Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017

706 views

Published on

Ponderaciones pruebas de acceso a la Universidad

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017

 1. 1. 1 9/1/17 Accés i Admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) D’acord amb el Reial Decret 412/2014 de 8 de juny (BOE de 7/6/2014), pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, (BOE de 30/7/2016), pel qual es regula l’Avaluació Final de Batxillerat, el Reial Decret-Llei 5/2016, de 9 de desembre, (BOE de 10/12/16), de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQUE i l’Orde ECD/1941/2016, de 22 de desembre (BOE de 23/12/2016), pel qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes per al curs 2016/17, la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, ha acordat que l’accés i l’admissió als estudis universitaris de Grau de les Universitat Públiques Valencianes en el curs 2017/2018, s’ajustarà al següent procediment: A) ESTUDIANTS DE BATXILLERAT Per a l’accés i l’admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants de batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la Prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat, que continuarà anomenant-se ‘Prova d’Accés a la Universitat’ (PAU). La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària. L’estudiant s’examinarà en la Fase Obligatòria de cinc assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat, és a dir: Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història d’Espanya, i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II). L’assignatura Idioma estranger i l’assignatura troncal general amb vinculació amb una modalitat de batxillerat podrà ser cursada o no cursada. La nota d’aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts. La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat de aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts. L’estudiant podrà presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures troncals de les que consten en l’Annex 1, cursades o no cursades, distintes de la troncal general amb
 2. 2. 2 vinculació amb la modalitat de batxillerat de la què s’examina en la Fase Obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts. Per a obtenir la nota d’admissió s’aplicaran, per cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en l’Annex I, les que millor qualificació final li donen a l’estudiant per a cada titulació universitària. La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d’opció en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat cursada obtinguda en la fase obligatòria de la PAU. Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació a l’admissió, haurà de ser igual o major que 5. Als estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes, sols se’ls ponderaran les qualificacions d’assignatures si són coincidents amb les de segon curs de batxillerat del nostre sistema educatiu. No s’estableix una vinculació d’estudis de batxillerat amb les branques de coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment de la modalitat de batxillerat que haja cursat. Les assignatures que ponderaran per a l’admissió a una doble titulació seran les que estiguen contemplades de forma individual en cadascuna de les dues titulacions, aplicant-se per a cada assignatura la ponderació més alta que tinguen en una o l’altra titulació. B) ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (Títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i/o de Tècnic Esportiu Superior i equivalents). La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de batxillerat, és a dir, a la qualificació del batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa. Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els estrangers, i podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les que trien d’entre les de l’Annex 1 (les 13 troncals d’opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat), per poder augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts. No s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branques de coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat. C) ESTUDIANTS ESTRANGERS. Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d’accés amb l’estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constaran les seues
 3. 3. 3 qualificacions d’accés a la Universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d’accés amb l’estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d’accés. Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les que trien d’entre les de l’Annex 1 (les 13 troncals d’opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat), per poder augmentar la qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts. La UNED serà l’encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credencial i, si escau, de realitzar les proves pertinents. D) ESTUDIANTS AMB PAU APROVADA SEGONS EL REIAL DECRET 1482/2008 O NORMATIVES ANTERIORS. Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase especifica establida per la normativa. Les assignatures que se’ls ponderaran, així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assignatures de la fase específica. Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d’admissió podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les indicades en l’Annex I (les 13 troncals d’opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat). En eixe cas, se’ls aplicaran les ponderacions contemplades en el mateix. També podran presentar-se a la fase obligatòria, per millorar la seua nota d’admissió, però examinant-se de la fase completa. E) ESTUDIANTS QUE VAN INICIAR ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT D’ACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU ANTERIOR. D’acord amb l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre de 2016, els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l’avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d’accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S’aplicarà el mateix criteri a l’alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs i també a aquells estudiants que estan repetint tot el curs de segon de batxillerat complet. Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d’admissió podran presentar-se als exàmens d’un màxim de 4 assignatures de les indicades en l’Annex I (les 13 troncals d’opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat). En eixe cas, se’ls aplicaran les ponderacions contemplades en el mateix. També podran presentar-se a la fase obligatòria, per millorar la seua nota d’admissió, però examinant-se de la fase completa.
