L’activitat comercial i les comunicacions

881 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
279
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L’activitat comercial i les comunicacions

 1. 1. L’ACTIVITAT COMERCIAL I LES COMUNICACIONS
 2. 2. EL COMERÇ• El comerç articula lintercanvi entre laproducció i el consum de béns i serveis. Aquestintercanvi en el qual unes persones ofereixenproductes i unes altres en compren, crea unmercat.• Els mercats poden ser concrets o abstractes.• Les principals característiques del comerç són:• La forta concentració de la demanda .• Lespecialització creixent del comerç.• Laugment del volum dels intercanvis.• Lincrement dels intercanvis a llarga distància.• Desenvolupar una logística o planificació de laproducció, transport...• La presència d intermediaris• La creació de grans empreses comercials.• Creixement dels intercanvis comercials per:Liberalització del mercat, novestecnologies.....
 3. 3. EL COMERÇ INTERIOR• El comerç interior espanyol es caracteritza per:• La seva dualitat ja que hi coexisteixen petitesempreses amb grans empreses.• La manca dintermediaris en la distribució dels bénsdequipament, ja que es practica sovint el lising i elrenting .• La distribució dels béns de consum varia segonssi es tracta daliments frescos o béns de consumdurable.• Les grans superfícies solen competir amb els petitscomerços i provoquen molts cops el seu tancament ,per aquest motiu es limiten.• La distribució del comerç interior depèn delgrau de desenvolupament econòmic, d’unmercat de consum ampli i de suficient poderadquisitiu i d’una xarxa de transport eficient.• En el comerç interior destaquen les àreescomercials i la jerarquia urbana que consisteix endelimitar àrees d’atracció i planificar lacomercialització d’un producte o d’un servei.
 4. 4. EL COMERÇ EXTERIOR• Consisteix en l’intercanvi de béns i mercaderies entre països. Espanya estàintegrada al bloc comercial de la UE, que agrupa països moltindustrialitzats i amb un comerç actiu entre els països de la UE i ambl’exterior. La relació comercial espanyola és molt intensa amb Alemanya,França i Itàlia . També manté importants relacions comercials amb Amèrica iamb el Golf Pèrsic ( Importacions de petroli).• Destaquen les importacions i exportacions de vehicles, combustibles,reactors nuclears, màquines, material elèctric... Espanya no és un granexportador de matèries primeres ni de productes agrícoles.
 5. 5. LA BALANÇA DE PAGAMENTS I PER COMPTECORRENT • La balança de pagaments indica el conjunt se transaccionseconòmiques d’un Estat amb l’exterior. Comprèn:• La balança per compte corrent que comptabilitzaingressos i pagaments per comerç, serveis, rendes itransferències.• Balança de capitals. Inclou les transferències de capitalspúblics i privats amb la UE. Es pot presentar conjuntamentamb la balança per compte corrent.• Balança de compte financer. Registra inversions directes,inversions financeres i reserves dels bancs nacionals entrealtres.• A Espanya, la balança per compte corrent presentasaldos negatius i inclou les següents balances parcials:• Balança comercial. Registra les importacions i lesexportacions. A Espanya sol ser sempre deficitària pel valorelevat de les importacions a causa, en part, del preu delpetroli.• Balança de serveis. Inclou turisme, viatges, assegurances,serveis informàtics i patents...Aquesta balança sol tenirsuperàvit gràcies al pes del turisme.• Balança de rendes. Registra els rendiments o els beneficisdel capital, del treball....Molt sovint és una balança deficitària.• Balança de transferències. Conté les remeses de capitald’immigrants, donacions, ajudes al desenvolupament i fons dela UE.
