Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O relevo de españa e de galicia unid. 1 - 2º bach

1,310 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O relevo de españa e de galicia unid. 1 - 2º bach

 1. 1. O Relevo de España e de Galicia
 2. 2. I.- Rasgos xerais do espazo xeográfico de España
 3. 3. - País europeo de tamaño medio - Territorios que abrangue: * territorio peninsular (97,5% do total) * arquipélago balear (Mar Mediterráneo) * arquipélago canario (Océano Atlántico) * territorios do norte de África (Ceuta/Melilla) * illas e illotes menores - Presenta unha gran diversidade natural o que dá lugar a unha gran pluralidade de paisaxes humanas
 4. 4. Territorio peninsular Illas Canarias Illas Baleares Ceuta Melilla
 5. 5. II.- O relevo peninsular
 6. 6. 1.- Características xerais
 7. 7. Tres trazos básicos: - forma maciza (grande anchura + costas rectilíneas) - elevada altitude media (presencia de cordilleiras + Meseta) - disposición periférica do relevo montañoso (en torno á Meseta)
 8. 8. 2.- Tipos de unidades morfoestruturais
 9. 9. 2.1.- Zócolos
 10. 10. - Chairas ou mesetas formadas no Paleozoico (era Primaria) - compostos de rochas silíceas moi ríxidas (non pregan, fracturan) - constitúen relevos predominantemente horizontais que ocupan extensas áreas na metade occidental da Península.
 11. 11. 2.2.- Macizos antigos
 12. 12. - Montañas formadas na era Terciaria polo pregamento alpino (rexuvenecemento) - materiais paleozoicos ríxidos. - formas redondeadas e cumios aplanados (superficies de erosion elevadas) - serras interiores da Meseta, Macizo Galaico, zona occidental da Cordilleira Cantábrica.
 13. 13. 2.3.- Cordilleiras de pregamento
 14. 14. - elevacións montañosas da oroxénese alpina (era Terciaria) - composición: materiais sedimentarios (predominantemente calcarios) - fortes pendente e formas escarpadas. - dous tipos : - cordilleiras intermedias. - cordilleiras alpinas.
 15. 15. 2.4.- Concas sedimentarias ou depresións
 16. 16. - zonas afundidas formadas na era Terciaria (oroxénese alpina) - recheas de sedimentos (arxilosos e calcarios) - relevos horizontais ou suavemente inclinados. - dous tipos: - concas (por afundimento dun bloque do zócalo = graben) - depresións prealpinas (Ebro/Guadalquivir)
 17. 17. Estratos sedimentarios plásticos: préganse Zócolo: materiais ríxidos (cómbanse ou fractúranse) As frechas indican o sentido das forzas oroxénicas
 18. 18. Unidades morfoestruturais da Península Ibérica
 19. 19. 3.- Evolución xeolóxica
 20. 20. O tempo xeolóxico: eras e oroxenias
 21. 21. As eras xeolóxicas
 22. 22. - Precámbrico: unha soa terra emerxida = Panxea, e un único océano = Panthalassa. - entre o Pérmico e o Trásico Panxea framéntase, xurdindo dúas placas = Gondwana, ao sur, e Laurasia, ao norte, situándose entre ambas o Mar de Tethys. - a placa de Laurasia dividiuse e deu lugar ás placas eurasiática e norteamericana, mentres que a placa Gondwana fragmentouse e deu lugar ás placas africana e sudamericana. - a placa eurasiática está constituída polos continentes europeo e asiático, onde se sitúa a placa ibérica (ao SO do continente euro-peo) - os diversos choques entre placas deron lugar ás forzas de compre-sión que provocaron varias oroxenias: as máis recentes, a caledo-niana e a herciniana na era Paleozoica e a alpinana era Cenozoica (era Terciaria) - as oroxenias deron lugar ás diferentes unidades do relevo.En Euro-pa: * de orixe precámbrica: o escudo Fenoscándico (Finlandia e par-te de Suecia) * de orixe caledoniana: cordilleiras das Illas Británicas e norte da península ecandinava. * de orixe herciniana: Macizo Central francés, Meseta española, Montes Urais, concas de París e Londres. * de orixe alpina: Pireneos, Cordilleiras Béticas, Alpes, Cárpatos, chaira do Po, depresións do Ebro e do Guadalquivir . - a formación xeolóxica do arquipélago canario é diferente á penin-sular, xa que se atopa situado na placa africana.Formouse a finais do Mesozoico como consecuencia da separación das placas africana e sudamericana. http://www.ign.es/espmap/figuras_relieve_bach/Relieve_Fig_01.htm
 23. 23. 3.1. Era Arcaica ou Precámbrico (4.000 – 600 m. de anos)
 24. 24. - banda montañosa arqueada NO – SL. - Galicia + puntos illados do Sistema Central e dos Montes de Toledo. - Macizo Precámbrico arrasado pola erosión + cuberto polos mares paleozoicos.
