Rf vpg

266 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rf vpg

 1. 1. LA REVOLUCIÓ FRANCESA (1789-1799)Apunts fragmentarisVICENT PUIG I GASCÓCURS 2012-13
 2. 2. 1. LA REVOLUCIÓ LIBERAL (1789-1791).A. REVOLTA DELS PRIVILEGIATSB. 1789: DESMANTELLAMENT DE L’ANTIC RÈGIM.Revolució del Tercer Estat.Revolució urbana.Revolució Camperola.Revolució Jurídica.C. LA MONARQUIA CONSTITUCIONAL (1789-1791).1) Assemblea Nacional Constituent (09-8-1789 /01-10-1791)Abolició Feudalisme.Constitució de 1791.Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà.Constitució Civil del ClergatReformes econòmiques.Reformes Administratives2) La Fugida de Varennes3) Assemblea Legislativa (1-X-1791/ 21-IX- 1792)
 3. 3. 2. LA REVOLUCIÓ RADICAL (LA CONVENCIÓ, 10-VIII-1792/ 02-XI-1794)a) PERLLONGACIÓ ASSEMBLEA LEGISLATIVA (10.VIII-21.IX-1792)b) CONVENCIÓ GIRONDINA (21.IX.1792-2.VI.1793)c) CONVENCIÓ JACOBINA (2.VI.1793-27.VII.1794)d) CONVENCIÓ TERMIDORIANA (27.VII.1794-2.XI.1795)3. LA REVOLUCIÓ MODERADA (1795-1799)a) EL DIRECTORI (02.XI.1795-9.XI.1799)b) COLP D’ESTAT DEL 18 DE BRUMARI (9-XI-1799)4. EL CONSOLAT (9.XI.1799-18.V.1804)5. L’IMPERI (18.V.1804-18.V.1814)6. IMPERI DELS 100 DIES (20.III.1815-28.VI.1815)7. EL LLEGAT DE LA REVOLUCIÓ.
 4. 4. LA MONARQUIA CONSTITUCIONAL (1789-1791).1. Assemblea Nacional Constituent (09-8-1789 /01-10-1791)a) Abolició Feudalisme.• ABOLICIÓ DE LES DESPENDÈNCIES I DELS DRETS SENYORIALS.• CONSERVEN LA PROPIETAT I LES RENDES VINCULADES• ELS CAMPEROLS PODEN RESCATAR LES RENDES VINCULADES MITJANÇANT UNPAGAMENT EN METÀL.LIC.• ELS CAMPEROLS NO TORNAREN LES TERRES NI RESCATAREN LES RENDESSENYORIALS, LA CONVENCIÓ LES ABOLÍ DEFINITIVAMENTb) Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà (26/VIII/1789)DRETS NATURALS = Llibertat, Felicitat, Igualtat jurídica, Propietat.LLIBERTATS = Religió, Pensament, Premsa, Reunió.DRETS = Seguretat, Resistència a l’opressió.c) Formació de partits polítics = clubs ideològics.
 5. 5. c) Constitució de 1791= inspiració ideològica = ROUSSEAU I MONTESQUIEU• Règim monàrquic constitucional• Divisió de podersa) Poder Executiu = el Rei = dret de vet, tria el govern, el govern es responsabledavant del rei, nomena el Cap de l’exèrcit.b) Poder Legislatiu = Assemblea Nacional.c) Poder Judicial = Tribunals i Jutges.• Declaració de drets de l’Home i del Ciutadà• Significació conservadora = sufragi censatari i indirecte, dret de vet del Rei,eliminació de les subvencions estatals als preus del blat; amb això la burgesiamoderada dóna per conclosa la revolució = ha substituït a l’aristocràcia .• La nova legislació desagrada als PRIVILEGIATS i a les MASSES POPULARS,sorganitzen en contra del nou sistema.