 6. 6. BALANÇA COMERCIAL
 7. 7. EXPORTACIONS
 8. 8. PRINCIPALS EXPORTACIONS PERCCAA EN MILIARDS DE DÒLAR. (ANYS2.004- 2.008)
 9. 9. PRINCIPALS IMPORTACIONS PERCCAA EN MILIARDS DE DÒLAR. (ANYS2.004- 2.008)
 10. 10. ELS TRANSPORTS: FUNCIONS• S’anomena sistema de transport cadascuna deles formes o maneres en què es pot efectuar undesplaçament de persones i de mercaderies d’unlloc a un altre. Les infraestructures ( carreteres,vies fèrries, ports, aeroports) són necessàries per ala circulació dels mitjans de transport ( camions,trens, vaixells, avions...).• Els transports tenen assignades 3 funcionsimportants:• Ofereixen un servei que respon a lanecessitat o al desig de desplaçament de lespersones ( residència, llocs de treball, lleure...)• Satisfan les necessitats econòmiques: Posenen contacte la producció amb el mercat i fanpossible la distribució de béns i de serveis.• Contribueixen a integrar els diferents grupssocials i a la difusió de les idees, tècniques icultures.
 11. 11. ELS TRANSPORTS TERRESTRES• La carretera és el mitjà de transport terrestre mésimportant a Espanya. La xarxa de carreteres té unaestructura bàsica radial .• La xarxa de carreteres de l’Estat que depenen delMinisteri de Foment : autopistes, autovies, carreteresnacionals...• La xarxa secundària de carreteres està formada pelconjunt de carreteres de titularitat autonòmica i provincial ila xarxa d’alta capacitat .• La xarxa ferroviària espanyola presenta diversosproblemes:• L’amplària de la via espanyola• Molts trams ferroviaris són de via única• El mal estat d’algunes infraestructures• Actualment es promociona el transport demercaderies per ferrocarril per alleugerir els embussosde les carreteres.• La innovació més important en les infraestructuresferroviàries va ser la introducció del tren d’altavelocitat espanyola AVE.• Les principals entitats que gestionen el transportferroviari són ADIF ,RENFE i FEVE
 12. 12. EL TRANSPORT MARÍTIM• Es el principal mitjà per al transport de mercaderies allarga distància ( hidrocarburs, productes químics,aliments...). Les empreses marítimes han decondicionar els ports amb infraestructures costoses:• Facilitats per a l’emmagatzematge dels contenidors• Transport combinat per tal de distribuir la càrrega encamió o en ferrocarril• Creació de zones d’activitat logística ZAL onemmagatzemen i redistribueixen els contenidors.• El volum més important del transport marítimcorrespon als líquids a doll : petroli, gas natural,olis, greixos, vins, productes químics...sòlids agranel: minerals, carbó, ciment, adobs, pinsos..,mercaderia general: automòbils, frutes, fusta,paper...• La xarxa de ports d’interès general de l’estat estàformada per 44 ports i coordinada per l’Ens Públic dePorts de l’Estat EPPE.• En el transport marítim destaca també el transportde viatgers de curta distància ( transbordadors,ferris..), i el transport de passatgers de creuers,una de les activitats que més ha crescut en els darrersanys.
 13. 13. EL TRANSPORT FLUVIAL• Té poca importància a Espanya perquè la majoria dels rius no sónnavegables. El port de Sevilla, al riu Guadalquivir és el més importantd’Espanya pel que fa al transport fluvial,
 14. 14. EL TRANSPORT AERI• Es el principal transport de viatgers a mitjana illarga distància i també és utilitzat per altransport de mercaderies. L’aeroport de Barajasés el més important perquè comunica amb totsels aeroports regionals, a més d’actuar de hub onus de comunicació de vols des de i cap a altresaeroports nacionals, estrangers i transoceànics.El segueix de prop l’aeroport del Prat aBarcelona.• També destaquen els aeroports que donenservei a importants zones turístiques ( Palma deMallorca, Tenerife..).• La UE ha liberalitzat el trànsit aeri i ha posat fi almonopoli de les companyies estatals ( Ibèria, AirEuropa, Spanair), amb l’entrada de capital decompanyies estrangeres.
