Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Reunió pares 4 t maig 2012

 1. REUNIÓ DE PARES I MARES. 4t ESO IES SA COLOMINA Curs 2012-2013
 2. Objectiu de la reunió  Implicar als pares i mares en el procés d’orientació acadèmica dels fills/es.  Informar als pares i mares sobre les sortides acadèmiques després de quart d’ESO.  Informar sobre el procés d'admissió i matrícula pel curs 2012/13
 3. REUNIÓ PARES I MARES 4t ESO  Com triar el cami?  POAP- programa d’orientació acadèmica i professional  ON SOC? :  Visió general del Sistema Educatiu  Titulació  QUÈ PUC FER ?  Sense el GES  Amb el GES:  Cicles formatius de Formació Professional  Batxillerat  PAU: una pinzellada.  Calendari del procés d'admissió. Curs 2012/2013
 4. Com triar el camí:  A l’hora de triar estudis i professions: tenir en compte:  característiques personals: motivacions , interessos, aptituds, recorregut acadèmic,…  les circumstàncies socioeconòmiques. Qui ajuda a la presa de decisions?:  Àmbit educatiu: El Professorat, El/la tutor/a l’orientadora del centre.  Àmbit socio-familiar: els pares, la família, les amistats.  Altres serveis d’orientació: CIJE,...
 5. El consell orientador QUÈ ÉS ?  És el resultat de tot un procés d’orientació al llarg de l’ESO.  És una proposta col·legiada de l’equip educatiu.  Té en compte les expectatives individuals, tant acadèmiques com professionals de l’alumne/a.  Recomana opcions educatives o professionals més acords amb personalitat, capacitats, interessos i possibilitats.  No és prescriptiu, però si és recomanable escoltar el que hi diu. QUI L’ELABORA ?  El/la tutor/a que coneix, orienta i assessora al seu alumnat de forma individual i grupal.  El/la tutor/a el formula, juntament amb el seu 'equip educatiu i n’és el principal responsable.  El departament d’orientació col·labora en els casos que necessiten especial atenció. ES DÓNA A L’ALUMNE/A ...  Al finalitzar l’ESO, juntament amb les notes del curs.
 6. ON SOM?
 7. ON SOC?: 4t ESO  TITULACIÓ JUNY:  TOTES les assignatures de 4t i dels cursos anteriors aprovades  UNA o més assignatures suspeses: Recuperació en el mes de setembre. SETEMBRE:  Tenir esment a les pendents de 3r, 2n ... Ja que comptabilitzen.  0 suspeses = títol  1 o 2 suspeses: depenent de les àrees (instrumentals o no) i sempre que sigui decisió positiva de l’equip educatiu  3 suspeses: Caràcter excepcional. Decisió equip educatiu.  El 4t d’ESO, excepcionalment, es pot repetir dues vegades, si no s’ha repetit anteriorment ni a 1r, ni a 2n, ni a 3r.
 8. QUÈ PUC FER?: sortides Sense el GES: Amb el GES petir curs via ordinària. petir curs programa de diversificació curricular. orporar-se a un PQPI -CICLES FORMATIUS de Grau Mitj ucació secundària per a persones adultes. (Escola d’Adults) va d’accés a cicles formatius de grau mitjà. -BATXILLERAT parar-se per a treballar: sos de formació ocupacional
 9. SORTIDES SENSE EL GES  Repetir curs via ordinària: Valorar la tria d’assignatures troncals i optatives diferents.  Repetir curs Programa de diversificació curricular:  Darrera oportunitat per obtenir el GES,alumnat amb dificultats per l’obtenció del GES per via ordinària. És una proposta de l’Equip educatiu, i informe favorable del departament d’orientació. - Aquesta opció està orientada a:  Cursar un Cicle Formatiu de FP.  Incorporar-se al món laboral
 10. SORTIDES SENSE EL GES  Incorporació a un PQPI (programa de qualificació professional inicial)  Destinat a alumnat d'entre 16 i 21 anys.  Presenta dues opcions:  Un any: MÒDULS OBLIGATORIS  S'aconsegueix una qualificació bàsica pel desenvolupament d’una professió. Permet accés a CFGM.  Certificat de professionalitat de l'especialitat corresponent del nivell 1.  Dos anys: MÒDULS VOLUNTARIS  Condueix al Títol de Graduat en Secundària.
