• Pe 27 octombrie,

•
•

ortodoc șii români  îl
prăznuiesc pe Cuviosul
Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucure știlor
Nu se c...
• S-a născut în satul Basarabi, aflat la sud de Dunăre, la 2-3 kilometri
depărtare de cetatea Rusciuc, astăzi – Ruse, pe r...
• Ocupaţia de bază a tânărului Dimitrie era tot creşterea

animalelor, ca şi a părinţilor săi, dar adevărata sa vocaţie er...
• Nu putem afirma cu certitudine unde şi-a început viaţa monahală
tânărul Dimitrie

• Dar sunt păreri că acesta ar fi dus ...
• A șa arată astăzi pe ștera unde s-a nevoit Cuviosul Dimitrie cel
Nou din Basarabi
• Pe aceste locuri, s-a ridicat o frumoasă mănăstire ce îl are ocrotitor
pe Cuviosul Dimitrie
• Satul Basarabov se află la 3-4 kilometri de Dunăre, în linie
dreaptă, însă vatra vechiului sat Basarabov era iniţial mai...
• Aşezat în pitoreasca vale a Râului Lom, satul Basarabov
•

şi râul Lom îşi întâmpină pelerinii cu peştera în care s-a
ne...
• Aceasta este singura mănăstire săpată în stâncă încă locuită din
întreaga Bulgarie
• Mănăstirea Basarabov
a fost ridicată de
familia Basarabilor
chiar înainte de
întemeierea Ţării
Româneşti
• Satul, mo șia...
• Jude țul

Teleorman exista
atât la nord cât și
la sud de Dunăre

• Biserica actuală

din Peştera
Sfântului Dimitrie
a fo...
• Mănăstirea actuală constă într-o bisericuţă, zidită în Peştera

Sfântului Cuvios Dimitrie, şi câteva chilii săpate în st...
• dar și o biserică în construc ție
• Mănăstirea arde în anii

1877-1878, în timpul
războiului ruso-românoturc
• Tot acum sunt furate
peste 60 de icoane
valor...
• Cele mai vechi mărturii istorice în legatură cu Mănăstirea şi

Pe ștera din Basarabov aparţin secolului al XV-lea, putân...
•

O amplă descriere a proprietăţilor deţinute în acea vreme
de către liderul valah Ivanko Basarab, socrul ţarului Ivan
Al...
• Reînnoitorul Mănăstirii Basarabov a fost ieromonahul Hrisant, care s-a
aşezat în aceste locuri în 1937 şi a trăit până î...
• În prezent, Mănăstirea din peştera Basarabov funcţionează şi se
află în bună stare de păstrare
• În mănăstire, slujbele ...
• Pelerinii ce vin să se închine şi să calce pe sfintele locuri
de nevoinţă ale lui Dimitrie, intră într-o curte cu câţiva...
• În curte se află şi o fântână, săpată chiar de către
părintele Dimitrie, care are grijă de mănăstire
• Două camere şi o sală de mese săpată în stâncă,

construite în anul 1956, se află aşezate la poalele
muntelui de piatră
• Din curte şi până la biserica amenajată în Peştera Sfântului
Dimitrie Basarabov, pelerinul trebuie să urce o serie de 48...
• În capătul scării de piatră ne aşteaptă o bisericuţă şi un
pangar
• Bisericuţa, săpată în partea dreaptă a stâncii...
• ... încă păstrează iconostasul sculptat în lemn în anul
1941, dăruit de Patriarhul Justinian al României
• O icoană de mari

dimensiuni îl
înfăţişează pe
Sfântul Dimitrie
cel Nou din
Basarabi, stând în
picioare

• Iar de jur-îm...
• Icoana păstrează o inscripţie în limba română, scrisă cu
litere chirilice, şi una în limba greacă
• În partea stângă a pe șterii se află un pangar săpat în
piatră ...
• ... şi pictat în exterior
• De la bisericuţa din pe șteră porneşte o altă serie de trepte săpate
în piatră
• Acestea ducând la o a doua peşteră naturală ...
• Chilie şi ...
• ...loc de

înmormântare
al părintelui
Hrisant
•

Mai târziu, această peşteră va păstra şi rămăşiţele altor
călugări ai mănăstirii
• Stare țul mănăstirii, Părintele Dimitrie, vorbe ște bine

române ște și-i prime ște cu căldură pe pelerinii români
• Nu se știe câ ți ani

s-a nevoit în
această pe șteră
Cuviosul Dimitrie,
nici când a trecut la
cele cere ști

