Online brands Καλαμάτας, Πελοποννήσου και ελληνικών ποτών με google trends, keyword tool και global market finder

383 views

Published on

Η παρουσίαση στο 2ο Opentourism με συμπεράσματα από την έρευνα της Πελοποννήσου, της Καλαμάτας και ελληνικών ποτών

Published in: Marketing
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Online brands Καλαμάτας, Πελοποννήσου και ελληνικών ποτών με google trends, keyword tool και global market finder

 1. 1. 2o opentourism kalamata 15/2/2014
 2. 2. Kalamata online image - basics 1st Opentourism @kalamata 13/12/2013
 3. 3. Kalamata keywords • • • • • • • • • • kalamata olives kalamata kalamata olive tapenade kalamata troy kalamatas nashville kalamata olives nutrition kalamata olives calories kalamata menu kalamata olive oil kalamata airport
 4. 4. Συμπεράςματα • • • • • • To brand kalamata είναι αναγνωρίςιμο διεκνϊσ Το πλεονζκτθμα του είναι ότι ςχετίηεται παγκοςμίωσ με υγιεινι διατροφι λόγω ελιάσ και ελαιολάδου *Kalamata olives είναι οι μαφρεσ ελιζσ, όχι οι green που κεωροφνται ιςπανικζσ Το αεροδρόμιο είναι ςθμείο αναφοράσ και αναηιτθςθσ Θ Γερμανία με τισ ΘΡΑ αποτελοφν παραδοςιακζσ αγορζσ, Σουθδία, ΢ουμανία, Καναδάσ, Αυςτραλία όλεσ γφρω από τθν υγιεινι διατροφι Κάτι για Luxury δε βρζκθκε ςτισ αναηθτιςεισ
 5. 5. Ρροτάςεισ • Δθμιουργία πακζτων υγιεινισ διατροφισ • Ρροςπάκειασ χτιςίματοσ εικόνασ προοριςμοφ γφρω από τθν υγιεινι διατροφι • Εςτίαςθ ςε αντίςτοιχα κοινά, ςυνεργαςία εςτιατόρων, ξενοδόχων και παραγωγϊν
 6. 6. Θ εικόνα των ελλθνικϊν προοριςμϊν Ξζρουμε τουσ επιςκζπτεσ μασ;
 7. 7. Κζρκυρα 213.219 Κεφαλονιά 45.219 Σκιάκοσ 33.493 Σάμοσ Μφκονοσ 24.418 56.183 Ηάκυνκοσ 122.422 Κωσ 203.633 Σαντορίνθ ΢όδοσ 65.319 Χανιά 161.964 Νθςιά με διεκνι αεροδρόμιααφίξεισ για τον Αφγουςτο 2013 384.398 Θράκλειο 527.937
 8. 8. 14 5 12 6 4 2 10 9 13 11 8 7 1 Νησιά που ερευνήθηκαν 3 3
 9. 9. Ρόςο ςθμαντικό είναι να γνωρίηουμε τα Keywords των ελλθνικϊν νθςιϊτικϊν προοριςμϊν και τθν ιςχφ τουσ; Hotel Samos και Hotel Icaria ςτθν Ιςπανία Σχετικόσ όροσ με τθ Σάμο
 10. 10. Κοινά Keywords για όλεσ τισ online αναηθτιςεισ για διακοπζσ ςτθν Ελλάδα από το εξωτερικό Είναι γνωςτό το ότι οι όροι αναηθτιςεισ για Ελλάδα ςχετίηονται ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ «νθςιά» «καιρό» «Ελλάδα» «πτιςεισ» «ταξίδι» • • • • • • • • παξάδεηγκαηα: Ρωζία (ζηα αγγλικά) "Greece vacation" "greece tour" "Tours greece” Γεπμανία Hotel Kreta Kreta urlaub Griechenland Reisen Flughafen Γαλλία- voyage κηλ Ππόηαζη: όηαν δημιοςπγείηε πεπιεσόμενο θπονηίζηε να «σηίζεηε» γύπω από αςηέρ ηιρ λέξειρ ΑΡΧΙΚΑ
 11. 11. Συμπεράςματα για τθν Κ΢ΘΤΘ • Θ Κριτθ αποτελεί μία ξεχωριςτι αγορά (δθλαδι δεν εμφανίηεται τόςο όςο πχ Mykonos- Greece ςτισ αναηθτιςεισ) • Οι παραδοςιακζσ αγορζσ επανζρχονται, αλλά οι νζεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που απζκτθςαν αγοραςτικι δφναμθ τθν επιλζγουν. • Οι ρϊςοι ςυνεχίηουν και οι πρϊθν ΕΣΣΔ ακολουκοφν. • Ληζνπαλία θαη Πνιωλία πηζαλά λα απνηειέζνπλ ηνπο λένπο επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο ην 2014 • Χαληά θαη Πιαηαληάο απνηεινύλ ηηο λέεο αλαδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κξήηε. • Οη ζθαλδηλαβηθέο αγνξέο εκθαλίδνληαη αξθεηά πηζηέο, όπωο θαη κε άιινπο πξννξηζκνύο π.ρ. Κωο.
