Presentació producte

148 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació producte

 1. 1. RUTA PER LA SERRA DE TRAMUNTANA.CARME HOMS MESTRES.PAC4. EL TURISME COM A PRÀCTICADE CONSUM.
 2. 2. Es tracta d’una ruta alternativa a Mallorca a través de La Serra deTramuntana, on es recorren tres dels seus pobles mes emblemàtics:SÓLLER, VALLDEMOSSA I DEIÀ.Durant la ruta, es visitaran aquests espais protegits i privilegiats quesón els entorns menys coneguts a l’illa i sorprenen per la seva riquesa,cultural, natural i patrimonial.Es pretén que es pugui mostrar un poc de tots els conjuntspatrimonials que aquest territori ens ofereix. No es cerca sols lafinalitat de endinsar-se en el patrimoni natural, religiós o gastronòmicque ens ofereix el territori, sinó que es pretén mostrar un poc del“tot” que ens pot oferir cada poble i els camins que els comuniquenEL PRODUCTE
 3. 3. ANÀLISI DAFODEBILITATSRecursos econòmics:- Es pot caure en una excessiva dependència de entitats públiquesen el cas de que no aconseguir suficients agents privats oassociacions que s’impliquin amb el projecte.Informació turística:- Senyalització deficient d’alguns recursos- Poques oficines turístiques amb mancancesen l’obertura al públic (horaris)- Falta de catàlegs d’informació turística de venda a les agències- Manca de fulletons, catàlegs, publicitat i d’informació turísticaútil per a els turistes, oun públic determinat.Recursos turístics- Falta mes gestió per als recursos, manca de personalespecialitzat, falta de guies...Gastronomia- Àmplia oferta gastronòmica però poc horari turístic.Infraestructures- Accessibilitat amb transport públic deficient, poca freqüènciaInformació turística:- Falta de senyalització per a la lliure circulació dels visitants enalgunes zones- Manca en general de promoció i comunicació (el que condicionaque el producte esdevingui una oferta)FORTALESESAgents:- Diversos agents implicats, diverses fonts desubvenció i finançament (pública, privada,associacionista)Institució/política d’empresa:-Les diverses institucions públiques i principals fontsde finançament col•laboren activament en laprotecció dels recursos i en la seva adequació per alseu ús i l’explotació turística.- Comença haver-hi iniciatives de plans de gestiódels recursos per part de les institucions.Informació turística:- Nombroses pàgines web amb una bona projecció.- Molta informació escrita sobre els recursos. Elsrecursos estan ben catalogats.Allotjament:- Preus i oferta molt variada apartaments, hotels,hotels rurals, hostalsRecursos turístics:- Recursos naturals molt ben conservats, de granvalor, i atractiu patrimonial.ANÀLISI INTERN
 4. 4. ANÀLISI DAFOANÀLISI EXTERNAMENAÇESInformació turística:- Falta mes projecció cap als països estrangers- Poca presència d’agències estrangeres itouroperadorsInfraestructures:- dificultat d’accés a algunes zones naturals oa alguns recursos determinats- Xarxa de carreteres, camins i connexions enalgunes zones deficient. Difícil accés.OPORTUNITATSGastronomia:- Possibilitat d’us com un recurs mes per areclam turístic (per exemple restaurantsespecialitzats en el peix i marisc de les zonescosteres dels pobles)Infraestructures:- Facilitat d’atreure excursionistes també de lamateixa illa per l’ús de carreteres ambautomòbil privat-Bones connexions de l’illa cap a l’exterior.
 5. 5. La ruta, tècnicament ja estàplanificada i pensada en el seupúblic objectiu, els turistessèniors. Consta d’un disseny ques’ha planificat prèviament ons’hi estipulen aturades a puntsclau, com son aquests trespobles emblemàtics del conjuntpatrimonial.