• Însă, înz...
• Tradi ția spune că s-a a șezat singur între două lespezi de piatră, ca întrun sicriu, fiind acoperit în timp de apele râ...
• Moa ștele Cuviosului Dimitrie au rămas multă vreme ascunse
sub ape
• O copilă care pătimea de duh necurat a avut o revela ție
• I s-a arătat Prea Cuviosul Părinte Dimitrie care i-a zis: "Da...
• Părin ții anun ță preo ții Bisericii, care cu alai merg la râul

Lom, găsesc două pietre, ce adăposteau trupul neputrezi...
• Piatra inscrip ționată face referire tocmai la aceste lucruri
minunate ce s-au petrecut
• și e bine păstrată
• Ca mărturie a
revărsării
Duhului Sfânt
asupra
Sfântului stă
vindecarea
acelei copile
bolnave, prin
atingerea cu
credinţă...
• Sf. Moa ște ale Cuviosului Dimitrie vor fi duse și a șezate în

biserica din Basarabi – Basarabovul de astăzi din Bulgar...
• În tradi ția bisericească, un domnitor al Țării Române ști, al

cărui nume nu este men ționat, a plătit o sumă mare de b...
• Delega ția nu a reu șit să intre în ora ș, deoarece caii nu au
vrut să mai meargă
• În această situa ție au hotărât să t...
• La sor ți a căzut drumul spre Basarabi, și astfel, Sf. Moa ște
au fost rea șezate în biserica din Basarabi - Basarabovo
• Au stat în această biserică până în timpul războiului ruso-turc
(1768-1774), când generalul rus Petru Salticov, trecând ...
• Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine

macedo-română, precum și a mitropolitului Grigorie al II-lea...
• Sf. Moa ște au fot a șezate cu cinste, în 13 iulie 1774 , în
actuala Catedrală Patriarhală din Bucure ști
• Catedrala Patriarhală ...
• ... Palatul Patriarhiei
• și Palatul Patriarhal ...
• constituie un ansamblu de primă însemnătate al

Bucure știlor, care- și are începuturile în vremurile de pe la
mijlocul ...
• Între anii 1656-1658, Constantin Șerban Basarab (1654 – 1658)
a construit atât re ședin ța cât și catedrala patriarhală
• Paraclisul

reprezintă
partea cea
mai veche
a
re ședin ței
• Biserica cu hramul

"Sfin ții Împăra ți
Constantin si Elena"
a fost sfin țită în 1658
de patriarhul Macarie
al Antiohiei...
• Sfântul loca ș a fost pictat pentru prima dată în 1665, în
timpul domniei voievodului Radu Leon (1664-1669)
• Acela și domnitor a hotărât, prin hrisovul domnesc din 8
iunie 1668 , ca mănăstirea să devină RE ȘEDIN ȚĂ
MITROPOLITANĂ
• În 1925 , când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată
la rangul de Patriarhie , re ședin ța mitropolitană a
devenit re...
• Pictura murală actuală, în manieră neobizantină, a fost realizată
de Dimitrie Belizarie, între anii 19 32- 19 35
• Înlocuind-o

pe cea de
factură
neoclasică
a lui
Nicolae
Polcovnicul
din
perioada
1834-1839
• ... suprapusă,

la rândul ei,
peste un strat
pictural mai
vechi
• Catapeteasma
, ornamentată
cu o sculptură
filigrană este
poleită în aur
• La fel și U șile Împărăte ști lucrate în email de Otilia

Otetele șeanu între 1961-1964, la atelierele Institutului Bibl...
• Sfintele Moa ște

ale Cuviosului
Dimitrie cel Nou,
sunt a șezate într
- o frumoasă
raclă de argint
•

În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor
Bisericii Ortodoxe Române:
• Miron Cristea (+1939), Nicodim Munteanu (+1948), Justin
Moisescu (+1986) şi Teoctist Arăpaşu (+2007)
• Mormântul celui

de-al treilea
patriarh al
Bisericii
Ortodoxe
Române,
Justinian Marina
(+1977), se află
• În biserica ”Sfânta Treime” a Mănăstirii Radu
Vodă din Bucureşti,
• Care este și

