Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สังคม

238 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สังคม

 1. 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รหัสวิชา 02 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอบวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. ชื่อ-นามสกุล................................................................. เลขที่นั่งสอบ...................................... สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................ คำอธิบาย 1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ ( 22 หน้า ) 100 คะแนน 2. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ 3. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบและรหัสวิชาที่สอบ ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งระบายเลขที่นั่งสอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำ เบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน 4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก หรือ ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือ เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาด หมดรอยดำเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ห้ามเผยแพร่ อ้างอิงหรือเฉลยก่อนได้รับอนุญาต สถาบันฯจะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมดหลังจากประกาศผลสอบแล้ว3 เดือน 2 1 3 4 1 2 3 4
 2. 2. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 2 1. องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม หรือ พหุเทวนิยม 1. ศาสดา 2. พิธีกรรม 3. ความเชื่อ 4. รูปเคารพ 2. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายและคริสต์คือข้อใด 1. ไคโร 2. เมกกะ 3. แบกแดด 4. ปาเลสไตน์ 3. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู 1. เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า 2. เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์ 3. เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษยชาติ 4. เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า 4. ศาสนาใด มีความเชื่อเรื่อง วันพิพากษา 1. พราหมณ์ - ฮินดู 2. อิสลาม - คริสต์ 3. ฮินดู - อิสลาม 4. คริสต์ - พราหมณ์ 5. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนา คือ ข้อใด 1. หลักพระธรรมวินัย 2. หลักธรรมาธิปไตย 3. หลักไตรลักษณ์ 4. หลักปฏิจจสมุปบาท
 3. 3. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 3 6. หากท่านจะไปฟังเทศน์มหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด 1. พุทธประวัติ 2. มโหสถชาดก 3. เวสสันดรชาดก 4. มหาชนกชาดก 7. ผู้ที่ต่อสู้กับระบบวรรณะในอินเดียจนกลายเป็นชาวพุทธตัวอย่างคือใคร 1. คานธี 2. เอ็มเบดการ์ 3. พระนาคเสน 4. พระยามิลินท์ 8. วิญญาณในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด 1. ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ 2. ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ 3. ส่วนที่ไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว 4. การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ 9. คุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรรค 8 ได้แก่ข้อใด 1. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 2. สัมมาวาจา สัมมาวายามะ 3. สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 4. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
 4. 4. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 4 10. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้วนๆ โดยไม่มีองค์ประกอบเรื่องบุคคล สถานที่และเวลา อยู่ในคัมภีร์ใด 1. พระสูตร 2. พระวินัย 3. พระมาลัย 4. พระอภิธรรม 11. กรานกฐิน หมายถึงอะไร 1. การเตรียมงานทอดกฐินทั้งหมด 2. การเลือกพระภิกษุให้ครองผ้ากฐิน 3. การขึงโครงไม้และทอผ้าสำหรับเย็บจีวรถวายพระภิกษุ 4. การที่สงฆ์ตัดเย็บจีวรแล้วมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวรดังกล่าว 12. สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุด 1. ศรัทธา เหตุผล 2. เหตุผล ปัญญา 3. ศรัทธา ความเชื่อ 4. ความเชื่อ ปัญญา 13. การที่นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใด 1. หลักเหตุผล 2. หลักเสียงข้างมาก 3. หลักสิทธิเสรีภาพ 4. หลักความเสมอภาค
 5. 5. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 5 14. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด 1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน 1. รัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายแพ่ง 3. กฏหมายอาญา 4. กฏหมายปกครอง 16. นายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดำ ทำให้นายดำต้องเอาเงินทองมามอบให้ นายแดงกระทำความผิดตามข้อใด 1. ชิงทรัพย์ 2. ปล้นทรัพย์ 3. รีดเอาทรัพย์ 4. กรรโชกทรัพย์ 17. บุคคลใดคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถ 1. ผู้พิทักษ์ 2. ผู้อภิบาล 3. ผู้อนุบาล 4. ผู้ปกครอง
 6. 6. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 6 18. ครอบครัวใดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออื่น 1. ตุ๋มอยู่กับแม่และป้า 2. ติ๋มอยู่กับพ่อและแม่ 3. ต๋อมอยู่กับแม่และพี่ชาย 4. แต๋มอยู่กับพ่อ แม่ และน้องสาว 19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 1. เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 3. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 4. เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 20. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมดั้งเดิมของไทย 1. ความกตัญญู 2. ความเสมอภาค 3. ความเป็นอิสระ 4. ความเมตตากรุณา 21. เพลงพื้นบ้านในข้อใดเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่แตกต่างจากข้ออื่น 1. ลำตัด 2. หมอลำ 3. เพลงฉ่อย 4. เพลงอีแซว 22. ประเทศใดมีรูปแบบของรัฐแตกต่างจากประเทศมาเลเซีย 1. อินเดีย 2. แคนาดา 3. อินโดนีเซีย 4. สวิตเซอร์แลนด์