 25. 25. 3.2.- Era Primaria ou Paleozoico (600-225 m. de anos)
 26. 26. - Oroxénese Herciniana. - materiais silíceos. - formación do Macizo Hespérico + M. de Aquitania + M. Catalano-Balear + M. do Ebro + M. Bético-Rifeño. - arrasados pola erosión = convertidos en zócolos
 27. 27. Macizo Hespérico
 28. 28. 3.3.- Era Secundaria ou Mesozoico (225-68 m. de anos)
 29. 29. - calma oroxénica. - predominio dos procesos de erosión e sedimentación.
 30. 30. 3.4.- Era Terciaria (68-1,8 m. de anos)
 31. 31. - formación das cordilleiras alpinas: Pireneos e Cordilleiras Béticas. - formación das depresións prealpinas: Ebro e Guadalquivir. - a Meseta: * inclínase cara ao Atlántico. * fórmanse os rebordos montañosos septentrionais, orientais e meridionais: Cord. Cantábrica + Sist. Ibérico + Serra Morena * o zócalo experimenta unha intensa fracturación fracturas e fallas = relevo xermánico Modelo relevo tipo xermánico
 32. 32. 3.5.- Era Cuaternaria (1,8/1,7 m. de anos- actualidade)
 33. 33. - Glaciarismo : afectoulles ás cordilleiras máis elevadas, con dous tipos de glaciares * glaciares de circo * glaciares de val
 34. 34. Formas resultantes da erosión glaciar 1
 35. 35. Formas resultantes da erosión glaciar 2
 36. 36. - Terrazas fluviais http://kuriosidadescientifiks.blogspot.com.es/2013/05/terrazas-fluviales-las-pruebas-de-la.html
 37. 37. 4.- Variedades litolóxicas e formas do relevo
 38. 38. Tres áreas con diferente tipo de rochedo: Área Tipo de relevo ou modelaxe - área silícea modelaxe granítico - área calcaria modelaxe cárstico - área arxilosa modelaxe arxiloso +modelaxe por erosión diferencial
 39. 39. Tipos de rochas 1
 40. 40. Tipos de rochas 2
 41. 41. 4.1.- A área silícea
 42. 42. - integrada por rochas antigas da era precámbrica e primaria (paleozoico) - rocha predominante: granito da lugar a distintos tipos de relevo granítico - localización: oeste peninsular con ramificacións hacia o leste + outros puntos
 43. 43. 4.2.- A área calcaria
 44. 44. - integrada por rochas da era Secundaria (pregadas na era Terciaria) - localización: forma unha Z invertida sobre o solar peninsular. - rocha predominante: calcaria dá lugar a relevo cárstico.