Capela
Seminarului
Teologic
Liceal
Ortodox
”Mitropolitul
Nifon” din
Bucureşti ...
• ... Unde se găsesc Sf. Moa ște ale Sf. Ierarh
Nectarie din Eghina
• La răsărit de

altarul
catedralei se
află
clopotniţa
• Ridicată de voievodul Constantin Brâncoveanu în 1698 şi
restaurată în 1956-1958
• ... precum şi

coloana cu
inscripţii, de
formă rotundă,
realizată în
memoria
mitropoliţilor
Teodosie
(+1708) şi
Ştefan a...
• La nord de catedrală au fost instalate în 1959, sub forma

unui ansamblul numit ”TROIŢA”, trei cruci de piatră, dintre
c...
• Cea mare, provenită de la Sălătruc-Argeş, datează
din vremea domnitorului Petru Cercel (1583-1585),
iar celelalte dateaz...
• În perioada mai-octombrie 2008 , s-au înfăptuit
ample lucrări de consolidare şi restaurare la
Catedrala patriarhală ...
• S-au montat, în registrul de sus al pridvorului, 26
de icoane în mozaic
• La fel și în Palatul Patriarhiei
• La terminarea acestor lucrări, duminică, 26 octombrie 2008, la

sărbătoarea Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-...
• Slujba de resfinţire a fost săvârşită de Preafericitul

Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor din care
au făcu...
• 34 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române, Preasfinţitul Epifanie Gattas Hazim, Episcop-vica...
• Sfântul Dimitrie cel Nou este patronul spiritual al ora șului

Bucure ști, iar ziua sa de prăznuire - 27 octombrie - est...
• În baldachinul special amenajat, sunt scoase, încă din ajun, Sf.
Moa ște ale Cuviosului Dimitrie cel Nou, la care se înc...
• În fiecare an la slujba de pomenire a Cuviosului Dimitrie cel Nou,

prin purtarea de grijă a P.F. Părinte Daniel, sunt a...
• Anul acesta, 2011, au fost aduse Moa ștele Sf. Apostol

Andrei în procesiune la CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI
CATEDRALE ORTODOXE

• Catedrala SFÂNTA SOFIA din Istanbul - Turcia
• Aflată în vechiul

Constantinopol,
este o fostă
biserică cre ștină,
și o fostă
moschee
musulmană, în
prezent servind
doa...
• Sfânta Sofia a fost construită, în forma ei actuală, între
anii 532 - 537, sub purtarea de grijă a Împăratului
Justinian...
• Catedrala

Sfântul
Vasile – din
Moscova - a
fost ridicată
între anii
1555-1561
de către Ivan
cel Groaznic
• Și constă din cele nouă capele ridicate pe o
singură funda ție
• Interiorul

Catedralei
Sfântul Vasile
este un fel de
labirint de
galerii ce fac
legătura între
capele
• Pere ții biseric...
• Moa ștele Sf. Vasile din Moscova sunt puse într-o

raclă de argint în capela a noua aflată la primul nivel
al clădirii
• Catedrala SFÂNTUL SAVA - este o biserică ortodoxă
în Belgrad, capitala Serbiei, și una dintre cele mai
mari din lume
• Biserica a fost construită în amintirea Sfântului
Sava , fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe
•

Catedrala SfÂNTUL ALEXANDER NEVSKI – Bulgaria a primit acest nume după
cneazul rus din secolul al XIII-lea, care a fost...
• Catedrala a fost construită între anii 1904 şi 1912 în

onoarea soldaţilor căzuţi în timpul războiului Ruso-Turc, în
urm...
• Are o

capacitate de
aproximativ
5.000 de
oameni şi
ocupă un
spaţiu de
3170 m²,
având o
înălţime de
45 de metri
• Catedrala Mântuirii Neamului , un simbol al
sufletului românesc
• P.F. Părinte Daniel: Întrucât o biserică ortodoxă este

înveli șul arhitectural al unui con ținut spiritual, și anume
co...
• "Acela și ieri, astăzi și in veci" (Evrei 13,8),

fiecare biserică ortodoxă trebuie să exprime
eternitatea în timp, deci...
• Iar amprenta de veac se vede în ceea ce se aduce nou ca
un reflex și ca o ofrandă a veacului respectiv, nu numai
privito...
• Suntem chema ți să contribuim la ridicarea
CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI
Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov
Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov

466 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov

 1. 1. • Pe 27 octombrie, • • ortodoc șii români  îl prăznuiesc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure știlor Nu se cunoa ște cu exactitate când a trăit Cuviosul Dimitrie Deşi nu s-au păstrat multe documente scrise în legătură cu data naşterii Sfântului Dimitrie, se crede că aceasta s-ar fi întâmplat prin sec. XIII, pe vremea împăraţilor Petru şi Ioniţă Asan ai statului româno-bulgar
 2. 2. • S-a născut în satul Basarabi, aflat la sud de Dunăre, la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc, astăzi – Ruse, pe râul Lomului • Părinţii Sfântului erau ortodocşi, de origine valahă - română, şi se îndeletniceau cu agricultura şi cu creşterea vitelor
 3. 3. • Ocupaţia de bază a tânărului Dimitrie era tot creşterea animalelor, ca şi a părinţilor săi, dar adevărata sa vocaţie era aceea de a-L sluji pe Hristos. De aceea, încă din tinereţe, a intrat în viaţa monahală
 4. 4. • Nu putem afirma cu certitudine unde şi-a început viaţa monahală tânărul Dimitrie • Dar sunt păreri că acesta ar fi dus o viaţă pustnicească, într-o peşteră ce se afla în apropierea satului său natal, pe marginea Lomului
 5. 5. • A șa arată astăzi pe ștera unde s-a nevoit Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi
 6. 6. • Pe aceste locuri, s-a ridicat o frumoasă mănăstire ce îl are ocrotitor pe Cuviosul Dimitrie
 7. 7. • Satul Basarabov se află la 3-4 kilometri de Dunăre, în linie dreaptă, însă vatra vechiului sat Basarabov era iniţial mai aproape de Dunăre • Noua aşezare s-a mutat puţin mai spre Ivanovo
 8. 8. • Aşezat în pitoreasca vale a Râului Lom, satul Basarabov • şi râul Lom îşi întâmpină pelerinii cu peştera în care s-a nevoit Sfântul Dimitrie cel Nou Peştera este cunoscută şi sub denumirea de Mănăstirea Basarabov
 9. 9. • Aceasta este singura mănăstire săpată în stâncă încă locuită din întreaga Bulgarie
 10. 10. • Mănăstirea Basarabov a fost ridicată de familia Basarabilor chiar înainte de întemeierea Ţării Româneşti • Satul, mo șia şi mănăstirea au aparţinut lui Ioan Basarab I, primul domn al Ţării Româneşti • Cât de mult unea Dunărea cele doua maluri ale sale, se poate vedea chiar şi din hârţile mai târzii ale nordului Peninsulei Balcanice
 11. 11. • Jude țul Teleorman exista atât la nord cât și la sud de Dunăre • Biserica actuală din Peştera Sfântului Dimitrie a fost construită în anul 1865, cu mai multe ajutoare primite din România
 12. 12. • Mănăstirea actuală constă într-o bisericuţă, zidită în Peştera Sfântului Cuvios Dimitrie, şi câteva chilii săpate în stânca din apropiere...
 13. 13. • dar și o biserică în construc ție
 14. 14. • Mănăstirea arde în anii 1877-1878, în timpul războiului ruso-românoturc • Tot acum sunt furate peste 60 de icoane valoroase din biserică • Probabil că aşa s-a întâmplat şi în anii 17691774, în timpul războiului ruso-turc, când satul Basarabovo este complet distrus, iar Sf. Moaşte nu puteau să mai rămână în biserica pustiită de acolo
 15. 15. • Cele mai vechi mărturii istorice în legatură cu Mănăstirea şi Pe ștera din Basarabov aparţin secolului al XV-lea, putând fi găsite în unele dintre registrele de taxe ale Imperiului Otoman
 16. 16. • O amplă descriere a proprietăţilor deţinute în acea vreme de către liderul valah Ivanko Basarab, socrul ţarului Ivan Alexander - descriere numită "timar"- se găseşte într-unul dintre aceste registre
 17. 17. • Reînnoitorul Mănăstirii Basarabov a fost ieromonahul Hrisant, care s-a aşezat în aceste locuri în 1937 şi a trăit până în 1961 • După retragerea apelor, părintele Hrisant a început să strângă donaţii pentru refacerea celor stricate. Astfel, în mai puţin de o lună, el a strâns suficiente fonduri pentru a ridica două chilii în apropierea bisericii din peşteră • Acestea au fost terminate în data de 30 august 1940
