Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optatives 4 t eso pdf

525 views

Published on

optatives

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optatives 4 t eso pdf

  1. 1. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES INFORMACIÓ MATÈRIES DE 4T ESO ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES DEL 4 D'ESO 4t ESO OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT OPCIÓ ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL Assignatures troncals i equivalents Geografia i història Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Primera llengua estrangera : anglès Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats Cal triar-ne dues, una de cada bloc Cal triar-ne dues - Economia - Física i Química - Llatí - Biologia - Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial - Ciències aplicades a l'acivitat professional - Tecnologia Assignatures específiques Educació Física Valors ètics/ religió Cal triar-ne una: - Cultura científica - Filosofia - Educació Plastica , visual i audiovisual - Música - Alemany - Tecnologies de la comunicació i la informació - Tecnologia ( )
  2. 2. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES ALGUNES ORIENTACIONS EN L’ELECCIÓ D’ITINERARIS EDUCATIUS DE 4t d’ESO I. OPCIÓ DELS ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT Aquest itinerari, de manera general, condueix als estudis de batxillerat. ASSIGNATURES TRONCALS MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS (ESO) Les matemàtiques són una eina valuosa per analitzar situacions diverses. Permeten estructurar el coneixement que s’obté de la realitat, analitzar-la i aconseguir-ne una nova informació per conèixer-la millor, valorar-la i prendre decisions. En la societat actual les persones necessiten, en els diferents àmbits professionals, un domini més gran d’idees i destreses matemàtiques que anys enrere. La presa de decisions requereix comprendre, modificar i produir missatges de tot tipus, i en la informació que empram apareixen, de cada vegada més, taules, gràfics i fórmules que requereixen coneixements matemàtics per interpretar-los correctament. Per això, els ciutadans han d’estar preparats per adaptar-se als canvis continus que es generen. Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció acadèmica d’iniciació al batxillerat. Aquesta opció està adreçada als alumnes que tenen un interès elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional en el qual aquestes els seran necessàries; incideix més en els aspectes formatius i tendeix a un grau més gran de precisió en el llenguatge simbòlic, en el rigor del raonament i en les representacions formals. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es reconama a aquell alumnat que està interessat en cursat estudis de la branca de coneixements Ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura, i ciències socials. LLATÍ El llatí és per a “latin lovers”. Amb el seu estudi descobriràs les històries fantàstiques que amaguen les nostres paraules. Múscul deriva del llatí mus, muris (“rata), ja que recorda la forma d'un ratolí quan s'enfonya sota d'un llençol. Oportú antigament era el vent favorable que ajudava a arribar a “bon portt. La naturalesa és el lloc que ens ha vist “néixer”(nasci). Papellona ve del llatí papilio. En canvi, l’origen del mot castellà,“mariposa” es troba en una cançó infantil que contenia l'imperatiu "María pósate". En passejar pels boscos, els nins creien que aquest insecte personificava l'esperit de la Verge Maria que es col·locava damunt d'una branca. Tot això i més farà que t’enamoris d’una llengua més viva que mai i que et permetrà cultivar l’esperit per ser una persona més culta. L’objectiu és entendre el present a partir del passat. Per a més informació, consulta la web del professor www.antonijaner.com Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es reconama a aquell alumnat que està interessat en cursat estudis de la branca de coneixements Arts i Humanitats, en graus com ara: filologies, estudis anglesos, història, història de l'art, etc... ECONOMIA L’economia és present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Qualsevol persona necessita conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que utilitzen els economistes i els mitjans de comunicació per analitzar els fets. L’estudi de l’economia ajuda a percebre i conèixer el món que ens envolta i possibilita analitzar les relacions humanes des d’aspectes microeconòmics i macroeconòmics, així com aprofundir-hi, tenint en compte variables de l’entorn i, més concretament, les que afecten les Illes Balears. També facilita la comprensió de conceptes emprats de forma habitual en l’economia i en el món empresarial, potencia habilitats de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per examinar de forma crítica la
  3. 3. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES societat que ens envolta. Tot això justifica la presència d’una assignatura com l’economia en l’educació secundària obligatòria. L’estudi de l’economia proporciona, juntament amb la formació tècnica, una sèrie de competències per fer feina en equip i habilitats de comunicació, iniciativa i lideratge. També estimula l’esperit emprenedor. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en cursar estudis dins la branca de coneixements de ciències socials i jurídiques. Concretament estudis d'Economia, empresarials, administració d'empreses, dret, turisme, treball social, relacions laborals, etc.. FÍSICA I QUÍMICA La matèria de física i química a secundària ha de servir els alumnes per explicar els fenòmens que tenen lloc a la natura, establir relacions entre ells i aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i resolució de situacions o problemes plantejats. És a través de les estratègies apreses, complementades amb les matemàtiques, que els alumnes han d’adquirir les destreses necessàries que els permetran, en un futur enfrontar-se als problemes reals i resoldre’ls, no sols en l’àmbit acadèmic sinó també en el personal i en el laboral. A quart de l’educació secundària obligatòria—, ha de tenir un enfocament formal, ja que esdevé una matèria troncal d’opció dels ensenyaments acadèmics, i està, per tant, orientada a aquells alumnes que, majoritàriament, han de seguir cursant batxillerat de ciències. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en estudiar la branca de coneixements de Ciències i Enginyeria i arquitectura. Concretament estudis Biologia, Bioquímica, Física, Química, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Edificació, Enginyeries en general, matemàtiques, etc BIOLOGIA I GEOLOGIA L’assignatura de biologia i geologia ha de contribuir, durant l’educació secundària obligatòria, a fer que els alumnes assimilin uns coneixements i unes destreses bàsics que els permetin adquirir una cultura científica. Així mateix, ha de proporcionar els elements necessaris per garantir que els alumnes desenvolupin les diferents competències clau. Els alumnes s’han d’identificar com a agents actius i han de reconèixer que de les seves actuacions i coneixements en dependrà el desenvolupament del seu entorn. A quart curs de l’educació secundària obligatòria, els alumnes s’inicien en les grans teories que han permès el desenvolupament més actual de la biologia i la geologia —la tectònica de plaques, la teoria cel·lular i la teoria de l’evolució— i, finalment, s’estudien els ecosistemes. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en estudiar la branca de coneixements de Ciències i Ciències de la Salut. Concretament estudis Biologia, Bioquímica, Física, Química, Infermeria, Medicina, etc.
  4. 4. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES II. OPCIÓ D'ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL Aquest itinerar condueix, de manera general, als estudis de Formació Professional. ASSIGNATURES TRONCALS MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS En la societat actual les persones necessiten, en els diferents àmbits professionals, un domini més gran d’idees i destreses matemàtiques que anys enrere. La presa de decisions requereix comprendre, modificar i produir missatges de tot tipus, i en la informació que empram apareixen, de cada vegada més, taules, gràfics i fórmules que requereixen coneixements matemàtics per interpretar-los correctament. Per això, els ciutadans han d’estar preparats per adaptar-se als canvis continus que es generen. Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional. En aquesta opció, de caràcter més terminal, els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la matèria i ofereixen així als alumnes que cursen aquesta opció la possibilitat de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a altres àmbits del coneixement. No s’ha d’obviar, d’altra banda, que, d’acord amb la legislació vigent, els alumnes han d’assolir els objectius de l’etapa i adquirir el nivell competencial corresponent tant per una opció com per l’altra. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Degut al seu caràcter terminal, es recomana a aquell alumnat que ha de cursar estudis els coneixements matemàtics no hi tingun tenguin molt de pes. INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL El seu objectiu principal és promoure la creativitat, la innovació i l’autoocupació: “Emprendre és una mica més que posar en marxa una empresa”. L’educació emprenedora és una oportunitat per promoure una mentalitat i uns valors que seran eines al llarg de tota la vida tant en el camp personal com el professional. La matèria d’iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial, a més, promou actituds bàsiques per a l’emprenedoria com ara el compromís, la determinació, la creativitat i la planificació, que redueixen el risc d’exclusió. Això és així perquè els projectes d’aquesta matèria són una bona eina per millorar les competències socials i emocionals que animen els joves a lluitar amb la incertesa i a respondre positivament al canvi, els impulsen a crear i dur a terme noves idees i en fomenten la responsabilitat a l’hora de dur a terme els seus projectes. Ajuda els joves a desenvolupar la seva iniciativa i a tractar de dur- la a la pràctica, n’augmenta el nivell d’aspiració, el rendiment escolar i desenvolupa capacitats molt valuoses per a l’educació i l’ocupació. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en estudiar qualsevol Cicle Formatiu de formació professional de grau mitjà. CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL La matèria de ciències aplicades a l’activitat professional pretén donar als alumnes de quart de l’educació secundària obligatòria dels ensenyaments aplicats una visió general d’alguns aspectes de la ciència: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i les estratègies d’investigació. Es tracta d’una matèria que engloba aspectes de distintes disciplines, com ara la química, la biologia i la geologia, directament aplicables a l’activitat professional. És important remarcar que no és una matèria destinada a aprofundir coneixements generals de ciències, sinó que està enfocada als alumnes d’ensenyaments aplicats que puguin estar interessats en professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal... Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en estudiar qualsevol Cicle Formatiu de formació professional de grau mitjà.
