El sector primari

973 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El sector primari

 1. 1. EL SECTOR PRIMARI
 2. 2. DE L’AGRICULTURA TRADICIONAL A LA DE MERCATAGRICULTURA TRADICIONAL AGRICULTURA DE MERCAT Països subdesenvolupats i zonesendarrerides del món desenvolupat Agricultura de subsistència Predomina el policultiu Ramaderia extensiva alimentada alsprats naturals. No coneixen els adobs o utilitzenadobs naturals ( fems). S’inverteix poc capital i posseeixenunes tècniques tradicionals ( aradaamb animals, aixada…). Baixa productivitat Països desenvolupats i plantacions dela zona intertropical. Agricultura de mercat Predomina el monocultiu especialitzat Ramaderia extensiva o intensiva,normalment estabulada i alimentadaamb pinsos. Ús d’adobs i fertilitzants Requereix grans inversions de capital,la utilització de maquinària moderna( tractors, recol·lectores..), l’ús denoves tècniques ( goteig, aspersió..). Elevada productivitat
 3. 3. EL TREBALL AGRARI A ESPANYA Els tipus de treball a les explotacions agràries espanyolesés: Treball familiar. Es dóna en les explotacions petites imitjanes on els propietaris són els qui treballen la terraamb l’ajuda de la família, explotació familiar, o amb laparticipació d’un assalariat fix o d’uns quants. Cal teniren compte el treball de les dones pageses que ajudenen les tasques del camp, aquestes taques que representenuna jornada completa en el millors dels casos, sónconsiderades ajuda familiar a temps parcial. Es soldonar acada cop més que el pagès combini les tasquesagrícoles amb el treball en un altre sector ( indústria,construcció, serveis..), és el treball al camp a tempsparcial. El treball assalariat. Pot ser treball fix, quan estreballa amb contracte fix per a un empresari agrícola otreball eventual quan es contracta mà d’obra per adeterminades feines de temporada ( fruita, taronges,olives, maduixes..). Són contractes laborals estacionalsque porten a Espanya treballadors procedents sobretotde Romania, Colòmbia, Marroc..., que tornen al paísd’origen un cop acabada la temporada de feina.
 4. 4. L’ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONSAGRÀRIES Els latifundis són explotacions de grans dimensions( més de 100 ha) on es practica una agriculturaextensiva. A Espanya hi predominen a Extremadura,Castella-la Manxa i Andalusia. Els latifundis actualsdisposen d’una explotació mecanitzada, obtenencollites importants i la comercialització dels productesobtinguts els aporta beneficis. PETITA EXPLOTACIÓ O MINIFUNDI Els minifundis són explotacions de petites dimensions( menys de 10 ha). Predominen a la meitat nord de laPenínsula i als dos arxipèlags. Les petites explotacionssón rendibles si es dediquen a una agriculturaintensiva o molt científica. Ex. hivernacles, conreusd’horta... EXPLOTACIONS MITJANES A Espanya han augmentat les explotacions mitjanes ( 30ha). Des de la UE s’han afavorit les explotacionsfamiliars mitjanes i han fomentat la pràctica d’unaagricultura intensiva . Així, s’ha afavorit laconcentració parcel·lària (reagrupament deparcel·les d’una mateixa explotació) , l’augment de lesseves dimensions per mitjà de crèdits, primes a laproducció etc.
 5. 5. LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA –PAC- Des de la seva fundació el 1957, la CEE va potenciarl’agricultura. Per fer-ho va subvencionar els productes agraris ien va comprar els excedents. Els objectius de la PAC eren: Incrementar la productivitat agrícola Fomentar el progrés tècnic Assegurar la correcta utilització dels recursos naturals Garantir un nivell de vida equitatiu a la població agrícola Estabilitzar els mercats Garantir la seguretat dels proveïments Assegurar al consumidor uns preus raonables. El Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural2007-2013, que pretén: Augmentar la productivitat de l’agricultura i de lasilvicultura . Desenvolupar la indústria agroalimentària Millorar el medi ambient i l’entorn rural
 6. 6. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA ELS CONREUS DE SECÀ Els conreus de secà més estesos són els de cereals, vinyesi oliveres. Els cereals es conreen de manera extensiva; elblat és el cereal predominant a la Península . La vinya s’haespecialitzat en produir vins de qualitat ( Rioja, Ribera delDuero, Priorat...) i vins blancs i caves ( Catalunya). Respectea les oliveres ha augmentat la superfície destinada al conreude les olives d’almàssera ( per a oli). A les zones de secàtambé es conreen fruits secs ( ametllers, avellaners,nogueres...), oleaginoses ( gira-sols) i lleguminoses. ELS CONREUS DE REGADIU Entre els conreus de regadiu destaca la producció defruita i horticultura. Els cítrics tenen un gran pes en lesexportacions, sobretot les taronges. Les fruites de llavor( pomes, peres, nespres) i les fruites de pinyol( albercocs, cireres, prunes, préssecs....). També s’haincrementat el conreu d’hortalisses a la zona mediterrània.Els conreus de regadiu són més rendibles que els de secà.
