3 + ฑีซ้อ ทึ 4) ฉีวัเพี่อกาฒิทารจัตการ ฉีวัเพิ่อกาบีงทุมเพึ่อการกํอสฑิง ค่าใฑีายและความจําเปิ้นต้พการเงิน
 19. 19. (1 )บอค ษิร่า ใขัจ่ายปฆ่าปีลําทจุ๋บพี้นทิ่คุ๊มปุ๋รอง (ทนถึง คําบริหาหิ้ผุ้1การ การใซ้จํายในกามึงทุน ตลตจนค่าใฑิายในซดันี๊บ) ' โดขรู๊บาล ' โตขขํองทางตั้องค์ณอิสบุ๊ (2) ปรฌาฌการณ์ความจําเป็นด์านการเงืน ^. ปล๊ฑฌการความจําเตั้ดัานการฐีนสําหฒิเปีน ค่าใฑีาขณิทารจัตกาซ๊นพืนฐาน (ทงค่าดําเบึนการ แล๓ารลงทุน) ' ค่าใซ้ฑิยในกาฒิหารจัดกฑในล๊คับ ตื่ . . ซี ฒบทอยูสวนกลาง (เงีนเดฒ การคูแล ลําน๊กงพ ฯลฯ) ของพืนทืคุ้มฑอง ' ค่าบตั้ทํดกาพิ่นทึ่ดุ้มคดง ' ค่าการลงทุนเพิ่กาห่อสฑิงในพืนทื คุ๊มครอง ' ค่พํฒนาคักยกาพหั้งบุ๊ดับส่วนกลฑและ ณับพืนทืขยงพี้นทืคุ๊มครอง (กา๓บฌ ยุทธศาสตร์ การปฎิ๗นโยบาย ฯลฯ) จุ๋ดับการลงทุนทิ่ลูงเปั๊พิเผุ้ฒองปีใผุ้ปี ตื่ หนง ฒอัตราการเบิกฑิบ - ยอถ1ทขจํายทมหั่ง ปีเปื่น ”ภิ ของซ้อมูลการเงีนทืมีอบู่ (ทัพํอทื 5) หากผลลัพธ์น้อยมาก ใท้อธิบาบเหตุผล: ถ้าเปณ์เฒค์ดั่า ใท้อธิบายเหคุผล แบกพี้นทิ่ผุ้วู๊ม ครองทางบกแลฌางทะเล สฒ่เทคบึคทิ่ใซ้เพื่อกฑปฒาณกท (เฒ ทยละเอืยกค่าใฑิายในพี้นทิ่ใตพี้นทิ่พี่ง นลฒ่ามาเกี่ยห่องกับฒบ)
 20. 20. 8. ปขฑฌการดัพการเงีนส่าหฮูค่าใขัจํายในการ บฟัคํดการ ทืเหมาะสมสูงสุด่ (ทงค่าบตั้พัดการ แล๓ารลงทุน) ' ค่าใขัฑิยในกาพ็ทารจัดกฑในะดับ ฒบทึอยู่ล่วนกลาง (หู้นเตือน การตูแล ลําน๊กงพ ฯลฯ) ของพืนทืตุ้นกรอง ' ค่าบตั้พั้ดกาบิ้นทิ่คุ้ม๓อง ' ค่าการลงทุนเพึ่อกาบื่อลฑีงในพี้นทิ่ คุ๊มครอง ' ค่ฟัฒนาคักยภาพทั้งฆดับฉันกลางและ ณับพี้นทืของหิ้นทึคุ๊มครอง (กา๓บฌ ยุทธศาส๓ร์ การปฎิ๗นโยบาย ฯลฯ) อื. 0.ปล๊มาฌความจําเปืนตัานการเงืนเพี่อ ' ดี๋ คี่ ยั ขยา๓ะบบพืนทคุ๊มครองเพอป๋นตวแทนใน ฒพํเาศวิทยาอยํางเดึหุปแบบ ' คําใขัฑิยกากํดกาพื้พี้นฐพเพื่อพี้นที่ ปิ้ยี่ฐิยึรํใขุหึ ' ค่าใขัฑิยกากํกกาฒางเลึอกเพิ่อพี้นทึ่ กุ้มครองใทม่ 20 สฌะเบึยบวิธิทิ่ ใป์นกาฟัะมาณการ ความจําเป็นในกาณัฒนา คักขกาพในฒบ ทึด์องเพืมเติมในกาฌริหาก๋ตกาปื่ายวันแตํ เปทฌางล่าหฒิกฑหัฒนาฒบ และใด์รับ กาบีนับสนุนจากนู้ณิฑคบํอยๆ กรอกคําใม๊ายเทิ่มเติมเพี่อกาบี่อทึ่ตินเพื่อ พืนทึคุ้นค๓งใหม่
