Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Distribució de productes ICC en ETRS89

304 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre ETRS89 (18/04/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Distribució de productes ICC en ETRS89

 1. 1. DISTRIBUCIÓ DEPRODUCTES ICCEN ETRS89EN ETRS89Blanca BaellaCap de la Unitat dedesenvolupament de l’Àrea dedese o upa e t de ea deBases
 2. 2. Contingut2ContingutTransformació de les dades de l’ICCDistribució de les dades de l’ICCAlguns aspectes a tenir en compte en la transformacióDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 3. 3. 3DISTRIBUCIÓDEPRODUCTESPRODUCTESICC ENETRS89Transformaciód l d d dde les dades del’ICCDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 4. 4. Transformació de les4dades de l’ICCEl canvi de sistema de referència de ED50 a ETRS89 a l’ICCs’ha implementat en dos fases diferenciades:la producció interna de les dadesla producció interna de les dadesDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 5. 5. 5Transformació de lesdades de l’ICCEl canvi de sistema de referència de ED50 a ETRS89 s’haimplementat en dos fases diferenciades:la producció interna de les dadesla producció interna de les dadesla difusió a través dels diversos canals de distribucióDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 6. 6. 6Transformació de lesdades de l’ICCProducció interna:L’ICC va iniciar l’any 2005 la producció interna de dades en ETRS89 amb elsproductes d’ortofoto, coincidint amb la col·laboració en el projecte Planproductes d ortofoto, coincidint amb la col laboració en el projecte PlanNacional de Ortofoto Aérea (PNOA)A partir de la publicació del Real Decret 1071/2007, l’ICC va iniciar lamodificació de les especificacions i de les cadenes de producció de la restad d tde productes:Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 7. 7. 7Transformació de lesdades de l’ICCProducció interna:L’ICC va iniciar l’any 2005 la producció interna de dades en ETRS89 amb elsproductes d’ortofoto, coincidint amb la col·laboració en el projecte Planproductes d ortofoto, coincidint amb la col laboració en el projecte PlanNacional de Ortofoto Aérea (PNOA)A partir de la publicació del Real Decret 1071/2007, l’ICC va iniciar lamodificació de les especificacions i de les cadenes de producció de la restad d tde productes:L’any 2009, Cartografia topogràfica 1:1000 i 1:2000, versió 2.2Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 8. 8. 8Transformació de lesdades de l’ICCProducció interna:L’ICC va iniciar l’any 2005 la producció interna de dades en ETRS89 amb elsproductes d’ortofoto, coincidint amb la col·laboració en el projecte Planproductes d ortofoto, coincidint amb la col laboració en el projecte PlanNacional de Ortofoto Aérea (PNOA)A partir de la publicació del Real Decret 1071/2007, l’ICC va iniciar lamodificació de les especificacions i de les cadenes de producció de la restad d tde productes:L’any 2009, Cartografia topogràfica 1:1000 i 1:2000, versió 2.2Durant l’any 2011 es publicaren les especificacions basades en eli t d f è i ETRS89 d l t d d tsistema de referència ETRS89 de la resta de productesActualment s’està finalitzant la migració de les cadenes de producció alnou sistemaDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 9. 9. 9Transformació de lesProducció interna:dades de l’ICCProducció interna:Transformació de les dades:S’aplica la transformació bidimensional de semblança amb elsparàmetres calculats per l’ICC i oficialitzats per la Comissió dep p pCoordinació Cartogràfica de Catalunya (C4)Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 10. 10. 10Transformació de lesProducció interna:dades de l’ICCProducció interna:Transformació de les dades:S’aplica la transformació bidimensional de semblança amb elsparàmetres calculats per l’ICC i oficialitzats per la Comissió dep p pCoordinació Cartogràfica de Catalunya (C4)Nova divisió de fulls:El Real Decret 1071/2007 fixa també una divisió de fulls associada alnou sistema de referència, no coincident amb la transformació de ladivisió de fulls associada al sistema de referència ED50No presenta cap inconvenient en el cas del canvi a ETRS89 per lesdades ràster però afegeix complexitat al procés de canvi de les dadesdades ràster, però afegeix complexitat al procés de canvi de les dadesvectorialsDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 11. 11. 