Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project Carmela Bogman

310 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project Carmela Bogman

 1. 1. Tussen hemel en aardewww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 2. 2. Tussen hemel en aarde‘Tussen hemel een aarde’ is een verwijzing naar de prachtigeluchten rondom Reigersborg te Hoogkarspel. In de zes brugleu-ningen wordt een tijdsspanne van zonsopgang tot zonsondergangoverbrugd. Gedurende de dag verplaatst de zon zich van oostnaar west. De verschillende kleurschakeringen die hierbij ten-toongespreid worden, vertalen zich in de leuningen van de brug.Schetsontwerp i.o.v. gemeente Drechterland, realisatie 2011Between heaven and earth‘Between heaven and earth’ is a reference to the beautiful skiesaround Hoogkarspel. The bridge railings capture a timeframefrom sunrise to sunset. During the day the sun moves from eastto west. The different colours which are displayed during thistimeframe are translated into the railings of the bridges.Sketch design for the municipality Drechterland, realization 2011.
 3. 3. Single Scatterwww.carmelabogman.nl
 4. 4. Single ScatterIn samenwerking met HOSPER landschapsarchitectuur enStedebouw, heeft Carmela Bogman meubilair ontworpen voor hetplein van C-M!ne, een voormalige mijn site. Dit stedelijke plein metculturele, creatieve, design en recreatieve functies, bevindt zichin Genk en wordt omringd door onder andere de Media en DesignAcademie, de Euroscoop en het Design Centrum.In opdracht van de stad Genk, realisatie 2012.Single ScatterIn cooperation wih the landscape and urban architects HOSPER,Carmela Bogman has designed furniture for the square ofC-M!ne, a former mining site. The urban environment of the squarewith its cultural, creative, design and recreational functions,is situated in Genk (Belgium) and surrounded by the Media andDesign Academy, the Euroscoop and the Design Centre.Under the authority of the city of Genk, realization 2012.
 5. 5. Pop-Up Een ontwerp van Carmela Bogman en Rogier Martenswww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 6. 6. Pop-Up / De ingrediënten liggen letterlijk op straatIn de wijk Lombok in Utrecht is de eerste Pop-Up geplaatst. DePop-Up, een meubel voor de openbare ruimte, is een ontwerp vanCarmela Bogman en Rogier Martens.De Pop-Up is een meubel dat door de bewoners zelf uit de grond‘gepompt’ kan worden. Dit betekent dat de bewoners zelf kunnenbepalen wanneer ze gebruik willen maken van het object en op wel-ke manier. Na gebruik pomp je de Pop-Up weer terug in de grondmet als resultaat een rustig straatbeeld zonder obstakels. Maarmocht je het willen gebruiken dan liggen alle ingrediënten letter-lijk op straat.De Pop-Up is tot stand gekomen met de bewoners van Complex 507 in opdrachtvan Stichting Wishing Well West. Realisatie mei 2010.Pop-Up / All the ingredients are right there on the streetIn the quarter Lombok in the city of Utrecht, The Netherlands,the first Pop-Up is placed. The Pop-Up, a furniture for the publicspace, is a design of Carmela Bogman and Rogier Martens.The Pop-Up is a furniture that can be pumped out of the pavementby the inhabitants. This means that the inhabitants have the free-dom to decide for themselves, when they want to use the Pop-Upand in which way. After using the Pop-Up it is pumped back intothe pavement creating a peaceful street scene without any obsta-cles. But if you feel like using the Pop-up, all the ingredients areright there on the street.The Pop-Up is realized together with the inhabitants of the quarter Complex507 in Utrecht, The Netherlands, and was an assignment of the foundationWishing Well West. Realized in May 2010.
 7. 7. Vreemde Vogelswww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 8. 8. Vreemde VogelsIn het unieke industriële landschap van ECN te Petten, waar in-dustrie en techniek wordt omringd door fraaie flora en fauna,wordt het energieopwekkend kunstwerk Vreemde Vogels ge-plaatst. Deze opvliegende zwerm vogels draait in het rond; alseen kloppend hart met de hallucinerende aantrekkingskracht vaneen zwerm spreeuwen in het najaar en een knipoog naar het mys-terie uit de film Birds van Alfred Hitchcock.Winnaar project Voor de Wind. Realisatie gepland 2010. In opdracht vanCreated in Noord Holland.Strange BirdsIn the unique industrial landscape of ECN in Petten, where tech-nologie and nature meet. The energy generating artwork VreemdeVogels will be placed. This swarm birds spins around; it moves oflarge to small, as a heartbeat with hallucinating force of attrac-tion, and a wink to the mystery of the film Birds of Alfred Hitch-cock.Winner of project Voor De Wind. Realisation planned 2010. Under the authori-zation of Created in Noord Holland.