 7. 7. LA PRODUCCIÓ RAMADERA Espanya és el segon país de la UE en importànciaramadera. Aporta el 40% de la producció finalagrària. Hi trobem producció ramadera tradicional iintensiva i les produccions més destacades són: Bestiar boví. Espanya és el tercer país de la UE encaps de bestiar boví destinat a la producció decarn i llet. Bestiar oví. Han desaparegut les pràctiquestradicionals com la transhumància. Es destina a laproducció de llana. Bestiar porquí. La seva producció s’haincrementat molt. La cria de porcs es destina alconsum fresc i a la fabricació d’embotits . Avicultura. La producció avícola està moltindustrialitzada i té uns rendiments elevats. Esdestina a la producció de carn i ous.
 8. 8. EL COMERÇ DE PRODUCTES AGRARIS Espanya ven a la UE el 75% de les exportacions agràries, però li compra el 57% deles importacions d’aliments: aliments vius, carn, blat per fer pa, begudes.... La comercialització òptima dels productes agraris depèn del grau dedesenvolupament de la indústria agroalimentària perquè un percentatgeimportant dels aliments que consumeix la població espanyola són productesindustrials. A escala mundial les indústries agroalimentàries es concentren enempreses multinacionals amb una productivitat elevada i ofereixen aliments cadavegada més elaborats: refrescos, farinetes, congelats... La producció de vi és una de les indústries agroalimentàries espanyoles mésrellevants ( exportació a Europa i Amèrica). També creixen les destinades al’elaboració d’embotits, pernils, conserves etc.
 9. 9. ELS PAISATGES AGRARIS D’ESPANYA Un dels factors importants del paisatge agrari é elclimàtic ja que el grau d’humitat, horesd’insolació, glaçades, sequeres., condicionen eltipus de conreu, també el relleu influeix en ladistribució i forma de les parcel·les. Els elements que cal destacar d’un paisatge agrarisón: El tipus de cobertura vegetal de les zonesconreades ( arbòria, arbustiva, herbàcia...) La grandària ( latifundi, minifundi) i el tipusd’explotació .. La presència de ramaderia estabulada o en llibertat La fisonomia de l’hàbitat humà i la manera com estàdistribuït( dispers o agrupat) . La presència de les comunicacions... Els aspectes culturals del paisatge agrari..
 10. 10. EL PAISATGE AGRARI ATLÀNTIC Es localitza a la zona litoral i prelitoral de la cornisa cantàbrica i terres gallegues. Hipredomina el relleu muntanyós i un clima plujós amb temperatures suaus i unavegetació de prats i boscos caducifolis. L’agricultura ocupa poca extensió. El policultiu tradicional ha quedat reduït aalgunes zones interiors de Galícia. Predomina el monoconreu de blat de moroper a farratge i la presència de pomeres per a l’elaboració de sidra. La ramaderia que predomina és el bestiar boví destinat a la producció de carn illet. L’estructura agrària és minifundista ( Galícia). El poblament rural és dispers en cases de camp o en poblets.