 7. 7. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 7 23. การปกครองตามหลักการใดทำให้รัฐบาลมีอำนาจจำกัด 1. หลักรัฐนิยม 2. หลักเทวสิทธิ์ 3. หลักนิติธรรม 4. หลักบูรณภาพ 24. องค์การใดเป็นผู้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1. องค์การยูนิเซฟ 2. องค์การยูเนสโก 3. สมัชชาแห่งสหประชาชาติ 4. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 25. วิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศ ที่ใช้ระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี 1. สมาชิกวุฒิสภา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าฝ่ายตุลาการ 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26. ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 1. เทศบาล 2. สุขาภิบาล 3. เทศาภิบาล 4. ประชาภิบาล 27. หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร 1. สังคม 2. สามัคคี 3. เอกภาพ 4. การศึกษา
 8. 8. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 8 28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เท่าใดของไทย 1. ฉบับที่ 15 2. ฉบับที่ 16 3. ฉบับที่ 17 4. ฉบับที่ 18 29. ในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใครคือ ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเป็นลำดับสุดท้าย ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 1. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 4. ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 30. การตัดสินใจในข้อใดไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. จะปลูกข้าวหรือจะปลูกถั่ว 2. จะปักผ้าด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักร 3. จะขุดสระน้ำตอนหน้าแล้งหรือหน้าฝน 4. จะสร้างบ้านจัดสรรแบบมาตรฐานราคาต่ำหรือแบบหรูราคาสูง 31. ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องเปรียบเทียบ ปัจจัยในข้อใด 1. ราคาของทรัพยากรที่ใช้กับราคาตลาดของผลผลิต 2. ทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการใช้ 3. ต้นทุนที่ประหยัดได้กับกำไรที่เพิ่มขึ้น 4. ผลได้ที่คาดว่าจะได้รับกับต้นทุนค่าเสียโอกาส
 9. 9. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 9 32. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบ ปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด 1. ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้า เทคโนโลยี 2. มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้า อุตสาหกรรมมากขึ้น 3. ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณ ในการพัฒนาการศึกษา 4. ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการ กำหนดราคามากขึ้น 33. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด 1. ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่น ๆ ได้ทันที 2. ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ 3. สร้อยทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท 4. สร้อยทองคำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว 34. ถ้าคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตรการใด เพื่อชะลอเงินเฟ้อ 1. ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 2. ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 3. ลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง 4. ลดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 10. 10. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 10 35. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาเงินมาใช้จ่ายในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณแบบขาดดุล 1. การนำเงินคงคลังออกมาใช้ 2. การกู้ยืมจากต่างประเทศ 3. การออกพันธบัตรขายประชาชน 4. การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 36. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด 1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การทำกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน 3. การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น 4. การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง 37. การเกษตรทฤฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาใดให้เกษตรกร 1. การสูญเสียที่ดินทำกิน 2. การพึ่งพาระบบน้ำตามธรรมชาติ 3. การขาดการรวมพลังกันในรูปกลุ่ม 4. การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจน้อยเกินไป 38. ผู้ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร์ 1. นายเก่งตัดแผ่นหนังอยู่ในโรงงานผลิตรองเท้าได้รับค่าตอบแทนวันละ 250 บาท 2. นายกล้าตกกุ้งปลามาทำอาหารทุกวัน ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อกุ้งปลาอย่างน้อย วันละ 30 บาท 3. นายโชคแบ่งห้องพักให้เพื่อนคนงานเช่าโดยคิดค่าเช่าเพียงวันละ 80 บาท 4. นายสุขใช้กล้วยน้ำว้าในสวนมาทำเป็นกล้วยทอดขายที่หน้าบ้าน ได้รายได้ วันละ 200 บาท
 11. 11. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 11 39. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม 1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 2. ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 3. ลดการทุจริตคอร์รัปชันในการบริหารจัดการ 4. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติ 40. ในการพิจารณากฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ปัจจัยใด เปลี่ยนแปลงได้ 1. ราคาของสินค้าชนิดนั้น 2. รายได้ของผู้ซื้อสินค้าชนิดนั้น 3. การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต 4. รสนิยมของผู้บริโภคสินค้าชนิดนั้น 41. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดราคาขั้นสูงของน้ำมันถั่วเหลืองในตลาด 1. เพราะไม่ต้องการให้มีการใช้ถั่วเหลืองผลิตน้ำมันมากเกินไป จนทำให้ถั่วเหลือง มีราคาสูงกว่าราคาที่สมดุล 2. เพราะไม่ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่าความ ต้องการของผู้บริโภค 3. เพราะต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากำไร โดยตั้งราคาขายสูง 4. เพราะต้องการให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
