A nutrición

288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A nutrición

 1. 1. O
 2. 2. O noso corpo sempre está traballando incluso cando durmimos:o corazón latexa,respiramos...E para esas funcións o noso corpo necesita enerxía. enerxía A función de nutrición comprende calquera proceso para obter materiais de construción e enerxía. Durante a infancia e a adolescencia tamén necesitamos materiais de construción para crecer. Incluso ata as persoas adultas nesitan materiais de construción, non para medrar se non para reparar os continuos desperfectos que ocorren no seu corpo.
 3. 3. A nutrición e un proceso longo o primeiro paso é tomar alimentos. Os alimentos conteñen unhas substancias chamadas nutrientes son as substancias que utilizamos para obter enerxía e materiais de construción. Neste proceso prodúcense unhas substancias perxudiciais para a o corpo, as substancias de refugo. Nas nosas células prodúcese unha reación química para a cal necesítase moito osíxeno. Polo tanto debemos conseguir osíxeno. Tamén hai que transportar o osíxeno e os nutrientes por todo o corpo donde se necesiten.
 4. 4. O proceso dixestivo:Consiste na obtención de nutrientes dos alimentos,para que o organismo poida aproveitalos. Ocorre no aparello dixestivo. ● A respiración:Consiste na obtención do osíxeno que necesitamos para vivir. Ocorre no aparello dixestivo. ● A excreción:Serve para eliminar as substancias de refugo que se producen no organismo. Ocorre no aparello excretor. ● A circulación:Serve para transportar por todo o corpo os nutrientes,osíxeno e substancias de refugo. Ocorre no aparello circulatorio. ●
 5. 5. Orixe vexetal ●Orixe animal ●Elaborados ●Os alimentos poden ser ●Frescos ● Nutrientes ●Restos dos Alimentos ● ● Alimentos
 6. 6. Hidratos de Carbono: Achégannos enerxía. Nos alimentos con azucre e nos derivados dos cereais. ● Graxas: Achegan enerxía. Como a manteiga,de orixe animal. Outras graxas como o aceite procedente das plantas. ● Proteínas: Son necesarias para medrar e reparar o noso corpo. A carne,o peixe os ovos... ● Auga: É un dos compoñentes máis abundantes do noso corpo. Obtemos auga ao beber e a partir dos alimentos. ● Vitaminas e Sales Minerais: Son diversas substancias que resultan imprescindibles para ter unha boa saúde. ●
 7. 7. A fibra é un compoñente que se encontra nos alimentos de orixe vexetal: a froita e a verdura por exemplo. Tamén se encontra nos cereais e derivados cando estes son integrais. Non se considera un nutriente porque non aporta nin materiais de construción nin enerxía pero é imprescindible para o bo funcionamento do aparello dixestivo.
 8. 8. Unha boa alimentación e a fonte para ter unha boa saúde. A dieta é o conxunto de alimentos que inxire habitualmente unha persoa. Unha dieta ten que ser completa e equilibrada. Unha dieta é completa cando contén todo tipo de nutrientes. Unha dieta equilibrada é cando contén A cantidade necesaria de cada nutriente. Cando unha dieta non é nin completa nin equilibrada,se non que é moi rica en graxas e azucres, non se gasta toda esa enerxía que se obtén e entón almacénase no corpo en forma de graxa. Isto podo orixinar problemas de obesidade. Polo contrario tampouco se pode levar unha dieta pobre en enerxía tampouco é boa,atrasa o crecemento o orixina problemas de saúde.
 9. 9. Tubo dixestivo:Está formado por un conxunto de órganos ocos que forman un tubo ata o ano . Estes órganos son:boca,farinxe esófago,estómago,intes●tino delgado e intestino groso. ● Glándulas anexas:Encárganse de fabricar uns líquidos,zumes dixestivos,que verten ao tubo dixestivo. Estas glándulas son: glándulas salivares,fígado e páncreas. ●
 10. 10. Na boca a comida mestúrase coa saliva que segregan as glándulas salivares esa mestura chámase bolo alimenticio. O bolo alimenticio pasa pola farinxe e o esófago, e chega ao estómago, que segrega zumes gástricos que mesturados co bolo alimenticio transfórmanse nunha papa chamada quimo. O quimo pasa ao intestino delgado e mestúrase con zume intestinal, que segrega o fígado, zume pancreático que segrega o páncreas e bile que tamén é segregada polo fígado, todo isto forma o quilo . http://www.youtube.com/watch?v=w_wbYJGIr84
