Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Violencia intrafamiliar
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015

Download to read offline

Document de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per al 2015. Aquest text va ser presentat en audiència pública el dia 16 d'octubre de 2014 a la Sala d'Actes del Mirador. Podeu fer aportacions al www.castellarvalles.cat/participar

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015

 1. 1. Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015 Ajuntament de Castellar del Vallès Audiència Pública 16/10/2014
 2. 2. UNS PRESSUPOSTOS AUSTERS COMPATIBLES AMB LES POLÍTIQUES SOCIALS • Congelació de la pressió fiscal • Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat • Fomentar l’ocupació • Inversió en infraestructures • Reducció de l’endeutament Audiència Pública 16/10/2014 Objectius
 3. 3. Import global (ordinari+inversions) 23.152.603 euros -1,52% respecte 2014 Audiència Pública 16/10/2014 25,265,728 23,908,953 23,509,814 23,152,603 2012 2013 2014 2015
 4. 4. Comparatiu d’ingressos per capítols CAP CONCEPTE 2014 2015 variació 1 IMPOSTOS DIRECTES 12.700.900,00 12.702.500,00 0,01% Audiència Pública 16/10/2014 2 IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES) 100.000,00 100.000,00 0,00% 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.182.914,18 3.229.502,52 1,46% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.504.500,00 6.285.300,00 -3,37% 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 541.200,00 540.300,00 -0,17% 7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 480.300,00 295.000,00 -38,58% TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52%
 5. 5. Comparatiu de despeses per capítols CAP CONCEPTE 2014 2015 variació 1 DESPESES DE PERSONAL 7.958.873,74 7.892.560,18 -0.83% 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 9.042.560,00 9.096.180,00 0,59% 3 INTERESSOS 878.750,00 705.800,00 -19,68% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 770.600,00 757.340,00 -1,72% 6 INVERSIONS 1.206.780,00 958.680,00 -20,56% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 135.000,00 135.000,00 0,00% 9 PASSIUS FINANCERS 3.517.250,44 3.607.042,34 2,55% TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52% Audiència Pública 16/10/2014
 6. 6. Comparatiu de despeses corrents per àrees Audiència Pública 16/10/2014 Planificació urbanística i Territori -0,08% Serveis Centrals -3,86% Presidència +0,11% Serveis a les Persones +2,34% Promoció Econòmica i Innovació +9,79% 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Variació Pressupost 2014-2015 (%)
 7. 7. Congelació de la pressió fiscal • No s’incrementa cap impost • No s’incrementen les taxes ni els preus públics, llevat de la taxa per subministrament d’aigua • La taxa per subministrament d’aigua s’incrementa un 0,56%, per ajustar-la al cost del servei • Es manté el catàleg d’ajuts per tal d’aplicar una política fiscal progressiva que ajudi a lluitar contra la crisi Audiència Pública 16/10/2014
 8. 8. Congelació de la pressió fiscal Bonificacions fiscals 1. Persones amb rendes baixes i menys poder adquisitiu 2. Persones amb comportaments ambientalment responsables 3. Polítiques d’habitatge Audiència Pressupost Pública Municipal 16/10/2013 2014
 9. 9. Ajuts a les persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu 1. Bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses 2. Subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals 3. Reducció universal de la taxa de residus 4. Subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica Audiència Pública 16/10/2014 Catàleg d’ajuts fiscals
 10. 10. Ajuts a les persones ambientalment responsables 1. Reducció de la taxa de residus per l’ús de la deixalleria 2. Reducció de la taxa de residus per l’ús de compostadors de matèria orgànica 3. Bonificació de l'Impost sobre vehicles a automòbils híbrids i elèctrics i als considerats energèticament eficients 4. Bonificació de l'impost d'obres per la implantació d'energia solar tèrmica i plaques fotovoltaiques en edificis existents 5. Bonificació de l’impost d’obres per l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis existents Audiència Pública 16/10/2014 Catàleg d’ajuts fiscals
 11. 11. Política d’habitatge • Es manté la subvenció del 50% de l’IBI als habitatges que s’incorporin a la borsa de lloguer de l’OLH. • Exempció del pagament de la taxa d’expedició del certificat de legalitat i antiguitat en processos de dació en pagament (tràmit previ per obtenir la cèdula d’habitabilitat) • Exempció de l’impost de plusvàlues en casos de dació en pagament. Audiència Pública 16/10/2014 Catàleg d’ajuts fiscals
