Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaboració d’un tema d’història

365 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elaboració d’un tema d’història

  1. 1. ELABORACIÓ D’UN TEMA D’HISTÒRIA
  2. 2. OBJECTIU DEL TREBALL.1. Que l’alumne aprenga a cercar informació i després sintetitzar-la, seguint unesorientacions.2. Que l’alumne siga creatiu a l’hora de representar el treball monogràfic.3. Que l’alumne aprenga a usar les noves tecnologies , emprant recursos diferents.PLANTEJAMENT DEL TREBALL1. El treball estudia un ESDEVENIMENT HISTÒRIC, que ha d’analitzar, mitjançantl’elaboració d’un guió que assenyale les diferents parts del treball.2. L’esdeveniment històric el triem en funció de les diferents opcions oferides pelprofessor.3. El treball el realitzem en grup, amb un mínim de 4 persones.4. El treball s’haurà de presentar amb un PPT, amb mapes, fotos, esquemes, etc.
  3. 3. ESTRUCTURA DEL TREBALLEl treball ha de constar dels diferents apartats, com mínim:a) Índex del treball, assenyalarà els punts principals que configuren el treball.b) Introducció, apartat que presenta el tema d’una manera global, assenyalant lesdiferents parts. Aquest apartat serà una mena de presentació global del tema.c) Context històric de l’esdeveniment.d) Desenvolupament del procés històric.e) Causes i antecedents del fet històric objecte danàlisi.f) Conseqüències a curt i llarg termini del FET històric.g) Fonts usades en el treball, bibliografia i internet.h) Enllaços que permeten ampliar la informació sobre el tema.
  4. 4. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL TREBALL.1. Haurà de constar d’un índex del treball, que assenyale els diferents aparts i subapartats deltreball o esquema. 0,52. Constarà d’una INTRODUCCIÓ, que presentarà d’una manera global el tema a tractar, y les seuesimplicacions fins al present. 13. Haurem d’explicar el CONTEXT històric, on es desenvolupa el treball. 14. El desenvolupament del tema consistirà mitjançant esquemes o apartats. 15. Explicarem les causes i antecedents del tema. 16. Assenyalarem les conseqüències del fet històric, a curt i llarg termini. 17. Esmentarem les fonts (bibliografia i internet) que hem emprat pel treball. 18. Assenyalarem els enllaços per ampliar la informació sobre el tema. 0,59. El treball haurà de constar d’un mapa que localitze el fet, imatges, esquemes, etc. 110. Valorarem la coherència, l’expressió correcta i l’ús del vocabulari específic. 111. Valorarem l’ortografia 1

×