 15. 15. POLÍTIQUES SOBRE TRANSPORTS• Els principals objectius de la UE respecte als transports són:• Equilibrar els diversos modes de transport, aconseguir unacirculació viària més segura, millorar la congestió del trànsit iels efectes mediambientals.• Els projectes prioritaris són:• Eix ferroviari d’alta velocitat del sud-oest d’Europa• Eix multimodal Portugal/Espanya amb la restad’Europa• Eix ferroviari de mercaderies Sines-Madrid-París• Interoperabilitat de la xarxa ferroviària d’altavelocitat de la Península Ibèrica• La UE vol potenciar les autopistes del mar• L’any 2005 es va posar en marxa a Espanya el Plaestratègic d’infraestructures i transport que afecta aaquests modes de transport:• El ferrocarril ha d’estendre l’amplària europea i corregir laxarxa radial• Les carreteres han de completar la xarxa d’alta capacitat i hand’introduir les noves tecnologies en la gestió• Els ports s’han de consolidar com a nodes intermodals en eltransport de mercaderies• Els aeroports s’han d’integrar amb els altres modes detransport i millorar les condicions ambientals i de seguretat.
 16. 16. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ• La televisió és el principal mitjà d’informació id’entreteniment de masses. L’oferta televisivaestà formada per la televisió en obert i latelevisió de pagament.• La radio ha patit la forta competència de latelevisió, però actualment disposa d’unaaudiència consolidada .• El servei telefònic ha experimentat un avençtecnològic imparable gràcies a la telefonia mòbil.A Espanya, la revolució digital ha coincidit amb elprocés de liberalització del mercat de lestelecomunicacions, especialment de la xarxatelefònica.• La publicitat ha tingut un grandesenvolupament. Les agències de mitjans sónl’enllaç entre els anunciants i els mitjans decomunicació. Estan al servei dels anunciants através de la promoció d’un producte i els serveisde consultoria i d’auditoria. Actualment,s’empren els recursos digitals ( Internet, blocs,mòbil...)
 17. 17. EL COMERÇ A CATALUNYA• Les activitats comercials tenen avui un paper clau enl’economia catalana. El gruix de l’activitat comercial télloc dintre de Catalunya i amb la resta d’Espanya,mentre que les exportacions tenen un pes discret.• El comerç exterior català té un pes important en elconjunt de l’Estat espanyol, tot i que té un dèficitnotable en la balança comercial.• La balança comercial catalana mostra dèficit en lamajoria de productes menys en els aliments, begudes itabac, en el material de transport i altres béns decapital.• Arran de la integració a la UE, el comerç exterior s’haorientat encara amb més intensitat cap als païsoseuropeus, sobretot pel que fa a les vendes de productesfabricats a Catalunya. Destaquen també lesimportacions procedents de la Xina.• El comerç interior es caracteritza per la preeminènciadel comerç minorista tradicional ( botigues decaràcter familiar). Destaca el creixement de les granssuperfícies comercials.
 18. 18. TRANSPORTS I COMUNICACIONS A CAT.• Les carreteres catalanes seguien un model radial ambcentre a Barcelona. Els dos eixos principals AP-7 i AP-2,són de titularitat estatal. Entre les carreteres autonòmiquesdestaca l’eix transversal.• La xarxa ferroviària catalana destaca per la sevaradialitat i la dificultat per a fer-hi desplaçaments sensepassar per Barcelona. Amb l’arribada a Barcelona del trend’alta velocitat AVE s’ha connectat l’eix Barcelona-Tarragona-Lleida amb Saragossa i Madrid i posteriormentamb França• A Catalunya hi ha 49 ports. Els més importants eren els deBarcelona i Tarragona i ocupen el tercer i cinquè lloc entreels ports espanyols, respectivament.• El mapa aeronàutic català el formen 5 aeroports, 7aeròdroms i 500 heliports.• L’aeroport de Barcelona o aeroport del Prat és el segond’Espanya per nombre de passatgers i operacions decàrrega. Darrerament ha entrat en servei l’aeroport deLleida-Alguaire .• Catalunya està ben situada en el conjunt d’Espanya pel quefa a l’ús de les noves tecnologies ( Internet, telefoniamòbil...). La Generalitat ha emprès una política decidida amillorar les infraestructures de telecomunicacions,mitjançant dos projectes Catalunya Connecta i XarxaOberta .

×