 6. 6. d) Constitució Civil del Clergat• L’Església perd el DELME i les TERRES• L’estat pagar el salari dels eclesiàstic però exigeix el JURAMENT DE FIDELITAT il’acompliment de CERTES TASQUES• Divisió del clergat entre PATRIOTES (minoria) i REFRACTARISe) Reformes econòmiques.Supressió d’impostos feudals i introducció d’impostos sobre la propietatIgualtat fiscal = major pes dels impostos directesFinal dels obstacles a la propietat i l’herènciaLlibertat de mercat = eliminació de duanes interiors, sistema mètric decimal,desaparició dels gremis i abolició de l’esclavitud en FrançaProhibició de l’associacionisme obrer (Llei Chapelier)f) Reformes Administratives.Organització del territori de manera igual i equilibrada = 83 DepartamentsAjuntaments electiusReforma judicial= Jutges elegits per votació popular, Jutges funcionaris pagats perl’estat, creació d’un Tribunal Suprem
 7. 7. 2. La Fugida de Varennes. (21.VI.1791)a) El rei i la família reial intentaren fugir en direcció vers els Països Baixos, peròreconegut en Varennes fou empresonat i retornat a París amb tota la família .b) El rei havia obstaculitza la tasca dels revolucionaris i l’Assemblea Constituent.c) Suposa un intent d’eliminar la legitimitat del NOU RÈGIM.d) Intentaren crear un exèrcit d’aristòcrates emigrats amb l’ajuda dels monarqueseuropeus, per tal d’imposar l’ORDRE.e) Lluís XVI estava en contra de la CONSTITUCIÓ CIVIL DEL CLERGAT i (12.VII.1790) ide les mesures que impediren la fugida dels nobles (principis de 1791).f) Aquesta FUGIDA provocà una ONADA DE REPUBLICANISME EN L’OPINIÓ PÚBLICA.3. Assemblea Legislativa (1.X.1791-21.IX.1792)264 diputats moderats (defensors de la monarquia i girondins), 136 diputatsjacobins i 345 diputats independents.PROBLEMES:a) El rei sota sospita i vigilatb) Sentiment popular antimonàrquicc) Mobilització popular = influeix en l’executiu i el legislatiu; ocupació defuncions administratives i policials en els districtes de París
 8. 8. d) El nou estat no arranca• manca un exèrcit nacional = base de poder• Manca d’una administració provinciale) Empitjorament de la situació econòmica1. Desordre econòmic = sense abastiment de productes i elevada especulació2. Problemes financers= Inflació3. Males collitesf) Amenaces monàrquiques des de l’exterior = MANIFEST DE BRUNSWICK4. França declarà la guerra a Àustria i Prússia=a) França comença amb derrotes = la PATRIA ESTÀ EN PERILLb) L’ELIT REVOLUCIONÀRIA ESTÀ AMENAÇADA DINS I FORA = MESURES EXCEPCIONALS• Por de perdre l’obra revolucionària.• Por al càstig per l’obra revolucionària• Por de perdre les compres dels BÉNS NACIONALS
 9. 9. 2. LA REVOLUCIÓ RADICAL (LA CONVENCIÓ, 10-VIII-1792/ 02-XI-1794)Coalició de les monarquies absolutistes contra la revolucióContrarevolució en l’interior = la Véndee = reialistes, clergat refractari i camperolscontrarevolucionarisDerrotes inicials contra els absolutistesFormació d’un exèrcit revolucionariEtapes:a) PERLLONGACIÓ ASSEMBLEA LEGISLATIVA (10.VIII-21.IX-1792)Instauració del govern popular= COMUNA DE PARÍS (10-VIII-1792)Assalt de les Tulleries per les masses populars= el rei sota la protecció del’Assemblea Nacional (20-VI-1792)Pressió popular sobre l’Assemblea NacionalAbolició de la monarquiaInstauració de la CONVENCIÓ NACIONAL= nou organisme que assumeix tota lasobirania nacionalEleccions per sufragi universal= Nova Convenció
 10. 10. b) CONVENCIÓ GIRONDINA (21.IX.1792-2.VI.1793)1. Estratègia girondina = creació d’una dictadura de l’elit revolucionària = posar ORDREi “SALVAR LA PÀTRIA”2. Preparació d’un exèrcit per la guerra = allistament obligatori .3. Proclamació de la República (21-IX-1792)4. Execució de Lluís XVI (21-I-1793)5. Fracassos militars =1. derrotes,2. PRIMERA COALICIÓ contra França,3. intent de colp d’estat del general girondi Demouriez (antijacobí),4. guera civil de la Véndee (10-III-1793)6. Empitjorament econòmic7. Mesures autoritàries= Comité de Seguretat Nacional (Polícia), Tribunalextraordinari, Comité de Salvació Pública (govern)8. Del 31 de maig al 2 de juny de 1793 = motins populars de París = colp d’estat iimposició d’un GOVERN JACOBÍ.
