La població act 3 document de word

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La població act 3 document de word

  1. 1. La població 2. Quina relaciótenenelsavençossanitaris (vacunes, medicines...) amblaugment dela població?Que Europa va registrar un gran augment de la població per el descobriment de vacunes imedicines noves. 3. La població mundial creix o disminueix? Calcula la diferència entre el nombreactual dhabitants de la Terra i el que es preveu que hi haurà a le acaballes del segle XXI.La poblaciócreix, perquè al final del segle XXI hi haurà 6,000 millons de persones mes. 4.Amb les dades de la graella, calcula la densitat de població que té cada país.Ordena en el teuquadernaquestspaïsos en funció de la densitat de poblavió que tenen, demenys a mes. DensitatLibia-358641122Xina-1394830059Austràlia-2746678301Països Baixos-4023782346 7. En quinscontinentsestansituatselspaïsosamb una taxa de mortalitat inferior al9%o? I elspaïsosamb una mortalitat superior al 12%o?Elspaïsosamb una taxa de mortalitat inferior al 9%o estàn en America i Oceania ielspaïsosamb una taxa de mortalitat superior als 12%o estàn en Africa i Asia. 8. Calcula la taxa de mortalitat ™ dÀfrica si la població total és de 968 042 075 i elnombre de defuncions en un anyés d11 997 553. Compara el resultatamb la llegenda delmapa de mortalitat al món i indica si és elevada o reduïda.TM és igual 11997553/968042075x1000=12393627 9. Calcula la taxa de mortalitat infantil (TMi) dEuropa si el nombre de defuncions dexiquetsmenorsdunanyés de 55 208, i el de naiximents, de 7 424 397.Tmi =55208/424397x1000=7436024 11. Calcula la taxa de creiximent natural (TCN) de Mali, tenint en compte que lataxa de natalitatés de 46,8%o i la taxa de mortalitatés del 15,3%o.TCN =46,8-15,3=3,15% 12. Repeteixlactivitat anterior amb les dadesdAlemanya, que té una natalitat del8,2%o i una mortalitat del 10,8%o.TCN=8,2-10,8=-0,26% 13. Observa el gràfic i explica comés el creicement natural al començament i al finaldel model de transiciódemogràfica.En la fase inicial el creiximentéspositiu (baix) desprésnegatiu i despréspositiu en la fasede transició en moltalt en la evolucionada també en la fase de regressióésbaix (negatiu) 14. Indica si aquestes frases, relatives al model de transiciódemogràfica,sónverdaderes o falses, i corregeixaquestesúltimes en el teuquadern:
  2. 2. - Al final de la fase de transició, el creixement natural disminueix.V- En la fase evolucionada, la taxa de natalita tés molt alta i el creixement natural, reduït.F, en la fase evolucionada la taxa de natalita tés moltreduïda i el creiximent natural alt.- En la fase de regressió, el creixement natural ésmoltelevat.F, en la fase de regressió el creiximent naturales moltreduït.- Totselspaïsos del món han experimentat el model de transició demográfica.F 15. Quinesconseqüènciescreus que té per a una societat el descens de lapoblación?El descens de la población per una societat té com a coseqüències que no hi ha poblaciónjove que puga treballar ni estudiar per el futur, i la población tendeix a envellir. 16. Elabora en el teuquadern un quadrecomparatiudelsmovimentshabituals imigratoris.-Movimenthabituals: -No impliquen un canvi de faena -No impliquen un canvi de residencia -Son constants o esporàdics -Poden fer-se en llocspròxims o distants --Movimentsmigratoris: -Impliquen un canvi de faena -Impliquen un canvi de residencia -No solen ser constants -Solen fer-se en llocsdistants 18. Que és saldo migratori?La diferencia entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un llocdeterminat i en unperíodo de tempsconcret. 20. Observa elsgràfics i explica en el quadernquinescaracterístiques presental’estructura de la población per edat a Àustria i a la República del Congo.-Àustria:Presenta una población envellidaamb un 17.7% que supera a la poblaciónjoveamb un 14.8%, la població adulta predomina amb un 67.5%. Podemdir que Àustria esun païsdesenvolupatperquèmostra una esperança de vida alta.-República del Congo: Presenta una población anciana escassaamb un 2.9% que nosupera a la población joveamb un 46.1% la población adulta predomina amb un 51% ésun païsamb una poblaciójove, podemdir també que és un païssubdesenvolupat. 24. Observa el mapa i respon a les qüestionssegüents:a) Quinessón les provínciesd’Espanya que presenten una densitat de población meselevada?La provincia d’Alacant, Madrid Barcelona i Vizvaya.b)On es localitzen les provinciesamb una densitat de poblacio per davall de 85hab/km(quadrats)? En quinesàreesgeografiques la densitat de poblacióésmésbaixa de 25