 18. 18. • În prezent, Mănăstirea din peştera Basarabov funcţionează şi se află în bună stare de păstrare • În mănăstire, slujbele se ţin în special sâmbăta şi duminica
 19. 19. • Pelerinii ce vin să se închine şi să calce pe sfintele locuri de nevoinţă ale lui Dimitrie, intră într-o curte cu câţiva copaci plantaţi şi cu o clădire cu chilii
 20. 20. • În curte se află şi o fântână, săpată chiar de către părintele Dimitrie, care are grijă de mănăstire
 21. 21. • Două camere şi o sală de mese săpată în stâncă, construite în anul 1956, se află aşezate la poalele muntelui de piatră
 22. 22. • Din curte şi până la biserica amenajată în Peştera Sfântului Dimitrie Basarabov, pelerinul trebuie să urce o serie de 48 de trepte de piatră
 23. 23. • În capătul scării de piatră ne aşteaptă o bisericuţă şi un pangar
 24. 24. • Bisericuţa, săpată în partea dreaptă a stâncii...
 25. 25. • ... încă păstrează iconostasul sculptat în lemn în anul 1941, dăruit de Patriarhul Justinian al României
 26. 26. • O icoană de mari dimensiuni îl înfăţişează pe Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi, stând în picioare • Iar de jur-împrejur 10 scene din viaţa acestuia ne descriu minunile şi faptele sale deosebite
 27. 27. • Icoana păstrează o inscripţie în limba română, scrisă cu litere chirilice, şi una în limba greacă
 28. 28. • În partea stângă a pe șterii se află un pangar săpat în piatră ...
 29. 29. • ... şi pictat în exterior
 30. 30. • De la bisericuţa din pe șteră porneşte o altă serie de trepte săpate în piatră
 31. 31. • Acestea ducând la o a doua peşteră naturală ...
 32. 32. • Chilie şi ...
 33. 33. • ...loc de înmormântare al părintelui Hrisant
 34. 34. • Mai târziu, această peşteră va păstra şi rămăşiţele altor călugări ai mănăstirii
 35. 35. • Stare țul mănăstirii, Părintele Dimitrie, vorbe ște bine române ște și-i prime ște cu căldură pe pelerinii români
 36. 36. • Nu se știe câ ți ani s-a nevoit în această pe șteră Cuviosul Dimitrie, nici când a trecut la cele cere ști • Însă, înzestrat încă din timpul vie ții cu darul facerii de minuni, și-a cunoscut dinainte ceasul mor ții
 37. 37. • Tradi ția spune că s-a a șezat singur între două lespezi de piatră, ca întrun sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului Lom
 38. 38. • Moa ștele Cuviosului Dimitrie au rămas multă vreme ascunse sub ape
 39. 39. • O copilă care pătimea de duh necurat a avut o revela ție • I s-a arătat Prea Cuviosul Părinte Dimitrie care i-a zis: "Dacă părin ții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui”
 40. 40. • Părin ții anun ță preo ții Bisericii, care cu alai merg la râul Lom, găsesc două pietre, ce adăposteau trupul neputrezit al sfântului – Sf. Moa ște ale Cuviosului Dimitrie
 41. 41. • Piatra inscrip ționată face referire tocmai la aceste lucruri minunate ce s-au petrecut
 42. 42. • și e bine păstrată
 43. 43. • Ca mărturie a revărsării Duhului Sfânt asupra Sfântului stă vindecarea acelei copile bolnave, prin atingerea cu credinţă a sa de moaştele Sfântului
 44. 44. • Sf. Moa ște ale Cuviosului Dimitrie vor fi duse și a șezate în biserica din Basarabi – Basarabovul de astăzi din Bulgaria, în apropiere de ora șul Ruse
 45. 45. • În tradi ția bisericească, un domnitor al Țării Române ști, al cărui nume nu este men ționat, a plătit o sumă mare de bani pentru aducerea Sf. Moa ște ale Cuviosului Dimitrie în Bucure ști
 46. 46. • Delega ția nu a reu șit să intre în ora ș, deoarece caii nu au vrut să mai meargă • În această situa ție au hotărât să tragă la sor ți, pentru a stabili drumul pe care vor merge cu Sf. Moa ște ale Sfântului Dimitrie
 47. 47. • La sor ți a căzut drumul spre Basarabi, și astfel, Sf. Moa ște au fost rea șezate în biserica din Basarabi - Basarabovo