 11. 11. Jacques Pierre Brissot
 12. 12. Els instruments de la dictadura – del “terror” els creen els girondins
 13. 13. b. CONVENCIÓ JACOBINA (2.VI.1793-27.VII.1794)Estratègia jacobina = dictadura d’estat = mobilització popular = poder• salvar l’estat revolucionari = guanyar la guerra, reprimir la revoltainterior, controlar la massa i aturar l’oposició interna• TERROR = paralitza, esglaia i confonAliança entre JACOBINS, MUNTANYESOS i SANS-CULOTTES.Obra Jacobina:1. Constitució de 1793.2. Estat d’excepció = suspensió temporal de les llibertats i la Constitució =govern del Terror.3. Victòries militars contra els estrangers i control de les revoltes internes.4. Economia dirigida: llei del Maximum, Expropiacions als sospitosos itraidors, Racionament, Expropiacions als enemics.5. Nou calendari6. LAICITZACIÓ: Matrimonis civils i culte de l’estat = Ésser Suprem.7. Control dels moviments populars.
 14. 14. A. Grups polítics del període• Dreta= Girondins• Centre= La PLANURA• Esquerra= JacobinsB. Control de la CONTRAREVOLUCIÓa) Llei de Sospitososb) Comitè de Seguretat Generalc) Tribunals revolucionarisC. Oposar-se a l’enemic exterior i interior1. Creació d’un exèrcit per lleva massiva, setembre 1793.2. Expulsió dels austríacs, primavera de 1794.3. Esclafar la insurrecció federalista e la Véndee (1793).D. Mesurres Socials1. Nou pla d’educació (llei Pelettier)= Obligatorietat i gratuïtat.2. Prohibició de la mendicitat.3. Sistema d’assistència a la infantesa, maternitat, vellesa i la malaltiaMaximilien Robespierre
 15. 15. Jean-paul marat
 16. 16. CONSTITUCIÓ 1793 (juny)1. Desenvolupa els principis d’una DEMOCRÀCIA SOCIAL.2. Règim republicà3. Sufragi universal masculí.4. Declaració de Drets (nova)a) Al treball.b) A l’assistència social.c) A l’educació.d) A la insurrecció front a la tiraniae) A la igualtat.5. Divisió de poders.6. Legislatiu controla l’executiu.7. Referèndum per aprovar les lleis fonamentals.8. Abolició de l’esclavitud a les colònies.9. Eliminació absoluta de la FEUDALITAT.
 17. 17. c) CONVENCIÓ TERMIDORIANA (27.VII.1794-2.XI.1795)1. LA REPÚBLICA ESTÀ SALVADA• Divisió dels revolucionaris• RADICALS (Herbert, Roux) = portantveus dels Sans-Culottes volenaprofundir en la reforma social• MODERATS (Danton)= volen acabar amb l’excepcionalitat i el terror.• AILLAMENT DELS JACOBINS (Robespierre, Saint-Just, Couthon) =reforcen el poder personal i governen sense aliats = eliminen adversarisde dreta (Danton) i esquerra (Sans-Culottes)2. ELS JABOBINS NO SÓN NECESSARISa) Desapareix la percepció de la “Pàtria en perill”.b) Esglaiats per la política del TERROR.c) Connivència amb les masses3. AlIANÇA DELS ENEMICS DELS JACOBINSa) Supervivents de l’esquerra destrossada.b) Burgesia contrària a la polìtica econòmica intervencionista i social.c) Diputats de la PLANA4. COLP D’ESTAT DE TERMIDOR (7.XI.1794) = Acusació de traïció a Robespierre
 18. 18. François-Noël Gracchus Babeuf.