  3. 3. hab/km(quadrats)?Lugo, Orense, Leon, Burgos, Lleida, Salamanca, Toledo,Badajoz, Ciudad Real, Jaen,Albacete, Valladolid, La Rioja, Zaragoza, Cordoba, Granada, Almeria.Zamora, Palencia, Segovia, Soria, Huesca, Avila, Caceres, Guadalajara, Cuenca, Teruel. 25.Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya a partir del1980?L´augment de l´edat en que es contraumatrimoni.La incorporaciócreixent de la dona al món laboral.S´haincrementat el nombre de llarsunipersonals. 29.Esbrina si entre la teua familia o coneguts en un altrepais o ciutatdurant un pe-riode de tempsprolongat. Informa-te´n i resumeix en el teuquadernelsapartatssegüents: 32. Amb les dades de la taula, calcula en el teuquadern la densitat de la poblaciode cada provincia.Povincia. Habitants. Extensio (km2)Alacant. 1 891 477 5 817Castelló. 594 915 6 632València 2 543 290 10 806Alacant: 325.16Castelló: 89.70València: 235.35 33. Qinstrets presenta el creiximent natural a la nostracomunitat?En la década de 1980 el creiximent natural va començar a descendirnotablement, a partirde l’any 2000 es va produir un inrement de la natalitat i en l’actualitat, el creiximent naturalésbaix (0.33%). Les taxes de natalitat i mortalitattenenvalorssemblants. 34.Observa la taula delsestrangers a la Comunitat Valenciana. De quins tres païsosarriben mes persones a la nostracomunitat? En quinscontinentsestansituatsaquestpaisos?De Romania, de RegneUnit i de Marroc. Romania es troba en el continentEuropeu, elRegneUnit es troba en el continentAmerica i Marroc es troba en el continentanomenatAfri-ca. 1.Defineixels termes següents:Creiximent natural: Es la diferencia que hi ha entre el nombre de naiximents i el de defun-cionsd´unapoblacio en un momentdonat.Saldo migratori:La diferencia entre el nombre d´immigrants i el d´emigrantsen un llocde-terminat i en un periode de tempsconcret.Moviment pendular:Desplaçament de la poblacio. Es produeixquans´estudia o es treballaen una localitatdiferent de la residencia.
  4. 4. 2. Copia aquestescolumnes en el teuquadern i uneix-les ambfletxes:Desertstropicals i continentals--------------------- Zona poblada escassament.Areesproximes a l´equador------------------------- Zona poblada denssamentHemisferinord------------------------------------------ Zona poblada denssamentZonespolars---------------------------------------------Zona poblada escassamentSud-estasiatic-------------------------------------------Zona poblada escassamentZonesd´altamuntanya--------------------------------Zona poblada escassamentNord-estdelsEstatsUnits-----------------------------Zona poblada densamentEuropa central-------------------------------------------Zona poblada densament 3. La informaciod´aquesta taula esta desordenada. Copia-la en el quadern.Indicador. Definició Nrn. De naiximentregistrats al llarg de l´any entre la poblaciod´aquellmateixlloc; el resul-TN tat es multiplica per mil. Nre. De definicions de xiquets mes me- nutsd´unanyd´estat entre elsnaiximentregis-TMi trats; el resultat es multiplica per mil. Nre. DE nascutsvius entre el nombre de dones en edatfertil; el resultat es multiplicaTFG per mil. Deficencia entre la taxa de natalitat i la mor- talitat.TCN 5.Lllig el textsegüent i contesta les preguntes que hi ha totseguit:a)Per que elsimmigrants han rejovenit la poblacioespanyola?Perquequantvenen al nostrepais porten elsseusfills, aleshorescomtenenmoltsfills han rejo-venit la poblacio.b) Quinsavantatgescreus que te una poblacioamb una proporció elevada de joves?Elsavantatges son que poden estudiar per a portar el pais en davant, que no hi ha tantes-pensions que pagar...