 12. 12. Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat Audiència Pública 16/10/2014 Joventut +0,05% Nova ciutadania, cooperació i voluntariat +0,21% Educació +0,92% Serveis Socials +1,6% Igualtat 5% Gent Gran +6,55% Salut +17,2% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Variació Pressupost Àrea de Serveis a les Persones 2014-2015 (%) • Tot i que el pressupost corrent es redueix un 1,07%, la despesa de la Regidoria de Serveis Socials s’incrementa un 1,6% • També incrementen els pressupostos d’Igualtat (5%), Gent Gran (6,55%) i Salut (17,20%)
 13. 13. Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat • Es mantenen i en alguns casos s’incrementen, els programes d’ajuts a les situacions de vulnerabilitat econòmica i social. A destacar: o Programa de suport a persones afectades per desnonaments hipotecaris o Programa d’ajuts per a famílies monoparentals o Programa d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica (es triplica la quantia de l’ajut individual de l’IBI: de 50 a 150 euros) Audiència Pública 16/10/2014
 14. 14. • El pressupost de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació incrementa un 9,79% • Pròrroga per quart any consecutiu de l’exempció en el pagament de la taxa per llicències d’activitats (import valorat en 40.000 €). • Bonificació fiscal del 75% en l’impost de plusvàlues en els casos de transmissions per defuncions en immobles on es localitza un negoci familiar. • Es manté la bonificació de la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria per part d'empreses i l'ús de bosses biodegradables i/o reutilitzables Audiència Pública 16/10/2014 Fomentar l’ocupació
 15. 15. Subvencions a les empreses per a la creació d’ocupació • A partir de l’1 de gener de 2015: nova línia de subvencions adreçades a empreses i autònoms de la vila que contractin a castellarencs i castellarenques • Aportació per cada persona contractada: import equivalent entre una mensualitat i una mensualitat i mitja del Salari Mínim Interprofessional (SMI). • Import de les subvencions: Contractacions 4 mesos: 645,30 € Contractacions 5 mesos: 806,62 € Contractacions 6 mesos o més: 967,95 € Audiència Pública 16/10/2014 Fomentar l’ocupació
 16. 16. Subvencions a les empreses per a la creació d’ocupació Requisits per acollir-se a la mesura: • Centre de treball dins el terme municipal. • Persones contractades en situació de desocupació i inscrites a l’OTG i a la borsa de treball del DPEIO • Persones empadronades a la vila amb una antiguitat mínima de sis mesos • Tipologia dels contractes: durada igual o superior a quatre mesos i d’entre mitja jornada i jornada completa. • Contractes per incrementar la plantilla de l’empresa • Subvenció d’un màxim de cinc contractes per empresa o autònom a l’any. Audiència Pública 16/10/2014 Fomentar l’ocupació
 17. 17. Subvencions a les empreses per a la creació d’ocupació • Dotació del pressupost municipal 2015: 40.000 euros • Es una subvenció universal: no hi ha limitació en el nombre de subvencions • Si es sobrepassa la consignació pressupostària, el pagament es realitzarà dins l’exercici 2016 Objectius de la mesura: • Fomentar que les empreses de la vila contractin persones empadronades a Castellar • Promoure una contractació d’una temporalitat major de tres mesos Audiència Pública 16/10/2014 Fomentar l’ocupació
 18. 18. Inversions en infraestructures • 2015: el municipi tampoc s’endeutarà aquest any per finançar inversions. • Esforç important: es destinaran 800.000 euros de recursos propis per a inversions • El 73% de les inversions es financen amb recursos propis • Les inversions per al 2015 signifiquen el 5% del total de despesa no financera Audiència Pública 16/10/2014
 19. 19. Inversions en infraestructures • Espai Públic: 122.000 € Continuïtat de les obres de millora urbana iniciades el 2014. • Tecnologies de la informació i la comunicació: 40.000 €. • Millora dels equipaments esportius: 25.000 € Audiència Pública 16/10/2014
 20. 20. Reducció de l’endeutament Audiència Pública 16/10/2014 25.8 22,7 19,1 15,5 27 25 23 21 19 17 15 2012 2013 2014 2015 Evolució 2008-2014 i previsió 2015 (xifres en milions d'euros) • Durant el 2015, es reduirà l’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament en 3,6 milions d’euros i es situarà en el 66% dels ingressos corrents (el límit legal és del 110%) • Entre el 2013 i el 2015 l’endeutament a llarg termini s’haurà reduït en 10,3 milions: un 40% de reducció del deute
 21. 21. Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015 Ajuntament de Castellar del Vallès Audiència Pública 16/10/2014

Document de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per al 2015. Aquest text va ser presentat en audiència pública el dia 16 d'octubre de 2014 a la Sala d'Actes del Mirador. Podeu fer aportacions al www.castellarvalles.cat/participar

Views

Total views

588

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

216

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×