 11. 11. Cando o quilo está no intestino delgado interven a absorción. Consiste no paso de nutrientes ao sangue. No interior do intestino delgado ten numerosos pilosidades intestinais. Son unhas prolongacións moi finas. No interior das pilosidades hai numerosos capilares sanguíneos. A absorción prodúcese cando os nutrientes pasan ao interior do intestino aos capilares sanguíneos das pilosidades.
 12. 12. Tras a absorción, no intestino delgado só quedan restos de alimentos que pasan ao intestino groso e son expulsados polo ano. Estes restos son feces.
 13. 13. Durante a respiración tomamos osíxeno e eliminamos dióxido de carbono. O osíxeno é necesario para as nosas células. O proceso polo que as nosas células mestúranse co osíxeno chámase respiración celular, por este proceso obtemos enerxía dos nutrientes.
 14. 14. As vías respiratorias: Condutos polos que entra o aire: fosas nasais, farinxe larinxe,traquea,bronquios e bronquíolos. Os pulmóns: Son dous órganos que interveñen na respiración, son esponxosos e é onde ocorre o intercambio gasoso. Está protexido pola caixa torácica, esterno, costelas e parte da columna vertebral.
 15. 15. Inspiración: É proceso no que a caixa torácica fai que os pulmóns se expanda, entón o entra polas vías respiratorias e enche os pulmóns de aire. ● E xpiración: A caixa torácica contráese e os pulmóns e expúlsase o aire pobre en dióxido de carbono. ● Nestes movementos interveñen: diafragma e músculos intercostais.
 16. 16. Cando o aire percorre as vías respiratorias, e chega aos alvéolos pulmonares que se encontran nos extremos máis finos dos bronquíolos, que teñen uns capilares moi finos, ao aire rico en osíxeno le es moi fácil pasar á sangue e ao aire rico en dióxido de carbono tamén, o dióxido pasa do sangue ao exterior do corpo.
 17. 17. Na nutrición prodúcense substancias de refugo que pasan ao sangue pero que hai que eliminar. Non se poden acumular porque senón poden producir incluso á morte. A excreción consiste na eliminación de refugos que pasaron ao sangue.
 18. 18. Os r i l es: Est án no abdome, son de cor ver mel l o escur o. ● A vexi ga ur i nar i a: Nest e ór gano gár dase a ur i na at a que se enche e é expul sada. ● Os ur ét er es: Dous t ubos que com uni can a vexi ga cos r i l es. ● Ur et r a: Ó t ubo que com uni ca a vexi ga co ext er i or. ●
 19. 19. O suor é un líquido que producen as glándulas sudoríparas que aparecen na nosa pel cando vai calor ou facemos exercicio. As glándulas sudorípadas, que se encontran na pel, cada glándula ten forma de globo que termina nun poro.
 20. 20. Est es son os compoñent e da sangue as cél ul as sanguí neas: Gl óbul os ver m l os : Son el as m s abundant es. ái Pr opor ci ónan a cor ver mel l a á sangue, encár ganse de t r anspor t ar osí xeno. ● Gl óbul os br a ncos : Def éndenos de m t as oi enf er m dades. i ● Pl a quet as : Son anacos de cél ul as que t apan os vasos sanguí neos cando se pr oduce unha f er i da. Est e ●
 21. 21. Ar t er i as: Son os vasos sangí neos que t eñen as par edes m s gr osas. Levan o sangue que ái sae do cor azon e vanse r am f i cando. i ● Veas: Conducen o sangue car a o cor azón. Son m s l ongas cando ái est án m s cer ca do cor azón. ái ● Capi l ar es: Son os m s f i nos. ái Conducen o sangue por dent r o dos ór ganos. ●
 22. 22. É un ór gano m usc ul oso que im pul sa o sangue por t odo o c or po. O c or az ón t en dúas par t es es quer da e der ei t a, e en c ada l ado unha aur í c ul a, un vent r í c ul o e unhas v ál v ul as.
 23. 23. O cor azón t en dous m ovem ent os a sí st ol e e a di ást ol e. Sí s t ol e: Fase de cont r acci ón. Na que se i mpul sa o sangue pol as ar t er i as. Di á s t ol e: Fase de r el axaci ón. Na que r eci be o sangue pol as veas.
 24. 24. O sangue pasa da aur í cul a der ei t a ao vent r í cul o der ei t o. ●Cont r áese e i mpul sa o sangue pol a ar t er i a pul m onar . ●Vi axa pol as ar t er i as e chega aos capi l ar es dos pul m óns que r odean os al véol os pul m onar es e o osí xeno pasa á sangue e o di óxi do de car bono do sangue ao ext er i or. ●A sangue osi xenada vol ve ao cor azón pol as veas pul m onar es. ●
 25. 25. O sangue osi xenado pasa da aur í cul a esquer da ao vent r í cul o esquer do. ●O vent r í cul o cont r áese e i m pul sa o sangue pol a ar t er i a aor t a. A aor t a di ví dese en ar t er i as m s f i nas. ái ●O sangue ao seu paso pol os capi l ar es r ecol l e os nut r i ent es e f i l t r a a sangue pol os r i l es. ●O sangue vol ve ao cor azón pol as veas cavas . ●

×