 21. 21. ษ์จุ๋ทางกฒงืนบ่ถ่ฒิ (ด่ทมั่เปี๋นฉ้าน “ อืงืน - นี้ธมูบ่กฒปั๊ที่มึบ่ยุ่) 1 . ยอกั้รวมลํานเกืน|ขาด่ทุนฑีงๆ ในปืนั้น บุ๊จุ๋ห็นต๊ทบกตั้งฌเฮ่ 2' ช่องวํางทางการเงืนปฒ่าปี เทิ่อทําใขัจํายพี้นฐาน กาฌฬิาก๋ดการ กามึงทุนเพิ่อกาบื่อสฑิง 3. ช่องวํางทางการเงืนปฒ่าปีในส่วนที่เกึ่ยากับค่า ใท็ายเพิ่อเปืาหมายสูงสุด่ กาฌตั้ากํดการ กา๓งทุนเพี่อกาบื่อสฑิง ศิตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหั ตํตํตํตํ ตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัปุ๋ตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํจุ๋ตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหั ตํตํตํตํตํ ตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหั ตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํหัตํตํฆ่ 4. ปรฌาฌกาป่องวํางทางการเงีนส่าทปั๊ค่าใซัจําข พี้นฐพเพิ่อกากยายพึ่นทึดุ้มกบิง (ค่าใฑิายของ ภฒิาย ฌ ปั๊จจุบันบวกกับค่าใช่ฑิย ในการเพิ่ม ยี่ พี้นท) 5. ชํองวํางทางการเงืนทิ่กาด่กาฒ่ปฆ่าปีสําทฒิใขั จํายขันพืนฐาน
 22. 22. -`ห!ขูงี่ฮ่๖ขุผุ้ผุ้อึ๋บิผุ้๖ลื้1฿ทไ|ณิ{กึ่งับ็บ่ด่|บ่บ่ห หิ ;บ่ขบ่!|งี้วุ๖บ่บ่บ่ผุ้ธอื้!|บ่บ่ผุ้จักุ่|ณี!ผุ้ฮั3บ่ยูธีณิบ่!|บ่ษผุ้|ฑี!.ขุ่ บ่!๖หย๊ธุ!เวุผุ้๓ฉี ฟั งื ซื้ ด่ขุ่กั้!เปุ๋รั่บ่!|บ่บ๖1ท็1กั้!ผุ้|!6ฉ้ฌฒิ๐๖บุ๊ย่ญิต!| อื ด่ขี๖ผุ้ขธํบ่ะกิ่บ่ณิบ่จุ๋!ป๋
 23. 23. ส่วนที่ 2 - กาฆ่ระเมินอง ค์ปร๓อบของรฌบการเงิน ฉันทิ้ 2 ขงแบบประฒินแบํงยํอยออกเปืนลามลํวนขี่งฑิเปืนดําหรับกาฌขิาหฌบกฑเงืนทั้งในระดับพึ่นทิ่แลณ์งรฌบ (2ขุ่1) ปัฌทคึาน กฎหมาย กฎ ซเบ๊ยบและองค์กรต่พๆ | (2.2) ตึางแพทางธุรกิจและเกี่องมึอทิ่จําเปีนล่พฒิญิริหารจัดการให้มึประสิทธิต๊ | (2.3) เกั้ปี่งมึอทิ่ฑิเปี๋นลําหรับกาฒฑิงฑยใด์ ตื่ ธั - . ยี่ . ปี้ บ ญิ สี่ตุ๋ บ่ บ ขึ้ สี่ด่ ธงค์ปล๊กยนห1 - ปัฌทถานกฎหนาด่ กฎ ฆบด่นแฒณค์กรด่างๆ ทจาเบึนดํพฌนี๊กงฒบต๊เงนขด่งยนดําอืพนทธุมถจ๊ง ณิบทดัานภฎทมาย นโยบาย ณบืยบแล๓งค์กรต่างา ที่มึผลกฒบต่อรฌบการเงีนของพี้นทิ่กู้นครองมึอะไณัง จะต้องฒอฮังขัดเฒ ตลถดพ กาถางแผนตัานกฑงืนอยํางมึนี๊ทธิภาพ การสฑิงทยใด์ กชี่กฑฑยใฒิหึคงทิ่แด๓าฌจุ๋คการฑยใค์ใท้เกืตปขสิทธิภาพ เทฉันิ้กึ ต้องไดัปิ๊กาธะบุอยํางขัดเจนเฒกัน ลิ่งทิ่ด์องถธิบายใต๊ตเจนเบุ๊ฒิกึดีอ ความรับผ็ดขฒขององค์กร นอภฑกนิ้ยังตัองมึบรรยาฑศการตัพ กฎทมายตฌโยบายที่เปีนใปได์ต้วย โครงธฑิงกาฌปั๊ฒค์กรจอั้องเอิ๋อต่อฒใซ้กลใกที่โปรํงใส หั่งนื้เพิ่ถฒลึทธิภาพในการจัดลณัยใดั กาฌจุ๋ดการตลถดพกาหิ้คทํฟัญชีฑณิฑยจําย ยงก์ปฆภกบทิ่ 2 - มั๊าง ด่บ่นต๊ญัจนด่ะกรึ่องมึถดําหปื้กฒจุ๋กกาทบ่ทปฒยัก กาฑางแผนทางการเงืน ฒนกาณางการธุรกึจตอืาทพแผนทางบัญูธี เหล่าบี้ถ้วนเปีนเครึ่องมิอลําคัญูในกาฌฬิรจัดกฑยํพต๊ยัด โคยมิ เงื่อนใขว่าจะต้องดําเหึนกาฌยํางเปืนฒบแลอืม่าเลมอ ฑฌงแผนกากั้งีนถยํางมึปฆลิทธิกพจะศีองอาคัยความบี่กูกต้องใม่ใช่เฉพาะในแง่ กยรับเทํฟ่น