 12. 12. Rodos Συμπεράςματα- προτάςεισ • Θ ΢όδοσ αποτελεί ζναν ϊριμο και παραδοςιακό προοριςμό που είναι πλζον γνωςτόσ ςε Ευρωπαίουσ, ΢ϊςουσ, ςε μεςανατολίτεσ και ςε Ιταλοφσ. • Αναηθτιςεισ με το Rhodes ςχετίηονται με τον Κολοςςό τθσ ΢όδου. • Μειονζκτθμα ότι κακυςτερεί το άνοιγμα τθσ ςεηόν ςε αντίκεςθ με τα Ιόνια νθςιά
 13. 13. Σαντορίνη- Μφκονοσ Πλο το χρόνο Ο ελληνικόσ προοριςμόσ των BRICS 2 Πλο το χρόνο Αναηθτοφν Φεβρουάριο Αναηθτοφν αργά, Μάιο Ιοφνιο 1 Αναηθτοφν Απρίλθ οι μεν και Ιοφνιο οι δε
 14. 14. Η Κρήτη έλκει «παλιοφσ» Ευρωπαίουσ και Ιςραήλ Παραδοςιακοί Voyage crete πράκτορεσ Ιταλοί Πχι Βερολίνο και Φρανκφοφρτθ ΢κανδιναβοίΠλατανιάσ Νζοι
 15. 15. Ιόνιο: Οι Ιταλοί κυριαρχοφν ςε όλο το Ιόνιο, οι Ρώςοι ακολουθοφν.
 16. 16. Πιςτοί επιςκζπτεσ Ρόδο, περιςςότερο πιςτοί ςτθν Κω οι Ολλανδοί, Ιταλοί, Αυςτριακοί και Ευρωπαίοι. Η Ρόδοσ ζλκει και Βαλκάνια και Μζςθ ανατολι ωσ εξωτικόσ προοριςμόσ
 17. 17. Κοινοί Πάροσ και Νάξοσ ςε παραδοςιακζσ αγορζσ, ζνα από τουσ προοριςμοφσ ηευγάρια, όπωσ ΢αντορίνθ Μφκονοσ, Ζάκυνκοσ Κεφαλονιά
 18. 18. Θ Θάςοσ είναι ζνασ ανερχόμενοσ προοριςμόσ για τα Βαλκάνια ΟΔΙΚΩΣ. Το ενδιαφζρον τθσ Ιταλίασ για όλα τα ελλθνικά νθςιά είναι μοναδικό!!! Θ Σκιάκοσ ζχει κορεςτεί κάπωσ και κα πρζπει κάπωσ να ανανεϊςει το προϊόν τθσ Το κεντρικό Αιγαίο ζχει και αυτό τουσ παραδοςιακοφσ επιςκζπτεσ του
 19. 19. Ροιοι είναι οι καλφτεροι πελάτεσ ςφμφωνα με το ΣΕΤΕ; Ιταλοί που είναι πολλοί, Νορβθγοί και ΢κανδιναβοί μιασ που επλιγθςαν λιγότερο από τθν κρίςθ
 20. 20. Σύκθωλα κε ηηο αλαδεηήζεηο Σφμφωνα με τον ΣΕΤΕ Οι πιο «άνετοι» Οι πιο πιςτοί Οι πιο κοντινοί Οι πιο καινοφριοι
