Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espanya i catalunya en el context mundial i

1,057 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Espanya i catalunya en el context mundial i

  1. 1. ESPANYA I CATALUNYA EN EL CONTEXTMUNDIAL I EUROPEU
  2. 2. ESPANYA AL MÓN L’extensió. Espanya ocupa el lloc 51 en el rànquing mundial, de maneraque es considera un territori relativament gran. La població. Tenint en compte que els països més poblats del món són laXina i la India, Espanya se situa entre els països que tenen un volumconsiderable de població. La riquesa. El nivell de riquesa d’un país acostuma a mesurar-se segons elproducte interior brut per habitant (PIB). Espanya forma part dels païsosdesenvolupats . El desenvolupament. Per analitzar el desenvolupament dels països,s’utilitza preferentment l’índex de desenvolupament humà (IDH) unindicador que es calcula a partir de tres variables: Esperança de vida en néixer ,Index d’escolarització ,Index de PIB perhabitant. Es puntua entre un valor màxim d’1 i un valor mínim de 0. Riquesa cultural. Espanya és un país multilingüe, i el castellà és unallengua que té molta presència arreu del món. Participació en organitzacions internacionals: 1955, entrada a la ONU.1986, entrada a l’OTAN (Organització delTractat de l’Atlàntic Nord), La Unió Europea Occidental (UEO),entitat defensiva i de seguretat d’àmbit europeu. L’Organització per a laSeguretat i la Cooperació Europea. (OSCE). L’any 1961 Espanyaingressa a l’Organització per a la Cooperació i el DesenvolupamentEconòmic (OCDE). El Fons Monetari Internacional (FMI), institució de caràcter financer L’Organització Mundial del Comerç (OMC) de tipus comercial
  3. 3. Situació de la península ibèrica com apont entre Europa i Àfrica, com aentrada a la Mediterrània
  4. 4. ESPANYA EN EL CONTEXT DE LA UE Població: Espanya té una densitat de població intermèdiarespecte els països de la UE i inferior a la dels païsosmediterranis propers com França i Portugal. Respecte als indicadors demogràfics Espanya manté unaugment demogràfic dels més elevats d’Europa. Economia: A la UE es generen índexs amplis dedisparitat: El Producte Interior Brut (PIB) és la suma de la riquesaproduïda per un país en un any. L’any 1997 Espanya estava persota de la mitjana europea del PIB i se situava en el grup delspaïsos menys rics de la Unió, juntament amb Portugal i Grècia.L’any 2008, Espanya va aconseguir superar la mitjana europea. La taxa d’activitat: població activa i taxa d’atur , Espanyase situa per sota de la mitjana respecte la població activa. Educació: Espanya forma part dels països que inverteixenmenys en educació. Index de Desenvolupament Humà (IDH): Es un indicadorque reuneix un conjunt de variables com : esperança de vida ennéixer, alfabetització d’adults, escolarització..Dins de l’UE,Espanya ocupa el sisè lloc en IDH, després d’Irlanda, Suècia,Països Baixos, França, Finlàndia...Per aquest motiu, Espanya éspot considerar un país desenvolupat.
  5. 5. BALANÇ DE L’ADHESIÓ A LA UE A nivell econòmic: Durant els primers vint anys, Espanya es vabeneficiar de les ajudes econòmiques de la UE que li vanpermetre incrementar el nivell de benestar de la seva població. A nivell social: La creació de més benestar i riquesa a Espanyaha permès augmentar la estabilitat social i política, la capacitat deconsum de la població. Utilització dels fons europeus: Hi destaquen: El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El Fons Social Europeu (FSE). Targeta Sanitària Europea, En l’àmbit europeu La Comissió Europea ha ajudat a finançarnombrosos projectes: La restauració del Patio de los Leones del’Alhambra de Granada, Teatre del Liceu de Barcelona..... Les principals iniciatives comunitàries són: INTERREG. S’ocupa de promoure la cooperaciótransfronterera. LEADER. Promou estratègies per afavorir el desenvolupamentsostenible . EQUAL. Combat la discriminació en el mercat laboral URBAN. Pretén regenerar els barris urbans en crisi o ensituació de declivi.
  6. 6. CATALUNYA EN EL CONTEXT EUROPEU Dins del Comitè de les Regions. A través de la política comunitària quees duu a terme a l’Estat Espanyol. Participant en el moviment regionaleuropeu El moviment regional europeu integra un seguit d’associacions imoviments que tenen com a objectiu fomentar la integració europea . L’Assemblea de les Regions d’Europa , organització que compta amb250 regions . La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), organismeinterregional de cooperació transfronterera. Els Quatre Motors per a Europa, associació formada per quatreregions d’entre les més dinàmiques del continent: Baden-Württemberg( Alemanya), Llombardia ( Itàlia), Roine-Alps (França) i Catalunya( Espanya). L’Euroregió Pirineus-Mediterrània, iniciativa conjunta de cooperaciópolítica . Acords de cooperació entre Catalunya i Escòcia . Projecció internacional a través de l’Institut Ramon Llull ( culturacatalana), l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament . Els principals fons rebuts són: Fons Estructurals: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Fons Social Europeu (FSE) i Fons Europeu Agrícola deDesenvolupament Rural (FEADER) Fons Europeu de Pesca (FEP) Fons de Cohesió
  7. 7. CATALUNYA EN EL CONTEXT ESPANYOL Una posició estratègica com a porta entre laPenínsula Ibèrica i la resta d’Europa amb la coincidènciade dos dels grans corredors econòmics d’Espanya ( ArcMediterrani i Vall de l’Ebre), aeroports, ports.... El pes de l’economia catalana amb el creixementdel sectors serveis i del turisme. El pes de la regió metropolitana de Barcelonaamb quasi cinc milions d’habitants, que encapçalajuntament amb Madrid, el sistema urbà espanyol i és lasisena regió metropolitana d’Europa. Millores en les infraestructures i els serveisurbans que han posat a Barcelona com a model detransformació urbana. Catalunya contribueix als Fons de CompensacióInterterritorial amb el repartiment solidari de lariquesa recaptada a través dels impostos, ajudant a lesregions més desfavorides de l’Estat

×