Tema 3 exercicis socials

2,670 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 3 exercicis socials

 1. 1. TEMA 3.- LA POBLACIÓPàg.57 ex 2 i 32. Quina relació tenen els avanços sanitaris (vacunes, medecines…) ambl’augment de la població?Què gràcies als avanços sanitaris ( descobriment devacunes i medecines noves) la població va registrar un altre augment a Europa,aleshores, el desenolupamente conómic que experimentaren la majoria delspaïsos europeus contribuí al creixement de la població.3.La població mundial creix o disminueix? Calcula la diferència entre elnombre actual d’habitants de la Terra i el que es preveu que hi haurà a lesacaballes del segle XXI.12.000.000.000 + 7.021.836.029 = 4.978.164.071La població mundial augmentarà.Pàg. 59 ex 44.Amb les dades de la graella, calcula la densitat de población que té cadapaís.País Extensió PoblacióXina 9.596.961 1.338.612.968Líbia 1.759.540 6.310.434PaïsosBaixos 41.543 16.715.999Austràlia 7.741.220 21.262.641 Densitat de població=población total superfícieDensitat de població de Xina = 1.338.612.968 = 139’48 9.596.961Densitat de població de Líbia = 6.310.434 = 3’59 1.759.540
 2. 2. Densitat de población dels PaïsosBaixos = 16.715.999 = 402’38 41.543Densitat de población d’Austràlia = 21.262.641 = 2’75 7.741.220Ordena en el teu quadern aquests països en funció de la densitat depoblación que tenen, de menys a més.Austràlia < Líbia < Xina < Països BaixosPàg. 61 ex 7, 8 i 97. En quins continents están situats els països amb una taxa de mortalitatinferior al 9 per mil? I els països amb una mortalitat superior al 12 per mil?En América, el nordd’Àfrica, el sud d’Àsia i Oceaniasónelspaïsosamb una taxa demortalitat inferior al 9 per mil i elspaïsosamb una mortalitat superior al 12 per milsón la majorpartd’Àfrica, quasi tota Àsia i el nord-estd’Europa.8. Calcula la taxa de mortalitat ( TM ) d’Àfrica si la población total és de968.042.075. i el nombre de defuncions en un any és d’11.997.553. Comparael resultat amb la llegenda del mapa de mortalitat al món i indica si éselevada o reduïda.
 3. 3. Taxa de mortalitat == defuncions en un anyxx 1.000 Taxa de mortalitat defuncions en un any 1.000 població del lloc lloc població delTaxa de mortalitat d’Àfrica = 11.997.553 x 1.000= 12’39 968.042.075La taxa de mortalitatés alta.9. Calcula la taxa de mortalitat infanyil ( TMi ) d’Europa si el nombre dedefuncions de xiquets menors d’un any és de 55.208, i el naixements, de7.424.397. Taxa de mortalitat infantil = defuncions de xiquets menorsd’un any x 1000 naixements registrats en el mateix anyTaxa de mortalitat infantil = 55.208 x 1.000 = 7’447.424.397Pàg. 62 ex 11 i 1211. Calcula la taxa de creixement natural ( TCN ) de Mali, tenint en compteque la taxa de natalitat és del 46,8 per mil i la taxa de mortalitat és del 15,3per mil.TCN = TN – TM TCN de Mali = 46,8 – 15,3 = 31,5‰ o 31,5 : 100 = 3’15%TCN = CN x1.000 població total12.Repeteix l’activitat anterior amb les dades d’Alemanya, que té unanatalitat del 8,2 per mil i una mortalitat del 10,8 per mil.TCN d’Alemanya= 8,2 – 10,8 = -2’6‰ -2’6 : 100 = -0’26%Pàg. 62 ex 13, 14 i 15
 4. 4. 13. Observa el gràfic i explica comés el creixement natural al començament ial final del model de transició demográfica.El creixement natural en la fase inicial ésnegatiu, despréspassa a positiuperòenseguida torna a negatiu i ja a la fase de transcició i a la fase evolucionadaéspositiufins a la fase de regressió que torna a ser negatiu.14. Indica si aquestes frases, relatives al model de transiciódemogràfica,sónverdaderes o falses, i corregeixaquestesúltimes en el teuquadern:-Al final de la fase de transició, el creixement natural disminueix. Verdader
 5. 5. -En la fase evolucionada, la taxa de natalitat és molt alta i el creixement natural,reduït. Fals, en la fase evolucionada, la taxa de natalitat no és molt alta i elcreixement, reduït.-En la fase de regressió, el creixement natural és molt elevat. Fals, en la fase deregressió el creixement natural és baix.-Tots els països del món han exerimentat el model de transició demogràfica.Fals, aquest model de transició demogràfica no l’han seguit tots els països de lamateixa manera, perquè mentre què els països industrialitzats estan en la fase deregressió o amb un creixement de població mínim, els països més pocdesenvolupats estangeneralment en la fase de transició.15.Quines conseqüències creus que té per a una societat el descens de lapoblación? Seràn positives perquè actualmente estem sobreutilitzant els recursosnaturals, però també serán negatives perquèsinó creix la població, aquestaarribarà a envellir.Pàg.64 ex 16 i 1816. Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu dels movimentshabituals i migratoris.Moviments habituals Moviments migratoris-És repeteixen periòdicament i no - Implica un canvi de faena i deimpliquen un canvi de faena ni de residència.residència.-Segons el motiu del desplaçament -Segons el desplaçament poden ser:poden ser: Moviments interiors: es porten a termeMoviments pendulars: quan s’estudia o quan es dins d’un mateix país. Hi haes treballa en una localitat diferent de la l’èxode rural o desplaçament dede residència. població del camp a la ciutat.Moviments relacionats amb l’oci: Són Moviments exteriors: tenen lloc quan esels desplaçaments que es duen a terme desplacen d’un país a un altre.els caps de setmana, dies festius i elsperíodes de vacances.18.Què és el saldo migratori?El saldo migratori és la diferencia entre el nombred’immigrants i el d’emigrants en un lloc determinat i en un període de tempsconcret.
 6. 6. Pàg.65 ex 2020.Observa els gràfics i explica en el quadern quines característiquespresenta l’estructura de la població per edat a Àustria i a la República delCongo.A Àustria:-Un 14,8% està dins del grup de la població jove.-Un 67,5% forma part de la població adulta de gent entre 15-64 anys.-un 17,7% està dins del grup de la població de gent gran.
 7. 7. És una població envellida, perquè el percentatge de gent gran és major que el degent jove, però no hi ha una gran diferència.A la República del Congo:-Un 46,1% forma part de la població jove , és un percentatge molt alt.-Un 51% forma part de la població adulta de gent entre 15-64 anys.-Un 2,9% forma part de la població de gent gran.És una població jove, ja que el percentatge de joves és molt gran i el de gentmajor és molt reduït, ací si que hi ha una gran diferència.Pàg. 68 ex 24 i 2524. Observa el mapa i respón a les qüestions següents:a) Quines són les províncies d’Espanya que representen una densitat depoblació més elevada? Alacant, Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Biscaia, Balears iCanàries.b) On es localitzen les províncies amb una densitat de població per davall de85 hab/km²? En quines àrees geogràfiques la densitat de població és mésbaixa de 25 hab/km²? Les províncies amb una densitat de població per davall de85 hab/km² es localitzen a l’nterior de la península. En les àrees muntanyoses i leszones agrícoles o d’economia dèbil.25. Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya a partirdel 1980?Les causes principals del descens de la natalitat a Espanya han estat:-L’augment de l’edat en què es contrau matrimoni, a causa de les dificultatseconòmiques i això fa que el període de temps per a tindre fills siga menor. A aixòs’uneix l’accés a estudis superiors d’un alt percentatge de joves.-La incorporació creixent de la dona al món laboral, la qual cosa les donesdediquen el temps a la faena i no poden atendre als fills.-S’ha incrementat el nombre de llars unipersonals (formades per una sola persona)i de famílies monoparentals ( els fills viuen amb el pare o la mare), que són mésfecundes.
 8. 8. Pàg. 70 ex 2929. Esbrina si entre la teua família o coneguts hi ha cap persona que hajaviscut en un altre país o ciutat durant un període de temps prolongat.Informa-te’n i resumeix en el teu quadern els apartats següents: a) Motius pels quals va haver d’emigrar.Va emigrar per a poder treballar i guanyar diners. b) On va residir. A Canadà. c) Quins problemes va trobar al lloc on es va traslladar.El major problema va ser el idioma.Pàg.72 i 73 ex 32, 33 i 3432. Amb les dades de la taula, calcula en el teu quadern la densitat depoblació de cada província.Província Habitants Extensió (km²)Alacant 1.891.477 5.817Castelló 594.915 6.632València 2.543.209 10.806Densitat de població d’Alacant = 1.891.477 = 325’16 hab/km² 5.817Densitat de població de Castelló = 594.915 = 89’70 hab/km² 6.632Densitat de població de València = 2.543.209 = 235’35 hab/km² 10.80633. Quins trets presenta el creixement natural a la nostra comunitat?Al començament de la dècada del 1980, el creixement natural de la ComunitatValenciana va començar a descendir notablement. A partir de l’any 2000 es vaproduir un increment lleu per l’augment de la natalitat. En l’actualitat, el creixementnatural és baix ( 0,33%), ja que les taxes de natalitat i mortalitat tenen valorssemblants.