 11. OFERTA DE PQPI Eivissa IES SA COLOMINA e muntatge i manteniment de stmes microinformàtics i xarxes IES SANTA MARIA Auxiliar de jardins, vivers i parcs IES ALGARB Auxiliar de dependent de comerç IES BLANCADONA Auxiliar de serveis de restauració IES ISIDOR MACABIC IES BALÀFIA xiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles IES ISIDOR MACABICH Auxiliar de perruqueria IES QUARTÓ Auxiliar d’oficina IES SANT AGUSTÍ IES XARC Auxiliar de manteniment d’embarcacions IES SANT AGUSTÍ ar d’instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions. IES XARC Auxiliar de fusteria ESCOLA D’ARTS I OFICIS
 12. SORTIDES SENSE EL GES  Educació secundària per a persones adultes (ESPA)  S'hi pot obtenir el titol d'ESO.  Requisits per matricular-s'hi:  18 anys complits durant l’any natural de matriculació  Tenir 16 anys complerts i un contracte laboral. Es pot estudiar a :  IES SANTA MARIA (ESPAD a distància)  ESCOLA D’ADULTS
 13. SORTIDES SENSE EL GES  Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  Requisits: Complir els 17 anys dins l'any natural actual i no disposar del titol d'ESO.  Permeten accedir a qualsevol cicle de formació professional;  No equival a l’obtenció del titol d'ESO.  La inscripció ha estat al mes de març i els exàmens, es faran el mes de maig, també convocatòria a setembre .
 14. SORTIDES SENSE EL GES  Preparar-se per treballar:  Cursos de formació del SOIB  Formació dirigida a persones en situació d’atur majors de 16 anys , per a millorar la seva formació professional i obrir les portes del treball.  Orientació laboral:  Servei d’orientació del SOIB  CIJE
 15. SORTIDES AMB EL GES CICLE FORMATIU DE BATXILLERAT GRAU MITJÀ A QUI ES RECOMANA A QUI ES RECOMANA  Qui té preferència per una  Qui vol continuar estudis formació pràctica, tècnica superiors, carrera universitària professional. o CF de grau Superior.  Qui té garanties què el  Qui té ganes d’incorporar-se a finalitzarà amb èxit ( motivació, curt termini al món laboral amb interès, capacitats i historial una preparació tècnica. acadèmic)  Qui en principi, no està segur/a  Qui per Consell Orientador se de seguir estudis superiors. li recomana que ho estudiï.  Qui per Consell Orientador se  ... li recomana que ho estudiï.  …
 16. SORTIDES AMB EL GES CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  Preparen per exercir una professió.  Títol de tècnic.  Durada: 2 cursos acadèmics (incloses les pràctiques).  Amb el títol de tècnic es pot cursar batxillerat.  Amb el títol de tècnic i, amb 18 anys, es poden cursar cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional, amb una prova d'accés.
 17. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ . Eivissa
 18. Cicles formatius per famílies professionals
 19. SORTIDES AMB EL GES BATXILLERAT  Durada: 2 cursos acadèmics i 4 anys per aprovar-lo.  Amb el títol de batxillerat dóna accés a:  Cicles Formatius de Grau Superior  Estudis universitaris, amb les PAU
 20. BATXILLERAT Humanitats i ciències socials Humanitats Ciències socials Ciències i tecnologia Ciències de la salut Tecnologia Art Arts plàstiques Arts escèniques OFERTA BATXILLERAT IES SA COLOMINA: ►Humanitats i Ciències Socials ► Ciències i tecnologia
 21. BATXILLERAT  Permanència d’un any més en el mateix curs. a) Avaluació negativa en 3 o 4 matèries a 1r: -repetir curs en la seva totalitat -matricular-se de les matèries suspeses, previ consentiment pares. -matricular-se de les suspeses i ampliar matrícula d’altres de primer per pujar nota (es conserva sempre la més alta) b) A 2n curs: es repeteixen les tres mateixes possibilitats però amb qualsevol nombre de suspeses.