 4. 4. 4 F) ESTUDIANTS TITULATS. El procediment d’accés i admissió a la Universitat d’aquests estudiants serà igual al que tenim actualment, regulat pel Reial Decret 1892/2008, tal i com consta també en el Reial Decret 412/2014. G) ESTUDIANTS MAJORS DE 25, 40 o 45 ANYS. Aquests estudiants faran les seues proves d’accés específiques i tindran una nota d’accés sobre un màxim de 10 punts, que serà també la seua nota d’admissió. Tindran un grup de reserva de places amb els percentatges que marca el reial Decret 412/2014. Es manté la relació entre branques de coneixement de les titulacions i les opcions de les proves d’accés que estan aprovades actualment, segons el Reial Decret 1892/2008, a efectes de preferència d’admissió. Consideració general: Aquest procediment d’accés i admissió a la Universitat, i l’acord de ponderacions, serà vàlid exclusivament per al curs 2017/2018 (preinscripció de 2017). En el mes d’abril de 2017 s’informarà de les ponderacions que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat al curs 2018/19 (preinscripció de 2018).
 5. 5. 5 Acceso y Admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) De acuerdo con el Real Decreto 412/2014 de 8 de junio (BOE de 06.07.2014), por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, (BOE de 30/7/2016), por el cual se regula la Evaluación Final de Bachillerato, el Real Decreto-Ley 5/20167, de 98 de diciembre (BOE de 10/12/16), de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, y la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre (BOE de 23/12/2016), por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas para el curso 2016/17, la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria del Sistema Universitario Valenciano, ha acordado que el acceso y la admisión a los estudios universitarios de Grado de las Universidad Públicas Valencianas en el curso 2017/2018, se ajustará al siguiente procedimiento: A) ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. Para el acceso y la admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 de los estudiantes de bachillerato, se considerará la calificación del Bachillerato más la de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, que continuará denominándose ‘Prueba de Acceso a la Universidad’ (PAU). La prueba consistirá en una fase obligatoria y una fase voluntaria. El estudiante se examinará en la Fase Obligatoria de cinco asignaturas troncales generales de segundo curso de bachillerato, es decir: Castellano, Valenciano, Idioma extranjero, Historia de España, y una de las 4 asignaturas troncales generales con vinculación a la modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II). La asignatura Idioma extranjero y la asignatura troncal general con vinculación con una modalidad de bachillerato podrá ser cursada o no cursada. La nota de esta fase obligatoria de la PAU será la media de estas 5 asignaturas, y tendrá que ser igual o superior a 4 puntos. La nota de acceso será la media ponderada establecida por normativa: el 60% para la calificación final de bachillerato y el 40% para la nota de la fase obligatoria de la PAU. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos. El estudiante podrá presentarse, en una fase voluntaria, a un máximo de 4 asignaturas troncales de las que constan en el Anexo 1, cursadas o no cursadas, distintas de la troncal general con vinculación con la modalidad de bachillerato de la que se examina en la Fase Obligatoria, para aumentar su calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos. Para obtener la nota de admisión se aplicarán, para cada titulación de grado, las ponderaciones de 2 de las asignaturas que constan en el Anexo I, las que mejor calificación final le den al estudiante para cada titulación universitaria.
 6. 6. 6 La ponderación se hará con la calificación obtenida en las asignaturas troncales de opción en la fase voluntaria de la PAU, y con la calificación de la asignatura troncal general vinculada a la modalidad de bachillerato cursada obtenida en la fase obligatoria de la PAU. Para que la calificación de una asignatura pondere y sirva para aumentar la calificación en la admisión, tendrá que ser igual o superior a 5. A los estudiantes que vengan de otras comunidades autónomas, solo se les ponderarán las calificaciones de las asignaturas si coinciden con las de segundo curso de bachillerato de nuestro sistema educativo. No se establece una vinculación de estudios de bachiller con las ramas de conocimiento de las titulaciones, es decir, podrá acceder a un determinado grado cualquier estudiante, independientemente de la modalidad de bachillerato que haya cursado. Las asignaturas que ponderarán para la admisión a una doble titulación serán las que estén contempladas de forma individual en cada una de las dos titulaciones, aplicándose para cada asignatura la ponderación más alta que tengan en una u otra titulación. B) ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (Título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y/o de Técnico Deportivo Superior y equivalentes). La calificación del ciclo formativo de grado superior será equivalente a la nota de acceso a la Universidad de los estudiantes de bachillerato, es decir, a la calificación del bachillerato más la de la fase obligatoria de la PAU con la media ponderada establecida por normativa. Estos estudiantes entrarán en la misma reserva de plazas de los estudiantes de bachillerato y los extranjeros, y podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las que escojan entre las del Anexo 1 (las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con vinculación con una modalidad de bachillerato), para poder aumentar su calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos. No se establece una vinculación de estudios de CFGS con las ramas de conocimiento de las titulaciones, es decir, podrá acceder a un determinado grado cualquier estudiante, independientemente del CFGS cursado. C) ESTUDIANTES EXTRANJEROS. Los estudiantes con bachillerato internacional y los estudiantes extranjeros con convenio de acceso con el estado español, presentarán la información de la credencial donde constarán sus calificaciones de acceso a la Universidad. Los estudiantes extranjeros de países sin convenio de acceso con el estado español tendrán que realizar una prueba para obtener la nota de acceso. Estos estudiantes entrarán en la misma reserva de plazas de los estudiantes de bachillerato y los de CFGS, podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las que escojan entre las del Anexo 1 (las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con vinculación con modalidad de bachillerato), para poder aumentar la calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos. La UNED será la encargada de certificar las calificaciones de todos los estudiantes extranjeros, de emitir la credencial y, en su caso, de realizar las pruebas pertinentes.