 9. 9. 34. Observa la taula dels estrangers a la Comunitat Valenciana. De quins trespaïsos arriben més persones a la nostra comunitat? En quins continentsestan situats aquests països?De Romania ( arriben 8.255 persones) i esta situat a Europa, del Regne Unit(arriben 6.895 persones) que també està a Europa i del Marroc ( arriben 5.625persones), situat a Àfrica.Activitats finals pàg. 76 i 77 ex 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 i 111.Defineix els termes següents:-Creixement natural: El creixement natural o vegetatiués la diferència que hi haentre el nombre de naixements i el de defuncions d’una població en un momentdonat.-Saldo migratori: El saldo migratori és la diferència entre el nombre d’immigrants iel d’emigrants en un lloc determinat i en un període de temps concret.-Moviment pendular: El moviment pendular és un moviment habitual que sóndesplaçaments de població que es repeteixen periòdicament i que no impliquen uncanvi de faena ni de residència. Es produeixen quan s’estudia o es treballa en unalocalitat diferent de la residència.-Creixement real: és el resultat de sumar el creixement natural (natalitat -mortalitat) més el saldo migratori (immigració - emigració).-Èxode rural: L’èxode rural o desplaçament de població del camp a la ciutat, és unmoviment interior, què és un tipus de moviment migratori.-Piràmide de població:La piràmide de població és un gràfic que serveix per arepresentar l’estructura de la població (per sexe i edat) d’una zona en un momentdeterminat.2. Copia aquestes columnes en el teu quadern i uneix-les amb fletxes:- Deserts tropicals i continentals à zona poblada densament- Àrees pròximes a l’equador à zona poblada densament-Hemisferi nord àzona poblada densament- Zones polars àzona poblada escassament- Sud-est asiàtic àzona poblada densament- Zones d’alta muntanya àzona poblada escassament
 10. 10. -Nord-est dels Estats Units à zona poblada escassament- Europa central àzona poblada densament3.La informació d’aquesta taula està desordenada. Copia-la en el quadern iordena-la d’una manera correcta.Indicador DefinicióTN Nre. de naixements registrats al llarg d’un any entre la població d’aquell mateix lloc; el r3sultat es multiplica per mil.TMi Nre. de defuncions de xiquets és menuts d’un any d’edat entre els naixements registrats; el resultat es multiplica per mil.TFG Nre. de nascuts vius entre el nombre de dones en edat fèrtil; el resultat es multiplica per mil.TCN Diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat.5.Llig el text següent i contesta les preguntes que hi ha tot seguit: a) Per què els immigrants han rejovenit la població espanyola? Perquè els immigrants que venen no són gent major sinó adulta i jove aleshores augmenten la població espanyola. b) Quins avantatges creus que té una població amb una proporció elevada de joves?Què els joves són els futurs adults i els que paguen als majors, i els adults són una població activa i ocupen llocs de treball.6. Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeixaquestes últimes en el teu quadern:-La densitat de població elevada és característica d’àrees geogràfiques moltextenses. Fals. Són reduïdes i molt poblades.-El desequilibri entre població i recursos pot causar pobresa. Verdader.-En els països amb un percentatge elevat de població de gent gran, la mortalitattendeix a disminuir. Fals. Tendeix a augmentar.-En la fase inicial del model de transició demogràfica, la natalitat i la mortalitat sónreduïdes i el creixement de la població és escàs. Fals. En la fase de regressió delmodel de transició demogràfica, la natalitat i la mortalitat són reduïdes i elcreixement de la població és escàs.