แตํต้องฑคัยฑามภีถูกต้องต่อใปนิ้ค้วยคึฒคับค่าใซ้ฝั่ย ๗แบบค่าใพื้ายและความฑิเปี๋นด์านกามึงฒ ทางเลึอกลําทปื้การ รักฑลมตุลฒว่างฑยปักับฑยจ่ายคาฆมายคทมทมถืงการเหิ่มฑยใคัและการควบคุมค่าใซ้จําย ระ๗การเงินที่ดิต้งเอิ้อใหัผู้จัดการพี้นทิ่ คุ๊มณีงลามาฑคัดสีนใจเกึ่ยวกับการเงินใศัยํางถูกต้ณเฒาอืม เชั การจัคลภีค่าใซ้จ่าชใทัลอดคลีองดามลําดับต๊มฑิเปี๋นในกาฒจี๊ต วู งาน การแลางฑวีธีลดค่าใบั้ยฝั่งเทมาอื้ม ต๓าฆณิขปั๊ฒาเรี่องสภาพคล่องทางต๊เงืนทิ่อาฑะเกิดขื่นใดั ยิ่งไปกวํานั้นแผนคี้ณัณุง เรียบรัยแล์วศวรจน๊อิ๋อตํอกาฒดนเงินทุนเพภะนู้บริจาคแลอี่ฒาลฐีกมั่นใจว่าเงินทุนทิ่อนุมงิมาใท้นั้น จะถูภบําใปลงพูอยํางเหมาะสมแลฒิ ประสีทธิกพในจุ๋พี้นที่ดุ้มคฌง นปุ๋ค์ปฆกกบหี่ 3 - เด่รึ่งมีอดําทปั๊กา1จักทาหฒกาท์ด่ถ”เงินทด่ป็ จุ๋พี้นที่คุ๊มคฌงจห่องสามารถคึงกูดและใฒิระ๒ขบ์ฑกกลใกดัานการเงืนหั่ณีมืขุ่แณิ แล๓าฑฒิขื่นในอนาคต ทั้งนิ้บี้นอขุ่ฒิเงื่พใขลําดับ ต๊มฑิเปี๋นตั้กาฌริจุ๋ดการโคยถม กลใกลําคัญูอยํางฟ่งคึอ ภาพยาธามกต๊ยแทล่งฑยใปืท้มึคทมทฑกทฑชเพิ่มซึ้น เพิ่อลดดาาม เลี่ยงณิ๓ามอ่อนใทาทิ่เกืดฑฒิจฉืยภายนอก คลอภจนลคกาพี่งพางบฒมาฌของร้ฒาลชี่งมึอยู่อยํางฑิถัด แทถ่งฑยใคึของฒบพี้นทิ่ คุ๊มต๊งฒจฒมถึงแฒ่งเงินทุนทิ่เคยมีมาแต่เดิม (เฒค่าธฒเบ๊ยมทิ่เกืบฑกน๊กท่องเที่ยา) ตฆชี่งเงืนทุนใหม่ๆ เฒ การยกเพิบื่ สัญญา สั๗ทพตัพกาฒ่ฌเทิ่ยว กาพิ่ายยี่าไฟ เปืนต้น นอกฑพึ่ในฑงกรณิณิทมายถิงการคาบคุมการลดลงของแทล่งฑยใดัอยํางใกลีชีดฒิย 23
 24. 24. องค์ปร๓อบ 1 - ปัฌท ษร้านกฎ ฑบึ ยบและอง ก์กร 1 ฑฎ ฆเบืบบ นโยบายทิ่มึลํวนฒ่บณุนตํอกาณั ใม่มึ มืบ๋าง มึมาก ฑบใผุ้ร้ของพีนทืคุ๊ม คฌง (0› (ใ› (2) (ด่) กฎท๓ยทซืนโขฑขปั๊จจุบันที่ฉัยอํพายความ อื สะกวกต่อกลใกการสฑิหายใฉ้ในพี้นทึคุ๊มค๓ง (ด่บ่) เครึ่องมีอทางกฑเงีน เขี ภาตั้าฒ่กงเทิ่ยว ฉ้า - -ยี่ - . ' ษิ ด่ ฑอการยกเวันกาษอนๆทึ่มสานสงเสฌฒบการเฌ ของพี้นทึคุ๊มครง 2-กฎ บุ๊เบียบ นบู๊บายที่มีส่านสน้บสนุนต่อกท ใม่มึ กําลังจัตทํา มึนลัว แตํต้อง ร้ก๓ล๊ดับทบใ๐โแล๓ารแบํงปืนทยใหีนพึนทึ (0› (ไ› ปฒิปรุง ป๋ฐินหรอง (2) (บ่) กฎห๓ขทฮินโขฑยป๋จจุบันที่ฉัยฒ่บ นใน กาธํกฑรายใตัของพืนทึคุ้ม๓องใท้มันคง (ทงใน ฆดับส่พกลางแลฌดันพืนทิ่แต่ลฌห่ง) นุ (ท่ธี) กฎฒายทริอนโยบายบีจจุบันทิ่ช่วยสนับลบุนใน กาธักทรายใดัของพี้นทึกุ้ม๓องแค่ละแทํงใท้มั่นคง 24 ผุ้1วามเฒ ฑูกกาฌฑิงราย ใดัท ด์ปั๊อนญูาศดาม ฒ๓องกฎทมาย ปัจจุบัน มืเตีมที่ (3› มีแสี้ว นํา พอ ใจผุ้วัวข (3) รู๊ ณุรัอบละ ที่ฆต้องรักษา รู๊ ณับไป้ฟืด์: ฐี ณุรัอยละ ที่ฆตัองรักท รู๊ ?ณับใป้ฟ์ต้:
 25. 25. (ท่ท่ท่) กฎฒายทปี้นบู๊บายปั๊จจุบันทึ่-ส่วนต่อการแบํง ขีกยใณิอณ์นทึ่คุ้มกรองในซดับหี้นทึกับผู ปัะโยฒินระดัณัองถีน 3 - เงี่อนใขทางกฎหมาย รนบ๊บบในการก่อดั้งกองทุน ใม่มึ (กฑบขิาค หังแบบครั่งเดึยวจบและต่อเนี่อง) (0› (ธ) มึการก่อดั๊งกองณูนุ๊อเงืนฒเพิ่อฒ่บฒนรฆบ กทเงิ๓อทฌบพืนทึคุ๊มคฑง (ท่ขุ่) มีการจัตดั๊งกองทุนทลายกยงเพิ่อฒ่บฒนพี้นที่ คุ้ม ก๓งแห่งใดนห่งหี่งป็นการเฉพาะ (ท่ท่ท่) ค่าใฑีายขยงกองทุนถูกนีาใปทนกับกากางแฒ ทางการเงีนแลจี๊บบัญูบั้ดับซาตึ ใม่มึ 4 - บึ้บทผุ้รึานกฎฒาย นโบบายนลฒบึบบต่างๆทึ่ ' (0› เอึอต่อการค๊นฑกาบื่ฑหิ้ดกาภิธิอิ่นเหิ่อเณัทาง หึ . ยั ดี้ ตี๋ปี้ ' ฆั' เลอกสาฑบพนทคุมครองไนการลดกาฆคาใ๓าข ส่าณิร้ฐบาล (ท่) มึกฎทมาบซี้อก ฌบึยณัอณิคับทึ่อบุฒตใน การอยภสัมปทานเพอฑีทกาฒิกาของพึนทื กู้มฑอง (ท่ขุ่) มึกฏหมาขทซืกฎฌบียณัอฒิคับที่อบุญูาด่ใน กฒปั๊จัดกขียํางมืล่วนปื่มของพึนทึคุ๊มซอง มึนลึว มืแล์วนตํเงืน มีแลั้วแลณิ (ไ› ทุนค่อณัาง เงีนทุน จํากัผุ้1 เพียงพอ (2) (งี› กําลังจ้หทํา มึนลัว แต่ด้อง มึแลั้วและ (ไ› ปซ๊ปรุง บ่าพอใจ (2) (3› 25 ฒรัอยละ ทิ่ฒถ้องนํามา ` ` นบํงปันกัน:
 26. 26. (ขุ่|บ่) มึกภูฒายทขิกภูะเบืยบขัอบังคับทึ่อบุญูาด่ใน การบปั๊จ้กกาถี่นทึธุ์มภมึงของทังถีน (ห่ง) มืกฎหมายที่อ ฒห, ส่งเลขิขํอกวบกุมการ ตําเนืนงพของพี้น อบุรักบึ้องเอกพ ณัฒด่ อืฟ้๒รุ่ขุ่ฒ.หู่ฒจู๋๓ว๊ษินุ่ณั""'อู๊ญ้'" (ท่) มึนโยบายถ้านการเตั้นลฒขิกภูฆเบึยบทึ่สําคัญ ชี่งกทจฒิกลยุทธ์ด์านการเงินถังตํใณ์: หึ ซ้อมูลแลฌผนคัานกฑเงืนทิ่ครอบคลุม ใถ้มาด่ฑูพ นละเขัาใพ่าย (เป๋นฒบบัญูมึอืงอยู่กับกิจกทม นล๓ารณับสฒ) ซี ระตับกวูฒกยใฉ้และค่าธฒเบืยมในพี้นทิ่ กุ้มฑยงทกั้ะบบ - กาทํกฌเงีนงบปฒาฌใท้แก่ หี้นทึ่กุ้มกรองแต่ละ แห่ง (โดยมึหลักเกณท์ดังยี้ ขนาด ความเสิ่ยง แผนการ ทางธุรกิจ การต่าเน็นงาน ฯลฯ) ซี หลักปรทํนวํากากํดฑฑยใฉ้จะใม่ล่งผลนี๊บ - แผนกทบปั๊ฑจักกาถี่นที่กุ้นกรอง ทมั้ง ซ้อมูล ตัานการเงืนพื้อแผนการดําเน็นธุรกิจทึ่เกึ่ยวซ้อง หัานลบต่อเบั้ฒายฉ้านกฑอบุฑิขํองพี้นทิ่กู้มภมึง ย ณุอัฮ๊าปั๊ณิ ฒบนี้นหี่ดุ้มฮ่ฌ แ๓แพทข์กเกฌณิน ก1ทัด่ด่ฌบปฒาฌ 26
 27. 27. บี้ (ขุ่1) บุ๊คับของการกําหนต' กฑปปี้ใขัแล๓ารบังคบ 'ดัานการเงีนระดัฒติ เขิ ใขักล ทธ (0› 6 - กา๗ระฒินมูลค่าทางเศฌฐกิจชองฒบพี้นทิ่ งัฐิมครอง (การใท้บริกาจชืจุ๋บนีเวห กทจ๋างงานทึ (ปื› อิงอบู่กับกาฒ่องเทึยว ฯลฯ) สู (ธ) มีการคึก๓ดัานกาฟัะเฒมูลคําทางเคฌฐกิจ ' อิ๋ ยี่ ด่ ' คั ขุ่ ของพืฒคุ๊มค๓งทมึกฑเอือดอกาฌฒนาขดบท้อง ถืนแลฮืะตัต๊ดิทริอฝึ จู (ธีธี) การปล๊เมึนมูลคําทางเศณุกิจของหี้นทิ่คุ๊มคบีงมึ สู่ ผลตํอคุ้อํานาจในการดัตลินใจ 7 ซี กาจุ๋ปรุงษวัานงบปรฌาฌของรัฐบาลเพิ่อระบบ ใม่มึ พึนทืผุ้มผุ้1รอง (0› รุ่ (ขุ่) กู๊บาลฒโกบาย ส่งเสขิดัานงบปะมาฌแก่พี้นทิ่ คุ้มฑยง โดฒิจารฌาฑกความต้องกวูรดัานการเตั้ ตามทึณุใป้น แฒขิฑจ้ดกาบุ๊ กงพนทึ คุ๊มครอง อื (บ่1) งบปฒาฌของหี้นทิ่ดุ้มค๓ง ทมถืงกยงฒเพิ่อ ตําเนินการลดความเลี่ยง ดัานการเงีนในเธถพี้นฐี มุ กันฒ (เข่น กฑดํทงปั๊ของชุต๊ทิ่อญิยบๆพืนที่ ฐี คุ้มหีอง) ขังใม่ กําลังยํรุ๊าเบีน เสรึจนสิ้า การ (2› [ใ › มืบางล่าน บ่าพอใจ (ไ › (2) บางสํวน มึ (2) (งี› 27 อบู่ในชั่น บําใปบังคับ ใชั (งี› เต็มทิ่ (งี› ฒขัอมูลสฒ่เกี่ยวกับ การศีกฑทืยกมา ฒกฑทงที่มึผลด่อ กรหั้ง หขิยากรธฑต๊ติและ ลิ่งแวผุ้1ลัม อตั้บีถืงหวาม เปลี่ยนแปลง
 28. 28. สู (บืธีบื) ขั้นตอนขอปุ๋งานธุรการ (เฒ กาภัดชี้อจัดจ์ฑ) ยุ่ อ่านวยความสะตากต่ยกซูปืกจํายงบปฒาฌ การ ยี่ พี ย บี้ ลดกวามเลี่ยงทอาจจะเกดขนฑกการตกงบปฒาฌ ในอนาคกอันเบี่อ งมาจากยอหกาจบิกจ่ายคี่า (ท่ฯ) กรฌทงการคลังมึแฒทิ่จะเพิ่มงบปฒาฌใน ฆยะยาา เพือลตช่องวํางทางการเงืนของพืนทึ6วู๊มครจง 8 - คาามขัตเจนของหน้าทิ่ร้บผิดชอบ ษร้านกาฌริหาร ใม่มึ บาง ส่วน กํา ลังปรับปรุง จั ดการเกึ่ ยวถั บการเงีทองพืนทื ป๋วู๊ม ครอง (0› (ใ› (2› (ขุ่) อํานาจพําที่ทิ่ขัดเจนและยอมณิององค้กบื่ ] เกี่ยวขัองกับกฑเงินของพี้นทืคุ๊มครอง 9 - หาามขัดเจนของ สิ่งกบุ๊ตุ้น ขั อมูล โผุ้า ยภมแลฆ่อ ใม่มึ บาง ล่วน เกี อบต๊ลุเปั๊า เรีย กร้องลําทฒน๊กงานทัง ใน ล๊บบฒบ แลฮืะผุ้จ๊บ (0› (ไ› หมาย พีนทึ (2) ` (ธี) ลํานกลางมึกฑางโครงสฑีงองค์กรเหี่อดูแลพี้นทิ่ กุ้มคฌงชี่ง฿๓อบตัวย น้กเคฑู๓สหร์แลฆ่ก วางแฒทางกาฑงีนในจํานวนทิ่เพืยงูพอ เพิ่อกุาร ฒิารจัดกฑะบบการเงีนของพี้นทึคุ๊มครองทืเพึยง พอ (ธี|) มึโค็งสรัางองค์กร (เฒ ฒ่วยฉพาฉี่ตูแลพี้นทิ่ กุ้ม๓อง) ทิ่มึอํพาจหน้าทึแลฒะฒงานเพิ่อกซ ` จัดการด์านการตั้ของพืนทึ คุ้มคมึงทึเทมาะลม (ท่ธีธี) ในพี้นทิ่คุ๊มครองฆตับภูมีภาคแลฒ่บพี้นที่มี คักยภาพระดับมีออาขืพทึฒิบฒนก๋านการเงีนอยําง ขัง ยีน ในฆคับพืนที่ 28 เดืมทิ่ (งี› เตื่มทิ่ (งี› ณิบทบพ:
 29. 29. ` (บึน) นู้จั้ดกาพี่นทึ่คุ้มค๓งแตํละแท่งมืควาณับผีกั้ขอบ ครอบคลุมดัานกามั่ทากํดกฑต้านกฑเงืน การ ตั้ขัตค่าใซ้ฑิขและกาก๋ดทฌยใค๊ (ซู ลฑิงแรงจูงใจเพี่อกล๊ตุ้นใท้นู้จัตภฑหี้นทิ่คุ้มค๓ง เพจ ลํงเสัฌความยั่งยืนทางการเงืนในบุ๊ตับพึ่นที่ (เฌ การจัดทาฑยใฒิอนพี้นทิ่ตุ้มครองและฌเคยถูกคัดงบ หุ่ ณฌาฌ) ` (พํ) กาฌระฒินผลกฒ่างานขงผู้จัดกาบื่นที่ คุ้ม๓อง ปฑอบด์วยกา๗ณันแผนตัานการเงืน การจัดฑทยใตั กากํดเกึบคําธหมเนียมแล๓าร ฒิารจัดกทอปฑปฒยัด ` (พํธี) มืคทมสามา๓ในการตรวจสบตัานบัญูชืขยง ฒบการเงีนของพึ่นทืคุ๊นครอง ` (พํธีท่) นู้จัดกาบี่นทิ่คุ๊มค็ยงมืความสามา๓ฐ์จตํดสห งบปฒาฒลภางแผนฒะยาว (เชั 5 ปีขนใป) หฌนฒนของฌค์ปฑอบที่ 1 ผุ้|ฌนนที่แท้ฑีง : คฌนนทิ่เป็นใปใผุ้ร้: ?ยํ ของความสําเลิ องค์ปร๓อบที่ 2 - กากางนผนธุณิจนลฉยํ|รี่องมึอลําทปิ้กาฌปั๊ทจัผุ้กทอยํางปฒยัต ขังฟิ เขิ (0› 1 ด่ กฑางแฒธุรกิจในระผุ้รึบหี้นทิ่ผุ้ฐิมครอง เพิ่งเขิ 29 (ใ› เกึอบเสฑี (2) เสลี เรียบรัอบ (3›
 30. 30. (ด่) ศุฌภาพขยงแฒบตั้คํดกาบี่นที่คุ๊มครอง (พ ฐานของ วัดถุปธีสงค์ด์านการอบุรักษ์' ความด้องการ ตัานกาปั๊ารจัต ภฑและคําใขัจํา ขด่ามทืฒในกท มื้ วิเคทณ์เรึ่องแนวทางเพิ่อความปฒยัด) (บ่1) มึกรูใขัแผนกาฌฟักํดการในพี้นทิ่คุ้มคขงทุก แทํงทัาทงล๊บบ (บืธีขุ่) มึนผนณิจ ทิ่อปู่บนฐพทิ่มืฌนบบมาตรฏนและ เชี่อมโยงกับแนนกฑบขิฑจัดการแลฆป้าทมายก๋าน การอบุรักษ์ (บึน) มืกาขํงคับใฒิผนธุฑิจในพึ่นทืคุ๊มครองต่างๆทั่ง `ฒบ (ระตับขยงกาณังคับใบี้ามา๓วัตใค้จากการ ฒลุเป้าทฑยต่างาทืวฑใฑี ` (ง) แผนธุรกิจสําทบิ้นทิ่คุ้นกญูส่งผลต่อการ ฑงแฒแล๓ฑางงบ฿ฌาฌทงฒบ (ท่) ม็การตทจสอบคําใซ้จ่ายในการตําเนืนการตาม แผนธุรกิจและกาฌริฑกํตกาหี่งบุ๊ต้องสยดกถัอง กับนนวทางการลกค่าใซัฑยแล๓ากํดทํฑยงาน การต่าเปืนงานด์พกาจงืน 2 - รฌบตทจสอบ แลฒบ บัญขืที่เปืนปฆโยชน์ ใม่มึ โปรํงใสแลฒิประสีทธิภาพ (0› บางล่วน 30 (ไ› เกีอบเลซ๊ (2) เลศ สมบูรณ์ (งี› ` กากํล๊ลําดับควพิะคําบืง จุ ถืงเปี๊งคุฌกั้าพของกท วางแผนบตั้าหัหการ ฒรัอยลล๊องพี้นที่ ยี่ ซี งุ คุ้ม6|รองทมฒการ ` บรึฑหิ้ผุ้การ
 31. 31. อื (บ่ฮี้มืกาฟตึานงพกับเซืงต่าใฑีาขอย่างโปรํงใส (ทงในุแง่ กฑลงฒนล๓ารบปั๊ฑจัดการ) และมึฐีบบ บัญขืทึเหมาณับรฌ บกาปั๊ารจัตกณองพี้นทึ สู่ คุ้ม ชอง วู (ย่ธี) มึฒบการตฑจสอบกยใตึนพี้นทิ่กุ้มคบุ๊งแถ่ละ นุ แทํงและมึกา๗ฎิบงิ๓ามฒบทึวําอย่างเครํงศัล (ท่บืธี) มึฒบื่เอี๊อใทัขัอมูลทางบัญูขืทิ่มึล่ขี้นสนับสนุน ต่อกาฑางงบปฌาฌแล๓าทางแฒทงฒบ 3 - ฒบติขคามแลฒยงานผลการปฎิบงืงพด์าน การจัผุ้1กทดัานกฑเงีน ใม่มึ (0› (ธี) เจัาณัาที่ของพึ่นทิ่คุ้ม๓องรายงานเรึ่องกยใทันละ ` กยฑิยพิ้ฒตธองพี้นที่คุ้มคบุ๊งใหัแกํญัผล ณะโยณ์เกึ่ยวขัองฒบ (ด่บ่) ถ้าเขีใณิถ้ ใฒิการวัดผลแลฌยงานผล ตอบแฒทางกทเงืนจากกทลงทุนเกี่ยวกับกฑห่อง เทิ่ยว (เฌ ดีดหามการเติบโตของฑยใดัฑกนักท่อง ยี่ ฮั . หิ ' ' บี้ เทยวทลงมึการกอตั๊งศูนย์บ๓าณักทองเทืยว เปืนต้น) (บ่ฮ่ขุ่) มึฒฒขงพนละเฝ้าติดตามเพิ่อแลดงใทัเตั้วํา . ษิ - บ สี่ ทาฆัพนกาฑกต๊งบปฒาฌลงใปในพี้นทคุ๊มครอง งั ขื่ . ' ขื่ _ พืนทใดพืนทืทบื่งแลณ์นทคุ๊มกฒในลวนกลาง บางล่วน 31 (ใ› เกีอบลําเถิ (2) ลําเลึและมื กา๗ฏิบจื ฑีง (3›