  5. 5. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES TECNOLOGIA El desenvolupament tecnològic configura el món actual que coneixem. Molt sovint la tecnologia interactua en la nostra vida, tot i que passa desapercebuda de tan habituats que hi estam. En la matèria de tecnologia hi convergeixen el conjunt de tècniques que, amb el suport de coneixements científics i destreses adquirits al llarg de la història, l’ésser humà empra per desenvolupar objectes, sistemes o entorns que donen solució a problemes o necessitats. És, per tant, necessari donar coherència i completar els aprenentatges associats a l’ús de tecnologies fent-ne un tractament integrat per aconseguir un ús competent en cada context i associant-hi tasques específiques i comunes. No és possible entendre el desenvolupament tecnològic sense els coneixements científics, com no és possible fer ciència sense el suport de la tecnologia, i ambdues necessiten instruments, equips i coneixements tècnics; en la societat actual, tots aquests camps estan relacionats amb gran dependència els uns dels altres, però alhora cada un cobreix una activitat diferent. La matèria de tecnologia aporta als alumnes “saber com fer” a l’hora d’integrar ciència i tècnica, és a dir, “per què es pot fer” i “com es pot fer”. Per tant, un element fonamental de la tecnologia és el caràcter integrador de diferents disciplines amb un referent disciplinari comú basat en una manera ordenada i metòdica d’intervenir en l’entorn. Recomanació per l'itinerari acadèmic: Es recomana aquesta assignatura a l'alumnat que estigui interessat en estudiar Cicle Formatiu de formació professional de grau mitjà, relacionat amb l'àmbit tecnològic: mecànica, electricitat, electrònica, informàtica, etc. ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES COMUNES ALS DOS ITINERARIS - Cultura científica - Filosofia - Educació Plastica , visual i audiovisual - Música - Alemany - Tecnologies de la comunicació i la informació CULTURA CIENTÍFICA En la vida diària estam en contacte amb situacions que ens afecten directament, com les malalties, la manipulació i la producció d’aliments o el canvi climàtic, situacions que els ciutadans del segle XXI hem de ser capaços d’entendre. Sovint els mitjans de comunicació ens informen sobre aliments transgènics, clonacions, fecundació in vitro, teràpia gènica, trasplantaments, recerca amb embrions congelats, terratrèmols, erupcions volcàniques, problemes de sequera, inundacions, plans hidrològics, animals en perill d’extinció i altres qüestions que la matèria de cultura científica ens ajuda a comprendre. És convenient que la societat adquireixi una cultura científica bàsica que li permeti entendre el món actual; és a dir, s’ha d’aconseguir l’alfabetització científica i tecnològica dels ciutadans perquè puguin teniropinions pròpies i fonamentades a fi de poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual. A quart de l’educació secundària obligatòria, la matèria de cultura científica estableix la base del coneixement científic sobre temes generals, com l’Univers, la problemàtica ambiental lligada als avenços tecnològics, la salut, la qualitat de vida i els nous materials.
