3. recursos enerxéticos non renovables

421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. recursos enerxéticos non renovables

 1. 1. EnerxEnerxííasas non renovablesnon renovablesCarmen Cid ManzanoCiencias para o mundo contemporáneoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía
 2. 2. Enerxías non renovablesCarbónCombustibles fósiles PetróleoGas naturalEnerxía nuclear de fisiónI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 3. 3. CarbónI.E.S. Otero Pedrayo.OurenseCTM. 2º Bac. Editex, páx.224
 4. 4. Uso do carbónComo combustible nas centrais térmicas* paraproducir electricidade.CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.327*As centrais térmicas tamén poden utilizar como combustible fuel-oil, gas,biomasa, etc. Animación Carbón
 5. 5. Vantaxes:- Alto poder calorífico.- É un recurso bastante abundante (reservas para 220 anos).I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 6. 6. Desvantaxes/Impactos:- Contaminación do ar ó queimarse nascentrais térmicas: libera SO2 (producechoiva ácida) e CO2 (gas de efectoinvernadoiro).- Recurso non renovable, polo que seacabará esgotando.- Impacto na paisaxe: minas a ceo aberto.- Escombreiras: formadas por estériles(productos da extracción distintos docarbón) que producen un impacto napaisaxe, contaminación do ar polo po econtaminación da auga superficial esubterránea polos lixiviados.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 7. 7. Mina de carbón (lignitos)De As Pontes de GarcíaRodríguez (A Coruña)A mina pechou no 2007I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 8. 8. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 9. 9. 6
 10. 10. Lago das Pontes http://www.youtube.com/watch?v=a3Fgf3PKV286
 11. 11. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 12. 12. PetróleoÉ unha mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos egaseosos, menos densa ca auga, de cor escuro verdoso e olorrepugnante.Especial petroleo: http://www.fecyt.es/especiales/petroleo/petroleo1.htmAnimaciAnimacióónn PetroleoPetroleoI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 13. 13. Usos do petróleoO petróleo extraese en forma de cru e no ten ningunhaaplicación directa.Por iso, para a súa utilización, ten que pasar por unha seriede procesos de refinado coñecidos co nome de destilaciónfraccionada, nos que se vai elevando progresivamente atemperatura para separar as distintas fraccións de menor a maiorpunto de ebullición.Barriles de brentRefineríaI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 14. 14. Despois doutros tratamentos posteriorestendremos xa aptos para o consumo:- Gases licuados: butano, propano... Utilizacióndoméstica e industrial en calefaccións e caldeiras.- Líquidos: gasolina para automóbiles (é o principaluso do petróleo); nafta e queroseno, utilizados polaindustria química e como combustible para avións;gasóleos, para automóbiles e calefacciónsdomésticas; fuel, para producir electricidade encentrais térmicas e na industria.- Sólidos: alquitráns e betúns utilizados para asfaltarestradas e outros utilizados como fertilizantes,pesticidas, plásticos, fibras sintéticas, pinturas,mediciñas,...I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 15. 15. 7I.E.S. Otero Pedrayo.OurenseI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 16. 16. 7I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 17. 17. Transporte:Por oleoductos e sobre todo en petroleiros.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 18. 18. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 19. 19. Vantaxes:- Presenta un alto poder calorífico.- Ten montada a infraestructura para ser utilizado.- De momento non hai un substituto mellor. Case toda aindustria se move con este tipo de enerxía.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 20. 20. Desvantaxes/Impactos:- Contaminación da auga: accidentes dos petroleiros queproducen mareas negras. Ex.: o Prestige.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourensehttp://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/marea/marea.htmlhttp://www.fecyt.es/especiales/vertidos/index.htm
 21. 21. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 22. 22. - Contaminación doar: liberación de CO2(gas de efectoinvernadoiro) nacombustión dosderivados dopetróleo.I.E.S. Otero Pedrayo.OurenseCTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.328
