Organització política i territorial d’espanya i catalunya

1,036 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
237
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organització política i territorial d’espanya i catalunya

  1. 1. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL D’ESPANYA ICATALUNYA
  2. 2. ESPANYA: UN ESTAT DEMOCRÀTIC• L’Estat espanyol és una monarquia parlamentària on el rei ésel cap de l’Estat. La Constitució de 1978 és la llei fonamental del’Estat.• La democràcia espanyola és representativa , els espanyols fentús de la seva llibertat i igualtat, elegeixen els seusrepresentants per mitjà del vot. Els parlamentaris formen lesCorts Generals i representen els interessos polítics i socials delselectors.• Tots els ciutadans/es espanyols majors de 18 anys tenen dret aelegir els seus representants i a ser elegits en sufragi universal.• Els espanyols són convocats periòdicament per elegir els seusrepresentants polítics en :• El Parlament Europeu. Els ciutadans/es dels països que formenpart de la UE elegeixen per votació els 736 parlamentaris/esque formen el Parlament Europeu.• Les Corts Generals. ( eleccions generals o legislatives). Elsciutadans/es elegeixen els seus representants al Congrés deDiputats i al Senat.• Els Parlaments autonòmics. Els ciutadans/es també elegeixenels diputats del Parlament autonòmic respectiu.• Els Ajuntaments ( eleccions locals o municipals). Cada 4 anyss’elegeixen l’alcalde i els membres de la corporació municipal.•
  3. 3. LA DIVISIÓ DE PODERS• El Congrés dels Diputats té el poder legislatiu ( discutir,aprovar o derogar les lleis), i aprova els pressupostos generalsde l’Estat. Els representants del Congrés s’elegeixen per mitjàd’eleccions legislatives.• Una vegada s’ha constituït el Congrés, el rei proposa uncandidat a la presidència del govern, que sol ser el líder delgrup polític més votat.• El Senat és una cambra de representació territorial querevisa les propostes legislatives que han passat pel Congrésde Diputats.• El Poder Executiu• Està format pel President i els ministres. S’ocupa de dirigir lapolítica de l’Estat, d’administrar-ne els recursos i d’establir ladefensa nacional i les relacions exteriors, executar les lleis ipromulgar decrets.• El Poder Judicial• La funció principal és jutjar i fer executar allò jutjat. El ConsellGeneral de Poder Judicial (CGPJ) és l’òrgan de govern de totsels jutjats i tribunals que integren el poder judicial. Hi estansubordinats, en l’exercici de les seves funcions, les sales deGovern del Tribunal Suprem , l’Audiència Nacional i elsTribunals Superiors de Justícia, els jutges etc.
  4. 4. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT ESPANYOL• Entre els anys 1979 i 1983 es van constituir 17 comunitatsautònomes. Cada comunitat està regida per un Estatutd’Autonomia.• L’any 1995 van obtenir el seu Estatut d’Autonomia, lesciutats de Ceuta i de Melilla. Les comunitats autònomesdisposen d’una sèrie de competències, aquestes poden sercompetències plenes ( institucions d’autogovern, sanitat,educació) i competències compartides amb l’Estat( justícia, legislació laboral, infraestructures..).• Les principals institucions autonòmiques són: Unaassemblea o parlament, un President autonòmic, elGovern.• Les comunitats autònomes s’organitzen en províncies imunicipis, també hi ha les comarques i les mancomunitats.• Les províncies. La divisió del territori en províncies va serfeta per Javier de Burgos l’any 1833.• Els municipis. Són les unitats territorials i administrativesmés elementals. L’Ajuntament és l’òrgan de govern i degestió municipal.• Altres entitats territorials : Els municipis poden agrupar-seen mancomunitats i corporacions metropolitanes . ACatalunya, destaquen com a entitat intermèdia lescomarques.
  5. 5. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICOADMINISTRATIVA DE CATALUNYA• La proclamació de la Segona República i l’aprovació de laConstitució de 1931 van portar el reconeixement d’unaautonomia per a Catalunya i l’aprovació de l’Estatutd’Autonomia de 1932, que definia a Catalunya com:• Una regió autònoma dins de l’Estat espanyol.Llengües oficials:català i castellà. La Generalitat obtenia competències plenes enel dret civil català i règim administratiu.• L’Estatut del 1932 va ser suprimit per la dictadura del generalFranco.• Amb la instauració de la transició democràtica, l’Assemblea deParlamentaris (1977) demana el retorn de l’autonomia per aCatalunya.• L’any 1979 s’aprova un nou Estatut d’Autonomia, que definia aCatalunya com:• Una nacionalitat. Idiomes oficials: català i castellà .LaGeneralitat obtenia àmplies competències amb la possibilitat detenir una policia pròpia.• L’any 2006 s’aprovà un nou Estatut d’Autonomia que definia aCatalunya com: Una nació.Ampliava les competències de laGeneralitat. Establia nous principis per al finançament deCatalunya.• Aquest Estatut està pendent de resolucions del TribunalConstitucional a causa de diversos recursos presentats.
  6. 6. INSTITUCIONS D’AUTOGOVERN DE CAT.• La Generalitat de Catalunya: és el sistema institucional en quès’organitza políticament l’autogovern i comprèn: El Parlament,el President i el Consell Executiu o Govern.• El Parlament: Exerceix la funció legislativa, aprova elspressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’activitatpolítica i de govern.• El President de la Generalitat: Es elegit pel Parlament inomenat pel rei, exerceix funcions representatives igovernatives.• El Consell Executiu: S’encarrega de les accions de govern, elsconsellers integren diferents departaments o conselleries .• Altres organismes són: el Consell Executiu, la Sindicatura deComptes i la Sindicatura de Greuges.• La Generalitat té una sèrie de competències segons consti al’Estatut d’Autonomia:• Competències exclusives: La Generalitat disposa de tota lacapacitat de decisió ( dret català, cultura, patrimoni ...)• Competències concurrents: Estat i Generalitat disposen de lesmateixes funcions.• Competències compartides: L’Estat i la Generalitat disposen dediferents tipus de poder.• Els ingressos de la Generalitat provenen en gran part de lestransferències que li cedeix l’Estat.
  7. 7. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CAT.• La Comarca és una entitat local de caràcter territorial formatper l’agrupació de municipis. Té personalitat jurídica pròpia ipot fer polítiques en determinats àmbits. Els ConsellsComarcals gestionen les comarques.• Durant la Segona República es va dividir Catalunya en 38comarques. Aquesta divisió es va modificar l’any 1988 ambla incorporació de tres noves comarques: L’Alta Ribagorça, elPla de l’Estany i el Pla d’Urgell.• Els municipis es van crear durant l’Edat Mitjana.Actualment, hi ha un total de 946 municipis. Per sota delsmunicipis hi ha les entitats municipals descentralitzadesque tot i ser part d’un municipi i dependre’n, formen nuclisseparats.• Ordenació territorial a Catalunya• El 1995 s’aprovà el Pla Territorial General de Catalunya queconfigura l’ordenació del territori. D’aquest pla se’n derivenset plans territorials parcials basats en tres àmbits temàtics:• El sistema d’espais oberts• Sistema d’assentaments• Sistema d’infraestructures• L’ordenació del territori es complementa amb els plansurbanístics que poden ser responsabilitat dels municipis: Plad’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i PlansDirectors Urbanístics (PDU) .

×