 11. 11. -Es calcula que al final d’aquest segle, els habitants de la Terra s’hauranduplicat.Verdader.7. Observa les dades d’aquesta taula i respon a les preguntes: a) Quins països tenen el nombre més elevat de fills per dona? Quins tenen el nombre més baix? Mali, Somàlia i Burkina Faso són els països amb el nombre més elevat de fills per dona i Àustria, Canadà, Suècia, Dinamarca i Luxemburg els que tenen el nombre més baix. b) En quins és més elevada la taxa de mortalitat infantil? Quins països presenten una taxa més baixa? Mali, Somàlia i Burkina Faso són els països amb una taxa de mortalitat més elevada i Suècia, Àustria, Canadà, Dinamarca i Luxemburg els que tenen la taxa de mortalitat infantil més baixa.8. En un poble d’Espanya viu una família els membres de la qual fan aquestsmoviments espacials: a) El pare s’ha de traslladat a França per treballar en la verema. b) El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de la Costa del Sol. c) La mare treballarà tots els dies al poble veí.Quin tipus de moviment espacial ha fet cada un dels membres d’aquesta família?-El pare ha fet un moviment migratori exterior.-El fill ha fet un moviment migratori interior.-La mare fa un moviment habitual pendular.10. Observa el mapa que representa l’estructura de la població per edat enels distints continents i respon a les preguntes:
 12. 12. a) Quin continent té el percentatge més elevat de població de gent gran?Europa té el major percentatge de població de gent gran. b) En quin és més elevada la proporció de població jove?Àfrica té el major percentatge de població jove. c) Quines conseqüències té per a un país que la població jove siga molt nombrosa?Què quan la població jove envellisca si no hi ha un gran nombre de població jove, no podran rebre els diners que ells han pagat per a què els donaren quan sigueren majors. d) Com influeix en el creixement de la població un percentatge elevat de gent gran?Influeix perquè augmenta la mortalitat i dismunueix el creixement per la qual cosa descendeix la possibilitat de relleu generecimal.11. Amb les dades següents de la població del Txad (Àfrica), fes en el teuquadern una piràmide de població. Segueix les pautes de l’apartat deTècniques de treball; després analitza.
 13. 13.     Grupsdedat   Homes  (%   Dones(%)     0-­‐4   -­‐9,1   8,8     5_9   -­‐8,1   7,8     10_14   -­‐6,7   6,6     15-­‐19   -­‐5,2   5,5     20-­‐24   -­‐4,2   4,9     25-­‐29   -­‐3,1   3,8     30-­‐34   -­‐2,3   3   35-­‐39   -­‐1,9   2,5   40-­‐44   -­‐1,8   2,1   45-­‐49   -­‐1,5   1,7   50-­‐54   -­‐1,2   1,5   55-­‐59   -­‐0,9   1,2   60-­‐64   -­‐0,7   0,9   65-­‐69   -­‐0,6   0,7   70-­‐74   -­‐0,4   0,5   74-­‐49   -­‐0,2   0,3   80  o  +   -­‐0,1   0,2       Dones(%)   Homes  (%  1.  És  una  poblaciójove  i  la  natalitat  elevada.  2.  No  és  una  poblaciómoltenvellida,  ja  que  la  base  ésmoltampla  i  va  disminuintcom  forme  puja  dedat.    3.  Hi  ha  mésesperança  de  vida  en  les  dones  que  en  elshomesperò  no  ésmolt  elevada.    4.  És  una  piràmidesenseentrants  i  ixentsbruscs,  ja  que  va  disminuintcom  forme  la  gent  té  mésanys.    5.  És  una  piràmide  pagoda  perquè  indica  una  nataliat  i  mortalitataltes.  Éspròpiadelspaïsosjoves  i  en      creixement,  ja  que  es  tractadunapoblació  en  expansió.  És  característica  delspaïsossubdesenvolupats.    