 7. 7. 7 D) ESTUDIANTES CON PAU APROBADA SEGÚN EL REAL DECRETO 1482/2008 O NORMATIVAS ANTERIORES. Estos estudiantes accederán con sus calificaciones de la fase general y de la fase específica obtenidas con anterioridad, considerando la caducidad de fase especifica establecida por la normativa. Las asignaturas que se les ponderarán, así como los valores de las ponderaciones, serán las del curso en que aprobaron las asignaturas de la fase específica. Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión en la Universidad podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las indicadas en el Anexo I (las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con vinculación con una modalidad de bachillerato). En tal caso, se les aplicarán las ponderaciones contempladas en el mismo. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión, pero examinándose de la fase completa. E) ESTUDIANTES QUE INICIARON LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE ACUERDO CON EL SISTEMA EDUCATIVO ANTERIOR. De acuerdo con la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre de 2016, los estudiantes que iniciaron estudios de bachillerato con el sistema educativo anterior, y que no los finalizaron o no superaron la PAU con anterioridad, no tendrán que realizar la evaluación final de bachiller y su nota de acceso a la Universidad será la calificación obtenida en su bachillerato. Se aplicará el mismo criterio al alumnado que obtuvo el título de Bachiller en el curso 2015- 2016 y no accedió a la Universidad al finalizar dicho curso y también a aquellos estudiantes que están repitiendo todo el curso de segundo de bachillerato completo. Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las indicadas en el Anexo I (las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con vinculación con una modalidad de bachillerato). En tal caso, se les aplicarán las ponderaciones contempladas en el mismo. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión, pero examinándose de la fase completa. F) ESTUDIANTES TITULADOS. El procedimiento de acceso y admisión a la Universidad de estos estudiantes igual al que tenemos actualmente, regulado por el Real Decreto 1892/2008, tal y como consta también en el Real Decreto 412/2014. G) ESTUDIANTES MAYORES DE 25, 40 o 45 AÑOS. Estos estudiantes realizarán sus pruebas de acceso específicas y tendrán una nota de acceso sobre un máximo de 10 puntos, que será también su nota de admisión. Tendrán un grupo de reserva de plazas con los porcentajes que marca el real Decreto 412/2014.
 8. 8. 8 Se mantiene la relación entre ramas de conocimiento de las titulaciones y las opciones de las pruebas de acceso que están aprobadas actualmente, según el Real Decreto 1892/2008, a efectos de preferencia de admisión. Consideración general: Este procedimiento de acceso y admisión a la Universidad, y el acuerdo de ponderaciones, será válido exclusivamente para el curso 2017/2018 (preinscripción de 2017). En el mes de abril de 2017 se informará de las ponderaciones que se aplicarán para la admisión a la universidad al curso 2018/19 (preinscripción de 2018).