 45. 45. 4.3.- A área arxilosa
 46. 46. - Integrada por rochas sedimentarias das eras Terciaria e Cuaternaria. - localización: áreas afundidas diversas. - rocha predominante: arxila (escasa resistencia/dureza) da lugar a re-levo basicamente horizontal Esquema da xénese de modelaxe tipo “mallo” (gran potencia de depósitos de conglomerados e intensa cementación)
 47. 47. Badlands en Guadix- Granada
 48. 48. Áreas litolóxicas da Península Ibérica
 49. 49. 4.4.- Relevo causado pola EROSIÓN DIFERENCIAL
 50. 50. Que é a erosión diferencial? Proceso polo cal o fenómeno de desgaste do relevo adquire maior ou menor velocidade nunhas zonas que noutras en función das diferencias climáticas, dos contrastes do terreo, ou da distinta dureza dos materiais erosionados. Deste modo, as rochas máis duras quedan en resalte sobre as máis brandas, orixinándose formas características como relevos en costa, relevos tabulares, cerros testigo, mesas, muelas, páramos, campiñas, cluses e combes xurásicas ou relevo apalachense. Rochas de distinta orixe e resistencia a erosión actúa de forma diferencial, dando lugar distintos relevos segundo a disposición dos estratos
 51. 51. Erosión diferencial 1 Estratos calizos (máis resistentes) Estratos arxilosos (menos resistentes)
 52. 52. Erosión diferencial 2
 53. 53. a) Estratos horizontais: formación de páramos e campiñas Páramo Antecerro Campiña
 54. 54. Páramo: nivel superior Cerros testemuña Campiña
 55. 55. Páramo e campiña – Submeseta Norte
 56. 56. b) estratos suavemente inclinados: relevos en costa.
 57. 57. c) estratos pregados: pode orixinar c.1.- un relevo apalachense: orixínase un relevo resaltado por erosión diferencial sobre un relevo montañoso herciniano arrasado e aplanado pola erosión e que posteriormente foi rexuve-necido elevándoo (rexuvenecemento du-rante o plegamento alpino)
 58. 58. Formación de modelaxe apalachense 1
 59. 59. Formación de modelaxe apalachense 2
 60. 60. Formación de modelaxe apalachense 3 Modelo apalachense para Mts. de Toledo Crestas: cuarcitas Vales: pizarras
 61. 61. c.2.- relevo xurásico: fórmase sobre os estratos plegados das cordilleiras novas, orixinando, co paso do tempo, un relevo invertido
 62. 62. Formación modelaxe xurásico 1 Anticlinal Sinclinal Relevo conforme Inversión do relevo
 63. 63. Formación modelaxe xurásico 2
 64. 64. 5.- As grandes unidades morfoestruturais do relevo peninsular
 65. 65. Grandes unidades morfoestruturais da Península Ibérica
 66. 66. Http://geografia-humboldt.blogspot.com.es/2011/10/relieve-de-espana.html httpcmapspublic2.ihmc.us/rid=1LCT7502W-8K7FS0- 1HXS/EL%20RELIEVE%20EN%20ESPA%C3%91A.cmap://
 67. 67. Relevo da Península en 3D
 68. 68. 5.1- A Meseta
 69. 69. A Meseta Complexo hercínico da Meseta
 70. 70. - chaira elevada situada a uns 600-800 m de altitude. - formación: era Primaria = formación do Macizo Hespérico (oroxénese herciniana) e posterior erosión do mesmo dende finais da era Primaria e durante toda a era Secundaria (Mesozoico) - sofre deformación e destrucción parcial durante a era Terciaria como consecuencia da oroxénese alpina. - tres unidades: a) antigo zócolo paleozoico. b) serras interiores. c) concas sedimentarias interiores.
 71. 71. a) antigo zócolo paleozoico: - domina no oeste peninsular. - formado por materiais silíceos da era Primaria. - formado por penechairas ou superficies de erosión accidentadas por montes illa. - composta polas penechairas * zamorano-salmantina. * estremeña.
