La població

722 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
243
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La població

 1. 1. LA POBLACIÓ
 2. 2. LA DINÀMICA DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA La població és l’objecte d’estudi de la demografia,ciència que descriu, quantifica i analitza les poblacionshumanes. Els documents que aporten dades sobre eltema objecte d’estudi són les fonts demogràfiques. A Espanya, durant l’Edat Moderna, els càlculs fets percomptar la població d’un lloc tenien un valor aproximat .Els recomptes es feien a partir de focs o fogatges,utilitzats per a la recaptació d’impostos i les llevesmilitars. Des del s. XVIII es va començar a emprar el cens orecompte de la població d’un país en un momentdeterminat. El cens va començar a ser fiable a meitats delsegle XIX i es van anar aplicant de manera regular elsanys acabats en zero. Un segle més tard, el 1981, elscensos es van traslladar als anys acabats en 1. Un altre registre és el padró municipal quecomptabilitza naixements, defuncions i canvis deresidència en l’àmbit d’un municipi.  
 3. 3. Censo Floridablanca 1787
 4. 4. LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA RÈGIM DEMOGRÀFIC ANTIC -FASE 1- Es una llarga fase demogràfica que comprèn des del Neolític fins al segleXX a Espanya. Es caracteritza per taxes de natalitat i de mortalitatmolt elevades. Es calcula que cada dona tenia una mitjana de cinc fills,però com que la mortalitat infantil era molt alta, la majoria morien abansde l’any. La mortalitat era molt elevada ( estabilitat demogràfica.) Aquesta fase correspon a una societat agrària o preindustrial. Espanya vaprolongar notablement aquesta fase, així la fecunditat i la mortalitat esmantenien molt altes a l’Espanya interior i més moderades al sud, allevant i al País Basc. La ciutat de Barcelona era una excepció. EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC – FASE II- Descendeix la mortalitat però la natalitat és manté igual, demanera que la població experimenta un creixement progressiu. A partir del primer terç del segle XX, Espanya va entrar en la segonafase del model de transició, amb un descens continuat de lamortalitat i amb un important creixement de la població que es vamantenir fins a la Guerra Civil ( 1936-39). Des de la darreria de la dècada dels 50 fins al començament de la dècadadel 1970, la població espanyola va experimentar un importantcreixement al sud i centre peninsulars. Aquesta pressió demogràficaexplica l’èxode del camp cap a les capitals de província i cap a les zonesindustrials com Catalunya , el País Basc i Madrid.
 5. 5. LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA L’AJUSTAMENT DEMOGRÀFIC- FASE III- Es va produir a Espanya a començament de la dècada de 1980.La mortalitat és cada cop més baixa gràcies als avençosen medicina i a l’augment del nivell de vida, però tambédescendeix la natalitat. Les causes: Els fills deixen de ser una ajuda per a convertir-se en unacàrrega ( escolarització obligatòria, prohibició del treballinfantil...) Incorporació de la dona a llocs de treball remunerats Pas de la família extensa a la família nuclear Planificació familiar...   EL NOU RÈGIM DEMOGRÀFIC- FASE IV- Tant la natalitat com la mortalitat són baixes o molt baixes. Elcreixement natural és moderat o s’estanca i tendeix a uncreixement zero. Augment de l’esperança de vida (80),per tant cada cop hi ha més ancians i menys nens. A Espanya aquesta quarta fase, s’inicia al final de la dècada del1990 i s’ha vist interrompuda per un augment de la natalitatvinculat a l’arribada d’immigrants estrangers.
 6. 6. CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DE LA POBLACIÓ NATALITAT Indica els naixements que es produeixen en una població determinada durant un períodede temps ( generalment un any). MORTALITAT Indica el nombre de morts que es produeixen en una població determinada durant unperíode concret de temps (sol ser un any). NUPCIALITAT I FECUNDITAT La nupcialitat es refereix als matrimonis celebrats en un any. La taxa de nupcialitatmesura el nombre de matrimonis en un any en relació amb la població total d’aquell anyper cada 1000 habitants. La fecunditat indica la mitjana de fills que té una dona en un determinat territori. La taxa de fecunditat mesura la relació entre l nombre de nascuts en un any i lapoblació femenina en edat fèrtil ( entre 15 i 49 anys) per cada 1000 habitants. . La mortalitat infantil indica el nombre de nens menors d’un any morts al llarg d’un any. La taxa de mortalitat infantil és el nombre de defuncions de nens menors d’un anyper cada 1000 nascuts vius en un determinat any. L’esperança de vida en néixer és el nombre mitjà d’anys de vida que una persona potesperar de viure en el moment del seu naixement. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA Al començament del 2008, Espanya tenia una població de 46 milions d’habitants, fet que lasituava al cinquè lloc entre els països més poblats de la UE. L’increment de població dels darrers anys és causat fonamentalment pels estrangersestablerts al nostre país.  