11Transformació de lesNova divisió de fulls en la distribució de dades vector:dades de l’ICCNova divisió de fulls en la distribució de dades vector:Les dades vectorials de l’ICC d’escala 1:50.000 i superiors, encara que són basesgeoespacials contínues, utilitzen la divisió fulls com a unitat d’organització, de maneraque tant les dades com les metadades hi estan lligadesAdoptar la divisió de fulls ETRS89 implicaria, degut a les diferències entre aquestadivisió i la divisió de fulls ED50 transformada a ETRS89, invertir una quantitatconsiderable de recursos per:garantir la topologia dels polígons amb contorns coincidents totalment o parcialmentgarantir la topologia dels polígons amb contorns coincidents totalment o parcialmentamb la divisió de fullsrecol·locar etiquetes i topònimsdocumentar les diferències dins d’un mateix full relacionades amb la continuïtattemporal de les dadestemporal de les dadesPer minimitzar el cost i el temps del canvi de sistema de referència, l’ICC va decidir ferel canvi mantenint la divisió de fulls ED50 transformada a ETRS89Les properes versions dels models de dades tindran metadades a nivell d’objecte iDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, BarcelonaLes properes versions dels models de dades tindran metadades a nivell d objecte il’organització no estarà lligada a la divisió de fulls
 12. 12. 12DISTRIBUCIÓDEPRODUCTESPRODUCTESICC ENETRS89Distribució del d d dles dades del’ICCDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 13. 13. 13Transformació de lesdades de l’ICCDistribució:Fins a l’any 2015, l’ICC oferirà la informació en ambdós sistemes en tots elsseus canals de distribucióseus canals de distribucióEn la nomenclatura dels arxius hi ha un caràcter reservat pel sistema dereferència:valor “0” quan les dades estan en ED50qvalor “1” quan les dades estan en ETRS89ED50Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, BarcelonaETRS89
 14. 14. 14Transformació de lesdades de l’ICCDistribució:Fins a l’any 2015, l’ICC ofereix la informació en ambdós sistemes en tots elsseus canals de distribucióseus canals de distribucióEn la nomenclatura dels arxius hi ha un caràcter reservat pel sistema dereferència:valor “0” quan les dades estan en ED50qvalor “1” quan les dades estan en ETRS89Les metadades documenten que les dades estan disponibles en ambdóssistemes de referènciaDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 15. 15. 15Transformació de lesDistribució i divisió de fulls en ETRS89:dades de l’ICCDistribució i divisió de fulls en ETRS89:Dades vector:divisió de fulls ED50 transformada a ETRS89Dades ràster, incloent la rasterització de les dades vector:divisió de fulls ETRS89 afegint una orla que recobreixi la divisió de fullsED50 transformada a ETRS8950 t a s o ada a S89les dades ràster recobreixen l’àrea del mateix full en format vectorDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 16. 16. 16Distribució de les dadesVisualització i descàrrega:de l’ICCVisualització i descàrrega:L’aplicació de visualització i descàrrega de dades l’ICC (VISSIR):t l d d l i t d f è i ED50 i ETRS89mostra les coordenades en els sistemes de referència ED50 i ETRS89en l’entorn de visualitzaciópermet la descàrrega de les dades en ambdós sistemes per a tots elsformats de distribucióo ats de d st buc óDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 17. 17. Distribució de les17dades de l’ICCGeoserveis:Geoserveis:Actualment l’ICC publica diferents tipus de geoserveis:W b M S i (WMS)Web Map Service (WMS)Web Coverage Service (WCS)RESTRESTTilecacheDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 18. 18. Distribució de les18dades de l’ICCWeb Map Service (WMS), usant dues tecnologies:Web Map Service (WMS), usant dues tecnologies:ExpressServer (LizardTech):• publicació de capes d’informació ràster (ortofotoimatges i dadesvectorials rasteritzades)vectorials rasteritzades)ArcGIS Server (ESRI):• publicació de capes d’informació vectorialCodis EPSG suportats:EPSG Sistema coordenades, datumEPSG Sistema coordenades, datum4230 Geogràfiques, datum ED504258 Geogràfiques, datum ETRS894326 Geogràfiques, datum WGS8423031 UTM fus 31 Nord, datum ED50Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona25831 UTM fus 31 Nord, datum ETRS8932631 UTM fus 31 Nord, datum WGS84
