Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La guerra civil espanyola [recuperado] [recuperado]

531 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La guerra civil espanyola [recuperado] [recuperado]

 1. 1. LA GUERRA CIVIL ( 1936-1939)
 2. 2. LES CAUSES DE LA GUERRA CIVILCAUSES PROFUNDES: Provenen dels enfrontamentsideològics del segle XIX ( Guerres Carlines). Per algunshistoriadors,la Guerra Civil hauria estat el xoc definitiuentre dues tradicions enfrontades i conformades durant elsegle XIX:L’una, hereva de l’Antic Règim, del clericalisme i eltradicionalisme.L’altra, hereva del nou món capitalista i liberal, partidarid’una societat laica i moderna.CAUSES IMMEDIATES: Des del 1932 s’havia anatestructurant un complot contra la República en quèparticipaven els propietaris agraris, la jerarquiaeclesiàstica, amplis sectors de l’oficialitat militar i sectorspolítics d’extrema dreta (Falange Espanyola).La radicalització de l’enfrontament entre les forcespolítiques ,especialment després del triomf del FrontPopular a les eleccions de 1936.
 3. 3. LESCLAT DEL CONFLICTE●PREPARACIÓ●Els militars pretenien restablirlordre forçant un canvi de govern.●Tenien el suport del terratinents,burgesia financera,esglèsia,falangistes, tradicionalistes-carlins.●La preparació del cop destatsinicià en letapa del FrontPopular.●El Director de la conspiració fou elGeneral Mola, destinat aPamplona.●El doble assassinat del tinentCastillo i Calvo Sotelo al juliol del36 va precipitar els fets.
 4. 4. EL FRACÀS DEL COP DESTAT I LESCLAT DE LAGUERRA●El cop dEstat es va inciar el dia17de juliol a Melilla i el 18 de juliolsestenia per Espanya.●El cop destat va triomfar a Castellala Vella, Navarra, part occ.dAragó,part dAndalusia, Galícia..●Fracassava a Catalunya, zona deLlevant, franja cantàbrica, Castellala Nova, part dAndalusia, aExtremadura i sobretot a Madrid iBarcelona.●A Barcelona el general Godedfracassa i és executat.●Es linici de la Guerra Civil.
 5. 5. ELS BÀNDOLS ENFRONTATS●REPUBLICANS●Controlarien leszones urbanes iindustrials.●Milícies populars●Suport de guàrdiesdassalt, classespopulars, petitaburgesia, part exèrcit●NACIONALS●Controlarien zonesagrícoles.●Exèrcit dAfrica i granpart dels efectiusmilitars.●Suport de lexèrcit,Esglèsia, sectorsconservadors.
 6. 6. INTERNACIONALITZACIÓ DELCONFLICTE●Els nacionals van rebrelajuda militar de lAlemanyaNazi ( Legió Còndor), de laItàlia feixista i de Portugal.●Els republicans van rebreajuda de la URSS i devoluntaris ( les BrigadesInternacionals).●Les democràcies europees( França, G. Bretanya vanadoptar una política de no-intervenció.
 7. 7. LA CATALUNYAREVOLUCIONÀRIA●Etapa inicial de confusió social irevolucionària: dualitat depoders.●El 22 de juliol es forma el ComitéCentral de MilíciesAntifeixistes per tal de restablirlordre i organitzar la guerra.●Posterior formació dun governdunitat:●-En economia: Decret deCol·lectivitzacions.●-Comissió dindústries de guerra.
 8. 8. ELS FETS DE MAIG DE 1937A Catalunya, a la primavera de l’any 1937, un seguit defracassos militars va revifar l’enfrontament entre les forcesrepublicanes :Els que volien accelerar el procés revolucionari perquèconsideraven que els permetria guanyar la guerra ( CNT-FAI,POUM).Els que volien guanyar primer la guerra mitjançant un governfort.( ERC, PSUC, UGT).La lluita va esclatar el 3 de maig de 1937, quan forces de laGeneralitat van intentar ocupar l’edifici de la Telefònica deBarcelona, sota control d’un comitè anarquista.Fins al 8 de maig es va produir una petita guerra civil dins elbàndol republicà, entre la Generalitat i les milícies de la CNT-FAI i del POUM. Les conseqüències principals van ser.La CNT va perdre influència i abandonà al govern de laGeneralitat. El POUM va ser declarat il·legal i el seu líderAndreu Nin, assassinat. El PSUC i els comunistes esconvertirien en la força política predominant. El govern centralva retallar poders a la Generalitat .