 19. 19. 5. ESTRATÈGIA TERMIDORIANAa) Restabliment d’un sistema liberal i censatari.,b) Restabliment de l’economia de mercat.c) Reducció del pes polític dels radicals de dretes i esquerres= repressió.d) Evitar les mobilitzacions de les masses socials.6. CONSTITUCIÓ DE 1795.a) Separació de podersb) Legislatiu bicameral• CONSELL DELS CINC-CENTS = proposa lleis / NO LES VOTA• CONSELL DELS ANCIANS= vota les lleis / ni les proposa ni les esmenac) Executiu = DIRECTORI (5 membres)Renovable anualment= un membre per rotacióNo proposa lleisd) Sufragi censatari i indirectee) Restricció de les llibertats dopinió, reunió, premsa, etc.APROBADA LA CONSTITUCIÓ, ES CONVOQUEN ELECCIONS I COMENÇA EL DIRECTORI.
 20. 20. 3. LA REVOLUCIÓ MODERADA (1795-1799)a) EL DIRECTORI (02.XI.1795-9.XI.1799)La independència, pràcticament absoluta, dels poders fa ineficaç el govern .INESTABILITAT POLÍTICA.Revoltes polítiques= Conspiració dels Iguals, BABEUF, 1797.Conspiracions reialistes.Derrotes militars.b) COLP D’ESTAT DEL 18 DE BRUMARI (9-XI-1799)Preparat per part dels DIRECTORS, HOMES FORTS DEL RÈGIM I NAPOLEÓ.Napoleó i les seus tropes prenen la seu del Consell dels CINC-CENTS iobliguen als consellers a nomenar un 3 CÒNSOLS provisionals que dirigiranel govern, mentre s’elabora una nova constitució .CÒNSOLS nomenats: SIEYES, DUCOS, NAPOLEÓ
 21. 21. Per què Napoleó ?1. Perquè era respectat en l’exèrcit = victòries2. Era popular3. Èxits militars (Toulon, Itàlia, Egipte, etc)4. Havia estat JACOBÍ5. Havia reprimit l’alçament reialista (5-X-1795)6. Tenia una ideologia de l’ORDRE
 22. 22. 5. EL CONSOLAT (9.XI.1799-18.V.1804)• 1799= Cònsol (3 cònsols)• 1800 = Primer cònsol per deu anys= Constitució de 1800• 1802 = Primer cònsol únic i vitalici = Reformes constitucionalsaprovades per plebiscits majoritaris.• Votat emperador pel Senat el 18-5-1804, i coronat el 2-12-1804.• PROGRESSIÓ DE L’AUTORITARISME I ACUMULACIÓ DE PODER ENMANS DE NAPOLEÓ• Ideologia de Napoleó = posar fi a les convulsions revolucionàries idesenvolupa lleis, institucions polítiques del nou règim, que portenprogrés.• Concordat amb l’església Catòlica (1801) = reconeixement de lasubjecció de l’església francesa al Papa, a canvi, reconeixement de lesdesamortitzacions eclesiàstiques
 23. 23. CONSTITUCIÓ DE 1800 = Dictadura amb aparença de democràcia + Populismea) Divisió de podersb) Executiu fort = controla tots els aspectes del poderc) Judicial = independent, funcionaritzat i professionald) Legislatiu dèbil i TRICAMERAL:• SENAT = una mena de tribunal constitucional elegit per llistes presentades pelCònsol, Cos legistatiu i Tribunat.• COS LEGISLATIU= aprova o rebutja les propostes de l’executiu, sense discutir-les o esmenar-les. Elegit pel senat entre les Assemblees departamentals• TRIBUNAT = Discuteix les propostes de l’executiu i prepara arguments pel Coslegislatiu. Elegit pel senat entre les Assemblees departamentalse) Les reformes són votades mitjançant PLEBISCITS.f) Sufragi censatari i indirecte.