 21. 21. Σφμφωνα λοιπόν με Online αναηθτιςεισ, εκνικότθτεσ, μζςθ δαπάνθ, πίςτθ ςτο Brand ανά προοριςμό, ςυνολικά ζχουμε: Σηελ πξώηε εηθόλα ηηο ηδαληθέο αγνξέο- ζηόρνπο Σηε δεύηεξε εηθόλα ηελ αλάγθε ρξήζεο ηωλ εξγαιείωλ online
 22. 22. Για 2014 Πάροσ και Νάξοσ: Ελβετοί, Νορβθγοί, Ιταλοί, Σουθδοί ΢κιάκοσ: Θάςοσ: Ιταλοί και Άγγλοι Βοφλγαροι, ΢ουμάνοι, Ιταλοί Για 2014 ΢άμοσ: Ολλανδοί, Αυςτριακοί Κωσ: Ιταλοί, Ολλα νδοί, Ελβετοί Όπου επιθυμοφν Κριτθ Ηάκυνκοσ, Νορβθγοί, Κεφαλονιά ΢ϊςοι, Κζρκυρα: Ιταλοί Ολλανδοί, και ΢ϊςοι, Ελβετοί Ρολωνοί; Ικαρία: Ιταλοί, Ελβετοί, Ιςπανοί, Ρολωνοί; Ρόδοσ: ΢ϊςοι, ΕΣΣΔ, Ιταλοί
 23. 23. Για 2014 Πάροσ και Νάξοσ: Θ Νάξοσ ζχει άμεςθ ανάγκθ για προβολι, θ Ράροσ για ποιότθτα Για 2014 ΢κιάκοσ: Θάςοσ: Για ςτακεροποίθςθ Ευκαιρία για ΢άμοσ: για ανάπτυξθ ποιοτικοφσ Κωσ: Για ποιοτικοφσ Θ Κζρκυρα για ποιοτικοφσ, θ Ηάκυνκοσ για πιο ποιοτικοφσ, θ Κεφαλονιά για προςζλκυςθ Κριτθ Για πιο ποιοτικοφσ ΜφκονοσΣαντορίνθ να ανζβουν επίπεδο Ικαρία: ζχει το ειδικό κοινό τθσ Ρόδοσ: Για πιο ποιοτικοφσ
 24. 24. Ρελοπόννθςοσ
 25. 25. Σθμαντικζσ λεπτομζρειεσ αναηιτθςθσ πλθροφορίασ που δεν ζχουμε αναρωτθκεί και προζκυψαν από τισ ζωσ τϊρα ζρευνεσ 1. 2. 3. 4. Θ διαφορετικότθτα τθσ τοποκζτθςθσ ςτο μυαλό των δυνθτικϊν επιςκεπτϊν των νηςιωτικών προοριςμών = διακοπζσ από τθν Πελοπόννηςο = Ιςτορία. Για τα νθςιά ίςχυαν τα εξισ: Τα διπλά Brands για κάποια νθςιά που αναηθτοφν διαφορετικζσ αγορζσ πχ. Ikaria- Icaria, Crete- Kreta- Creta, Kefalonia- Cefalonia Θ φπαρξθ ανταγωνιςτϊν που χρθςιμοποιοφν ελλθνικά Brands πχ Samos και Icaria για δικζσ τουσ επιχειριςεισ (βλζπε επόμενο slide) Θ φπαρξθ ηευγαριϊν νθςιωτικϊν προοριςμϊν που υπάρχουν πχ Σαντορίνθ- Μφκονοσ, Ηάκυνκοσ- Κεφαλονιά, Ράροσ- Νάξοσ, Ράροσ Μφκονοσ.