 32. 32. (ขุ่ง) หิ๗บกาฟจุ๋นแล๓บงพทิ่ทําใท้เทีนฑิพี้นทิ่ คุ้มหบีง ใซ้เครึ่องมึอทางกาจงีนอยํางมืฒสีทธิภาพ (เชั ระดับการเปิกฑิยนล๓าฟฌยัดคําใฑิาย เปั๊ตัน) เพิ่อใท้บณุเบั้ฒายในกาปื่ทาก๋ดการ 4 - วิธีกฑจัดฒเงินทุนใทักฑาบใปยังพี้นที่คุ๊มครอง ใม่ แตํลฌห่ง (0› ดุ (ธี) มีการจักสฒบคี้าฌบุ๊ดัต๊คึมาณิพี้นทิ่ กุ้มค๓งแด่ละแทํง โดขมึทลักเกฌท์ที่เหมาะสมและใดั ฒิกั้วามเปั๊ชอบแลัว (เฌ พาด ความเลี่ยง ความ ต้องการแล๓า๗ฎีบงิงาน) (ท่ธี) เงิน นฉัด์จากพี้นทิ่คุ๊มครองทึ่มึกาพขืกํดการ ` ปั่มกันนน ฿ใดัทําใท์งบปรฌาฌจากรัณัลลตลงถ้า ณิมึช่องวํางทางกฑเงืนยยู่ 5 - การฝึกอบรมนละเป๋รือข่าบสมับสบุนบั๊บใท้ผู้ ใม่มึ จ์ดกาณินทึป๋รุ๊มห๓งสามทถบตั้รงานใด์อยํางมึ (0› ต๊สีทธิภาพแล๗ฒยัด หึ (ท่) นู้จัดกาพิ่นที่คุ๊นครองมีการคึดค้นแนาทางการขึ้ ฒิารอยํางมืปมึทธิภพแล๗รฌขัดคําใขัจํายขน มาแลฆ่าใปปฎีบงิจริง ขุ่ (ธีธี) มึเคริอยี่ายคั่างหี้นทิ่คุ๊มครองด์วยกันเพิ่ยใน้นู้ จัดกาณ์นทคุ้นกปี่งฒมทกแบํงบีซ้อฑูฒวํางกัน หึ เขืงค่าใขัฑิย กา๗ฎิณิและผลกฒฑงทลาบ ชุ่ (บืธีบื) มึการเปรียบเทึยบเขืปื้ตําใขัจําขในกาฬงทุนและ การบปั๊งานรฌวํางพี้นทคุ้มคฒด์ายกัน เพี่อวัต ต๊สิทธิกาพในกฒ่างานของนู้จัตกฑพี้นทึกู้มค๓ง ใช่ (2) มีบางส่วน (ไ› 32 เกีอบเสลี (2) สมบูรณ์ (อื›
 33. 33. (บึน) ฿ฌบกาฑริฒวู้และฉทจสอบกาฌริหาฐงาน อยํางมืณะสีทธิภาพและป๓ยักค่าใฑิาย เอี ฒโยณ์ต่น โยบา ยและกาฑาง แผนรฌบการ บ่ ฒิารจัตกฑ (น) นู้จัดกาพี่นที่คุ๊มคบีงใดัร้บการฝึกอต๊ฉ้านกฑ ฒิารกฑเงินและกาฌตั้กํตกา๓ บํา งมื | ณะสีทธิภาพแล๗ฒยักค่าใบ๊าย (พํ) ฒบการเตั้ธ องพี้นที่ คุ๊มครองมึล่วนทําใท้พี้นที่ . . . - บ ' ' ยี่ ผิ คุ้มหบีงแคละแทงแบงกนแบกฆหาใณิายทเหนอน กันและนบ่งกันฒิฝีดตบค่าใฑีายร่วมกับลําน๊กงาน ใทญ่ของหี้นทิ่คุ๊มคทง ด่ฌนนทนของ๓ค์ปฒอบที่ 2 ยํฆนนที่แท้ฑีง : ผุ้ฌนนทิ่เปี๋นใปใผุ้ร้: % ของความสําเลิ องค์ปร๓อบที่ 3 - เครึ่องมีอลําหซ๊กาฌฑยใด์ของพี้นทิ่คุ๊มครอง 1 ษิ จ่านวนและความหลากหลายของแทล่งทยใด์ ใม่มึ บางล่าน มืทสมควร เต็มที่ ลําณับฒบพืนทื คุ้ม ครอง (0› ( ไ) (2) (3) › (ธ) กาภิเคทฒ่ส่าสุดเขืงทางเลึอกไนการจัดทาทย `ใด์สําทฒิปฌทศ การคึกทดังกล่าวจห่ยงสม๓ณ์ นุ แลสวณังการคึกทเรืองความเตั้ใปใต้ค้วย 1 (ป๋ธี) มีกฑจัตกอุ่มที่นาแล๓ลใกอันหลากหลายในการ } สฑิงกยงทุนลําณิฒณีนที่คุ้มห๓ง 33