  5. 5. 6. Indica si les afirmacionsseguents son verdaderes o falses i corregeixaquestes ultimesen el teuquadern.La densitat de poblacio elevada es caracteristicad´areesgeografiquesmoltestenses. FLa densitat de poblacio elevada es caracteristicad´areesgeografiquesmoltpetites.El equilibri entre la poblacio i recursos pot causar pobresa. VEn elspaisosamb un percentatgeelevat de poblacio de gent gran, la mortalitattendeix adisminuir. FEn elspaisosamb un persentatge de poblacio de gent gran, la mortalitattendeix a augmen-tar.En la fase inicial del model de tranciciodemografica, la natalitat i la mortalitat son reduidesi el creiximent de la poblacio es escas. FAmbdues son elevadesEs calcula que al final d´aquestessegles, elshabitants de la terras´hauraduplicat.V 7. Observa les dadesd´aquesta taula i respon a les preguntes:a) Quinspaisostenen el nombre mes elevat de fills per dona? Quinstenen el nombre mesbaix?Primer Mali amb 6,70 fills per dona, despres Somalia amb 6,60 fills per donai per ultimBurkina Faso amb 6,34 fills per dona. Elspaisos en el nombre mes baix son Austriaamb1,38fills per dona, despresCanadaamb 1,57 fills per dona i per ultim Suecia a1,67 fillsper dona.b) En quins es mes elevada la taxa de mortalitat infantil?Quinspaisos presenten una taxames baixa?Elspaisosamb una taxa de mortalitat elevada son: Mali amb 118,1 de mortalitat, despresSomalia amb 111,0 de mortalitat i despres Burkina Faso amb 86,0 de mortalitat. Elspaiso-samb una taxa de mortalitat mes baixa son: Suecia amb un 2,8 de mortalitat, despres.Dinamarca amb un 4,4 de mortalitat i per ultim Austria amb un 4,5 de mortalitat. 8. En un pobled´Espanyaviu una familia elsmembres de la qual fan aquestesmovi-mentsespacials:a) El pare s´hatraslladat a França per treballar en la verema.b) El fill ha estatcontractatcom a cambrer en un establiment de la Cost del Sol.c) La mare treballaràtotselsdies al poble del veí.-Quintipus de moviment espacial ha fet cada un elsmembresd´aquesta familia?El pare ha fet un movimentmigratori exterior.El fill ha fet un movimentmigratori interior.La mare ha fet un moviment habitual pendular. 10. Observa el mapa que representa l´estructura de la poblacio per edat en elsdis-tintscontinents i repon a les preguntes:
  6. 6. a) Quincontinent te el percentatge mes elevat de poblacio de gent gran?El continentamb un percentatge mes gran de poblacio es gent gran es Europa amb un16,3.b) En quin es mes elevat la proporcio de poblaciojove?El continentamb un persentatge mes elevat de pobalciojove es Africaamb un40,9%.c) Quinesconseqüencies te per a un pais que la poblaciojove siga moltnombrosa?Moltesventatges per example es no tindre que pagar tantespensions i que la gentjovepotestudiar.d) Cominflueix el creiximent de la poblacio un persentatgeelevat de gent gran?Que es una poblacioenvellida, que no naixenmolt de xiquets i es te que mantenir a la gentgran perdentdiners... 11. Amb les dadessegüents de la población de Txad (Àfrica), fes en el teuquadernuna pirámide de població. Segueix les pautes de l’apartatTècniques de treball; després,analitza-la.La forma de la pirámide és de Pagoda, indica una mortalitat i una natalitataltes. És propiadelspaïsosjoves i en creiximent, ja que es tractad’unapoblació en expansió .És caracterís-tica delspaïsossubdesenvolupats.Té una base ampla i un persentatge de jovesmoltelevat, la cual cosa indica una natalitatelevada. La cúspide ésestreta, comcorrespon a una proporcióescassa de gent gran: aixòes deu a l’altamortalitat i la poca esperança de vida que equival a un païssubdesenvolu-pat.També s’observa un predomini de la població masculina fins al grupd’edat de vint a vint-i-cuatreanys. Ésdeu a que naixenmésxiquets que xiquetes i també perquèméselshomes.A partir delstrentaanyss’hiobsewrva un percentatgemoltelevat de dones per-quèl’esperança de vida femenina és mes llarga.Grups dedat Homes Dones0-4 -9,1 8,8 Grafica(5-9 -8,1 7,8(10-14 -6,7 6,6 80 o +15-19 -5,2 5,520-24 -4,2 4,9 70-7425-29 -3,1 3,8 60-6430-34 -2,3 335-39 -1,9 2,5 50-54 Homes40-44 -1,8 2,1 40-44 Dones45-49 -1,5 1,750-54 -1,2 1,5 30-3455-59 -0,9 1,2 20-2460-64 -0,7 0,965-69 -0,6 0,7 (10-1470-74 -0,4 0,575-79 -0,2 0,3 0-480 o + -0,1 0,2 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

×