 9. 9. LA ZONA REPUBLICANA●Creació de comités en elsprimers dies de la guerra.●4-9- 36, Govern deConcentració presidit perLargo Caballlero.●Divisions dins del governentre els partidaris deguanyar la guerra i els de ferla revolució.●Nou govern presidit perNegrín defensor de laresistència a ultrança i autordels Tretze Punts.
 10. 10. ZONA NACIONAL O FRANQUISTALa formació del nou Estat anava acompanyada d’una violènciaextrema, que comportava la liquidació dels vençuts. A mesuraque la guerra s’allargava i s’anava imposant el nou ordre, larepressió va prendre un caràcter sistemàtic, planificat i global,S’imposà el terror sobre els vençuts. L’Auditoria de Guerracelebrava consells de guerra que comportarien milersd’execucions. I, finalment, la Llei de ResponsabilitatsPolítiques, aprovada el febrer de 1939, penalitzavaretroactivament les actituds polítiques i ideològiques de lespersones que no haguessin donat suport al Movimiento NacionalLa jerarquia eclesiàstica va donar suport al cop militar. L’1 dejuliol de 1937 es va publicar una pastoral on es justificaval’alçament militar, considerant-lo una “cruzada” contra elcomunisme. Els catalans franquistes formaven part de sectors carlins,falangistes, membres de la CEDA ,industrials...etc. Tambécatòlics, intel·lectuals ( Josep Pla), conservadors, i homesprocedents del catalanisme de dretes ( Francesc Cambó)
 11. 11. ZONA NACIONAL O FRANQUISTA●Mort el General Sanjurjo laJunta de Defensa Nacionaltria al general Franco Cap delEstat.●Va establir a la zona nacionaluna dictadura militar, amb unpartit únic (FET-JONS).●Dissenyà una legislació decaràcter feixista●Va portar a terme una cruelrepressió contra elsrepublicans.●Va tenir el suport de lEsglèsia.
 12. 12. EVOLUCIÓ MILITAR DELCONFLICTE●MOVIMENTS INICIALS●Etapa de la Guerra deColumnes.●Columnes republicanessurten de Barcelona cap alAragó i estabilitzen el front.●Comunes nacionals esmouen des de Sevilla i desde Pamplona per tal deconvergir a Madrid.●Alliberament de lAlcàsserde Toledo. Afavoreix elprestigi militar de Franco
 13. 13. MolaYagüe
 14. 14. EVOLUCIÓ MILITAR DELCONFLICTE
 15. 15. La batalla de Madrid●Creació duna Junta de Defensa, dirigida pel general Miaja.●Latac de les tropes nacionals es deturat a la CiutatUniversitària.●Fracassen les ofensives nacionals a la vall del Jarama i aGuadalajara.
 16. 16. LA BATALLA DEL NORD●Franco ataca la franjacantàbrica amb el suport dela Legió Còndor.●Destrucció de Guernika.●Cau el cinturó de ferro deBilbao.●Fracàs de les ofensivesrepublicanes de Brunete iBelchite.●Ocupació de Santander iAstúries.
 17. 17. BATALLA DE TEROL ITRENCAMENT DEL FRONTDARAGÓ●Gener del 1938: elsrepublicans ocupen Terol.●Una forta ofensiva nacionalels porta a recuperar Terol iavançar cap a Catalunya.●A labril de 1938 arriven aLleida, Balaguer, Tremp..,●A través del Maestrat arribenal Mediterrani per Vinarós,aïllant Catalunya.
 18. 18. La batalla de lEbre●Ofensiva republicana alEbre, al juliol de 1938, benorganitzada pel generalVicente Rojo, on laRepública sho juga tot.●Serà una batalla de desgast●Va durar quatre mesos i vaser la batalla més cruel detota la guerra.●Al novembre de 1938 esrepublicans retrocedeixen itornen a passar lEbre.
 19. 19. CAIGUDA DE CATALUNYA I FINALDE LA GUERRA●Catalunya cau amb rapidesadurant el gener de 1939.●Les tropes franquistesarriben a la frontera ambFrança, el 10 de febrer de1939.●Milers de catalans fugiriencap a lexili.●Negrín intenta organitzar laresistència de Madrid. Laciutat cau el 30 de març.●1 dabril de 1939 , darrercomunicat de guerra.
 20. 20. LA GUERRA CIVIL
 21. 21. VIURE EN GUERRA●La vida quotidiana vaestar marcada per:●Les dificultatsmaterials.●Els bombardejos●Limpacte de lamilitarització.
 22. 22. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.IMATGES DE GOOGLE IMAGES

×