 24. 24. Jo sóc la Revolució, larevolució ha finalitzat.Napoleó I Bonaparte, emperador deFrançaNapoleó emperador, Jean Auguste Dominique Ingres (1806). Museu de l’exèrcit, París
 25. 25. 2. L’IMPERI (18.V.1804-18.V.1814)18.V.1804 = El senat nomena emperador a Napoleó.06-XI-1804 = Plebiscit d’acceptació popular = ampla majoria del poble francès vota favorablement.02-XII-1804 = Auto-coronació davant del Papa Pius VII.1. L’exèrcit una peça clau del règim = Creació d’un Imperi = La guerra com a instrumentde conquesta i expansió2. Constitució de 1804a) Napoleó, emperador hereditari de França = plebiscit constitucional.b) Reforçament dels poders de Napoleó = sistema autoritari.c) Sufragi universal substituït per PLEBISCITS.d) Defensa de la propietat i la igualtat legal.3. Elements conservadors dels règim.a) Nova noblesa familiar i militar = familiar, militars companys = delegats imperialsen els territoris ocupats.b) La vella noblesa recupera part del seu poder.c) Restauració de l’esclavitud = afavoreix a la burgesia.4. Manteniment dels principis liberals = igualtat legal, llibertats individuals retallades,forta censura, liberalisme econòmic, abolició dels drets feudals, ....5. Reforma de l’ensenyament públic = control estatal = tres nivell d’estudis (Primària,Secundària i Universitària) , el primer obligatori
 26. 26. 5. Uniformització fiscal, legal i judicial = publicació de diferents codis i establiment depesos i mesures1. Codi Civil (1804)2. Codi de Comerç (1807)3. Codi Penal (1810)6. Reforma administrativa = centralització estatal1. Prefectes = caps dels departaments territorials o províncies.2. Uniformització lingüística = prohibició de les llengües regionals = català, bretó,alemany-alsacià, occità, etc.3. Creació de la Policia estatal.7. Reformes financeres1. Creació d’una moneda comuna.2. Creació del Banc de França8. Napoleó féu realitat la vella tesi girondina = escampà per les conquestes de laRevolució Francesa = APARICIÓ DE SENTIMENTS NACIONALISTESa) Invasió del territorib) Govern dil·lustrats o simpatitzants de Françac) Imposició d’un pla de reformes = abolició de l’Antic Règim
 27. 27. 1ª 1792-1797 (Austria, Prusia, Nápoles, Cerdeña, Reino Unido, PaísesBajos, España)2ª 1799-1801 (Aus, RU, Rusia, Imp. Turco, Portugal, Nápoles, EstadosPontificios)3ª 1805-1806 (Aus, RU, Rusia, Nápoles, Suecia) = Trafalgar (derrota), Ulm(Àus), Austerlitz (Àus, Russ)4ª 1806-1807 (RU, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia ) = Blocatge Continental iRepartiment d’Europa en àrees d’influència = França-Rússia.5ª 1809 (RU y Austria) = Matrimoni amb Maria Lluïsa d’Àustria6ª 1812-1814 (RU, Rusia, Prusia, Austria y Suecia) + España y Portugal = =Leipzig (Alemanya), Borodino (Rúss), Waterloo (Alemanya7ª 1815 (Cien Días) (RU, Rusia, Prusia, Suecia, Austria, Países Bajos, Españay algunos estados alemanes)VictòriesCoalicions AntifrancesesDerrotes
 28. 28. 1.- Elisa Bonaparte.2.- General Murat (espòs de Carolina Bonaparte).3.- Jerònim Bonaparte.4.- Josep Bonaparte.5.- Eugeni de Beauharnais (fillastre)43513
 29. 29. La coronació de Napoleó, de Jacques-Louis David (1805). Museu del Louvre, París