 22. BATXILLERAT TIPUS D'ASSIGNATURES: Assignatures comunes  Assignatures de modalitat  Assignatures optatives
 23. BATXILLERAT MATÈRIES COMUNES Ciències per al món contemporani Filosofia i ciutadania Llengua catalana i literatura I 1r Llengua castellana i literatura I Llengua estrangera I Educació física Història de la filosofia Història d’Espanya 2n Llengua catalana i literatura II Llengua catalana i literatura II Llengua estrangera II
 24. BATXILLERAT MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES MODALITAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT. 1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES II 2n BATXILLERAT FÍSICA MATEMÀTIQUES I QUÍMICA FÍSICA I QUÍMICA CIÈNCIES I ENGINYERIA BIOLOGIA DIBUIX TÈCNIC I DIBUIX TÈCNIC II TECNOLOGIA INDUSTRIAL I MATEMÀTIQUES I T. INDUSTRIAL II MATEMÀTIQUES II   CIÈNCIES DE LA SALUT FÍSICA I QUÍMICA C. DE LA TERRA QUÍMICA BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGIA Tecnologies de la informació iGeologia , Ampliació de les matemàtiques, Francès, Alemany, Psicologia tècnic I,Tecnologia industrial MATÈRIES OPTATIVES la comunicación, Tècniques experimentals , Francès , Alemany, Dibuix , Tecnologia industrial II, Físi
 25. BATXILLERAT MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. 1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT -LLATÍ I LLATÍ II -GREC I Hª DE L’ART HUMANITATS -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI GREC II - LITERATURA UNIVERSAL. MATEMÀTIQUES LIT. UNIVERSAL -MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS APLICADES II -ECONOMIA CIÈNCIES SOCIALS EC. DE L'EMPRESA -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI -LITERATURA UNIVERSAL GEOGRAFIA LIT. UNIVERSAL Literatura catalana, Literatura castellana Tecnologies de la informació i la comunicació, Història i cultura de les illes balears, Francés, Alemany, Llatí MATÈRIES OPTATIVES Economia de l'empresa, Geografia, Francès, Alemany ,Psicologia, Sociologia, Fonaments d'administ. i ge
 26. BATXILLERAT COM HE DE TRIAR LA MODALITAT DE BATXILLERAT I LES ASSIGNATURES? Tenint en compte la branca de coneixement a la qual s’adscriu el Títol de Grau que vull estudiar. Tenint en compte la selectivitat
 27. BATXILLERAT BRANCA DE CONEIXEMENT DE GRAU (exemple) TÍTOL Arts i Humanitats Belles arts, filologies, Història Ciències Jurídiques i socials Dret, economia, educació infantil, EP, educació social, t Ciències Biologia, física, química Ciències de la Salut Infermeria, medicina, psicologia, INEF, Enginyeria i Arquitectura Arquitectura, enginyeria, matemàtiques
 28. BATXILLERAT TÈRIES DE 2N BATXILLERAT DE CONEIXEMENT BRANCA Arts i Humanitats audiovisual, Disseny, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica, Dibuix tècnic II, Geografia, Grec II, Llatí II, Històr Ciències Jurídiques nització d’empresa Geografia, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les CCSS i socials Ciències Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química Ciències Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química de la Salut ècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, QuímicaEnginyeria i Arquitectura , Tecnologia industrial II
 29. SELECTIVITAT una pinzellada Part general: - Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera - Història de la Filosofia o Història d’Espanya. - Una matèria de la modalitat de 2n de batx Part específica - És de caràcter voluntari. - Màxim de quatre matèries de la modalitat de 2n Nota d’accés = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG Nota d’admissió = nota d’accés + a × M1 + b × M2
 30.  PONDERACIONS: El que s’ha de tenir en compte són les ponderacions de cada universitat.  sacolominaorienta.blogspot.com/2011/02/que-son-els- parametres-de-ponderacio.html  UIB: http://www.uib.es/parametres/ Catalunya: http://www.scribd.com/doc/28452135/Ponderacions -P-A-U-2010 http://
 31. BATXILLERAT: CANVI D’ETAPA  NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE  Assistència  Puntualitat  Portes  Pati  PROCÉS DE MATRÍCULA
 32. Per més informació: http://www.iessacolomina.es http://sacolominaorienta.blogspot.com/
 33.  MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ ¡¡
Advertisement