 9. 9. 9 Codis d’Universitats / Códigos de Universidades: UA – Universitat d’Alacant UJI – Universitat Jaume I UMH – Universitat Miguel Hernández d’Elx UPV – Universitat Politècnica de València UV – Universitat de València – Estudi General Codificació de les assignatures que ponderen en l’Admissió a la Universitat al Curs 2017/18 / Codificación de las asignaturas que ponderan en la Admisión a la Universidad al Curso 2017/18. 4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: / 4 Asignaturas Troncales Generales de 2º curso de bachillerato: FAR – Fonaments de l’Art II / Fundamentos del Arte II LAT – Llatí II / Latín II MCS – Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales MAT – Matemàtiques II / Matemáticas II 13 Assignatures Troncals d’Opció de 2n curs de batxillerat: / 13 Asignaturas Troncales de Opción de 2º curso de bachillerato: ARE – Arts Escèniques / Artes Escénicas BIO – Biologia / Biología CUA – Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II DTE – Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II DIS – Disseny / Diseño ECO – Economia de l’Empresa / Economia de la Empresa FIS – Física / Física GEO – Geografia / Geografía GEL – Geologia / Geología GRI – Grec / Griego HAR – Història de l’Art / Historia del Arte HFI – Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía QUI – Química / Química
 10. 10. 10 ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Annex I / Anexo I Ponderacions per a l’Admissió a la Universitat el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) Ponderaciones para la Admisión a la Universidad el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Ciencias Biologia Biología UA,UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Bioquímica i Ciències Biomèdiques Bioquímica y Ciencias Biomédicas UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Biotecnologia Biotecnología UMH,UPV,UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Ciències Ambientals Ciencias Ambientales UMH,UPV,UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Ciències del Mar Ciencias del Mar UA FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Ciències Gastronòmiques Ciencias Gastronómicas UV QUI BIO FIS MAT GEL
 11. 11. 11 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Ciencias Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciencia y Tecnología de los Alimentos UPV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Física Física UA, UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Geologia Geología UA FIS MAT GEL QUI BIO Ciències Ciencias Matemàtiques Matemáticas UA,UV FIS MAT QUI BIO GEL Ciències Ciencias Química Química UA, UJI, UV FIS MAT QUI BIO GEL
 12. 12. 12 ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Annex I / Anexo I Ponderacions per a l’Admissió a la Universitat el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) Ponderaciones para la Admisión a la Universidad el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Ciencias de la Actividad Física y del Deporte UMH QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciencia y Tecnología de los Alimentos UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Farmàcia Farmacia UMH, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Fisioteràpia Fisioterapia UMH, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Infermeria Enfermería UA, UJI, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Logopèdia Logopedia UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Medicina Medicina UJI, UMH, UV QUI BIO FIS MAT GEL
 13. 13. 13 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Nutrició Humana i Dietètica Nutrición Humana y Dietética UA, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Odontologia Odontología UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Òptica i optometria Óptica y Optometría UA, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Podologia Podología UMH, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Psicologia Psicología UJI, UMH, UV QUI BIO FIS MAT GEL Ciències de la Salut Ciencias de la Salud Teràpia ocupacional Terapia Ocupacional UMH QUI BIO FIS MAT GEL
 14. 14. 14 ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Annex I / Anexo I Ponderacions per a l’Admissió a la Universitat el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) Ponderaciones para la Admisión a la Universidad el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Arquitectura Tècnica Arquitectura Técnica UA,UJI, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciencia y Tecnología de los Alimentos UMH MAT FIS DTE QUI GEL BIO ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Sistemes Interactius Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Sistemas Interactivos UJI MAT FIS DTE ECO DIS QUI GEL BIO Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Aeroespacial Ingeniería Aeroespacial UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental UMH MAT FIS DTE QUI GEL BIO ECO DIS
 15. 15. 15 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Ingeniería Agroalimentaria i del Medio Rural UJI, UPV MAT FIS DTE QUI GEL BIO ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Biomèdica Ingeniería Biomédica UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Civil Ingeniería Civil UA,UPV MAT FIS DTE GEL QUI BIO ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria d’Obres públiques Ingeniería de Obras Públicas UPV MAT FIS DTE GEL QUI BIO ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria d’Organització Industrial Ingeniería de Organización Industrial UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria de l’Energia Ingeniería de la Energía UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS
 16. 16. 16 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación UMH MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Elèctrica Ingeniería Eléctrica UJI, UMH, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Ingeniería Electrónica de Telecomunicación UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Electrònica Industrial Ingeniería Electrónica Industrial UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS
 17. 17. 17 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria en So i Imatge Ingeniería en Sonido e Imagen UA MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos UJI, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial UMH MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria en Tecnologies Industrials Ingeniería en Tecnologías Industriales UJI, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Forestal i del Medi Natural Ingeniería Forestal y del Medio Natural UPV MAT FIS DTE QUI GEL BIO ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Geomàtica i Topografia Ingeniería Geomática y Topografía UPV MAT FIS DTE GEL QUI BIO ECO DIS
 18. 18. 18 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria i Gestió Empresarial Ingeniería y Gestión Empresarial UPV MAT FIS DTE QUI BIO ECO GEL DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Informàtica Ingeniería Informática UA, UJI, UPV,UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información UMH MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Mecànica Ingeniería Mecánica UJI, UMH, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Multimèdia Ingeniería Multimedia UA, UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Robòtica Ingeniería Robótica UA MAT FIS DTE ECO BIO GEL QUI DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Química Ingeniería Química UA, UJI, UPV,UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Enginyeria Telemàtica Ingeniería Telemática UV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS
 19. 19. 19 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Fonaments de l’Arquitectura Fundamentos de la Arquitectura UA, UPV MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Matemàtica Computacional Matemática Computacional UJI MAT FIS DTE QUI BIO GEL ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Tecnologies de la Informació per a la Salut Tecnologías de la Información para la Salud UA MAT FIS BIO QUI GEL DTE ECO DIS Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Tecnologies Interactives (pendent de verificació) Tecnologías Interactivas (pendiente de verificación) UPV MAT FIS DTE ECO DIS QUI GEL BIO Enginyeria i Arquitectura Ingeniería y Arquitectura Videojocs i Experiències Interactives (pendent de verificació) Videojuegos y Experiencias Interactivas (pendiente de verificación) UPV MAT FIS DTE ECO DIS QUI GEL BIO
 20. 20. 20 ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Annex I / Anexo I Ponderacions per a l’Admissió a la Universitat el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) Ponderaciones para la Admisión a la Universidad el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Arts i Humanitats Artes y Humanidades Belles Arts Bellas Artes UMH, UPV HAR DIS ARE CUA FAR HFI LAT MCS GRI GEO DTE ECO Arts i Humanitats Artes y Humanidades Conservació i Restauració de Béns Culturals Conservación y Restauración de Bienes Culturales UPV HAR DIS ARE CUA FAR HFI LAT MCS GRI GEO DTE ECO Arts i Humanitats Artes y Humanidades Disseny i Tecnologies Creatives Diseño y Tecnologías Creativas UPV HAR DIS ARE CUA FAR HFI LAT MCS GRI GEO DTE ECO Arts i Humanitats Artes y Humanidades Espanyol: Llengua i Literatures Español: Lengua y Literaturas UA HAR LAT GRI MCS FAR GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI
 21. 21. 21 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Arts i Humanitats Artes y Humanidades Estudis Anglesos Estudios Ingleses UA,UJI, UV HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Estudis Àrabs i Islàmics Estudios Árabes e Islámicos UA HAR LAT FAR MCS GRI GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Estudis Francesos Estudios Franceses UA HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Estudis Hispànics Estudios Hispánicos UV HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI
 22. 22. 22 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Arts i Humanitats Artes y Humanidades Filologia Catalana Filología Catalana UA,UV HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Filologia Clàssica Filología Clásica UV HAR LAT GRI HFI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Filosofia Filosofía UV HAR LAT GRI HFI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Història Historia UA,UV HAR LAT GEO GRI HFI FAR MCS DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Història de l’Art Historia del Arte UV HAR LAT GRI ARE CUA FAR HFI MCS GEO DTE ECO DIS
 23. 23. 23 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Arts i Humanitats Artes y Humanidades Història i Patrimoni Historia y Patrimonio UJI HAR LAT GEO GRI HFI FAR MCS DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Humanitats Humanidades UA HAR LAT GRI HFI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Humanitats i Estudis Interculturals Humanidades y Estudios Interculturales UJI HAR LAT HFI FAR MCS GRI GEO DTE ECO DIS ARE CUA Arts i Humanitats Artes y Humanidades Llengües Modernes i les seues Literatures Lenguas Modernas y sus Literaturas UV HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Traducció i Interpretació Traducción e Interpretación UA,UJI HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI Arts i Humanitats Artes y Humanidades Traducció i Mediació Interlingüística Traducción y Mediación Interlingüística UV HAR LAT GRI FAR MCS GEO DTE ECO DIS ARE CUA HFI