 72. 72. Penechaira zamorano-salmantina Penechaira estremeña
 73. 73. Penechaira salmantina e monte illa (imaxes de comarca sur de Salamanca) Penechaira zamorano-salman-tina: de 900 a 1.100 m de altitude, levemente ondulada e de suave pendente, con pre-sencia de lomas alongadas xe-ralmente orientadas ONO-ESE, que están salpicadas de zonas de encharcamento que dan lugar a abundantes cursos de auga temporais (regatos) Presencia de Montes-Illa: Hai unha zona montañosa que forma parte das estri-bacións da serra de TONDA e cuxa máxima elevación é o Pico Monreal, un monte-illa de 1084 m de altitud.
 74. 74. Penechaira estremeña Os Llanos de Cáceres e Sierra de Fuentes sitúanse na gran penechaira estremeña que , á su vez, forma parte de la Meseta Meridional. Configúranse como una chaira de erosión sobre a que sobresaen relevos residuais e montes illa como o Risco en Sierra de Fuentes. Está disposta entre o río Almonte e o seu afluente o río Tamuja.
 75. 75. b) Serras interiores: - son * Sistema Central * Montes de Toledo formación: era Terciaria por elevación de bloques do zócolo coa oroxenia alpina relevo xermánico. - rochedo da era Primaria.
 76. 76. Serras interiores: Sistema Central e Montes de Toledo Sistema Central Montes de Toledo
 77. 77. Sistema Central 1
 78. 78. Sistema Central 2
 79. 79. Sistema Central 3 Serra de Gredos
 80. 80. Montes de Toledo 1 Montes de Toledo Comarca de Las Villuercas Lembremos que se trata dun relevo estrutural apalachense (erosión diferencial) Crestas montañosas: rochas duras Vales: rochas brandas
 81. 81. Montes de Toledo 2
 82. 82. Montes de Toledo 3 Crestas cuarcíticas das serras e vales pizarrosos na comarca de Las Villuercas
 83. 83. c) concas sedimentarias interiores: * Norte - constituídas polas submesetas * Sur - formación: era Terciaria afundimento de bloques do zócolo herciniano como resposta aos empuxes da oroxenia alpina. * páramos - relevo de * campiñas * costas - conca submeseta Norte * situada a uns 800-850 m alt. media. * conca hidrográfica do Douro. - conca submeseta Sur * situada a uns 500-700 m alt. Media. * accid. na parte media por Mts. Toledo= dúas concas hidrográficas (Texo/Guadiana)
 84. 84. As dúas submesetas e as depresións terciarias interiores Submeseta Norte Submeseta Sur Depresion terciaria (conca) do Guadiana
 85. 85. Concas sedimentarias interiores 1 Páramo palentino (zona de Aguilar de Campoo-Palencia) Zona norte da Submeseta Norte Páramo Costa Campiña
 86. 86. Concas sedimentarias interiores 2 Campiña Páramo Páramo de La Alcarria
 87. 87. 5.2.- Rebordos montañosos da Meseta
 88. 88. - Son os seguintes: a) Macizo Galaico-Leonés ao NO b) Cordilleira Cantábrica ao N c) Sistema Ibérico ao NL e L d) Serra Morena ao S
 89. 89. Rebordos montañosos da Meseta Macizo Galaico-Leonés Cordilleira Cantábrica Serra Morena Sistema Ibérico
 90. 90. a) Macizo Galaico-Leonés: -formación: era Terciaria por elevación do zócolo debido ás presións da oroxenia alpina. - materiais: silíceos, de idade paleozoica.
 91. 91. b) Cordilleira Cantábrica: dous (2) sectores * sector occidental ou Macizo Asturiano * materiais paleozoicos. * relevo apalachense. * extremo oriental: calizas paleo-zoicas (Picos de Europa) * sector oriental ou Montaña Cantábrica * materiais predominantemente calcarios . * modelado xurásico en certas zonas.