 34. 34. หึ (บึบึบึ) พี้นทิ่คุ๊มค๓งบังคับใขักลใกการสฑิงฑยใบื่งก่อ ` ใท้เกิดรายใตัฒธิเซิงบวก (ชี่งมากกว่าค่าใฑีาขทยปี กับคําใขัจ่ายลงฒเริมแรกและใตัฒิผลตบแฒใน ะยะยาว) ซื้ (ท่มุ่) พี้นทิ่คุ้มครองทําใท้๗พท้ยงถิ่นลาฑ๓สรัาง ทยใดัดัวยฒิเอง สํงผลใท้ความเลียงขงพึ่นที่ ขุ่ กุ้มค็องลดลง 2 ขุ่ กาก๋ตูดั่งแลตํหเกึบค่าธฒเมึยมการในี่นที่ ใม่มึ ผุ้รุ๊มครองทังรฌบ (0› (ด่) มึกลยุทธ์เดืมพูบนลฌผนปฏิทิงานเริ่องค่า ธหนเนืยมการใซ้ ทงกลยุทธ์และฒจณ์องสมบูฒ่ แลล์ฐบาลบําไปปฏิบงิจริง ` (บ่ธี) อุด่ฒหณฒกฒ่องเที่ยวล๊ฐีบอืตึแลฒฌทง กาฒ่ถงเทิ่ยวลบับสนุนทนชองพืนทึกุ้มครอง และเปิน นู้ปื่ มต่าเนืนงานกับพี้นที่คุ๊มครอง ในฒบจัดเกึบคํา ธทนเนืยมการใขัพี้นที่คุ๊มคฌ (ธธีธี) มึการเฒอกาบีงฒตัานลาธาณุปหิคทิ่ เกึ่ยาขัองกับกฒ่องเทิ่ยว แลฒิกฑทัฒนา สาธารณูปโภคดังกล่าวเพี่อเอิ๋อปื่ะโฒิพื่นที่ กุ้มฒองอยํางทั่วถืง ทั้งนี๊แผนกาณัฒนาดังกล่าวอืงอยู่ กับกาทิเคทณ์ถวามเปั่นใณิตัตัานฑยใค้และผล ๓อบแฒกาปี่งทุน บางส่วน 34 (ใ› ป่าพอใจ (2) เต็มทิ่ (3› ทากรู๊นที่ป๋วู๊มครอง ใหมึ จู การตงอัดทผุ้วังกล่าาใวั บี้ นตฬิมืกล๗ธ์ฒบมท อณิ ใส่คะนนนลงใน ช่องบางส่วน เ`
 35. 35. (ท่ง) พี้นทิ่ใดมึการส่งเสริมกาฒ่องเทึ่ยว ผู้จัคกาขื่นที่ คุ้ม คปิ๊งฑมารกฒระดัซา ขใดัฐีง สุตชืงใม่กรฌบ ตํอเป๋าทมายดัานกา๓ชํกฮ๊องพนทึคุ๊มกรอง (ง) มึกากํดเกืบค่าธซมเนืยมณิบื่งฒ่เกึ่ยากับการ ทํองเทึ่ยว จนเปืนแทล่งฑ ขใตัเสริปื่ ดพี่ง 3 - ฒบกาหิ้ดเกืบค่าธรฌเบึยมอยํางมึต๊สีทธิภาพ ใม่มึ (0› (ธี)แนาทางเตืมฒบ ในการเกืบคําธซมเม็ยน ขื่งค้อง ลญูรณ์และใบั้ กชคาามเตั้๓บฑกเจ๋าฒ่าทึ ของหี้นทึคุ๊มค๓ง (ธีท่)มึกฑบังคับใปื้ฌบการจัดเกืบค่าฒมเบึยมใน พี้นทิ่คุ๊มกรองแต่ละแห่ง และตัองดําเมินกฑแบบ ปฌขัดคําใซ้ฑิย (อืธีบื)มึการติดด่ามดทจสอบะบบการจัดเกึบค่า ธฒเนืยม และมึกามั๊ฒินผลงานตัวย (ฮ่มุ่)ฒิปเยึถนพี้นทิ่อุ้มกรองมืความพืงพยใจในความ เปืนมีออาตั้ของณิท้บริกฑในหี้นทึคุ๊มครงในแงํ การเกืบค่าต๊เบืยม 4 - กลยุทธ์ษวัานการลี่อสทแล๓ทตลาตเพิ่อสรัาง ใม่มื กลใกในกากํดทฑยได์ (0› บางส่าน บางล่าน 35 (ใ› (ไ› สมบุรณี (2) น่าพอใจ (2) ปฎิบรึงพ จริง (3› เดีมที่ งํงี› สามา๓ทําใษร็ผุ้วัวยการ . ง ' ยี่ สารวจฑกนกทองเทยว

  Be the first to comment

  Login to see the comments

แบบประเมินความยั่งยืนด้านการเงินสำหรับพื้นที่คุ้มครองของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

Views

Total views

1,438

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×