 14. 14. DEFINICIONS TEMA 3:La demografia: és l’estudi estadístic de la població humana, segons la seuacomposició, l’estat i la distribució en un moment determinat o al llarg del temps.Explosió demogràfica: creixement espectacular de la població causat per unnombre elevat de naixements i un descens brusc de les defuncions.La densitat de població: és la relació que hi ha entre la població d’un lloc i l’espaique ocupa. Es calcula dividint el nombre d’habitants entre la superfície, is’expressa en habitants per quilòmetre quadrat.La natalitat: és el nombre de naixements que es produeixen en una població alllarg d’un any. • La taxa de natalitat: és l’indicador que analitza la natalitat i s’obté dividint el nombre de naixements registrats al llarg d’un any en un lloc determinat entre la població total del mateix lloc; el resultat es multiplica per mil i s’expressa en tants per mil.La fecunditat: mesura el nombre de fills per dona en edat fèrtil (15-49 anys). • La taxa de fecunditat general (TFG): és l’indicador que mesura el nombre de fills per dona en edat fèrtil i s’obté dividint el nombre de nascuts vius en un any entre el nombre de dones en edat fèrtil i multiplicant el resultat per mil; s’expressa en tants per mil.La mortalitat: és el nombre de defuncions registrades en una població al llarg d’unany. • La taxa de mortalitat (TM): és l’indicador que analitza la mortalitat i s’obté dividint el nombre de defuncions ocorregudes en un any, en un lloc determinat, entre la població total del mateix lloc i multiplicant el resultat pe mil. S’expressa en tants per mil. • La taxa de mortalitat infantil (TMi): és l’indicador que analitza la mortalitat infantil i es calcula dividint el nombre de defuncions de xiquets menors, d’un any d’edat ocorregudes al llarg d’un any, en un lloc determinat, entre els naixements registrats en el mateix període i lloc. El resultat es multiplica per mil i s’expressa en tants per mil.Esperança de vida: és el nombre mitjà d’anys que s’espera que visca una personaque acaba de nàixer. Es calcula dividint tots els anys viscuts per els naixements.
 15. 15. El creixement natural (CN) o vegetatiu: és la diferència que hi ha entre el nombrede naixements i el d defuncions d’una població en un moment donat.La taxa de creixement natural (TCN): és la diferència entre la taxa de natalitat i lade mortalitat, i s’expressa en tants per cent. També pot calcular-se dividint elcreixement natural entre la població total i multiplicant el resultat per 100.El model de transició demogràfica: és el model que s’utilitza per a explica latransició demogràfica. Ha travessat les següents fases:-Fase inicial.-Fase de transició.-Fase evolucionada.-Fase de regressió.Moviments espacials: són els desplaçaments que fan les persones d’un lloc a unaltre. Poden ser habituals o migratoris: • Moviments habituals: són desplaçaments que es repeteixen periòdicament i que no impliquen un canvi de faena ni de residència. Poden fer-se entre llocs pròxims o distants i poden ser constants i esporàdics. En funció del motiu de desplaçament podem distingir: § Moviments pendulars: es produeixen quan s’estudia o es treballa en una localitat diferent de la residència. § Moviments relacionats amb l’oci: són desplaçaments que es duen a terme durant els caps de setmana, els dies festius i en vacances. • Moviments migratoris: són desplaçaments que fan les persones i que impliquen un canvi de faena i de residència. Podem distingir: § Emigració: és l’eixida de persones d’una àrea determinada. § Immigració: és l’arribada de persones a una zona concreta. També poden ser: § Moviments interiors: són els que es porten a terme dins d’un mateix país. Entre aquests moviments hi ha: -L’èxode rural. -Desplaçament de població del camp a la ciutat. § Moviments exteriors: són els que tenen lloc quan les persones es desplacen d’un país a un altre.
 16. 16. Saldo migratori:és la diferència entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en unlloc determinat i en un període de temps concret.L’estructura de la població: és l’estructura que ens permet distingir entrepoblacions envellides i joves i està determinada pels trets biològics ( edat i sexe ),econòmics ( ocupació o activitat laboral ) i culturals ( alfabetització i nivelld’estudis). Sol distribuir-se en tres grups: § Població jove: (0-14 anys). § Població adulta (15-64 anys). § Població de gent gran ( 65 anys o més).La població activa: és el conjunt de persones que estan en edat de treballar, tant sifan una activitat professional remunerada ( població ocupada) com si estan a l’aturi busquen faena ( població aturada o desequilibrada).La població inactiva: són les persones que no poden treballar perquè són menorsd’edat o estan jubilades.Activitat remunerada: és aquella per la qual es rep una quantitat de diners o debéns.Producte interior brut (PIB): conjunt de béns i serveis produïts en un país durant unany.Taxa d’activitat: és la relació entre la població activa i la població total d’un lloc. Escalcula dividint la població total i multiplicant el resultat per 100.Taxa de desocupació: és la relació entre la població aturada i la població activa.Es pot esbrinar dividint la població aturada entre la població activa i multiplicant elresultat per 100.Piràmide de població: és un gràfic que serveis per representar l’estructura de lapoblació (per sexe i edat) d’una zona en un moment determinat.

×