 7. 7. Evolució de la de fecunditat
 8. 8. EVOLUCIÓ DELAMORTALITAT
 9. 9. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ: LA PIRÀMIDE DEPOBLACIÓ Per estudiar l’estructura d’una població per edats i sexe s’utilitza la piràmide depoblació. Per analitzar una piràmide es consideren tres grups d’edats: població jove( naixement fins als 14 anys), població adulta ( entre els 15 i els 64 anys) ipoblació vella ( a partir dels 65 anys). El perfil d’una piràmide ens indica el tipus de població d’un país: piràmideexpansiva correspon a població jove. Base ampla, tronc i cúspide estrets ja que lapoblació adulta i vella són més reduïdes. Piràmide estable correspon a poblacióadulta. La base es va estrenyent a causa de la reducció de població jove i la cúspideés més ampla per l’augment de població vella. El tronc s’eixampla per l’existènciad’una població adulta abundant. La piràmide contractiva correspon a unapoblació envellida. La base és molt estreta per una gran disminució de la poblaciójove i el tronc i la cúspide s’eixampla pel fet que les poblacions adulta i vella sónmolt nombroses. La piràmide de la població espanyola és contractiva, pròpia dels païsosdesenvolupats. Es caracteritza per una natalitat baixa i una esperança de vida alta. La composició de la població per sexes segueix la tendència general queneixen més nens que nenes, una proporció de 107 nens per cada 100 nenes. B. L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ La població espanyola igual que la majoria dels països de la UE és una poblacióenvellida . La causa de l’envelliment és doble: La baixa natalitat L’augment de l’esperança de vida de la població a causa del descens de lamortalitat. L’envelliment de la població planteja l’interrogant de com es sostindrà el peseconòmic que suposarà per a la població que treballa mantenir les pensions d’unnombre de jubilats cada cop més elevat i amb més necessitats de serveis socials isanitaris.
 10. 10. LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ La distribució de la població espanyola en el territori és desigual, ja que existeixen zones moltpoblades i unes altres amb un clar despoblament. Les causes són :els factors naturals ( proximitat almar, altitud o relleu), els recursos i les activitats econòmiques, i els factors socials, polítics i històrics. La població espanyola sol situar-se preferentment en les façanes litorals i àrees properes, enciutats o grups de ciutats que formen conjunts urbans de gran densitat al llarg del litoral mediterrani,la costa atlàntica andalusa i el baix Guadalquivir. Al nord, les ries gallegues, la costa asturiana icàntabra i la costa del País basc. També estan molt poblades les illes Balears i les illes Canàries. A l’interior la majoria de la població se situa a la Comunitat de Madrid, seguida de Navarra i el nordde la depressió de l’Ebre. Les regions menys poblades es troben a l’interior i comprenen part de les dues Castelles, de laComunitat d’Aragó, d’Extremadura i de Galícia. Moltes d’aquestes zones van perdre molta població acausa de les immigracions cap a les regions industrials durant la dècada de 1960 i principis de 1970.
 11. 11. LA POBLACIÓ ACTIVA ESPANYOLA La població activa és el conjunt de persones de 16 anys enendavant, capacitades per a treballar, al marge de si estanefectivament treballant ( població ocupada) o si es trobendesocupades ( població desocupada). La població no activa és el conjunt de persones que norealitzen activitats econòmicament productives. S’hi inclouen elsque no poden treballar perquè no tenen l’edat legal requerida( nens, jubilats); també els sí que tenen edat de treballar però noho fan, com ara les persones que tenen cura de la llar, elsestudiants o determinats discapacitats. La població activa ocupada es divideix en 3 sectorseconòmics: primari, secundari i terciari. La taxa d’activitatestableix una relació entre la població activa i la població total.La taxa depèn del grau de desenvolupament econòmic, la duradade l’escolarització, l’edat de jubilació, l’estructura per edats....Durant l’última dècada la taxa d’activitat a Espanya ha anatcreixent. Entre la població ocupada, una majoria té contractesindefinits fet que comporta que en cas de perdre el lloc detreball han de ser indemnitzats d’acord amb el sou i l’antiguitat.Una minoria té contractes temporals que s’extingeixen quanvenç el termini fixat amb l’empresa o la institució.