 23. 23. Gas naturalÉ unha mezcla degases: hidróxeno, metano,butano, propano,...A súa extracción émoi sinxela, polo que a súaexplotación resultaeconómica. Adoita estarasociado a xacementos decarbón e petróleo.AnimaciAnimacióón Gas naturaln Gas naturalI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 24. 24. Usos do gasnatural:- Uso doméstico:calefacción,cociñas,...- Uso industrial.- Nas centraistérmicas paraproducirelectricidade.- No transporte.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourensehttp://www.fecyt.es/especiales/gas_natural/index.htm
 25. 25. Transporte:Por gaseoductos e licuado en barcos similares óspetroleiros.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 26. 26. Vantaxes:- Alto poder calorífico.- Menor contaminación do ar que o carbón e o petróleo, óliberar a súa combustión menos CO2.I.E.S. Otero Pedrayo.OurenseCTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.329
 27. 27. Desvantaxes/Impactos:- A súa combustión libera CO2,(gas de efecto invernadoiro) aíndaque non contaminantes sulfuradoscomo o carbón.- No transporte por gaseoductosos impactos son menores que osdo petróleo, aínda que, se hai unescape pódese liberar metano(gas de efecto invernadoiro).- Recurso non renovable.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 28. 28. Enerxía nuclear de fisiónAo dividirse unnúcleo de uranio-235,polo impacto dunneutrón, orixínanse dousnúcleos máis lixeiros elibérase enerxía eneutróns.Estes á súa vezchocan con novosnúcleos de uranio poloque se produce unhareacción en cadea quelibera gran cantidade deenerxía en pouco tempo.AnimaciAnimacióón fisin fisióón nuclearn nuclearI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 29. 29. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 30. 30. Que pasou en Fukushima en marzo do 2011?
 31. 31. Por que se orixinou o terremoto do Xapón o 11 de marzo de 2011 ?O noso planeta é dinámico, as placas máis ríxidas da codia terrestredesprázanse por enriba das capas máis viscosas. Cando dúas placas seseparan sae material formandose codia oceánica. Noutros bordos as placanchocan, por iso o planeta non aumenta nin diminúe de tamaño.
 32. 32. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 33. 33. A forza desatada polo terremoto é 30 veces superior ásacudida prevista no deseño e construción das centrais enXapón. O deseño dos reactores da central nuclear deFukushima non puido soportar a forza do terremoto nin aarremetida do tsunami.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 34. 34. A central de Fukushima usaba unha tecnoloxía chamada reactor deauga en ebulición ou BWR (Boiling Water Reactor), que éa mesma das centrais españolas de Garoña e Cofrentes. Ocombustible ou núcleo do reactor quéntase dentro dunha “vasija” cheade auga e protexida por unha estrutura chamada de contención. Ocombustible alcanza ata 2.000 graos e fai ferver a auga. O vapor éconducido por tubaxes ata unha turbina que xera electricidade. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 35. 35. 1. Núcleo do reactor éonde está ocombustible, feito porpequenas pastillas deóxido de uranioencapsuladas enbarras. As barrasestán rodeadas polorefrixerante (nestecaso auga), que leva acalor para transferiloaos xeradores deelectricidade.Reactor de auga en ebulición (BWR)I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 36. 36. 2. Os elementos de control,actúan como absorbentes deneutróns, permiten controlaren todo momento a poboaciónde neutróns.5.Vasija do reactor é unhaespecie de pota a presión,de groso aceiro, capaz deresistir grandes presións.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 37. 37. O vapor seco flúe entón en dirección á turbina (6) que move oxerador eléctrico (7). Tras isto o vapor que sae da turbina pasa porun condensador (9) que o arrefría obténdose novamente augaliquida, a cal é impulsada mediante bombas (8) de novo cara aointerior da “vasija” que contén o núcleo (1).I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 38. 38. Reactor de auga en ebulición (BWR)Para que o proceso sexa estable hai que controlar a presión, ovapor e a temperatura. O combustible debe estar tapado porauga para que non se sobrequente.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 39. 39. A “vasija” de presión, á súa vez, está contida na estrutura de confinamento11. Trátase dunha estrutura de aceiro e cemento de enorme grosor,deseñado para manter a radiactividad confinada en caso dunha ruptura da“vasija”.