 12. 12. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 12 42. ประเทศไทยนำเข้าสินค้าใดมากที่สุดในจำนวนสินค้า 4 ชนิดนี้ 1. ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช 2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 4. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 43. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 1. สินค้าเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าออกมาก 2. ตลาดสินค้าออกขยายตัวในอัตราต่ำ 3. ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ 4. รัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีสินค้าเข้า 44. ข้อใดแสดงว่าดุลการชำระเงินเกินดุล 1. ดุลบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศมีค่าสุทธิเป็นบวก 2. ดุลบัญชีเดินสะพัดมีค่าต่ำกว่าดุลบัญชีทุน 3. ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายได้ผลสุทธิเป็นบวก 4. ดุลบัญชีเดินสะพัดลบดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้าย มีค่าสูงกว่าดุลบัญชีทุนสำรอง ระหว่างประเทศ 45. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายประเทศเข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 1. ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราสูง 2. ประเทศที่เคยเป็นประเทศสังคมนิยมหันมาทำการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น 3. การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น 4. องค์การการค้าโลกมีนโยบายให้การสนับสนุน
 13. 13. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 13 46. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด และเปลี่ยนมาจากระบบใด ตามลำดับ 1. ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น 2. ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่ผูกค่ากับกลุ่มเงินสกุลอื่น 3. ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัด 4. ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัด 47. กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์ 1. การประดิษฐ์คันไถ 2. การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก 3. การใช้เครื่องจักรในระบบการผลิต 4. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ 48. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูล ถูกต้องที่สุด 1. ฉบับบริติชมิวเซียม 2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ 4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 49. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1. การค้นหาข้อมูล และ รวบรวมหลักฐาน 2. การตั้งคำถาม และ กำหนดประเด็นของการศึกษา 3. การอธิบายที่มีเหตุผล และ มีคำตอบที่ชัดเจน 4. การแสวงหาความหมาย และ ความสัมพันธ์ของข้อมูล
 14. 14. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 14 50. สถาปัตยกรรมกรีกที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเป็นสถาปัตยกรรมประเภทใด 1. วิหารหินอ่อน 2. โรงมหรสพขนาดใหญ่ 3. โบสถ์รูปแปดเหลี่ยม 4. พระราชวังที่มีขนาดใหญ่ 51. วรรณกรรมอินเดียที่ชาวยุโรปรู้จักในยุคแรกเขียนเป็นภาษาใด 1. อาหรับ 2. อังกฤษ 3. เปอร์เซีย 4. สันสกฤต 52. ดินแดนส่วนใดของโลกตะวันออกที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 8 - 13 1. จีน 2. อินเดีย 3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 53. ภายหลักการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิง จีนได้เปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบใด 1. ระบอบสังคมนิยม 2. ระบอบเผด็จการทางทหาร 3. ระบอบคอมมิวนิสต์ 4. ระบอบประชาธิปไตย
 15. 15. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 15 54. โครงสร้างการแบ่งอำนาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ได้รับอิทธิพล จากแนวคิดของนักปรัชญาคนใด 1. รุสโซ 2. วอลแตร์ 3. จอห์น ล็อก 4. มองเตสกิเออ 55. ประเทศคู่ใดมีความขัดแย้งกันเนื่องจากประเด็นทางศาสนา 1. เกาหลี กับ ญี่ปุ่น 2. สเปน กับ โปรตุเกส 3. ฝรั่งเศส กับ เยอรมนี 4. อินเดีย กับ ปากีสถาน 56. สงครามโลกครั้งที่ 2 แตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างชัดเจนในประเด็นใด 1. การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกา 2. การที่สหภาพโซเวียตไม่ได้เข้าร่วมสงคราม 3. การขยายพื้นที่ของสมรภูมิและความร้ายแรงของอาวุธ 4. การยุติความขัดแย้งและจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ 57. ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของสงครามเย็น 1. การแบ่งกลุ่มประเทศพันธมิตร และกลุ่มประเทศอักษะ 2. การต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 3. การต่อสู้และแข่งขันในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ สหภาพโซเวียต 4. การแบ่งกลุ่มประเทศผู้ฝักใฝ่สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศผู้ฝักใฝ่ สหภาพโซเวียต
 16. 16. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 16 58. “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างฝรั่งให้ระวัง ให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...” คำกล่าวนี้แสดงวิสัยทัศน์ของพระองค์ใด 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 59. พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก 1. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ 2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน 3. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ 4. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 60. ข้อใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตร์ไทย ในปัจจุบันไม่ยอมรับ 1. อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย 2. อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต 3. อยู่บริเวณตอนใต้ของจีน 4. อยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน
