Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ไข่เค็ม

317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ไข่เค็ม

 1. 1. ไข่ เค็ ม
 2. 2.  วัตถุประสงค์ ของการทาไข่ เค็ม " ไข่เค็ม " เป็ นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็ นที่นิยมในการบริ โภคของคน ไทย ในทุกๆภาค การผลิตไข่เค็มนั้นมีข้ นตอนที่ไม่ยงยากซับซ้อนในการทา จึงเหมาะที่จะส่ งเสริ มการทาไข่เค็มให้ ั ุ่ เป็ นที่แพร่ หลายสาหรับบุคคลและชุมชนต่างๆ ที่มีความสนใจในวิชาการทาไข่เค็มนี้ การผลิตไข่เค็มถือเป็ น เทคโนโลยีชาวบ้านวิธีหนึ่งที่ทากันมานานจนถึงทุกวันนี้ โดยเริ่ มแรกจุดประสงค์ในการทาไข่เค็มนั้น เพื่อเป็ นการ ยืดอายุการเก็บของไข่เป็ ดซึ่งเหลือจากการบริ โภคสด ต่อมาความนิยมในการบริ โภคไข่เค็มมีมากขึ้น จนพัฒนาจาก การผลิตไข่เค็มเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนมาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ซึ่งการจาหน่ายอาจจะเป็ นในรู ปของ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มเพื่อการรับประทานโดยตรงหรื อนาไปทาไปเป็ นไส้ขนม เช่น ขนมเปี๊ ยะ ขนมไหว้พระจันทร์ ขนม บ๊ะจ่าง ตลอดจนใช้เป็ นส่ วนประกอบในอาหารต่างๆ ปัญหาของการผลิตไข่เค็มเพื่อการค้าในปัจจุบนคือ ไข่เค็มที่ ั ได้มีคุณภาพไม่ค่อยสม่าเสมอ เนื่องจากขาดการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของไข่เค็ม โดยทัวไปไข่เค็มที่มีใน ่ ตลาด เป็ นไข่เค็มที่ดองในสารละลายเกลือและไข่เค็มที่พอกด้วยดิน
 3. 3.  วัสดุ-อุปกรณ์ ๑. ไห หรื อ โถแก้ว ภาชนะสาหรับดอง ๒. เกลือเม็ด ๑ ถ้วยตวง ต่อไข่ ๑๐ ฟอง ๓. น้ า ๔ ถ้วยตวง หรื อ ๑ ลิตร ต่อไข่ ๑๐ ฟอง ๔. ไข่เป็ ดสด ๑๐ ฟอง(หากเพิมไข่ ให้เพิม น้ า และเกลือตามสัดส่ วน) ่ ่ ๕. หม้อต้ม ๖. เตาไฟ ๗. ถุงพลาสติก ๘. ยางรัด ๙. ผ้าขาวบาง
 4. 4.  วิธีทา ๑. เลือกไข่เป็ ดสดเปลือกเขียว(ไข่จะแดงกว่าไข่เปลือกขาว) ดูที่เปลือก ไม่บุบหรื อแตกร้าว ๒. ล้างไข่เป็ ดให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง วางเรี ยงในภาชนะบรรจุ
 5. 5. ๓. ตวงน้ าและเกลือตามอัตราส่ วน ต้มให้เกลือละลายทาการกรองทิ้ง ไว้ให้เย็น
 6. 6. ๔. เทน้ าเกลือลงในภาชนะบรรจุ
 7. 7. ่ ๕. นาถุงพลาสติกใส่ น้ าเกลือมัดปากถุงให้แน่นนามาวางกดทับไข่ (ไข่ ต้องจมอยูใน น้ าเกลือตลอดเวลา)
 8. 8. ๖. นาผ้าพลาสติกหรื อจาน ปิ ดปากไห/โถ ให้แน่นมิดชิด เก็บไว้ ประมาณ ๒๑ วัน
 9. 9. ๗. เมื่อดองครบ ๑๔ วัน นามาทอดไข่ดาวได้ ๘. และเมื่อครบ ๒๑ วันนาไข่ออกมาล้างให้สะอาดนาไปต้มใช้ไฟปาน กลาง นานประมาณ ๒๐ นาที (ในขั้นตอนนี้ให้ใส่ สารส้มเล็กน้อย เพื่อให้สารส้มกัดสี ผวของเปลือกไข่ ให้ขาวนวลดู สะอาดสวยงาม น่าซื้อ ิ น่ารับประทาน) ไข่เค็มสู ตรนี้ เมื่อต้มเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้นาน อย่าง น้อย ๓๐ วัน ที่มา : เอกสาร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 10. 10. จัดทาโดย นาย เกียรติศักดิ์ สั งวัตถุ เลขที่ 32 ชั้น 605 นาย กิติพฒน์ ประเสริฐฏุลศิริ เลขที่ 40 ชั้น 605 ั ภาคเรียนที่2ปี การศึกษา2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 11. 11. แหล่ งอ้ างอิ ง http://radio.prd.go.th/songkhla/ewt_news.php?nid=3719 และโดย ครู ไพฑูรย์ ศิริรักษ์ วิทยาลัยภูมปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ิ

×