 92. 92. Sector asturiano da Cordilleira Cantábrica Materiais silíceos do paleozoico Calizas paleozoicas Montaña Cantábrica (santanderina) Material calcario
 93. 93. c) Sistema Ibérico: - trátase dunha cordilleira intermedia da era Terciaria. - materiais: fundamentalmente calcarios con certos sectores de rochedo paleozoico + arxilas (depósitos sedimentarios de fins do Terciario e do Cua-ternario) - dous (2) sectores * terzo N: dirección NO-SL (Serras da Demanda e do Moncayo) * dende o SL de Soria: bifurcación en dous (2) - interior ou castelá (Albarracín, Cuenca) ramais (silícea) (calcaria) - exterior ou aragonesa (Jalambre, Gúdar) (calcarias) separadas pola foxa tectónica de Calatayud.
 94. 94. Terzo norte do Sistema Sistema Ibérico 1 Ramal castelá Ramal aragonés Foxa De Calatayud
 95. 95. Sistema Ibérico 2 Ramal aragonés Terzo norte do Sistema Ramal castelá Foxa De Calatayud
 96. 96. Serra da Demanda (paleozoico)(silícea) Serra do Moncayo (calcaria)
 97. 97. Serranía de Cuenca (ex. de modelaxe calcario) http://www.ruralarcoiris.com/pages/46/Turismo-Rural-Espacios-naturales.html
 98. 98. Sierra de Albarracín
 99. 99. d) Serra Morena: - non é propiamente unha cordilleira senón un brusco chanzo entre a Meseta e o val do Guadalquivir. - gran flexión fracturada en moitos puntos. - predominio de material silíceo paleozoico.
 100. 100. Serra Morena 1 Serra Morena desde Badaxoz É unha gran flexión fracturada en moitos puntos
 101. 101. Serra Morena 2 Serra Morena dende Córdoba Principais serras de Serra Morena
 102. 102. 5.3.- Depresións exteriores á Meseta
 103. 103. - son as do Ebro e do Guadalquivir. - son concas ou foxas prealpinas de forma triangular formadas na era Terciaria paralelamente ás cordilleiras alpinas: Foxa prealpina Cordilleira alpina Ebro Pireneos Guadalquivir Béticas - recheo posterior con potentes espesores de sedimentos terciarios e cuater-narios.
 104. 104. Depresións exteriores á Meseta: foxas prealpinas
 105. 105. a) Depresión do Ebro: - ocupa o lugar onde antes estivo o Macizo do Ebro. Grandes masas de sedimentos que se pregan durante a oroxenia alpina dando lugar aos Pireneos e outras Afundimento durante a oroxenia alpina ao tempo que se elevan os Pireneos: aquí dá lugar, orixina, a foxa ou depresión do Ebro - distínguense: * somontes ou pés de monte pirenaico e ibérico (con-glomerados) * centro: estratos horizontais con alternancia de calcarias duras e margas, xesos e arxila brandas.
 106. 106. Depresión do Ebro 1
 107. 107. Depresión do Ebro 2
 108. 108. Depresión do Ebro 3
 109. 109. Depresión do Ebro 4 Mesas ou planas (muelas) Sobre arxilas vermellas No Campo de Cariñena (sector sur Depr. Do Ebro) Os Monegros: paisaxe de badlands no sector norte da Depresión
 110. 110. b) Depresión do Guadalquivir: - recheo con calcarias, arxilas e margas mariñas. - relevo: dado o predominio das arxilas modela campiñas suavemente ondu-ladas. - na calcaria orixínanse mesas e cerros testemuña (alcor)
 111. 111. Depresión do Guadalquivir 1 Campiña cordobesa Marismas do Guadalquivir
 112. 112. Depresión do Guadalquivir 2
 113. 113. 5.4.- Cordilleiras exteriores á Meseta
 114. 114. - formación: coa oroxénese alpina durante a era Terciaria = pregamento dos sedimentos secundarios nas fosas respectivas: Fosa Cadea alpina Pirenaica Pireneos/Montes Vascos/Cord. Costeiro Catalá Bética Cordilleira Bética - predominan os materiais calcarios. - son: a) Pireneos. b) Montes Vascos. c) Cordilleira Costeiro Catalá. d) Cordilleiras Béticas.