 24. 24. 24 ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Annex I / Anexo I Ponderacions per a l’Admissió a la Universitat el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017) Ponderaciones para la Admisión a la Universidad el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Administració d’Empreses Administración de Empresas UJI MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Administració i Direcció d’Empreses Administración y Dirección de Empresas UA,UMH,UP V,UV MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI
 25. 25. 25 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UA,UV MCS GEO BIO FIS QUI MAT LAT FAR GEL DTE ECO GRI HAR DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Ciencias Políticas y de la Administración Pública UV MCS GEO ECO LAT FAR MAT BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Ciències Polítiques i Gestió Pública Ciencias Políticas y Gestión Pública UMH MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI
 26. 26. 26 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicació Audiovisual Comunicación Audiovisual UJI,UMH,UP V,UV MCS GEO ECO CUA LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicació i Relacions Públiques Comunicación y Relaciones Públicas UMH MCS GEO ECO CUA LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Criminologia Criminología UA,UV MCS GEO BIO QUI GRI LAT MAT FAR GEL DTE ECO FIS HAR DIS ARE CUA HFI
 27. 27. 27 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Criminologia i Seguretat Criminología y Seguridad UJI MCS GEO BIO QUI GRI LAT MAT FAR GEL DTE ECO FIS HAR DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Dret Derecho UA,UJI,UMH ,UV MCS GEO ECO GRI LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Direcció d'Empreses en l'Àmbit Digital / Digital Business (pendent de verificació) Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business (pendiente de verificación) UMH MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Economia Economía UA,UJI,UV MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI
 28. 28. 28 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Educació Social Educación Social UV MCS GEO HAR QUI BIO MAT FIS LAT FAR GEL DTE ECO GRI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística Empresarial Estadística Empresarial UMH MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Finances i Comptabilitat Finanzas y Contabilidad UJI,UV MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Geografia i Medi Ambient Geografía y Medio Ambiente UV MCS GEO ECO HAR LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI QUI DIS ARE CUA HFI
 29. 29. 29 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Geografia i Ordenació del Territori Geografia y Ordenación del Territorio UA MCS GEO ECO HAR LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Gestió Comercial i Màrqueting Gestión Comercial y Márqueting UMH MAT FIS MCS GEO ECO LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Gestió i Administració Pública Gestión y Administración Pública UA,UJI,UPV MCS GEO ECO BIO GEL DTE FIS GRI HAR LAT MAT QUI DIS FAR ARE CUA HFI
 30. 30. 30 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Informació i Documentació Información y Documentación UV MCS GEO ECO GRI LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Mestre Educació Infantil Maestro Educación Infantil UA,UJI,UV MCS GEO BIO GEL DTE ECO FIS GRI HAR LAT MAT QUI DIS ARE CUA FAR HFI
 31. 31. 31 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Mestre Educació Primària Maestro Educación Primaria UA,UJI,UV MCS GEO BIO GEL DTE ECO FIS GRI HAR LAT MAT QUI DIS ARE CUA FAR HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Negocis Internacionals (International Business) Negocios Internacionales (International Business) UMH, UV MCS GEO ECO MAT FIS LAT FAR BIO GEL DTE GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals Organización de Actos, Protocolo y Relaciones Institucionales UMH HAR QUI BIO MAT FIS LAT MCS GEO GEL DTE ECO GRI DIS FAR ARE CUA HFI
 32. 32. 32 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Pedagogia Pedagogía UV MCS GEO HAR QUI BIO MAT FIS LAT FAR GEL DTE ECO GRI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Periodisme Periodismo UJI,UMH,UV MCS GEO ECO GRI LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Publicitat i Relacions Públiques Publicidad y Relaciones Públicas UA,UJI MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI
 33. 33. 33 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Relacions Laborals i Recursos Humans Relaciones Laborales y Recursos Humanos UA,UJI,UMH ,UV MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Relacions Internacionals (pendent de verificació) Relaciones Internacionales (pendiente de verificación) UA MCS LAT MAT FAR ARE CUA DIS ECO GEO GRI HAR HFI BIO GEL DTE FIS QUI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Sociologia Sociología UA,UV MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI
 34. 34. 34 Branca de coneixement Rama de conocimiento Titulació Titulación Universitats Universidades Assignatures amb ponderació 0,2 Asignaturas con ponderación 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1 Asignaturas con ponderación 0,1 Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Treball Social Trabajo Social UA,UV MCS GEO ECO LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI HAR QUI DIS ARE CUA HFI Ciències Socials i Jurídiques Ciencias Sociales y Jurídicas Turisme Turismo UA,UJI,UPV, UV MCS GEO ECO HAR LAT MAT FAR BIO GEL DTE FIS GRI QUI DIS ARE CUA HFI

×