Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els recursos de la natura

919 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els recursos de la natura

 1. 1. ELS RECURSOS DE LA NATURA
 2. 2. ELS RECURSOS NATURALS• El concepte de recurs natural comprèn qualsevol material o energia que la humanitatpot obtenir a partir del medi ambient físic per tal de cobrir les seves necessitatsbiològiques o satisfer les seves necessitats socials.• Tots aquests recursos són limitats i se solen classificar segons la seva capacitat deregeneració :• - Recursos renovables: Són els que es regeneren de manera natural . La radiació solar, elvent, l’aigua, el sòl, les plantes i els animals són els principals recursos renovables alnostre abast.• - Recursos no renovables: Són aquells que s’exhaureixen i no tenen capacitat deregeneració. Els combustibles fòssils , els combustibles nuclears ( l’urani) i una granvarietat de minerals no energètics, ja siguin metàl·lics o no metàl·lics.
 3. 3. AIGUA DOLÇA, ABUNDOR I ESCASSESA• Podem dividir els països del món en posseïdorsd’aigua ( aquells que en reben de manerasuficient perquè l’activitat agrícola s’hidesenvolupi amb normalitat) i no posseïdors( aquells que no en reben prou).• Del total d’aigua dolça que es consumeix al mónnomés el 5% es destina directament al consum ousos domèstics, el 75% es destina als regsagrícoles i el 20% restant s’empra en la indústria.• L’aigua és, doncs, un recurs escàs i alhoraindispensable per a la vida, sovint és objecte deconflictes geopolítics,
 4. 4. La sobreexplotació pot portar al desastre (Mard’Aral)
 5. 5. ESPANYA: RECURSOS HÍDRICS• El conjunt de terres i aqüífers que aporten lesseves aigües al curs d’un mateix riu formen laconca hidrogràfica. Les entitats que gestionenels recursos hídrics d’una conca o un conjunt deconques s’anomenen confederacionshidrogràfiques .• A Espanya, els recursos hídrics disponibles sónsuperiors a la demanda total.• Els recursos hídrics són importants a lesconfederacions del Nord ( Duero, Tajo, Ebre..),mantenen un equilibri precari a les dels riusGuadiana, Xúquer, Pirineus Orientals i Canàries isón deficitàries als rius Guadalquivir, Segura...
 6. 6. LES DEMANDES D’AIGUA• Agrícola i ramader: El consum d’aigua a Espanyaper a ús agrícola és superior al 80% de l’aiguadisponible.• Es prohibeix l’ús de productes contaminants i escontrola l’abocament de purins i s’incentiva lainstal·lació de sistemes de regadiu que frenin elconsum d’aigua: reg per aspersió, degoteig...• - Urbà i industrial: El consum té una demandainferior als usos agraris. La provisió d’aigua per ausos domèstics és prioritària. Elssubministraments domèstics i urbans provenen deles aigües fluvials i dels aqüífers• Les indústries solen necessitar l’aigua per als seusprocessos de producció, de refrigeració de lesmàquines, per netejar i eliminar residus..• Aquests usos es veuen afectats pel problema de lacontaminació de les aigües amb abocamentsurbans i industrials d’aigües residuals. Aquestproblema s’ha intentat resoldre amb la instal·lacióde depuradores.
 7. 7. LES POLÍTIQUES HÍDRIQUES• - La política de transvasaments• Es plantegen per la desigual distribució dels recursoshídrics per a l’abastiment de zones urbanes( Barcelona, València...) amb necessitats hídriques• -La dessalinització de l’aigua del mar• Consisteix en la instal·lació de plantesdesalinitzadores en zones deficitàries.• -La recuperació dels aqüífers• Les aigües subterrànies s’exploten per mitjà de laperforació de pous i el bombeig d’aigua. S’utilitzensobretot per a regs agrícoles ( Manxa, costamediterrània..). La sobreexplotació d’aquest recursgenera la dessecació parcial o total d’àrees lacustresi palustres.• Els risc més greus són la salinització de l’aigua i lacontaminació.• - Els plans de sanejament dels rius• Els plans de sanejament s’apliquen per a reduir eldeteriorament progressiu de la qualitat de l’aigua iobtenir un bon estat ecològic de la mateixa.
 8. 8. ELS RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES• L’aigua com a recurs energètic: Es l’energia renovable mésutilitzada, sobretot mitjançant l’aprofitament de la força del’aigua per a generar energia elèctrica en centralshidroelèctriques.• L’energia solar: El sol és una font d’energia neta, gratuïta iinexhaurible. El potencial d’energia solar a Espanya és el mésalt d’Europa, hi ha poques instal·lacions fotovoltaiques queprodueixen electricitat• L’energia eòlica: Fa servir la força del vent per a generarelectricitat. Espanya és el segon país del món en la producciód’aquest tipus d’energia, després d’Alemanya.• L’energia geotèrmica: Aprofita la calor de l’interior de laTerra. S’aprofita per a calefacció i per al subministramentd’aigua calenta de balnearis, ús domèstic, calefacciód’hivernacles• L’energia de biomassa: S’obté per combustió o fermentacióde la matèria orgànica. La biomassa natural es produeixespontàniament a la natura, la biomassa residual prové deresidus derivats de l’activitat agrícola, forestal...