 115. 115. Cordilleiras exteriores á Meseta Norte
 116. 116. a) Pireneos: - presentan unha estrutura complexa. - formado por materiais paleozoicos. - distinguimos * Eixe ou zona axial - relevo abrupto. tres (antigo Macizo de Aquitania, - presenta as maiores altitude. partes herciniano, rexuvenecido na na oroxénese alpina) pregados na - sedimentos da foxa pirenaica o. alpina - materiais: calcarias. * Prepirineos - relevo + suave/-alto ca o do Eixe. (ao sur da zona - dúas aliñacións * serras interiores. Axial) (paralelas ao Eixe) * serras exteriores. * Depresión Media: longa e estreita depresión de margas entre as serras interiores e exteriores.  Montes Vascos - teñen como prolongación  Cordilleira Costeira Catalá
 117. 117. Pireneos 1 Elévase durante a oroxénese alpina e queda como núcleo do Pireneo (= zona Axial) Deposición de grandes cantidades de sedimentos durante a era Secundaria (plegados na Oroxenia alpina) Afúndese durante a oroxénese alpina, dando lugar á Depresión do Ebro
 118. 118. Pireneos 2
 119. 119. Pireneos 3
 120. 120. Pireneos 4
 121. 121. Pireneos 5 Pireneo Axial Zona de cumios Aneto
 122. 122. Pireneos 6
 123. 123. b) Montes Vascos - na súa maior parte prolongan o Prepireneo. - rochedo calcario. - formas suaves e moderada altitude. c) Cordilleira Costeiro Catalá - é unha transformación da zona oriental dos Pireneos. - separada dos Pireneos por fallas rexión volcánica. - lonxitudinalmente * norte: paleozoica divídese en dúas partes * sur: calcaria * cordilleira costeira ou litoral - tres unidades (+ baixa, alturas modestas) * depresión prelitoral * cordilleira prelitoral (+ alta)
 124. 124. Cordilleira Costeiro Catalá 1
 125. 125. Cordilleira Costeiro Catalá 2 Zona volcánica: campo de Olot Cordilleira Litoral Cordilleira Prelitoral Depresión Prelitoral LESTE
 126. 126. d) Cordilleiras Béticas: - gran complexidade xeolóxica. - bordea a costa. - por rexuvenecemento do * Cordilleira Penibética antigo Macizo Bético- Rifeño - materiais paleozoicos. - máximas altitudes. - dous grandes conxuntos orog ráficos separados por - no interior. depresións * Cordilleira - materiais secundarios. Subbética - alternancia de calcarias (duras) e margas (brandas) orixina * corrementos. * cabalgamentos. - entre as dúas anteriores. * Depresión Intrabética - materiais terciarios. - frecuentes badlands.