 26. 26. Κοινά Keywords για όλεσ τισ online αναηθτιςεισ για διακοπζσ ςτθν Ελλάδα από το εξωτερικό Είναι γνωςτό το ότι οι όροι αναηθτιςεισ για Ελλάδα ςχετίηονται ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ «νθςιά» «καιρόσ» «Ελλάδα» «πτιςεισ» «ταξίδι» Γηα ηελ Πεινπόλλεζν νη όξνη αλαδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη «ηζηνξία» «θαηξόο» «Ειιάδα» «πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο» «ηαμίδη» • • • • • • • • παξαδείγκαηα: Ρωζία (ζηα αγγλικά) "Greece vacation" "greece tour" "Tours greece” Γεπμανία Hotel Kreta Kreta urlaub Griechenland Reisen Flughafen Γαλλία- voyage κηλ Ππόηαζη: όηαν δημιοςπγείηε πεπιεσόμενο θπονηίζηε να «σηίζεηε» γύπω από αςηέρ ηιρ λέξειρ ΑΡΧΙΚΑ
 27. 27. Οι Corinthians, οι Mr Olympia και οι Kalamata Olives Σχετικόσ όροσ με τθ Σάμο
 28. 28. Ρελοπόννθςοσ Κόρινκοσ, Λουτράκι, Νεμζα 2 Ολυμπία, Καλαμάτα, Σπάρτθ, Μάνθ, Μονεμβαςιά Πξννξηζκνί- brands πνπ εξεπλήζεθαλ
 29. 29. Θ Ρελοπόννθςοσ δεν είναι όπωσ οι νθςιωτικοί προοριςμοί. Αποτελεί ζναν προοριςμό ιςτορίασ, όχι τόςο διακοπϊν. Συμπζραςμα Προι όπωσ πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ, Περικλισ, πελοπίδασ ι πζλοπασ εμφανίηονται ςτισ ςχετικζσ αναηθτιςεισ. Για το πλικοσ αναηθτιςεων ςτο πίνακα φαίνεται με κίτρινο θ Μφκονοσ, τθν εποχικότθτα τθσ και τθ ςτακερότθτα τθσ Ρελοποννιςου. Ανερχόμενοσ ςτθ ΢ωςία, γνωςτόσ ςτουσ Ιταλοφσ
 30. 30. Οιπκπία
 31. 31. Όρος αναζήτησης: statue of Zeus Αγορά: ΗΠΑ • Στο όρο Άγαλμα του Δία, εμφανίηονται οι Κρεμαςτοί Κιποι, τα 7 καφματα γενικά τθσ αρχαιότθτασ, ςτισ ςχετικζσ με τθν Ολυμπία αναηθτιςεισ. • Οι αναηθτιςεισ είναι από όλεσ τισ πολιτείεσ
 32. 32. Όρος αναζήτησης: zeus at olympia Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 • Ζνασ όροσ που προζκυψε είναι ο Δίασ ςτθν Ολυμπία με υψθλζσ επίςθσ αναηθτιςεισ
 33. 33. Όρος αναζήτησης: temple of zeus Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 όπωσ επίςθσ και ο όροσ ναόσ του Δία
 34. 34. Όρος αναζήτησης: temple of zeus Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 • • • • • ςε όλεσ τισ αγγλόφωνεσ όρεσ πολλζσ αναηθτιςεισ. Συγκεκριμζνα: Αυςτραλία ΘΡΑ Καναδάσ Μεγάλθ Βρετανία Ινδία
 35. 35. Statue of zeus Αγορά: India Όρος αναζήτησης: Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 Στθν κατθγορία ταξίδι πάλι το άγαλμα του Δία με τθν Ολυμπία ςτθν Ινδία
 36. 36. Statue of zeus Αγορά: Αυςτραλία Όρος αναζήτησης: Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 και ςτθν Αυςτραλία αναηθτιςεισ για το άγαλμα του Δία
 37. 37. Όρος αναζήτησης: statue of zeus- olympia Αγορά: Ασστραλία Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 και ςτθν Αυςτραλία ςτθν κατθγορία ταξίδι εμφανίηονται αντίςτοιχα αποτελζςματα με τισ ΘΡΑ, όχι ςτθν ίδια ζνταςθ όμωσ
 38. 38. Θ online εμπορικι αξία του ZEUS