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 40. 40. Que pasou en Fukushima?Os edificios resistiron ao sismo e ao tsunami, pero se danou oabastecemento eléctrico do exterior. A central activou entón o sistemade urxencia autónomo, pero a inundación estragouno. Senelectricidade, fallaron os sistemas de refrixeración e os núcleosempezaron a sobrequentarse. Recorreuse a auga do mar para evitalo,pero non bastou. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 41. 41. Cando sobe a temperatura todos os materiais reaccionan sen control. Aaltas temperaturas o vapor oxida os metais con rapidez. As vainasdeterióranse e o combustible libera partículas radioactivas volátiles.Ademais, o proceso de oxidación libera hidróxeno, que é explosivo.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 42. 42. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 43. 43. A central de Garoña chupa 25.000 litros por segundo do río Ebro paraarrefriar o seu reactor e logo devólveos á corrente lixeiramenterecalentados. É o mesmo sistema de tubaxes que empregaba Fukushimae o Ministerio de Medio Ambiente e a a secretaría de Estado de CambioClimático ve "risco" nese sistema de Garoña, pero non pola posibilidadedun Tsunami senón por posible falta de auga en época de seca.Non período 2011-2014 prevese recortes no caudal do Ebro de ata o 18%polo efecto do cambio climático.
 44. 44. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/04/actualidad/1336154839_444735.html
 45. 45. Vantaxes daenerxía nuclear:-Non se produce CO2, non haicontaminación do ar.- É unha enerxía moiconcentrada e ten, polotanto, un alto podercalorífico.- Actualmente, as reservas deuranio son grandes.Enrequecimento do uranio:http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/ago/s3/uranio.htmlI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 46. 46. A SEGURIDADEOS RESIDUOSAccidentesTerrorismoCONTAMINACIÓNNUCLEARContaminaciónradiactivaDesvantaxas/Impactos:NON RENOVABLEContaminacióntérmicaI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 47. 47. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense AnimaciAnimacióón accidenten accidente ChernobylChernobyl
 48. 48. - Accidentes nas centrais que produzcanescapes radiactivos.O accidente de Chernobyl, foi o accidentenuclear máis grave da historia. O 26 deabril de 1986, nun aumento súbito depotencia no reactor 4 da planta nuclearLenin, de Chernobyl, produciuse aexplosión de hidróxeno acumuladodentro do núcleo polosobrequentamento, durante unexperimento no que se simulaba un cortede subministro eléctrico. A planta foipechada en decembro de 2000.A probabilidade de que ocorran estesaccidentes é moi baixa, pero candoacontecen, as súas consecuencias sonmoi graves.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 49. 49. - A dificultade para eliminar os residuos radiactivos.CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.405Depósitos temporais enpiscinas nas propiascentrais. Posibles depósitos permanentesI.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 50. 50. Xestión final do combustible gastadoAlmacenamento Xeológico Profundo(AGP), que consiste no confinamento docombustible gastado ou dos residuos de altaactividade en formacións xeológicas establesa gran profundidade.Separación e Transmutación(ST), consiste en separarquímicamente os elementos delonga vida do combustiblegastado e transformalos enelementos de curta vida.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 51. 51. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 52. 52. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 53. 53. - O enorme custodas centrais e doseudesmantelamento.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourensehttp://www.elmundo.es/elmundo/2006/graficos/may/s1/zorita.html
 54. 54. - O rexeitamento social que producen. Existe undebate aberto sobre o seu futuro.I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 55. 55. Ver O mapa nuclear español http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/ene/s2/cementerios_nucleares.html
 56. 56. I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 57. 57. Mentiras atómicas. El País 19 de xuño de 2009I.E.S. Otero Pedrayo.Ourense
 58. 58. http://www.unesa.es/graficos.htmhttp://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas
 59. 59. Departamento Bioloxía e XeoloxíaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.

×