Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en infraestructures viàries

604 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre Bases topogràfiques de Catalunya per a usuaris avançats (31/10/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en infraestructures viàries

 1. 1. Exemples d’utilització de les bases topogràfiques en infraestructures viàries i espais naturals Marc Grauet Defior Ramon Riera Tatché Jornada ICC: Bases Topogràfiques, usuaris avançats. 31 d’octubre de 2013.
 2. 2. Índex : Infraestructures viàries 1. Catàlegs de Camins Municipals 2. Inventaris de Camins d’Interés Territorial d Interés 3. Plans de Prevenció d’Incendis Forestals 2
 3. 3. Infraestructures Viàries 1. Catàlegs de camins municipals Definició: Document tècnic que recull de característiques tècniques dels camins públics del municipi, identificació, situació, traça, amplada, ferm i estat general. Serveix com a base per incloure els camins en l’i i l’inventari d b t i de bens i d t d l’ j t drets de l’ajuntament (R i l D t (Reial Decret 1372/1986) . t Posteriorment, s’exposa a informació pública i s’investiga la titularitat d’aquells camins que hagin tingut al·legacions . L objectiu L’objectiu final es redactar una d’ordenança municipal d’us i defensa dels camins d ordenança d us camins. Catàlegs de Camins Municipals FASE I FASE II FASE III Catàlegs de camins municipals Investigació de la titularitat dels camins del Catàleg municipal Ordenances tipus per a la gestió de p camins municipals Fets: 58 En Redacció: 19 En contractació: 14 Fets: 2 En Redacció: 8 En contractació: 4 3
 4. 4. Infraestructures Viàries 1. Catàleg de camins municipals Procés de Redacció: 4
 5. 5. Infraestructures Viàries 1. Catàleg de camins municipals Fase 1: Redacció del Catàleg de Camins Municipal Contingut ► Memòria ► Plànols generals ► Annex de camins > Fitxa: identificador, estat general, ample i ferm. > Plànol de situació: Informació de base: BT 1:5.000 i ‘tracking’ amb GPS > Reportatge fotogràfic 5
 6. 6. Infraestructures Viàries 1. Catàleg de camins municipals Fase 2: Investigació de la titularitat dels camins del catàleg Contingut ► Memòria ► Annex documental > Cadastre, procés de delimitació de termes municipals i quaderns de camp, rutes excursionistes ► Annex cartogràfic > Cadastre, Procés de delimitació de termes municipals , cartografia antiga, mapes topogràfics històrics 6
 7. 7. Infraestructures Viàries 1. Catàleg de camins municipals Fase 3: ordenança de regulació d’us i defensa de vials municipals ► Amb l’ordenança tipus de camins municipals es pretén suplir el buit legal existent per a la gestió d’aquests vials de titularitat municipal. ► Es tracta d’una proposta d’ordenança que ha de permetre als ajuntaments i els seus tècnics implantar una política d’explotació d’aquesta vialitat podent regular els seus usos posant d explotació d aquesta vialitat, usos, limitacions a les actuacions a executar als marges dels mateixos, en definitiva una ordenança d’ús i defensa dels camins. 7
 8. 8. Infraestructures Viàries 2. Inventaris de camins d’interès territorial Definició: Document tècnic que recull de característiques tècniques i l’estat dels camins públics d'interès comarcal (camins que actuen com a complementaris de la xarxa de carreteres) i que serveix de base per als Plans de Camins d'Interès Territorial i els Plans Zonals Àmbit comarcal d Interès Zonals. comarcal. Tipus A: camins que uneixen nuclis urbans, entre ells o amb la xarxa de carreteres Classificació Funcional Tipus B: camins que actuen com a trajecte alternatiu o drecera a un itinerari per carretera. Camins que són vertebradors del territori o que tanquen la xarxa actual de carreteres Tipus C: camins que porten a un lloc públic d’interès rellevant per a la comarca Tipus D: camins importants que tenen un sentit supracomarcal Camins d’Interés Territorial FASE I FASE II FASE III Inventaris de camins d interès d’interès territorial Plans de camins d interès d’interès territorial Plans Zonals Fets: 7 En Redacció: 3 En revisió: 1 Fets: 6 En Redacció: 3 En contractació: 1 En Redacció: 6 8
