Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir

1,808 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir

 1. 1. • Sfântul Mare Mucenic • • • • Dimitrie se bucură de o evlavie specială în rândul credincio șilor Sărbătoarea sa fiind una dintre cele mai mari sărbători din spa țiul Răsăritului cre știn. Numele de Dumitru este purtat, în diferite forme, de către mul ți bărba ți. Există chiar și forme feminine: Demetra, Dumitra sau Dumitri ța.. De și cultul său a cunoscut o dezvoltare impresionantă, datele privind via ța Sfântului Dimitrie sunt foarte pu ține
 2. 2. • Întrucat micile crizanteme de toamnă înfloresc • în luna Sfântului Dimitrie, octombrie, ele sunt denumite tufănele sau dumitri țe. Parfumul ginga șelor flori este foarte puternic, intens, amintind de mirul ce izvoră ște din trupul Sfântului Dimitrie
 3. 3. • Sf. Mare Mucenic Dimitrie a suferit martiriul la 9 aprilie 304, în timpul împăratului Diocle țian (284-305) • S-a născut într-o familie nobilă de macedonieni din Tesalonic, fiind botezat cre știn de către părin ții săi. • Datorită calită ților sale, a fost numit guvernator al Tesalonicului, urmând tatălui său. • Mărturisindu- și fă ți ș credin ța, a fost întemni țat din porunca împăratului
 4. 4. • De și se afla în închisoare, Sf. Dimitrie a continuat să • • mărturisească pe Hristos și să condamne închinarea la idoli, încât mul ți se adunau să-l asculte Pentru a-i pedepsi pe cre știni, care erau din ce în ce mai numero și, împăratul a organizat mai multe lupte între gladiatori bine pregăti ți și cre știni. Nefiind antrena ți, ace știa erau victime sigure
 5. 5. • Un tânăr cre știn, scandalizat de crimele gladiatorului Lie, favoritul împăratului, a cerut Sf. Dimitrie să se roage și să-l binecuvânteze, pentru a-l birui pe Lie. Făcându-i semnul crucii pe frunte, Sf. Dimitrie i-a spus lui Nestor: "Du-te, pe Lie îl vei birui și pe Hristos Îl vei mărturisi". Acest lucru s-a și întâmplat, căci Nestor, făcându- și cruce și spunând: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!", a reu șit să-l înfrângă și să-l străpungă cu lancea pe Lie.
 6. 6. • Înfuriat de moartea favoritului său, împăratul a poruncit să i se taie capul lui Nestor, iar Sf. Dimitrie să fie străpuns cu suli țele. Tradi ția mai spune că, în locul sângelui, din trupul Sf. Dimitrie a început să izvorască mir frumos mirositor și tămăduitor de boli
 7. 7. • Cultul Sf. Dimitrie a ajuns la o răspândire extraordinară, mai ales după Edictul de la Milan - 313, prin care împăratul Constantin a acordat libertate religioasă cre știnismului • Mul ți dintre cei care îl cunoscuseră personal erau încă în via ță, având astfel posibilitatea de a- și exprima venera ția și recuno știn ța lor
 8. 8. • Se pare că Sf. Dimitrie a fost înmormântat ini țial la Sirmium, arătându-se făcător de minuni. • În urma vindecării sale minunate, guvernatorul Iliricului, Leontie,a zidit aici o biserică. • În semn de recuno știn ță, ora șul a luat numele sfântului, astfel încât astăzi se nume șste Sremska Mitrovita (Serbia)
 9. 9. • Leontie, a mutat moa ștele Sf. Dimitrie la Tesalonic, construind o frumoasă biserică în cinstea lui • Ziua mutării Sf. Moa ște, 26 octombrie 413, a devenit ziua de prăznuire a Sfântului Dimitrie
 10. 10. • Θεσσαλονίκη - Tesalonic, a fost capitala unuia dintre cele patru districte romane ale Macedoniei și era condus de un praetor • Al doilea ora ș ca mărime din Grecia și principalul ora ș din regiunea veche a Macedoniei
 11. 11. • Numele locului vine de la so ția lui Cassander și sora lui Alexandru cel Mare - cel care a fondat ora șul • Copila Tesalonica a primit acest nume când tatăl ei, Filip, cucerise Tesalia ( νίκε – cucerire, τεσσάλια – tesalia)
 12. 12. • Tesalonicul a făcut parte din Imperiul Roman, iar mai târziu din cel Bizantin - până ce Constantinopolul a fost capturat în Cruciada a Patra (1204), devenind capitală a Regatului Cruciat al Salonicului • În 1224 a fost cucerit de despotatul bizantin al Epirusului
 13. 13. • A fost recuperat de Imperiul Bizantin în 1264, dar, neputând să-l sus țină împotriva Imperiului Otoman, despotul bizantin Andronikos Palaeologus a fost for țat să-l vândă Vene ției, care l-a păstrat sub autoritatea sa până în 1430 • Cu revolu ția din 1821, Tesalonicul și celelalte teritorii revin Greciei
 14. 14. • Comunitatea cre ștină din Tesalonic a fost înfiin țată de către Sf. Apostol Pavel, în a doua călătorie misionară, când a predicat în sinagoga evreilor din acest ora ș • Via ța de zi cu zi a membrilor acestei comunită ți, a șa cum este prezentată de Sf. Ap. Pavel în cele două epistole către Tesaloniceni, poate fi considerată un adevărat model
 15. 15. • Via ța și slujirea celor din Tesalonic a determinat pe Sf. Apostol Pavel să aducă totdeauna mul țumiri lui Dumnezeu pentru ei • "Mul țumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi to ți, pe care vă pomenim în rugăciunile noastre." (I Tes. I, 2)
 16. 16. • Prima biserică zidită pe • • • acest loc a fost construită la începutul secolului al IV-lea, la scurt timp după anul 313 Aceasta înlocuind o baie romană existentă în acea zonă Un secol mai târziu, un prefect numit Leontios Leontie, avea să înlocuiască mica bisericu ță cu una mult mai mare Rezultatul fiind o basilică cu trei abside.