 9. 9. Limes Mileswww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 10. 10. Limes MilesDe Limes is de grens van het voormalige Romeinse Rijk. De behoefte aaneen kunstwerk in Gelderland die de Limes laat herleven is groot. LimesMiles is niet alleen een ode aan de reislust en expansiedrang maarvooral ook aan de daadkracht om wiskundige kennis om te zetten infunctionerende ontwerpen. Limes Miles is een beeldende vertaling vande odometer, de eerste kilometerteller. Met behulp van spierkracht zetmen het wiel in beweging. de afstand is af te lezen van het object.Meervoudig schetsontwerp i.o.v. de provincie Gelderland, 2010.Limes MilesThe Limes is the former roman border. The province of Gelderland feltthe need for an artwork to revive the Limes. Limes Miles is not only anode to the roman expansionism but also to the decisiveness to trans-late mathematic knowledge into working objects. Limes Miles is an ar-tistic translation of the odometer, a roman invention. With the help ofmuscular strength the wheel is put to movement. The distance is shownby the object itself.Sketch design for the Province Gelderland, 2010.
 11. 11. Het Mozaïek van El Faroeqwww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 12. 12. Het Mozaïek van El FaroeqOm in de openbare ruimte meer mogelijkheden te creëren voorechte ontmoetingen, heeft stadsdeel Zeeburg het project Buurt-tafel gestart. De intentie van het project is om in overleg met debuurt een tafel te maken die dient als ontmoetingsplek voor dezebuurt.Het Mozaïek is tot stand gekomen in samenwerking met de kinderenvan basisschool El Faroeq Omar. Aan de hand van workshops,gesprekken met de kinderen en tekeningen van hun ideale tafel, ishet uiteindelijke ontwerp van Het Mozaïek van El Faroeq bepaald.Gerealiseerd op het Sumatraplantsoen, Amsterdam, 2007.The Mosaic of El FaroeqTo create more possibilities in public space for real interaction,the quarter Zeeburg has initiated the project neighbourhood ta-ble. The intention of the project is to create a table in consulta-tion with the neighbourhood that serves as a meeting place.The Mosaic of El faroeq came about with the children of the pri-mary school El Faroeq Omar. Workshops, conversations anddrawings led to the final design of The Mosaic of El Faroeq.Realized at the Sumatraplantsoen, Amsterdam, 2007.
 13. 13. Embankment City Park, Permwww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 14. 14. Perm Embankment City Park, RuslandHet nieuwe stadspark van Perm, een ontwerp van Bureau Alle Hosper,is de eerste stap in een grote transformatie van de gehele stad en haaromgeving. Het ontwerp voor het Embankment City Park heeft als uit-gangspunt de kwaliteiten in het bestaand park te gebruiken.De vormentaal van het park is geïnspireerd op een belangrijk moment inde natuurlijke kalender, het breken van het ijs in de lente. De vormenvan de paden, muurtjes, grondvlakken en kiosken refereren hieraan engeven het park daarmee een sterke herkenbaarheid. Als tegenwicht opdeze expressieve vormentaal krijgt het meubilair, een ontwerp van Car-mela Bogman in samenwerking met Bureau Alle Hosper, in het park eensimpele en stevige basisvorm. De bescheidenheid in de basisvorm wordtgecombineerd met subtiele details in Russische houtbewerking en deco-ratie. Zo wordt van een traditionele Russische ambacht een uniek enbeeldbepalend onderdeel van het park gemaakt.I.s.m. Hosper BV, KCAP Pirs/Polis, 2009 - 2010, in ontwikkeling. ,Perm Embankment City Park, RussiaThe City of Perm is about to establish a new address on the river Kama.The Embankment Park strategy is to seize and enhance existing en emer-gent qualities in the park.The formal language of the landscape is inspired by one of the definingevents in the natural calender; the breaking of the ice in Spring. Thepaths in the sloping grass planes take on the form of cracks betweenice flows. Cutting into the topography with retaining walls a distinctiveangular language is established which will become the signature of theEmbankment Park, a design of Bureau Alle Hosper. As a counterweightto the expressive angular forms the smaller scale furniture elements,designed by Carmela Bogman, such as benches and lighting are moremodest and sober. Traditional Russian wood craft touches areadded to these modern pieces to represent a proud local history inwood techique and decoration.In cooperation with Hosper BV, KCAP Pirs/Polis, 2009 - 2010. In development. ,