 17. 17. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 17 61. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ใครเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครอง โดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 1. พระมหากษัตริย์ 2. เจ้านายและขุนนาง 3. นายทหารสัญญาบัตร 4. ชนชั้นกลางและปัญญาชน 62. ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา 1. เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า 2. เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง 3. เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ 4. เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง 63. ธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นโบราณวัตถุในยุคใด 1. ฟูนัน 2. ละโว้ 3. ศรีวิชัย 4. ทวารวดี 64. “ที่ราบสูงซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบและมีขอบชัน” หมายถึงที่ราบสูงใด 1. ที่ราบสูงธิเบตในประเทศจีน 2. ที่ราบสูงเดกกันในประเทศอินเดีย 3. ที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตุรกี 4. ที่ราบสูงปาตาโกเนียในประเทศอาร์เจนตินา
 18. 18. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 18 65. ข้อใดเรียงลำดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดได้ถูกต้อง 1. ป่ามรสุม ไม้พุ่ม ป่าสน ทุนดรา 2. ไม้พุ่ม ป่ามรสุม ทุนดรา ป่าสน 3. ป่าสน ทุนดรา ไม้พุ่ม ป่ามรสุม 4. ทุนดรา ป่าสน ป่ามรสุม ไม้พุ่ม 66. ภูกระดึงในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใด 1. แอนดีสในประเทศชิลี 2. ร็อกกีในสหรัฐอเมริกา 3. แบล็กฟอเรสต์ในประเทศเยอรมนี 4. เกรตดิไวดิงในประเทศออสเตรเลีย 67. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง 1. psychrometer ความชื้นสัมพัทธ์และจุดน้ำค้างในอากาศ 2. stereoscope ภาพสามมิติ 3. anemometer ความเร็วลม 4. hygrometer ความกดอากาศ
 19. 19. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 19 68. ถ้าเส้นชั้นความสูงในแผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะดังรูป แสดงว่าภูมิประเทศจริง มีลักษณะอย่างไร 1. หน้าผา 2. ที่ราบ 3. ที่ลาด 4. ที่ราบสูง 69. เครื่องมือในข้อใดสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2520 กับ พ.ศ. 2550 ได้ดีที่สุด 1. แผนที่ภูมิประเทศ 2. แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ 3. ภาพถ่ายทางอากาศ 4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 70. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม 1. การลดลงของระดับน้ำทะเล 2. ความแออัดของประชากร 3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 20. 20. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 20 71. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ำใต้ดิน 1. แผ่นดินทรุด 2. ขาดแคลนน้ำบาดาล 3. น้ำเค็มจากทะเลจะไหลซึมเข้ามาแทนที่ 4. ดินเปลี่ยนสภาพเป็นเลน 72. สถาบันทรัพยากรโลกระบุว่าประเทศใด ปล่อยก๊าซพิษในอากาศมากที่สุดในโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 1. จีน 2. อินเดีย 3. รัสเซีย 4. สหรัฐอเมริกา 73. เหตุการณ์ดินถล่มที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน และที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปสู่มาตรการอนุรักษ์ในข้อใด 1. การประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2. การประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ. 2532 3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 4. การเริ่มโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2537
 21. 21. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 21 74. Polluter Pay Principle เป็นหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้เพื่ออะไร 1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 2. การป้องกันสาธารณภัย 3. การกำหนดอัตราค่าน้ำ 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 75. ผู้ใดมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 1. ดำเดินสูบบุหรี่หน้าโรงภาพยนตร์ 2. แดงยืนสูบบุหรี่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ 3. ขาวนั่งสูบบุหรี่นอกกำแพงวัด 4. เขียวแอบไปสูบบุหรี่หลังหอศิลป์ 76. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เกี่ยวข้องกับอะไร 1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก 2. การรณรงค์ปลูกป่าอย่างกว้างขวาง 3. การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 77. การเลือกตัดต้นไม้ เฉพาะขนาดที่เหมาะสมทั้งในป่าธรรมชาติและในป่าสัมปทาน ตรงกับคำกล่าวใด 1. กินน้ำเผื่อแล้ง 2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว 4. เลือกนักมักได้แร่
 22. 22. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 - 10.30 น. หน้า 22 78. การจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครทำได้อย่างไร 1. กระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถือครองได้มีส่วนรับผิดชอบในการใช้ที่ดิน 2. วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินในโครงการต่าง ๆ 3. กำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับคุณภาพของดิน 4. วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ 79. การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตรงกับหลักการใด 1. reuse 2. refill 3. reduce 4. recycle 80. The Vienna Convention เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 1. การป้องกันชั้นโอโซน 2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

×