 127. 127. Cordilleiras Béticas 1 As Cordilleiras Béticas no contexto apino sur da Península Ibérica
 128. 128. Cordilleiras Béticas 2
 129. 129. Cordilleiras Béticas 3
 130. 130. Codilleiras Béticas 4 Gran espesor de sedimentos mesozoicos (calizas e margas) Pregados na oroxenia alpina Elevación/afundimento: a marxe norte rexuve-nécese e forma o núcleo costeiro (Penibética) Afundimento: crea prefosa ou depresión alpina (val do Guadal-quivir)
 131. 131. Codilleiras Béticas 5 Cabalgamento
 132. 132. Codilleiras Béticas 6 Xénese e evolución dun cabalgamento Corremento
 133. 133. Codilleiras Béticas 7 Serra Nevada
 134. 134. 6.- Relevo costeiro peninsular
 135. 135. Costas peninsulares = bastante rectilíneas agás as galegas limita a penetración do mar no interior
 136. 136. 6.1.- Formas do relevo costeiro
 137. 137. 6.2.- As costas atlánticas
 138. 138. - é rectilínea * costa cantábrica - principais accidentes: acantilados/rasas - constitúe as costa máis articulada de España - Tres sectores * rías galegas - son resultado da invasión polo mar dos vales flu-viais abertos nas numerosas fracturas do Macizo Galaico - marismas * costa atlántica andaluza : ppais. accidentes - frechas litorais - campos de dunas
 139. 139. 6.3.- As costas mediterráneas
 140. 140. - Peñón de Xibraltar-Cabo La Nau * sector bético - alternancia: sectores acantilados- tramos de costa baixa - outros accidentes - Cabo La Nau-Delta do Ebro - Tres sectores * Golfo de Valencia - accidentes: praias amplas e areentas/albu-feiras/ tómbolos/pequenos deltas - delta do Ebro-Costa Brava * litoral catalá - accidentes: costas acantiladas/praias/deltas
 141. 141. III.- O relevo insular
 142. 142. 1.- O arquipélago balear
 143. 143. - Xeoloxicamente son un elo entre * Cord. Subbética (Mallorca/Eivissa/Formentera) * Cord. Costeiro Catalá (Menorca) - principais características: - Norte a) Mallorca : presenta tres conxuntos * Serra de Tramuntana - calcaria - abrupta - Norleste * Serras de Llevant - calcarias - baixas (< 500 m) - centro da illa * Pla (depresión central) - arxiloso - relevo suave b) Eivissa e Formentera: repiten esquema de Mallorca c) Menorca: dous conxuntos * metade norte: Tramuntana= aliñación montañosa pa-leozoica * metade sur: chaira calcaria * separación das dúas unidades= falla
 144. 144. d) As costas * son acantiladas onde os relevos montañosos se achegan ao mar * no resto alternan - praias longas e areentas - calas - algunha albufeira Ver: http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com.es/2012/10/ud-013-el-relleu-insular-balears-i.html
 145. 145. Baleares 1-Ubicación
 146. 146. Baleares 2-Conxunto balear Menorca Mallorca Ibiza Formentera
 147. 147. Baleares 3- Mallorca Serra de Tramuntana Pla Serras de Llevant Unidades estruturais Mallorca
 148. 148. Baleares 4-Menorca Tramuntana: paleozoico Aproximación a liña de falla que separa os dous conxuntos Sur: calcario
 149. 149. 2.- O arquipélago canario
 150. 150. - de orixe volcánica: fórmanse na era Terciaria fracturas provocadas pola oroxe-nia alpina no fondo do Atlántico ascensión de grandes masas de rochas volcánicas - costas= repetida remodelación como consecuencia das sucesivas erupcións volcáni-cas predominan os acantilados sobre as costas baixas e praias.
 151. 151. Canarias 1 - formación
 152. 152. Canarias 2 – formación Esquema segundo teoría o punto quente http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos_aula.php?idcomarca=-1&idcat=68&idcap=213&idcon=982#condetalle
 153. 153. Canarias 3- formas do relevo Malpaís Roque Caldeira
 154. 154. IV.- O espazo xeográfico galego
 155. 155. 1.- Situación e límites de Galicia
 156. 156. 2.- O relevo de Galicia
 157. 157. - Sucesión de bloques elevados e afundidos aumento xeral de alturas desde a costa hacia o interior - unidades * franxa litoral: alternan sectores de ría + acantilados + rasa (Mariña lucen-morfolóxicas se. * serras - serras orientais e surorientais > paredón rochoso coas maiores elevacións > destacan Ancares/Courel/Eixe - serras setentrionais e centro-occidentais > tránsito entre a Galicia costeira e a inte- (Dorsal Galega) rior * supreficies de aplanamento > existen amplos sectores aplanados > exemplo máis destacado: Terra Chá * depresións interiores > dende As Pontes (ao norte) ata Verín (ao sur) > sucesión de pequenas depresións
 158. 158. Galicia 1
 159. 159. Galicia 2 Corte esquemático do Macizo Galaico

×