 17. 17. • Biserica lui Leontie avea să cadă pradă mai multor incendii până în anul 629, când un nou proiect avea să ia na ștere • Între anii 629 și 634, biserica cu trei abside avea să fie reconstruită, rezultatul fiind o basilică cu cinci abside, probabil chiar mai mare decât catedrala ora șului • Această biserică, aproape identică cu cea pe care o vedem astăzi, avea să devină rapid cel mai important loca ș de cult din oraș
 18. 18. • Biserica Sf. Dimitrie prezintă o particularitate • interesantă, și anume modul și locul în care sunt păstrate Sfintele Moa ște Într-o laterală a navei, pe partea stângă, o structură hexagonală numită "ciborium"
 19. 19. • Acoperită cu un acoperi ș de argint, are o u șă și un pat de piatră pe care este a șezată Sfânta raclă • • • Este un fel de "biserică în miniatură". Ini țial, trupul Sfântului nu era găsit Deci locul a fost construit mai mult în chip simbolic
 20. 20. • Basilica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este renumită și în lumea artei bizantine • În aceasta păstrânduse șase panouri cu mozaic, păstrate de undeva din perioada dintre ultima reconstruire a bisericii și inaugurarea politicii iconoclaste, în anul 730
 21. 21. • Aceste mozaicuri • murale, înfă ți șându-l pe Sf. Dimitrie, alături de cei responsabili cu restaurarea bisericii ctitorii Reprezintă un exemplu rar de acest fel din perioada de tristă amintire ce a urmat mor ții împăratului bizantin Iustinian.
 22. 22. • Una dintre inscrip țiile găsite sub aceste mozaicuri dă slavă lui Dumnezeu pentru izbăvirea ora șului Tesalonic din calea unui atac al slavilor păgâni, din anul 612.
 23. 23. • Restul de mozaicuri ce împodobeau interiorul bisericii au dispărut, fie în vremea celor patru secole în care clădirea a func ționat ca moschee (1493-1912) • Fie în urma marelui incendiu din anul 1917, care, alături de acoperi șul și partea superioară a pere ților, a distrus și o mare parte din ora ș
 24. 24. • Pentru a restaura și a repara daunele cauzate de marele incendiu din anul 1917 a fost nevoie de mai bine de câteva decenii • Excava țiile, efectuate între anii 1930-1940, au scos la lumină mai multe broderii în piatră și obiecte vechi, expuse astăzi în muzeul din cripta subterană a bisericii
 25. 25. • Restaurarea completă a bisericii s-a încheiat abia în anul 1949 • În col țul sud-estic al bisericii se află Capela Sfântului Eftimie – Ευθύμιος • Biserica cu cinci abside și un pronaos păstrează o criptă subterană, unde, conform tradi ției, a avut loc martiriul marelui mucenic.