 39. 39. Συμπεράςματα • Θ Ολυμπία αποτελεί ζνα κακαρά ιςτορικό- Brand με ςχζςθ ςτισ αναηθτιςεισ και με το Δία, statue of zeus, zeus at Olympia, temple of Zeus, ςτθν κατθγορία αναηιτθςθσ «ταξίδι». • Ταυτίηεται με τα διάςθμα αρχαία ζργα πολιτιςμοφ • Δεν εμφανίηει εποχικότθτα, γιατί δεν είναι προοριςμόσ διακοπϊν, αλλά γνϊςθσ και μάλιςτα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου
 40. 40. Καλαμάτα
 41. 41. Όρος αναζήτησης: kalamata Αγορά: παγκοσμίως Θ Καλαμάτα ζχει αναηθτιςεισ από Μόναχο, Βιζννθ, Στοκχόλμθ, και Κωνςταντινοφπολθ
 42. 42. Όρος αναζήτησης: kalamata Αγορά: παγκοσμίως Αυξανόμενο με τα ζτθ το ενδιαφζρον αναηιτθςθσ
 43. 43. Όρος αναζήτησης: kalamata Αγορά: παγκοσμίως Θ Καλαμάτα είναι αναγνωρίςιμθ ςτισ βρετανικζσ αγορζσ γενικά και από διαφάνειεσ που δε ςυμπεριλιφκθςαν (ΘΡΑ, Αυςτραλία, Κα ναδά)
 44. 44. Όρος αναζήτησης: kalamata Αγορά: Γερμανία • Συνδεδεμζνθ με τθ διατροφι ςτθ Γερμανία και αρκετά δθμοφιλισ θ Καλαμάτα
 45. 45. Όρος αναζήτησης: Kalamata Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 grecia • Στα ιταλικά ςτθν κατθγορία ταξίδι ο όροσ εμφανίςτθκε ςτισ αναηθτιςεισ, δείχνοντασ ότι θ Καλαμάτα είναι πια προοριςμόσ
 46. 46. Συμπεράςματα • Είναι φανερό ότι θ Καλαμάτα αποτελεί Brand, όχι ακόμα τουριςτικό, αλλά διατροφικό και μάλιςτα υγιεινισ διατροφισ • Θα φανεί ςτισ επόμενεσ διαφάνειεσ ότι θ Καλαμάτα είναι ςαφϊσ ο ανερχόμενοσ προοριςμόσ τθσ Ρελοποννιςου
 47. 47. Συγκριτικοί πίνακεσ μεταξφ προοριςμϊν ςτθν Ρελοπόννθςο Σε αυτό το τμιμα τθσ παρουςίαςθσ οι διαφάνειεσ ςυγκρίνουν προοριςμοφσ για να γίνουν κατανοθτζσ οι διαφορζσ μεταξφ τουσ
 48. 48. Όροι αναζήτησης: Olympia-Kalamata Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 το 2013 ςτθν κατθγορία ταξίδι θ Καλαμάτα είναι πάνω από το Olympia Greece αλλά φυςικά κάτω από το Olympia
 49. 49. Όροι αναζήτησης: corinth- olympia- sparta- mycenae- minoan Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 Στα ιςτορικά Brands θ Ολυμπία προθγείται και ακολουκεί θ Σπάρτθ
 50. 50. Όροι αναζήτησης: corinth- nemea- olympia- kalamata αγορά: παγκοσμίως 2013 Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 Στθν κατθγορία ταξίδι θ Ολυμπία προθγείται τθσ Καλαμάτασ ΔΙΕΘΝΩΣ, όχι για τθν Ελλάδα- για το 2013
 51. 51. Όροι αναζήτησης: kalamata -peloponneso- nafplio Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 Για το 2013 θ Καλαμάτα ιταν πιο υψθλά από Ρελοπόννθςο και Ναφπλιο
 52. 52. Όροι αναζήτησης: coinrth- nemea- olympia- kalamata Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 Θ Ολυμπία προθγείται ςε φιμθ με πτωτικι τάςθ όμωσ, θ Καλαμάτα ακολουκεί με ανοδικι
 53. 53. Όροι αναζήτησης: olympia- kalamata- peloponnesus- mykonos Αγορά: παγκοσμίως Πγκοσ αναηθτιςεων 2013 Θ μθ εποχικότθτα τθσ Ρελοποννιςου είναι φανερι όταν ςυγκρικεί με τθ Μφκονο, όπωσ επίςθσ το ζλλειμμα δθμοφιλίασ των νθςιϊν με τθ Ρελ/ςο
 54. 54. Σφγκριςθ Ηακφνκου, Ολυμπίασ, Μάνθσ, Ρελοποννιςου, Καλαμάτασ 2005- 2013 Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 Θ ηιτθςθ από τουσ Ιταλοφσ μειϊνεται ςτακερά. και για ΟλυμπίαΗάκυνκο και για τα νεότρα πχ τθ Μάνθ