 15. 15. Embankment City Park Furniture, Permwww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 16. 16. Perm Embankment City Park meubilair, RuslandHet meubilair voor het Perm Embankment City Park, heeft als uitgangs-punt een simpele en stevige basisvorm. De bescheidenheid in de basis-vorm wordt gecombineerd met subtiele details in Russische houtbewer-king en decoratie. Zo wordt van een traditionele Russische ambacht eenuniek en beeldbepalend onderdeel van het park gemaakt. Iedere bankheeft een combinatie van verschillende gedraaide houtenelementen,waardoor elke bank weer net even anders is.I.s.m. Hosper BV, KCAP Pirs/Polis, 2009 - 2010, in ontwikkeling. ,Perm Embankment City Park, RussiaThe furniture for the Perm Embankment City Park has a modest and so-ber base. Traditional Russian wood craft touches are added to thesemodern pieces to represent a proud local history in wood techique anddecoration. For example every bench has a combination of differentwooden elements, with the result that not a single bench is exactly thesame.In cooperation with Hosper BV, KCAP Pirs/Polis, 2009 - 2010. In development. ,
 17. 17. Urban jewellerywww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 18. 18. Een Hekwerk als een aantrekkelijk sieraad met roterende kralen die het beklimmen bemoeilijken. Urban jewellery Omheinen is populair.Het Nederlandse landschap wordt steeds meer gedomineerd door hekwerken met identieke afschrikwekkende prikkels en punten. Een hek heeft echter twee functies: tegen- houden en verwelkomen. Urban jewellery is een hek als een aantrekkelijk sieraad, met roterende kralen die ervoor zorgen dat eroverheen klimmen erg moeilijk is. In samenwerking met B & G Hekwerken, 2004. Urban jewellery A fence, attractive like an exquisite piece of jewellery. However, rotating beads make it very hard for transgressors to climb over. In cooperation with B & G fencing, 2004.
 19. 19. De heersers van Heijplaatwww.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 20. 20. De heersers van HeijplaatHeijplaat is een wereld vol mysterieuze wezens. Groot en on-bekend. De skeletten staan er al het enige wat ze missen is dehuid. Aangekleed met doek vormen deze bouwwerken de hoofdbe-woners van de wildernis. De heersers van Heijplaat.Inzending voor International Folly Contest Rotterdam. Van 26 juni tot en met26 september 2006 te zien in het Nai te Rotterdam.Voor meer informatie kijk op www.nai.nl en www.follydock.com.The Rulers of HeijplaatHeijplaat is a world full of mysterious creatures. Big and un-known. The skeletons are already there, the only thing missing isthe skin. Dressed with cloth, these building are the head citizensof the wilderness. the Rulers of Heijplaat.Entry for the International Folly Contest Rotterdam. From the 26. of Juneuntil the 26. of September 2006 to be seen in the Nai Rotterdam.For more information www.nai.nl and www.follydock.com.
 21. 21. Gestrikt -a modern folly-www.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 22. 22. GestriktEen follie is een bouwwerk dat voor het eerst in de engelse land-schapstuin werd toegepast. Het werd gebruikt om de tuin span-nender te maken en diende vaak als experiment en uitkijkpunt. BijGestrikt dient de boom als drager en verschilt de vorm van defollie per boom. Zacht wiegend in de wind wordt Gestrikt een or-ganisch onderdeel van de boom, om uit te rusten of te spelen.Gerealiseerd in Valkenswaard en Kassel, Duitsland, 2006KnittedA folly is an architectural object that was first built in the Eng-lish landscape garden. It was meant to spice up the garden andwas often used to experiment and as a viewing point to discoverother follies. Using the tree as a skeleton, the form will alwaysbe different. Softly waving in the wind, Gestrikt becomes an or-ganic part of the tree, to rest or to play.Realized in Valkenswaard and Kassel, Germany, 2006.
 23. 23. www.carmelabogman.nl info@carmelabogman.nl
 24. 24. GO LiveIn oktober 2010 lanceerde BNO de Groene Offerte. De websitevoor kennis, inspiratie en contacten op het gebied van duurzaamontwerpen. In juni 2011 vindt de eerste GO live plaats met alsthema: Afval als duurzame bouwsteen. Het fysieke verlengstukvan de Groene Offerte, waar men kan praten over duurzaamheid,producten kan zien en aanraken en gelijkgezinden ontmoet.GO live wordt georganiseerd door Femke Glas (BNO) en Carmela Bogman. Design GO Live Logo: AutobahnGO LiveIn October 2010 BNO launched the Groene Offerte (Green Ten-der). The website for knowledge, inspiration and contacts on sus-tainable design. In June 2011 the first GO Live will take placewith the theme: Waste as a sustainable material. The physical ex-tension of the Groene Offerte, where one can talk about sustain-ability, see interesting products and meet like-minded designers.Go Live is organised by Femke Glas (BNO) and Carmela Bogman.

×