 19. 19. Distribució de les19dades de l’ICCWeb Coverage Service (WCS), usant:Web Coverage Service (WCS), usant:GeoserverCodis EPSG suportats:Codis EPSG suportats:EPSG Sistema coordenades, datum4230 Geogràfiques, datum ED504258 Geogràfiques, datum ETRS894326 Geogràfiques, datum WGS8423031 UTM fus 31 Nord, datum ED5025831 UTM fus 31 Nord, datum ETRS8932631 UTM fus 31 Nord, datum WGS84Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 20. 20. Distribució de les20dades de l’ICCREST, usant la tecnologia:REST, usant la tecnologia:ArcGIS Server:• ESRI• publicació de capes d’informació vectorialCodis EPSG suportats:EPSG Sistema coordenades, datum4230 Geogràfiques, datum ED504258 Geogràfiques, datum ETRS894326 Geogràfiques, datum WGS8423031 UTM fus 31 Nord, datum ED5025831 UTM fus 31 Nord, datum ETRS8932631 UTM fus 31 Nord, datum WGS84Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 21. 21. Distribució de les21dades de l’ICCTilecache:Tilecache:proporciona accés online ràpid a dades ràsterles dades es disposen en mosaics un per cada sèrie format per tessel·lesles dades es disposen en mosaics, un per cada sèrie, format per tessel lesla distribució de la informació es fa usant una piràmide de nivells de zoom queproporciona el producte més idoni segons l’escala demanada en la peticióactualment es disposa d’aquest servei de Tilecache per a consultes en:• UTM i datum ED50, EPSG 23031• geogràfiques i datum WGS84, EPSG 4326• projecció utilitzada per googlemaps, EPSG 3857• UTM i datum ETRS89, EPSG 25831Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 22. 22. 22DISTRIBUCIÓDEPRODUCTESPRODUCTESICC ENETRS89Algunsaspectes a tenirt len compte en latransformacióde dadesDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 23. 23. 23Alguns aspectes a tenir en compte en laL’ICC tilit é t i i l t lí i i líg p ptransformació de dades: dades vectorL’ICC utilitza només geometries simples: punt, línia i polígonL’ICC transforma les coordenades i redibuixa els elementsNo es canvia la orientació ni l’escala dels símbols i dels textosLa transformació només és vàlida per dades amb sistemes decoordenades amb origen (0 0)coordenades amb origen (0,0)La CT-1M té origen de coordenades (0,-4.000.000). El procésde transformació mou les coordenades a l’origen (0,0), lestransforma a ETRS89 i les retorna a l’origen (0 4 000 000)transforma a ETRS89, i les retorna a l origen (0.-4.000.000)Per mapes simbolitzats i DTM no es transformen els arxius ràster, esgeneren a partir de les dades vector transformadesDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelonageneren a partir de les dades vector transformades
 24. 24. 24Alguns aspectes a tenir en compte en lag p ptransformació de dades: dades ràsterL’ICC transforma les dades d’imatge aplicant la transformacióETRS89 E i d tíED50 Espai origen Operació a realitzarL ICC transforma les dades d imatge aplicant la transformacióbidimensional de semblança:ETRS89 Espai destíED50 Espai origen Operació a realitzarTransformar imatgede ED50 a ETRS89Operació realitzadaTransformació ETRS89 a ED50Distribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, BarcelonaTransformació ETRS89 a ED50Interpolació a l’espai origen
 25. 25. 25Alguns aspectes a tenir en compte en laAlt t è i t i tg p ptransformació de dades: dades vectorAltres aspectes genèrics a tenir en compte en unatransformació de dades:Validar que els paràmetres de la transformació s’hanValidar que els paràmetres de la transformació s hanentrat amb les unitats i el número de decimals correctes.En sistemes que permeten l’aplicació de malla det f ió l ’ t tilit t ltransformació, cal assegurar-se que s’estan utilitzant lesmalles lliurades per l’ICC.Cal comprovar el resultat de la transformació:pSobre els punts de test donats per l’ICC.Sobre algun punt de les dades transformades, utilitzant lescalculadores geodèsiques de la pàgina web de l’ICCDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelonag q p g
 26. 26. Resum26ResumLa implementació del canvi del sistema de referència ED50 aETRS89, iniciada durant l’any 2009 i que afecta tant a lesdades com als serveis que ofereix l’ICC, va finalitzar a finals deq CC,l’any 2011L’accés dels usuaris a les dades digitals i als serveis de l’ICCen el sistema de referència ETRS89 és possible des deen el sistema de referència ETRS89 és possible des desetembre del 2011En el període que estableix la llei per al canvi del sistema def è i i f ilit l i l i d l d d l’ICCreferència, i per facilitar el canvi als usuaris de les dades, l’ICCoferirà la informació digital en ambdós sistemes de referènciaDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona
 27. 27. Institut Cartogràfic27gde CatalunyaParc de Montjuïc,E-08038 Barcelona41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)Tel. (+34) 93 567 15 00Fax (+34) 93 567 15 67http://www.icc.catwebmaster@icc.catDistribució de productes ICC en ETRS89 18 dabril de de 2013, Barcelona

×