 48. 48. • Au stat în această biserică până în timpul războiului ruso-turc (1768-1774), când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul Basarabov, a luat Sf. Moa ște cu inten ția de a le trimite în Rusia
 49. 49. • Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedo-română, precum și a mitropolitului Grigorie al II-lea (1760 – 1787) al Țării Române ști, le-a dăruit poporului român
 50. 50. • Sf. Moa ște au fot a șezate cu cinste, în 13 iulie 1774 , în actuala Catedrală Patriarhală din Bucure ști
 51. 51. • Catedrala Patriarhală ...
 52. 52. • ... Palatul Patriarhiei
 53. 53. • și Palatul Patriarhal ...
 54. 54. • constituie un ansamblu de primă însemnătate al Bucure știlor, care- și are începuturile în vremurile de pe la mijlocul secolului al XVII-lea
 55. 55. • Între anii 1656-1658, Constantin Șerban Basarab (1654 – 1658) a construit atât re ședin ța cât și catedrala patriarhală
 56. 56. • Paraclisul reprezintă partea cea mai veche a re ședin ței
 57. 57. • Biserica cu hramul "Sfin ții Împăra ți Constantin si Elena" a fost sfin țită în 1658 de patriarhul Macarie al Antiohiei și al Întregului Orient • Împreună cu mitropolitul Ștefan al Țării Române ști și cu episcopii de Râmnic și de Buzău
 58. 58. • Sfântul loca ș a fost pictat pentru prima dată în 1665, în timpul domniei voievodului Radu Leon (1664-1669)
 59. 59. • Acela și domnitor a hotărât, prin hrisovul domnesc din 8 iunie 1668 , ca mănăstirea să devină RE ȘEDIN ȚĂ MITROPOLITANĂ
 60. 60. • În 1925 , când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de Patriarhie , re ședin ța mitropolitană a devenit re ședin ță patriarhală și biserica mitropolitană a devenit CATEDRALĂ PATRIARHALĂ
 61. 61. • Pictura murală actuală, în manieră neobizantină, a fost realizată de Dimitrie Belizarie, între anii 19 32- 19 35
 62. 62. • Înlocuind-o pe cea de factură neoclasică a lui Nicolae Polcovnicul din perioada 1834-1839
 63. 63. • ... suprapusă, la rândul ei, peste un strat pictural mai vechi
 64. 64. • Catapeteasma , ornamentată cu o sculptură filigrană este poleită în aur
 65. 65. • La fel și U șile Împărăte ști lucrate în email de Otilia Otetele șeanu între 1961-1964, la atelierele Institutului Biblic al Patriarhiei Române
 66. 66. • Sfintele Moa ște ale Cuviosului Dimitrie cel Nou, sunt a șezate într - o frumoasă raclă de argint
 67. 67. • În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române:
 68. 68. • Miron Cristea (+1939), Nicodim Munteanu (+1948), Justin Moisescu (+1986) şi Teoctist Arăpaşu (+2007)
 69. 69. • Mormântul celui de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina (+1977), se află
 70. 70. • În biserica ”Sfânta Treime” a Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti,
 71. 71. • Care este și Capela Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Mitropolitul Nifon” din Bucureşti ...
 72. 72. • ... Unde se găsesc Sf. Moa ște ale Sf. Ierarh Nectarie din Eghina
 73. 73. • La răsărit de altarul catedralei se află clopotniţa
 74. 74. • Ridicată de voievodul Constantin Brâncoveanu în 1698 şi restaurată în 1956-1958
 75. 75. • ... precum şi coloana cu inscripţii, de formă rotundă, realizată în memoria mitropoliţilor Teodosie (+1708) şi Ştefan al II-lea (+1738) • Ale căror morminte s-au aflat, iniţial, în acest loc
 76. 76. • La nord de catedrală au fost instalate în 1959, sub forma unui ansamblul numit ”TROIŢA”, trei cruci de piatră, dintre care:
 77. 77. • Cea mare, provenită de la Sălătruc-Argeş, datează din vremea domnitorului Petru Cercel (1583-1585), iar celelalte datează din 1617 şi, respectiv, 1644
 78. 78. • În perioada mai-octombrie 2008 , s-au înfăptuit ample lucrări de consolidare şi restaurare la Catedrala patriarhală ...