  6. 6. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES FILOSOFIA Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de treballar les habilitats de pensar i comprendre i que s’abstreguin racionalment del camp concret estudiat en cadascuna de les altres matèries per centrar-se en el que caracteritza específicament la filosofia: reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments, utilitzant la manera de fer preguntes radical i última que li és pròpia, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana, sense deixar de costat la capacitat que té aquesta disciplina de transformar i canviar tant l’individu com la societat. La filosofia és una manera especial de demanar i de saber, d’entendre la realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi, les quals, en bona part, ens fan ser com som i comprendre el que som. La part teòrica de l’assignatura serveix perquè els alumnes coneguin els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. La part pràctica permet adquirir habilitats com saber pensar, raonar i argumentar amb fonament i coherència i de forma autònoma, i eines com l’actitud crítica i reflexiva, que ensenya als alumnes a no admetre idees que no han estat rigorosament analitzades i evidenciades, l’habilitat discursiva per dialogar i convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat de destriar el que és evident del que és arbitrari, el que és substancial del que és accidental, la gestió creativa de les seves capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom, coherent i fonamentat. EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL La imatge ha significat des del principi de la humanitat el mitjà de comunicació i expressió principal. Fins fa molt pocs anys, l’analfabetisme de la major part de la societat va fer que la comunicació visual fos la més utilitzada per sobre de la paraula escrita. I això ha continuat essent d’aquesta manera aprofitant els avenços en les tecnologies de la informació i la comunicació. És per aquests avenços en les tecnologies de la informació i la comunicació i en noves maneres de comunicació audiovisual que es fa necessari que els alumnes en l’educació secundària obligatòria prenguin consciència de la importància d’aquest llenguatge i sàpiguen llegir-lo i utilitzar-lo sota uns criteris estètics, funcionals i de respecte vers la societat. És cabdal que totes les formes d’expressió artística, que no són més que una forma de comunicació com els altres llenguatges, siguin compreses i emprades de forma correcta per uns alumnes que hi conviuran en tots els moments de la seva vida personal i/o professional. MÚSICA La música, com a bé cultural i com a mitjà de comunicació no verbal, constitueix un element de gran valor en la vida de les persones. És present en qualsevol entorn i moment social i constitueix un dels principals referents d’identificació de la joventut. Així doncs, els objectius de l’àrea són, entre altres: — Dotar els alumnes d’un vocabulari que els permeti analitzar, descriure i fer la crítica de qualsevol de les manifestacions artístiques musicals que com més va més presents són al seu voltant (als dispositius mòbils, a la xarxa informàtica, als videojocs, etc.). — Comprendre el llenguatge musical com a mitjà d’expressió artística. — Sensibilitzar els alumnes amb relació a qualsevol forma d’expressió musical i conscienciar-los del paper fonamental de la música en la història, en la cultura i en la societat. La percepció i l’expressió musicals (vocal i instrumental, així com el moviment i la dansa) contribueixen al desenvolupament integral dels individus, intervenen en la seva formació emocional i intel·lectual, i incideixen en la consecució d’un pensament reflexiu i d’un esperit emprenedor, innovador i crític. L’activitat musical ajuda a desenvolupar valors com l’esforç, la constància, la disciplina, l’autonomia, la presa de decisions, l’autoestima i l’assumpció de responsabilitats, alhora que estimula la percepció, la memòria, la concentració, la coordinació, la creativitat i les habilitats per enfrontar-se a un públic, així com la capacitat per fer feina en equip.
  7. 7. ORIENTACIO ACADÈMICA 3R ESO IES PAU CASESNOVES ALEMANY Aquesta assignatura està adreçada a l’alumnat que té interès per les llengües. L’enfocament de l’assignatura serà de caire pràctic, es treballen totes les destreses de la llengua i es treballen diferents projectes al llarg del curs. També es treballarà amb la plataforma e-twinning per estar en contacte amb alumnes de diferents indrets europeus a fi de poder dur a terme un intercanvi per potenciar l'ús de la llengua i conèixer els trets culturals. A partir de 4t d'ESO es participa en el programa EOIES per obtenir diferents títols oficials de la llengua alemanya (A1, A2, B1) TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació prepara els alumnes per espavilar-se en un marc adaptatiu; més enllà d’una simple alfabetització digital centrada en l’ús d’eines que quedaran obsoletes en un curt termini de temps, és necessari dotar dels coneixements, destreses i aptituds per facilitar un aprenentatge permanent al llarg de la vida, de manera que els alumnes puguin adaptar-se amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el camp de les TIC. Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creen, emmagatzemen, processen i transmeten informació en temps real i permeten a l’usuari estar connectat i controlar de forma remota diversos dispositius a la llar o dins l’entorn de feina, creant un escenari molt diferent del de temps passats. És imprescindible educar en l’ús d’eines que facilitin la interacció dels joves amb el seu entorn, així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús. D’altra banda, els alumnes han de ser capaços d’integrar i vincular aquests aprenentatges amb altres de la resta de matèries, donant coherència i potenciant el seu domini. A quart d’educació secundària obligatòria s’ha de proveir l’alumne amb les habilitats necessàries per adaptar-se als canvis propis de les TIC, a fi que l’alumne adquireixi la facilitat necessària amb els mitjans informàtics actuals per incorporar-se amb plenes competències a la vida activa o per continuar estudis.

×