Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toponímia

610 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC sobre el Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (12/07/2012)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toponímia

 1. 1. El mapa topogràficde Catalunya1:25 000Toponímia iinformaciótemàticaMiquel ParellaResponsable de ToponímiaÀrea de Cartografia
 2. 2. 2Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 1 Plantejament, concepció i objectius de la toponímia de la sèrie 2 Toponímia i territori 3 Procés de generació de la toponímia del MTC 1:25 000 4 Fonts d’informació 5 Noves perspectives
 3. 3. 3Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 1 Plantejament, concepció i objectius de la toponímia de la sèrie MTC 1:25 000
 4. 4. 4 Toponímia i informació temàtica p del mapa 1:25 000 de l’ICC1   Plantejament i concepció j p La toponímia i la informació temàtica contingudes a la sèrie MTC 1:25 000 havien de respondre a diferents  premisses bàsiques: a) La toponímia ha de poder ser utilitzada a diferents nivells d’ús i de lectura: ) p p Àmbit comarcal Àmbit zonal Àmbit local Àmbit local b) La toponímia ha de ser rica i precisa com correspon a una escala que representa el territori de manera  detallada. c) La toponímia ha de trobar‐se normalitzada segons el Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de La toponímia ha de trobar se normalitzada segons el Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de  Catalunya. d) Ha de tenir un disseny clar i intel∙ligible, amb un ús restrictiu i ideogràfic de les famílies de fonts  tipogràfiques. e) No ha d’entorpir la lectura de la resta d’elements que configuren el mapa. La seva situació ha de  permetre identificar l’element designat de manera inequívoca.
 5. 5. 5 Toponímia i informació temàtica p del mapa 1:25 000 de l’ICCObjectius La toponímia i la informació temàtica del MTC 1:25 000 el converteixen en una eina de múltiples aplicacions:  Aproxima l’usuari a una realitat immediata gràcies a la presència de microtopònims. p g p p  Facilita la localització sobre el terreny a diferents nivells.  És una eina normativa. Els noms de lloc s’hi troben transcrits normativament. P Potencia el vessant temàtic del sector cartografiat, presentant punts del territori referencials. i l ài d l fi d l i i f i l  Concepte bàsic: ha de permetre la descoberta de l’entorn. També ha de poder‐se llegir amb perspectiva.  Ha d’oferir no només noms tradicionals del lloc, sinó també noms actuals, referencials: (ajuntaments, hospitals, centres comercials, empreses, polígons industrials, aeroports, camps de golf, espais protegits...)
 6. 6. 61 Plantejament i concepció. Exemples a) La toponímia ha de poder  ser utilitzada a diferents  nivells d’ús i de lectura: Àmbit comarcal Àmbit zonal Àmbit local
 7. 7. 71 Plantejament i concepció. Exemples a) La toponímia ha de poder  ser utilitzada a diferents  nivells d’ús i de lectura: Àmbit comarcal Àmbit zonal Àmbit local
 8. 8. 81 Plantejament i concepció. Exemples a) La toponímia ha de poder  ser utilitzada a diferents  nivells d’ús i de lectura: Àmbit comarcal Àmbit zonal Àmbit local
 9. 9. 91 Plantejament i concepció. Exemples b) La toponímia ha de ser rica  i precisa com correspon a una  i precisa com correspon a una escala que representa el  territori de manera detallada.
 10. 10. 101 Plantejament i concepció. Nomenclàtor 1:50 000 1 50 000 c) La toponímia ha de trobar‐se  normalitzada segons el  normalitzada segons el Nomenclàtor Oficial de Toponímia  Major de Catalunya. 1:25 000
 11. 11. 111 Plantejament i concepció. Retolació d) Ha de tenir un disseny clar i intel∙ligible,  amb un ús restrictiu i ideogràfic de les  amb un ús restrictiu i ideogràfic de les famílies de fonts tipogràfiques.
 12. 12. 121 Plantejament i concepció. Retolació d) Ha de tenir un  disseny clar i  disseny clar i intel∙ligible, amb  un ús restrictiu i  ideogràfic de les  famílies de fonts  tipogràfiques. Poblament
 13. 13. 131 Plantejament i concepció. Retolació d) Ha de tenir un disseny  clar i intel ligible, amb un ús  clar i intel∙ligible amb un ús restrictiu i ideogràfic de les  famílies de fonts  tipogràfiques. Orònims
 14. 14. 141 Plantejament i concepció. Retolació d) Ha de tenir un  disseny clar i  disseny clar i intel∙ligible, amb  un ús restrictiu i  ideogràfic de les  famílies de fonts  tipogràfiques. Orònims Hidrònims
 15. 15. 151 Plantejament i concepció. Retolació d) Ha de tenir un disseny clar i  intel ligible, amb un ús  intel∙ligible amb un ús restrictiu i ideogràfic de les  famílies de fonts tipogràfiques. Instal∙lacions
 16. 16. 161 Plantejament i concepció. Identificació nom‐ Identificació nom‐element e) La toponímia no ha  d entorpir la lectura de la  d’entorpir la lectura de la resta d’elements que  configuren el mapa. La seva situació ha de  permetre identificar l element  permetre identificar l’element designat de manera  inequívoca.