 30. 30. 1. Napoleó (1769-1821): és dempeus, posant la corona a Josefina.2. Josefina de Beauharnais (1763-1814): sagenolla. Rep la corona de les mans del seu marit, i no delpapa.3. Maria Letizia Ramolino (1750-1836): mare de Napoleó, ha estat col·locada a les tribunes pelpintor. En realitat, no va assistir a la cerimònia per protestar de la baralla de Napoleó amb el seugermà Lucien.4. Lluís Bonaparte (1778-1846): al començament de limperi, va rebre el títol de gran conestable. ReidHolanda el 1806. Es va casar amb Hortense de Beauharnais, la filla de Josefina.5. Josep Bonaparte (1768-1844): va ser rei de Nàpols el 1806 i dEspanya el 1808.6. Napoleó-Charles (1802-1807): fill de Lluís Bonaparte i dHortense de Beauharnais.7. Les germanes de Napoleó.8. Charles-François Lebrun (1739-1824): ocupa el lloc de príncep- arxitresorer. Té el ceptre.9. Jean-Jacques- Régis de Cambacérès (1753-1824): príncep-arxicanceller de limperi. Té la mà dejustícia.10. Louis-Alexandre Berthier (1753-1815): ministre de la guerra sota el Consolat després mariscal delImperi el 1805. Té el globus coronat duna creu.11. Talleyrand (1754-1836): gran camarlenc des de l11 de juliol de 1804.12. Joachim Murat (1767-1815): noble i militar francès al servei del seu cunyat Napoleó, gran Duc deBerg i Cleves, mariscal de França i rei de Nàpols entre 1808 i 1815.13. El papa Pius VII (1742-1823), es conforma amb beneir la coronació. És envoltat pels dignatariseclesiàstics, designats per Napoleó des del Concordat; amb la seua mà dreta esbossant un gestde benedicció. No porta ni mitra ni tiara, però el pal·li sobre les espatlles, només una banda dellana blanca adornada amb sis creus negres que era un dels atributs de la sobirania de lEsglésiaromana. És per això que se lidentifica.14. El pintor Jacques-Louis David es troba a les tribunes.
 31. 31. 3. L’IMPERI DELS CENTS DIES (20.III.1815-28.VI.1815)• El 20 de març de 1815, Napoleó regressa de l’illad’Elba, destitueix Lluís XVIII i es proclamaemperador.• 18 de juny de 1815, batalla de Waterloo: derrotade Napoleó.• 28 de juny de 1815, reposició de Lluís XVIII, com arei de França.• Napoleó perd el suport dels polítics , què intentafugir als Estats Units, però és apressat perAnglaterra.• Exili de santa Helena, Atlàntic sud.• Napoleó Bonaparte mor el 5 de maig de 1821.
 32. 32. Imatge satírica de Napoleó I camí de l’illa d’Elba (Itàlia)
 33. 33. 7. EL LLEGAT DE L A REVOLUCIÓ.a) ELS PRINCIPIS LIBERALSPRINCIPI O DRET CONTRARI ASOBIRANIA NACIONAL SOBIRANIA REIALDIVISIÓ DE PODERS ABSOLUTISMELLIBERTAT INDIVIDUAL REGLES ESTAMENTALSLLIBERTAT DE PENSAMENT DOGMES RELIGIOSOSLLIBERTAT DE TREBALL I INDÚSTRIA REGULACIÓ DELS GREMISLLIBERTAT DE COMERÇ PEATGES I TAXESLLIBERTAT DE BÉNS I PROPIETATS BÉNS VINCULATS (PRIMOGENITURES IAMORTITZACIONS)IGUALTAT JURÍDICA PRIVILEGIS DE NAIXEMENTIMPOSTOS SEGONS LA RIQUESA DESIGUALTAT FISCALESTAT LLIBERAL GARANTIA DE DRETS ABSOLUTISME GARANTIA DE PRIVILEGIS
 34. 34. b) ELS LÍMITS DEL LIBERALISME.Dret de vot restringit als propietaris.Dret de vot limitat als homes.Dret d’associació i reunió negat als treballadors.Drets d’expressió retallats a les classes mitjanes, treballadors i dones
 35. 35. REFERÈNCIES DOCUMENTALSPresentaciones para Historia Contemporánea.http://roble.pntic.mec.es/jrod0163/Pagina de Peter. http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/http://historiacontemporanea-tomperez.blogspot.com/2008/02/la-revolucindemogrfica.htmlhttp://www.pedrocolmenero.es/www.claseshistoria.comhttp://esquemasdehistoria.blogspot.com/

×