 79. 79. • S-au montat, în registrul de sus al pridvorului, 26 de icoane în mozaic
 80. 80. • La fel și în Palatul Patriarhiei
 81. 81. • La terminarea acestor lucrări, duminică, 26 octombrie 2008, la sărbătoarea Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a săvârşit slujba de resfinţire a Catedralei patriarhale din Bucureşti, la 350 de ani de la ctitorirea acestui sfânt locaş
 82. 82. • Slujba de resfinţire a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor din care au făcut parte:
 83. 83. • 34 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfinţitul Epifanie Gattas Hazim, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Patriarhului Ignatie al IV-lea al Antiohiei, preoţi şi diaconi
 84. 84. • Sfântul Dimitrie cel Nou este patronul spiritual al ora șului Bucure ști, iar ziua sa de prăznuire - 27 octombrie - este, în fiecare an, prilej de mare pelerinaj al credincio șilor din întreaga țară
 85. 85. • În baldachinul special amenajat, sunt scoase, încă din ajun, Sf. Moa ște ale Cuviosului Dimitrie cel Nou, la care se închină, cu evlavie credincio șii
 86. 86. • În fiecare an la slujba de pomenire a Cuviosului Dimitrie cel Nou, prin purtarea de grijă a P.F. Părinte Daniel, sunt aduse și alte Sf. Moa ște spre cinstire și venerare – ”Procesiunea Calea Sfin ților”
 87. 87. • Anul acesta, 2011, au fost aduse Moa ștele Sf. Apostol Andrei în procesiune la CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI
 88. 88. CATEDRALE ORTODOXE • Catedrala SFÂNTA SOFIA din Istanbul - Turcia
 89. 89. • Aflată în vechiul Constantinopol, este o fostă biserică cre ștină, și o fostă moschee musulmană, în prezent servind doar pe post de muzeu.
 90. 90. • Sfânta Sofia a fost construită, în forma ei actuală, între anii 532 - 537, sub purtarea de grijă a Împăratului Justinian I
 91. 91. • Catedrala Sfântul Vasile – din Moscova - a fost ridicată între anii 1555-1561 de către Ivan cel Groaznic
 92. 92. • Și constă din cele nouă capele ridicate pe o singură funda ție
 93. 93. • Interiorul Catedralei Sfântul Vasile este un fel de labirint de galerii ce fac legătura între capele • Pere ții bisericii sunt picta ți în culori vii
 94. 94. • Moa ștele Sf. Vasile din Moscova sunt puse într-o raclă de argint în capela a noua aflată la primul nivel al clădirii
 95. 95. • Catedrala SFÂNTUL SAVA - este o biserică ortodoxă în Belgrad, capitala Serbiei, și una dintre cele mai mari din lume
 96. 96. • Biserica a fost construită în amintirea Sfântului Sava , fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe
 97. 97. • Catedrala SfÂNTUL ALEXANDER NEVSKI – Bulgaria a primit acest nume după cneazul rus din secolul al XIII-lea, care a fost sanctificat de către Biserică și a devenit Sfântul Patron al familiei Țarului Rusiei din acea vreme
 98. 98. • Catedrala a fost construită între anii 1904 şi 1912 în onoarea soldaţilor căzuţi în timpul războiului Ruso-Turc, în urma căruia Bulgaria a fost eliberată
 99. 99. • Are o capacitate de aproximativ 5.000 de oameni şi ocupă un spaţiu de 3170 m², având o înălţime de 45 de metri
 100. 100. • Catedrala Mântuirii Neamului , un simbol al sufletului românesc
 101. 101. • P.F. Părinte Daniel: Întrucât o biserică ortodoxă este înveli șul arhitectural al unui con ținut spiritual, și anume comuniunea oamenilor credincio și cu Hristos - Capul Bisericii celei vii,
 102. 102. • "Acela și ieri, astăzi și in veci" (Evrei 13,8), fiecare biserică ortodoxă trebuie să exprime eternitatea în timp, deci în fiecare veac.
 103. 103. • Iar amprenta de veac se vede în ceea ce se aduce nou ca un reflex și ca o ofrandă a veacului respectiv, nu numai privitor la materialele construc ției, ci și ca interpretare a spa țiului sacru.
 104. 104. • Suntem chema ți să contribuim la ridicarea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI

×