 9. 9. Infraestructures Viàries 2. Inventaris de camins d’interès territorial Fase 1: Redacció de l’Inventari de Camins d’Interès Territorial Informació base Localització de camins Digitalització g Creació de base de dades i informació SIG Treball de camp 1a revisió tècnica OTPAI i tècnics comarcals Rondes de reunions amb els Ajuntaments Estudi de casos Aprovació definitiva de l’inventari 2a revisió tècnica OTPAI i tècnics del consell comarcal Rondes de reunions amb els Ajuntaments 9
 10. 10. Infraestructures Viàries 2. Inventaris de camins d’interès territorial Fase 1: Redacció de l’Inventari de Camins d’Interès Territorial Contingut ► Memòria ► Plànols generals ► Annex de camins > Fitxa > Plànol de situació > Reportatge fotogràfic • Ferm • Amplada • Afectacions • Drenatge • Facilitat de trànsit • Estructures •S Senyalització vertical lit ió ti l • Pendent del camí • Irregularitats • Camins ramaders • Classificació operativa • Elements del camí 10
 11. 11. Infraestructures Viàries 2. Inventaris de camins d’interès territorial Fase 2: Pla de Camins d’Interès Territorial Definició: A partir de l’Inventari, s’elabora el Pla que conté el pressupost d’inversió per l’adequació dels camins aptes pel trànsit a més del pressupost de manteniment dels mateixos Àmbit trànsit, mateixos. comarcal. Contingut ► Memòria ► Plànols > Generals > De camins per actuacions ► Annex de camins > Pressupost d’actuacions d actuacions > Pressupost general > Pressupost de manteniment 11
 12. 12. Infraestructures Viàries 2. Inventaris de camins d’interès territorial Fase 3: Pla Zonal Definició: Identificar i prioritzar els camins municipals que han de formar part de la xarxa local de carreteres d’acord amb allò establert al Decret Legislatiu 2/2009 Text refós de la Llei d acord de Carreteres. Per a la seva priorització els camins s’afegeixen al Graf que publica la Direcció priorització, s afegeixen General de Carreteres (conveni DIBA-DGC per l’intercanvi de les actualitzacions en les dades) i es fan simulacions en diferents escenaris de models d’assignació de trànsit (TransCAD) per estimar el volum del tràfic de la xarxa i els punts de congestió. 12
 13. 13. Infraestructures Viàries 3. Plans de Prevenció d’Incendis Forestals Definició: Document tècnic que recull l’inventari de diferents elements de l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis forestals (combustibles, camins, punts d’aigua, equips d’extinció, masies, campings, benzineres, ...) i calcula el pressupost del manteniment dels camins (12.000 km) i els punts d’aigua (600) que composen la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals (XVB). Son camins d’accés al medi natural. Àmbit: municipal Vigència: quatrienal Estat: 286 vigents 13
 14. 14. Infraestructures Viàries 3. Plans de Prevenció d’Incendis Forestals Atributs qualitatius: Contingut I II III IV V Categoria * ► Memòria 1 Duresa ► Annex de camins A 2 B C Pendent Trams > Fitxa inventari (intern): identificador, ample, categoria, duresa, pendent, actuació, secció de servei Mantenimient Actuació Fitxes pressupostos arranjament > Obertura O Actuació Secció ► Plànol general: sobre la BT 1:5.000 Dens.Veget. de Servei Alta Reparació Construcció Mantenimient Neteja de vores Media Baja Camí * Categoria: I II III IV V Carreteres de la Xarxa Bàsica, Comarcal i Local Camins d’Interès Territorial Inici I i i en t trams d categoria I i II fi a l primera bif de t i fins la i bifurcació ( menors a 1 k ) ió (no km) Inici en trams de categoría III fins a la primera bifurcación (no menores de 1 km) Resta de trams 14
 15. 15. Infraestructures Viàries 3. Plans de Prevenció d’Incendis Forestals Edició: Plànol: Plà l 15
 16. 16. Infraestructures Viàries 2a Part: exemples d’us de la BT en Espais Naturals 16

×