 17. 17. 171 Plantejament i concepció. Informació temàtica. Pictogrames Cada pictograma es troba associat a un topònim
 18. 18. 181 Plantejament i concepció. Informació temàtica. Pictogrames 74 pictogrames. Adequació de la situació de cada símbol per a facilitar la lectura cartogràfica
 19. 19. 19Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 2 Toponímia i territori Toponímia i territori
 20. 20. 20Toponímia i territori (1) 1) Retolació dels l R l ió d l elements territorials referencials i i l f i l 2) Detall toponímic del sector cartografiat 3) Informació toponímica adequada al territori I f ió í i d d l i i
 21. 21. 21Toponímia i territori (2) 4) Adequació a l realitat li üí i Ad ió la li lingüística
 22. 22. 22Toponímia i territori (3) 5) Tractament per a l toponímia exterior T la í i i
 23. 23. 23Toponímia i territori (4) 6) Densitat de topònims El tractament de la densitat toponímica del conjunt de la sèrie mostra un territori homogeni que al mapa presenta una continuïtat visual uniforme. El territori català és d’una riquesa toponímica extraordinària en qualsevol sector del país. Tanmateix, el relleu i la instal∙lació humana en condicionen la densitat que, tot i ser relativament homogènia, presenta alguns contrastos: Parc Nacional de l’Alt Pirineu NW 2,6 t/km2 1 850  topònims Flix ‐ Riba‐roja d’Ebre 2,8 t/km2 1 950  topònims Berga 3,4 3 t/km2 2 400   2 00 topònims la Seu d’Urgell 3,4 t/km2 2 400  topònims la Bisbal d’Empordà 4,0 t/km2 2 800  topònims
 24. 24. 24Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 3 Procés de generació de la toponímia del MTC 1:25 000
 25. 25. 25Procés de generació de latoponímia del mapa 1:25 000 Base toponímica 1:50 000 (Filtre selectiu) Nova base Base toponímica 1:5 000 (Filtre selectiu) (Filt l ti )
 26. 26. 26Procés de generació de latoponímia del mapa 1:25 000 Nova base Origen 1 000 / O i Oi 1:5 Origen 1 0 000 1:50
 27. 27. 27Procés (1)TreballT b ll en entorn di it l C t digital. Correcció di it l ió digital
 28. 28. 28Procés (2)Correcció en paper
 29. 29. 29Procés (3) Incorporació d l pictogrames. I I ió dels i t Incorporació d d d provinents d l C ió de dades i t dels Consells C ll Comarcals i d l P l dels Parcs
 30. 30. 30Procés (4) Incorporació d simbologia i pictogrames I ió de i b l i i t
 31. 31. 31Procés (5)Generació d’una nova base toponímica. Revisió final. Base final incorporada a la base única.
 32. 32. 32Procés (6) Tall digital final
 33. 33. 33 Base Toponímica de C t l d CatalunyaFragment de l’estructura de la Base Toponímica de Catalunya
 34. 34. 34 Base Toponímica de C t l d CatalunyaVersió gràfica de la Base. Continu territorial de toponímia a 1:25 000
 35. 35. 35Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 4 Fonts d’informació Fonts d informació
 36. 36. 36Fonts d’informació El recull d camp d t ll de de toponímia d l’ICC El t it i pas a pas a escala 1 5 000 í i de l’ICC. territori l 1:5
 37. 37. 37Fonts d’informació Bibliografia i cartografia existent. R Bibli fi t fi i t t Recursos ICC El t b ll d gabinet ICC. treball de bi t
 38. 38. 38Fonts d’informació Registre de webs oficials, tant d’administracions públiques com d’entitats o empreses registrades
 39. 39. 39Fonts d’informació Informacions externes + webs de particulars
 40. 40. 40Fonts d’informacióAportacions, esmenes, densificació... dels Consells Comarcals i dels Parcs
 41. 41. 41Toponímia i informació temàtica pdel mapa 1:25 000 de l’ICC 5 Noves perspectives Noves perspectives
 42. 42. 42 Toponímia i informació temàtica p del mapa 1:25 000 de l’ICCNoves perspectives. FuturLa toponímia i la informació temàtica del MTC 1:25 000 es troben en un procés constant d’actualització i millora. La toponímia de la sèrie es gestiona des d’un arxiu únic amb continuïtat territorial. La gestió des d’un entorn SIG, permet explotacions on es vinculen les diferents capes d’informació. L’accés des de visualitzadors digitals (ordinador, GPS, tablet, smartphone...) serà possible des de la web de l’ICC. Les incorporacions i afegits es troben recollits a la base digital. Encara que el full en paper no contingui aquestes actualitzacions fins a noves edicions, la versió digital permet la seva visualització de manera més immediata. Sèrie dinàmica. Actualitzacions i explotacions futures mercès a l’estructura i a la jerarquia de la informació. A la finalització de la sèrie, el conjunt dels (aproximadament) 120 000 topònims quedaran integrats dins de la Base toponímica de Catalunya de l’ICC. p y
 43. 43. 43Institut Cartogràfic gde CatalunyaParc de Montjuïc,E-08038 Barcelona41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)Tel. (+34) 93 567 15 00Fax (+34) 93 567 15 67www.icc.catwebmaster@icc.cattwitter.com/icc_catfacebook.com/icc.cat

×