 26. 26. • Excava țiile au scos la lumină și ruinele băii romane, unde se crede că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost ținut prizonier și, mai apoi, executat de către solda ții împăratului roman
 27. 27. Acum se află aici un frumos paraclis și un loc special unde s-au păstrat, o perioadă de timp Sf. Moa ște ale Sf. Dimitrie
 28. 28. • Tot aici a mai fost gasită și o fântană antică • Se crede că aceasta este fântâna în care solda ții au aruncat trupul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
 29. 29. • În catedrala din Tesalonic, lângă Sfintele Moa ște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie sunt expuse, spre închinare, Sfintele Moa ște ale Sfântului GRIGORIE KALLIDIS
 30. 30. • A fost Mitropolitul Irakliei, Ioanninei și Tesalonicului • A adormit întru Domnul în anul 1925
 31. 31. • A fost canonizat, de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei • În 22 mai 2003 • Are ca zile de prăznuire: • 25 iulie si 20 octombrie
 32. 32. • În aceeaşi biserică unde se găsesc şi Sfintele Moaşte ale Sfântului Dimitrie, sunt puse spre închinare și • Sf. Moa ște ale Sfintei Anisia
 33. 33. • Sf. Anisia s-a născut în Tesalonic din părin ți înstări ți • A rămas orfană de la o vârstă fragedă • S-a dedicat cu totul lui Hristos trăind în post și rugăciune și-a împăr țit toată avu ția celor sărmani • Împăratul Maximian a decretat că oricine poate să ucidă pe cre știni oriunde îi va afla
 34. 34. • În timpul unei sărbători păgâne, închinate soarelui, Tesalonicul era plin de lume • Sf. Anisia se îndrepta spre biserică pentru rugăciune • A înfruntat un soldat imperial, spunându-i că s-a dedicat lui Hristos cu toată fiin ța ei • Soldatul a înjunghiato cu sabia și astfel Sf. Anisia
 35. 35. • S-a încununat cu cununa slavei muceniciei și mărturisirii lui Hristos la anul 298 • Sf. ei Moa ște au fost găsite la începutul anilor 1900 când în ora ș s-au făcut lucrări de modernizare și au fost a șezate alături de cele ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
 36. 36. Se pot admira: - vechile fresce care au rezistat intemperiilor vremurilor
 37. 37. - noile mozaicuri și frumuse țea arhitecturală
 38. 38. Din perioada stăpânirii vene țiene (1264 – 1430) s-a păstrat acest adaos arhitectural
 39. 39. ZIUA DE POMENIRE A SF. MARE MUCENIC DIMITRIE – LA TESALONIC
 40. 40. • Soborul, format din: Arhiepiscopul Tesalonicului, preo ți, diaconi și credincio și, se deplasează la racla cu Sf. Moa ște ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie
 41. 41. • În fa ța raclei cu Sf. Moa ște, se a șează o Cristelni ță în care se va pune Sfântul Mir ce curge din Sf. Moa ște
 42. 42. Se săvâr șe ște slujba de mul țumire către Sf. Dimitrie
 43. 43. • Arhiepiscopul prime ște cheile de la Racla cu Sf. Moa ște
 44. 44. • Capacul Sf. Racle va fi deschis – ce vom găsi?
 45. 45. • Sticla care acoperă Sfintele Moa ște este aburită... • De la căldură?... • De la Harul sfin țeniei!...
 46. 46. • Constată acest fapt însu și Arhiepiscopul cu to ți cei prezen ți
 47. 47. • Se pot vedea cu u șurin ță picăturile cu Sf. Mir
 48. 48. • Cu mare evlavie to ți să ne închinăm Sf. Moa ște izvorâtoare de Mir ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie
 49. 49. • ZIUA SE ÎNCHEIE CU MAREA PROCESIUNE PRIN ÎNTREG ORA ȘUL TESALONIC
 50. 50. • În Biserica Ortodoxă, pe lângă multele minuni particulare, există 3 mari minuni vizibile și incontestabile: • • • 1. sfin țirea apei – Aghiasma 2. neputrezirea trupurilor – Sfintele Moa ște 3. Sfânta Lumină – în Sâmbăta Pa știlor la Sf. Mormânt
 51. 51. • Ce sunt Sfintele Moa ște? • Sfintele Moaşte sunt rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi cunoscuţi sau necunoscuţi
 52. 52. • Rămăşiţele pământeşti ale acestor sfinţi, pentru a fi Sfinte Moaşte, trebuie să îndeplinească trei condiţii: • să nu fie putrezite , • să aibă miros frumos, nu ca osemintele obişnuite şi • să facă minuni = vindecări, învieri din morţi etc. prin atingerea de ele
 53. 53. • • • Părticele din ele se află: În piciorul Sf. Mese Se păstrează în Sfântul Antimis, pe Sfânta Masă
 54. 54. • Creştinii noştri cunosc importanţa Sfintelor Moaşte şi de aceea le aduc atâta cinstire, fiindcă astfel înţeleg că şi pe această cale Îi aduc de fapt cinstire lui Dumnezeu
 55. 55. • Sf. Moa ște arată: • existen ța lui Dumnezeu Dumnezeu viu – este • Biserica este laboratorul de formare al cre știnului • Moartea nu- și are ultimul cuvânt
 56. 56. • MARTIR sau MUCENIC – ο μάρτυς = martor – în sens cre știn = to ți cei care au pătimit pentru apărarea credin ței lor, care și-au dat via ța pentru Hristos. Biserica i-a trecut în rândul sfin ților • Primul martir este Sf. Arhidiacon Ștefan
 57. 57. • O, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, Izvorâtorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, această a noastră rugăciune, ce aducem ție acum cu umilin ță, prime ște-o, și de bolile suflete ști și trupe ști și de vrăjma șii cei văzu ți și nevăzu ți, cu rugăciunile tale cele bineprimite către Dumnezeu, ne păze țte, ca împreună cu tine în veacul ce va să fie, să cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia !

×