Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transformacions econ. segle xx

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transformacions econ. segle xx

 1. 1. ECONOMIA AL PRIMER TERÇDEL SEGLE XX L.FARRAN
 2. 2. LEVOLUCIÓ DEMOGRÀFICACreixement demogràfic provocatper un descens de la mortalitat.Progressiu descens de la natalitat.Increment de lesperança de vida.Increment demogràfic mésdestacat a Catalunya.Creixement de les migracionsinteriors , del camp cap a la ciutat,sobretot cap a Madrid i Barcelona.Lemigració a ultramar va créixerde manera molt destacada fins a laPrimera Guerra Mundial. Ladestinació preferida era lAmèricaLlatina.
 3. 3. EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICAAl primer terç del segle XX, es vaproduir un creixement de lesciutats.Ciutats grans com Madrid iBarcelona van arribar a superar elmilió dhabitants.També van créixer les ciutatsindustrials i mineres.Barcelona va experimentar unagran transformació urbana.Larribada de població a les ciutatsva comportar problemesdhabitatge i infraestructures.
 4. 4. 1900 1936
 5. 5. Obres d’obertura de la Via Laietana,Barcelona (1908)Obres per a la construcció del metro aVia Laietana, Barcelona (1911)Obres d’obertura de la Via Laietana,Barcelona (1908)Obres per a la construcció del metro a ViaLaietana, Barcelona (1911)
 6. 6. *1915.- Una postal en la que encara sidentifica la part superior de la Via Laitena com a carrerBilbao. El nom de Bilbao apareix també en el tramvia núm 7 (Bilbao-Rambla) que es veu enprimer terme. També sidentifica el contorn de la cúpula de ledifici de La Caixa de Pensions.La imatge està feta des de la cruïlla amb Fontanella. (Foto: Roisin)
 7. 7. LAGRICULTURALA CRISI AGRÀRIAEls principals conreuscontinuavern sent: els cereals, lavinya i lolivera.A finals del segle XIX, esproduiren dos crisis agràries:-Caiguda del preu delscereals, deguda a larribada decereals americans molt mésbarats.-Larribada de la plaga de lafil·loxera, va suposar ladestrucció de milers dhectàreesde vinya i lesclat de conflictesentre propietaris i rabassaires.
 8. 8. LAGRICULTURAELS CONREUSLes millores introduïdes al campvan suposar un augment de laproductivitat.Sintroduiren nous conreus i esdonà una especialització agrícola.Els conreus més productius eren :la vinya, lolivera, els cítrics, elsfruiters, les hortalisses, patates...També va augmentar la produccióramadera.Destacaven : larròs ( Delta delEbre), oli ( Garrigues), fruita seca( Tarragona)...
 9. 9. LAGRICULTURAEls principals problemes del camp espanyol eren:La persistència duna estructura agrària on predominaven els latifundis( Andalusia, Extremadura) i els minifundis ( Galícia).Lendarreriment del camp espanyol faria que els governs adoptessinmesures per tal daugmentar la producció : nous regadius i formació deconfederacions hidrogràfiques.Lexistència dun elevat nombre de pagesos sense terra.
 10. 10. LA INDÚSTRIACANVIS I AVENÇOSTECNOLÒGICSUtilització de noves fontsdenergia: lelectricitat ipetroliDestaca lempresa elèctricala Canadenca, constructoradels embassaments delPirineu i principal propietàriadempreses elèctriques.Es produeix lexpansió denous sistemes decomunicació com : eltelègraf, el telèfon i laradio.
 11. 11. LA INDÚSTRIALa indústria de principis del segleXX es caracteritza per ladiversificació industrial amb laincorporació de noves indústries:ElectricitatAutomòbil ( Hispano-Suïssa,Elizalde, Ford..)Química ( tints, colorants adobs...)Ciment ( Asland)TèxtilSuro i calçatSiderúrgica ( Altos Hornos deVizcaya).Metàl·lúrgica ( La Maquinista)
 12. 12. ELS TRANSPORTSDurant el primer terç del segleXX es van difondre elsautomòbils.A les grans ciutats elstransports públics van milloraramb els tramvies i el metro.Difusió de lavió.Increment de línies ferroviàries idautobusos.En el camp de lestelecomunicacions, esproduiren innovacions com laradio, el telègraf i el telèfon.
 13. 13. EL COMERÇConsolidació del mercat integrat.Les exportacions erenbàsicament productes agraris iminers. Es feien bàsicament cap aFrança i la Gran Bretanya.Les importacions consistien enproductes agraris i industrials.Compravem sobretot als EUA,França,GB i Argentina.El comerç exterior depenia de lesconjuntures internacionals ( 1ªGuerra Mundial..).El sistema financer es vamodernitzar i va mostrar elpredomini de la banca madrilenya ibasca.
 14. 14. LEVOLUCIÓ DE LECONOMIARecuperació econòmica a principisdel segle XX, després del desastrecolonial.La Primera Guerra Mundial vasuposar un increment de lademanda exterior, un saldo positiuper a la balança de pagaments iuna etapa dexpansió econòmica.Però alhora va comportar unprocés inflacionari, que vaincrementar la conflictivitat social.La fi de la guerra va desencadenaruna etapa de crisi, amb augmentde latur.El crac del 1929 va influir en undescens de les exportacions.
 15. 15. Articles 1913 1917Oli 13,7 18,5Arròs 0,5 0,66Bacallà 1,23 2,2Mongetes 0,67 0,97Any Homes Dones Hores/dia1913 2,81 1,31 101914 2,76 1,23 101915 3,02 1,31 101916 3,03 1,38 91917 3,11 1,42 91918 3,53 1,77 8,91919 4,13 1,77 81920 5,04 2,22 8Mitjana dels jornals(pessetes per dia)Evolució dels preus al detall a Madrid (pessetes per kg)
 16. 16. ELS CANVIS SOCIALSEL MÓN RURALPersistència dels latinfundis i grans terratinents a Andalusia i Extremadura.Gran nombre de jornalers i arrendataris.A Catalunya, predomini de la propietat mitjana i contractes darrendamentestables.Constitució de cooperatives agràries ( sectors vi i oli).
 17. 17. LA SOCIETAT URBANAEstabliment de la societat demasses.Estratificació social:-Burgesia industrial i financera( nivell de vida alt, habitatgesluxosos, formes de lleure selectes).-Classes mitjanes, compostes perfuncionaris, professionals liberals,treballadors de “ coll blanc”.- Els obrers industrials, ambcondicions de vida i de treball moltdures.
 18. 18. LA VIDA URBANADescens dels índexdanalfabetisme i millora deleducació.Increment dels mitjans decomunicació de masses( premsa, revistes...)Aparció dun nouassociacionisme relacionat ambel lleure ( casinos, ateneusobrers...).Noves formes daprofitar ellleure: excursionisme, pràcticadesports...
 19. 19. LA DONA AL PRIMER TERÇ DELSEGLE XXLa dona sincorpora amb força a lavida política, social i laboral.Patia desavantatges legals,estava supeditada a lhome.La seva missió principal era serbona esposa i mare.Leducació que rebia era diferentde la de lhome.El moviment feminista reclamavamillors drets laborals i socials queel dret de vot.Destaquen: Dolors Monserdà,Teresa Claramunt, F.Bonnemaison, Victòria Kent i ClaraCampoamor.

×