 11. 11. EL PAISATGE AGRARI MEDITERRANI Es localitza a les terres del litoral i prelitoral mediterrani,zones de la depressió de l’Ebre i del Guadalquivir quereben influència mediterrània i les illes Balears. El relleu és accidentat però també hi ha planes litorals ivalls sedimentàries amb sòls fèrtils. Hi destaca unaagricultura de secà amb cereals, vinya i oliveres ialtres conreus de secà com ametllers, avellaners,garrofers... També es practica una agricultura de regadiumoderna. Els conreus principals són les hortalisses(Andalusia), cítrics ( València), fruites tropicals( Andalusia). La ramaderia de bestiar oví i cabrum és extensiva a leszones de secà. La de bestiar boví i porquí és estabulada. L’estructura agrària es caracteritza per explotacionsde secà de dimensions mitjanes, menys a Andalusia( latifundis). A les zones litorals les explotacions petites,conreades intensivament. El poblament rural sol ser concentrat .
 12. 12. EL PAISATGE AGRARI D’INTERIOR Es localitza a les terres interiors de Castellai Lleó , Castella-La Manxa, depressions del’Ebre i del Guadalquivir. El clima és de tendència continental. El conreu més destacat és els cereals,amb rotacions de conreu, blat i sobretotordi, destinat a l’alimentació del bestiar. La ramaderia que predomina és el bestiaroví i ramaderia estabulada a les proximitatsdels nuclis urbans. Trobem ramaderiaextensiva de bestiar porquí, oví i boví a lesdeveses extremenyes i salmantines. L’estructura agrària es caracteritza pelpredomini de latifundis. El poblament rural és concentrat
 13. 13. EL PAISATGE AGRARI D’ALTA MUNTANYA Es localitza en zones muntanyoses de la Península, amb clima fred iprecipitacions en forma de neu. Les activitats agropecuàries i silvícoles es caracteritzen perl’aprofitament dels prats per a pastura, dels boscos i alguns conreus. L’explotació forestal es basa en l’aprofitament de faigs i castanyers per afusta, també de pins i d’eucaliptus. La ramaderia predominant és bovina iovina, criada de manera extensiva. L’estructura agrària és formada per petites propietats d’àreesconreades a les valls i al peu de les muntanyes. El poblament rural és escàs i es concentra a nuclis petits de les valls.
 14. 14. PAISATGE AGRARI DE LES CANÀRIES Factors físics. De sòls volcànics s’aprofitenbarrancs, cims i vessants per a l’agricultura. Sistemes agrícoles i ramaders. Elproducte principal són els plàtans( Tenerife i la Palma), després destaquen elstomàquets , patates... La ramaderia predominant és el bestiarcabrum, després destaca el bestiar oví. Estructures agràries. El tipus depropietat és variat, petites ( interior),extenses (costa). L’hàbitat rural estàconcentrat. Explotacions forestals. Bona part de lasuperfície forestal està protegida,especialment els boscos de pi canari i lalaurisilva.
 15. 15. L’ACTIVITAT PESQUERA Els caladors solen estar situats a les plataformescontinentals, en zones on hi ha corrents marinsfreds rics en plàcton. Les plataformes continentals espanyoles no són gaireaptes per pescar-hi. La flota pesquera espanyola ha de buscar altrescaladors: La mar del Nord, on hi pesquen les flotes d’altura deGalícia i del Cantàbric. Les aigües de Terranova, on hi solen pescarbacallans i halibuts. El banc saharià tot i que ha de signar acords de pescaamb el Marroc, Senegal i Mautitània La UE ha fixat per al període 2007-2013 un nou FonsEuropeu de la Pesca (FEP) La Política PesqueraComuna (PPC) defensa una explotació sostenible delmedi marí .
 16. 16. EL SECTOR PRIMARI CATALÀ A la façana marítima, plana litoral i cursos baixos delriu,s’hi dóna una agricultura intensiva d’elevadaproductivitat : flors, arròs,fruiters ( pera, poma,préssec...) A les terres litorals i prelitorals i a l’interior s’hi conreencereals, olivera, vinya, amb un alt grau d’especialització:ordi a la Segarra, olivera a les Garrigues, vinya alPenedès, Priorat i Camp de Tarragona, avellaner igarrofer al Camp de Tarragona. A Catalunya hi predominen les propietats petites il’explotació familiar, amb un alt nivell decapitalització i amb una estructura productivamoderna. Destaca la importància del sector porquí seguit del boví. Ports pesquers importants són : Sant Carles de la Ràpita,Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Roses... I les captures mésimportants: sardines, seitó, varat, lluç..... Es considera que l’aqüicultura pot tenir futur.  

×