 9. 9. RECURSOS ENERGÈTICS NO RENOVABLES• El carbó: El carbó va ser el combustible bàsic de la RevolucióIndustrial. Encara que el consum de carbó va disminuir amesura que s’estenia l’ús del petroli. L’hulla és el carbó mésutilitzat. Un dels tipus d’hulla més utilitzats és l’anomenatcarbó de coc.• El petroli: El petroli i els seus derivats produeixen gairebé el40% de l’energia comercialitzable consumida al món. Lesprincipals reserves de petroli es troben a l’Orient Mitjà.Espanya no té reserves importants i el nostre abastimentdepèn de l’exterior ( Aràbia Saudita, Mèxic, Rússia...). Lesprincipals empreses petrolieres espanyoles amb refineries idistribució són : Repsol, Cepsa, Petronor...• El gas natural: Es una barreja d’hidrocarburs fòssils, que estroben en els jaciments petroliers. Es un combustible molteficient i versàtil, requereix un processament molt reduït i ésambientalment benigne.• L’energia nuclear: Els avantatges de l’energia nuclear són elgran poder calorífic i el fet de ser una energia neta. Lainstal·lació de centrals nuclears provoca rebuig social pelsperills de possibles fuites radioactives,
 10. 10. La xarxa doleoductes espanyola
 11. 11. Producció mundial de gas natural (2007)
 12. 12. ELS RECURSOS MINERS• MINERALS METÀL·LICS• Els principals minerals metàl·lics són: el ferro ( amb aliatge amb crom i níquel produeix acer),el coure ( utilitzat en la indústria elèctrica), l’alumini, el plom, el zinc..• MINERALS NO METÀL·LICS• Destaquen : la sal, la potassa, argiles, feldspats... Espanya manté una alta producció de sal( sal gemma i sal marina). La primera productora de sal gemma d’Espanya és Cantàbria. La salmarina s’obté de les salines del litoral mediterrani. Les sals potàssiques ( Catalunya,Navarra..), s’utilitzen com a fertilitzant agrícola i en la indústria química ( colorants).• ROQUES INDUSTRIALS• Les pedreres que extreuen roques industrials han aconseguit un notable dinamisme enl’extracció d’aquest producte per a la indústria química i la construcció: argiles, pissarres,graves, sorra i roques ornamentals com marbre i granit
 13. 13. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS RECURSOSAL MÓN• La distribució dels recursos a la superfície de laTerra és molt desigual.• Rússia, Canadà, Estats Units, Austràliaposseeixen reserves minerals abundants i diversesi disposen de gairebé la meitat dels recursosminerals no combustibles del món.• Molts minerals no combustibles es concentren enpocs països. Així, els principals dipòsits de cobalt ide diamants es troben en certes zones de Rússiai d’Africa. Altres països només disposen d’un odos minerals explotables, com ara el Marroc que tégrans dipòsits de fosfats al Sahara o Xile que enté de coure.• Pel que fa a les reserves de minerals energètics,cal considerar la disponibilitat de cada país de lesreserves de petroli, gas natural i carbó, les qualsformen la base de les societats industrialitzades.Els països de l’Orient Mitjà tenen aproximadamentla meitat de les reserves de petroli conegudes.
 14. 14. 75%: Combustibles fòssils12%: Combustió de fusta6%: Energia hidràulica5%: Energia nuclear2%: Altres
 15. 15. PROBLEMÀTICA ENERGÈTICA• Les fonts de recursos minerals conegudes actualment s’estan esgotant a un ritmeaccelerat. El temps d’exhauriment és el temps que es tarda a utilitzar una certaporció (80%) de les reserves conegudes d’un mineral. Quan arribem a aquest límit,tenim quatre possibilitats: reduir el consum d’aquest mineral de manera quen’allarguem la vida, reciclar o reutilitzar el que ja s’ha extret, trobar-ne un substituto bé mirar de prescindir d’aquest mineral.• Espanya és un exemple de creixement econòmic, però no té fonts d’energiasuficients: és un país dependent des del punt de vista energètic. Els darrers plansenergètics nacionals (PEN) han tingut com a objectiu reforçar les energiestradicionals ( carbó, hidràulica), reduir el consum de petroli i diversificar les fonts deproveïment, augmentar la participació del gas natural , intensificar la introducció deles energies renovables i desenvolupar polítiques d’eficiència i estalvi.
 16. 16. AIGUA, RECURSOS ENERGÈTICS I MINERALS ACATALUNYA• Catalunya té una demanda elevada d’aigua. L’agricultura ila ramaderia són les activitats que consumeixen més aigua.• La conca de l’Ebre comprèn tot el riu i és compartida perdiverses comunitats autònomes. Els seus recursos hídricses destinen preferentment a l’agricultura i ramaderia.• Les conques internes comprenen els rius que neixen idiscorren per Catalunya, la major part dels seus recursoshídrics es destina al sector urbà.• En el sector energètic la mineria del carbó es basa enl’explotació de lignits que s’aprofiten per a centralstèrmiques . Les centrals nuclears d’Ascó I i II i deVandellós II es destinen preferentment a la producciód’electricitat. L’energia hidroelèctrica aprofita els saltsd’aigua dels pantans situats als cursos de la NogueraPallaresa, Noguera Ribagorçana, Ter i del riu Ebre . Lesenergies alternatives van guanyant pes, destaca labiomassa i l’energia eòlica.• Els minerals no metàl·lics . Destaquen la potassa i la salgemma. Les roques industrials. Destaquen l’extracciód’àrids naturals, roca calcària i argiles

×