 12. 12. Ocupados02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.00020.000I1985I1986I1987I1988I1989I1990I1991I1992I1993I1994I1995I1996I1997I1998I1999I2000I2001I2002I2003I2004I2005MilesAmbos sexosVaronesMujeres
 13. 13. EL PROBLEMA DE L’ATUR El problema de l’atur depèn fonamentalment del creixementeconòmic. Quan hi ha crisi les empreses limiten els costos demà d’obra . A Espanya, des de mitjans del segle XX, s’han viscut tres crisiseconòmiques importants: La crisi del començament de la dècada dels 70, causadabàsicament per l’augment del preu del petroli La crisi de començament de la dècada dels noranta originada perla progressiva automatització i informatització dels processosproductius La crisi iniciada el 2007, crisi sobretot financera. En totes aquestes crisis, els empresaris han buscat la manera dereduir costos i han reduït el nombre d’obrers, augmentat l’atur. Les persones més perjudicades per l’atur són els joves quebusquen la primera feina, les persones de més de quaranta anys iles minories ètniques. L’atur comporta de vegades, l’incrementde treball a temps parcial i l’economia submergida. La crisi actual és una crisi global, que afecta a més d’Espanya, amolts països de la UE i constitueix un greu problema mundial. Les persones en atur laboral per la pèrdua de la feina, reben dela Seguretat Social un subsidi d’atur durant un temps màxim dedos anys. Mentre estan en atur, molts parats amplien la sevaformació per intentar aconseguir feina.
 14. 14. 2007
 15. 15. INCORPORACIÓ DE LA DONA AL MÓN LABORAL L’accés de la dona al treball remunerat, l’ha alliberat de la seva dependènciaeconòmica i aquest factor ha contribuït a la igualtat entre homes i dones, tot i queencara es donen casos de discriminació encoberta, de diferència de salaris pelmateix tipus de treball i de violència de gènere per part d’alguns homes que sesenten incapaços d’acceptar la llibertat de decisió de la dona. La defensa dels drets de les dones és un pas imprescindible per aconseguir elrespecte dels drets de les persones.
 16. 16. LA POBLACIÓ A CATALUNYA L’any 2008, Catalunya tenia una població de més de 7 milions d’habitants. La taxade natalitat ha augmentat gràcies a l’arribada de població immigrant jove. Lataxa de mortalitat és baixa i l’esperança de vida augmenta. L’evolució de la població catalana es caracteritza per: Un creixement lent a finals del segle XIX Un creixement destacat durant el primer terç del segle XX a causa deldesenvolupament industrial i de l’arribada d’immigrants, que seria estroncat per laGuerra Civil i la Postguerra Un augment accelerat de població a la dècada del 1950 a causa de l’arribadad’immigrants atrets per la indústria i de l’augment de la natalitat ( baby-boom). La crisi dels anys 70 provoca un estancament de la població A finals del segle XX , el creixement econòmic provoca una nova onadad’immigració estrangera que fa créixer la població. Actualment, es preveu que la crisi econòmica reduirà aquest cicle alcista de lanatalitat, perquè entraran a tenir fills generacions menys nombroses i per lareducció de la immigració. B. ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ La piràmide de la població catalana, pròpia d’un país desenvolupat mostra unanatalitat baixa i una esperança de vida elevada. La població catalana es distribueix pel territori de manera desigual. Les comarques més poblades estan situades a la façana marítima que va des delMaresme fins al Tarragonès i a les comarques del Vallès Oriental i del VallèsOccidental Les comarques menys poblades se situen a l’interior de Catalunya C. LA POBLACIÓ ACTIVA A CATALUNYA La població activa catalana treballa sobretot en el sector serveis ( comerç,hoteleria, administració pública..) i la indústria.    

×