Successfully reported this slideshow.

Elaboració treball història 2013

1,325 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elaboració treball història 2013

  1. 1. ELABORACIÓ D’UN TEMA D’HISTÒRIA
  2. 2. OBJECTIU DEL TREBALL.1. Que l’alumne aprenga a cercar informació i després sintetitzar-la, seguint unesorientacions.2. Que l’alumne siga creatiu a l’hora de representar el treball monogràfic.3. Que l’alumne aprenga a usar les noves tecnologies , emprant recursos diferents.PLANTEJAMENT DEL TREBALL1. El treball estudia un ESDEVENIMENT HISTÒRIC, que ha d’analitzar, mitjançantl’elaboració d’un guió que assenyale les diferents parts del treball.2. L’esdeveniment històric el triem en funció de les diferents opcions oferides pelprofessor.3. El treball el realitzem en grup, amb un mínim de 4 persones.4. El treball s’haurà de presentar amb un PPT, amb mapes, fotos, esquemes, etc.
  3. 3. ESTRUCTURA DEL TREBALLEl treball ha de constar dels diferents apartats, com mínim:a) Índex del treball, assenyalarà els punts principals que configuren el treball.b) Introducció, apartat que presenta el tema d’una manera global, assenyalant lesdiferents parts. Aquest apartat serà una mena de presentació global del tema.c) Context històric de l’esdeveniment.d) Desenvolupament del procés històric.e) Causes i antecedents del fet històric objecte danàlisi.f) Conseqüències a curt i llarg termini del FET històric.g) Fonts usades en el treball, bibliografia i internet.h) Enllaços que permeten ampliar la informació sobre el tema.
  4. 4. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL TREBALL.1. Hi haurà un índex del treball, que assenyale els diferents aparts i subapartats del treball . 0,52. Hi haurà una Introducció, que presentarà d’una manera global el tema. 13. Haurem d’explicar el CONTEXT històric, on es desenvolupa el treball. 14. El desenvolupament del tema consistirà mitjançant esquemes o apartats. 15. Explicarem les causes i antecedents del tema. 16. Assenyalarem les conseqüències del fet històric, a curt i llarg termini. 17. Esmentarem les fonts (bibliografia i internet) que hem emprat pel treball. 18. Assenyalarem els enllaços per ampliar la informació sobre el tema. 0,59. El treball haurà de constar d’un mapa que localitze el fet, imatges, esquemes, etc. 110. Valorarem la coherència, l’expressió correcta i l’ús del vocabulari específic. 111. Valorarem l’ortografia 0,512. Actitud durant la presentació i seguiment de les pautes del professor 0,5

×