 55. 55. Σφγκριςθ Ηακφνκου, Ολυμπίασ, Μάνθσ, Ρελοποννιςου, Καλαμάτασ το 2013 Πγκοσ αναηθτιςεων 2005-2013 Για τουσ Ιταλοφσ είναι φανερι θ εποχικότθτα τθσ Ηακφνκου ςε αντίκεςθ με όλα τα υπόλοιπα brands τθσ Ρελοποννιςο υ
 56. 56. Συμπεράςματα • Θ Ολυμπία αποτελεί πολφ δυνατό brand από μόνθ τθσ, αλλά αυτό δε φτάνει. Είναι και δφςκολο να ςυγκρικεί ωσ ελλθνικό με τουσ άλλουσ προοριςμοφσ, όπωσ πχ θ Σπάρτθ • Θ Μονεμβαςιά αποτελεί μία ζκπλθξθ κακϊσ όχι μόνο είναι δθμοφιλισ αλλά ζδειξε και ξενοδοχείο, κάτι που ζγινε ςε νθςιά όπωσ θ Κριτθ και θ ΢όδοσ • Θ Καλαμάτα αποτελεί ζναν ανερχόμενο προοριςμό • Οι Ιταλοί αποτελοφν τουσ καλφτερουσ επιςκζπτεσ με αρκετό όγκο αναηθτιςεων • Ζχει αξία να ερευνθκεί παραπάνω ο πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ ςτισ αναηθτιςεισ διεκνϊσ
 57. 57. Το ενδιαφζρον για τον πελοποννθςιακό πόλεμο είναι πιο υψθλό από τθν Ρελοπόννθςο
 58. 58. Με τι είναι ταυτιςμζνοι τελικά οι προοριςμοί τθσ Ρελοποννιςου;
 59. 59. Ρελοπόννθςοσ
 60. 60. Olympia
 61. 61. Κόρινκοσ
 62. 62. Μονεμβαςιά
 63. 63. Καλαμάτα
 64. 64. Συμπεράςματα • Οι Ιταλοί και οι ΢ϊςοι ίςωσ είναι και εδϊ οι πιο «αςφαλείσ» αγορζσ, αλλά ωσ γνωςτόν οι ΢ϊςοι προτιμοφν μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μικρά • Θ Ρελοπόννθςοσ αποτελεί ζναν μυκολογικό και ιςτορικό προοριςμό, ςχετικό με το Δία και τθν Ολυμπία και τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο. • Θ Ρελοπόννθςοσ δεν είναι εποχικόσ προοριςμόσ όπωσ τα νθςιά, άρα είναι πιο ευζλικτθ και ανεξάρτθτθ • Από τθν άλλθ τουριςτικά ταυτίηεται απλά με ξενοδοχεία και κάμπινγκ, χωρίσ καμιά υπεραξία ςτο προϊόν τθσ • Γενικά ξανά για τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν προοριςμϊν αποδεικνφεται ότι δοφλεψαν άλλοι
 65. 65. Θ online εμπορικι αξία τθσ Καλαμάτασ όχι μόνο ωσ προοριςμοφ
 66. 66. KALAMATA – AMERICAS
 67. 67. KALAMATA ASIA
 68. 68. KALAMATA EMERGING
 69. 69. KALAMATA EUROPE
 70. 70. KALAMATA G20
 71. 71. KALAMATA- HEBREW
 72. 72. KALAMATA AUSTRALIA
 73. 73. KALAMATA OLIVES AUSTRALIA
 74. 74. KALAMATA OLIVES G20
 75. 75. KALAMATA OLIVES EUROPE
 76. 76. KALAMATA OLIVES EMERGING
 77. 77. Θ εικόνα των ελλθνικϊν προϊόντων Ξζρουμε τα προϊόντα μασ;
 78. 78. brands Ελλθνικϊν Ρροϊόντων ΟΥΗΟ – ΜΕΤΑΧΑ- Κ΢ΑΣΙ
 79. 79. METAXA- VRETTOS- OUZO- PLAKA
 80. 80. ωβ
 81. 81. METAXA GLOBAL
 82. 82. METAXA- OUZO GLOBAL
 83. 83. GREEK WINE GLOBAL
 84. 84. GREEK WHITE WINE – GLOBAL
 85. 85. GREEK RED WINE - GLOBAL
 86. 86. GREEK FOOD GLOBAL
 87. 87. ΟΥΗΟ – G20
 88. 88. METAXA – G20
 89. 89. Συμπεράςματα • Ξεκάκαρο για τθν Καλαμάτα ότι ςε λίγα χρόνια κα είναι πιο γνωςτι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ από τθν Ολυμπία • ζχει μια πολφ καλι ευκαιρία και με το αεροδρόμιο και με το Costa Navarino για τθν προβολι τθσ εν γζνει • τϊρα διαμορφϊνει τθν ταυτότθτά τθσ ωσ προοριςμόσ και είναι ευκαιρία να ςυνδζςει τα προϊόντα τθσ με αυτό που επικυμεί • Θ διαφοροποίθςι τθσ είναι ςτθν υγιεινι διατροφι και ςτισ Ελιζσ, χρειάηεται τθ γνϊςθ για να το κάνει ςωςτά και εκπαίδευςθ για να το κάνει ςοβαρά

×