 6. 6. SEGMENTACIÓEl volum de turistes sèniors ha crescut molt en els últims anys, i s’estan obrint nous mercats que esdiferencien bastant dels viatges que coneixíem organitzats per les administracions públiques per a latercera edat, els tan coneguts viatges de l’IMSERSO. Amés es un sector que està en expansió ja que lapoblació cada vegada tendeix a estar mes envellida i arribem a la tercera edat amb millors condicions,millor qualitat de vida, i cada vegada mes adaptats a les noves tecnologies, el que permet a aquestsector realitzar desplaçaments, sobretot en qualsevol època de l’any. Ames donades les sevescaracterístiques, es tracta d’un mercat potencial per què no tenen impediments per a l’activitatturística.Es tracta com he comentat doncs, d’un segment en creixement, i sobretot a les Illes Balears. Segonsels estudis del Cercle d’Economia de Mallorca i la Cambra de Comerç, pràcticament en deu anys s’haduplicat el nombre d’aquest sector de turistes, ja que vàrem passar d’acollir uns 650.000 turistesdurant l’any 1990, a rebre mes de 1.200.000 durant l’any 1999. Proporcionalment, també, aquests,representen actualment al voltant del 12% del total de turistes, el qual suposa un augment del 10% encomparació al 1990.Altres motius per escollir aquest segment de públic han estat perquè les seves necessitats s’adaptenperfectament a la nostra oferta, de manera que podem garantir una qualitat de servei alta i generaraixí mes satisfaccions i recomanacions en el serveis.També son un públic amb una bona capacitat per contribuir a les estratègies desestacionalitzadores, jaque no estan subjectes a l’estacionalitat dels fluxos turístics tradicionals. Segons els estudis de laCambra de Comerç i el Cercle D’economia de Mallorca els turistes sènior que venen a les Illes Balearsho fa en el temps que s’ha acabat anomenant “temporada mitja” que es troba entre els mesos deprimavera i tardor. Durant aquests mesos, s’acull a mes del 46% del total d’aquests turistes. En canvi,a l’estiu només rebem el 26% del total de sèniors i a l’hivern aquest percentatge es situa en el 28%.
 7. 7. D’aquest conjunt patrimonialdestaquem per començar elsseus elements físicsfonamentals, únics del climamediterrani.Amés d’un paisatge i elements físics hi trobemtot un paisatge cultural associat, que junt amb elpaisatge natural configurarà la sevaexcepcionalitat.La serra amés a mes alberga lesparticularitats de diferentstipus de patrimonis, com:Patrimoni hidràulic,Patrimoni arqueològic,Patrimoni marítim,Nuclis Urbans,Les Possessions,Pedra en sec,Patrimoni Religiós.
 8. 8. RECURSOSDurant la ruta els recursos turístics dels que ensfarem servir seran principalment els recursosnaturals, culturals i arquitectònics que La Serraens ofereix i que configurem com a part delreclam turístic ja que es troben molt benconservats, i son d’un gran valor i atractiupatrimonial.Així doncs, durant el recorregut es podranvisitar: els nuclis urbans i possessions que s’himantenen i son d’origen medieval, tantd’arquitectura religiosa com civil.Les infraestructures creades durant l’època dela industrialització (com ara el tren de Sóller), iescollir entre les múltiples petites rutesd’excursió per camins de pedra en sec, i pelsparatges naturals com ara les cales verges decada poble.
 9. 9. UTILITATSFUNCIONALS:Les utilitats funcionals necessàries per aldesenvolupament del nostre producte seranprincipalment; allotjament a cada un dels pobles(que els turistes escolliran dintre de la oferta)transport (que es proporcionarà mitjançantautocars) i menjars (que ells mateixos podranescollir dintre de l’oferta variada de la que esdisposa). Finalment tindran una sèrie de serveisper aprofundir mes en el coneixement del territoricom: guiatge professional per les rutes naturals,guiatge per els nuclis urbans, per suposat, per alscentres culturals i d’interpretació de la cultura.
 10. 10. SIMBÒLIQUES:Un entorn natural privilegiat (amb vegetaciótípica de la zona, el clima mediterrani tan cercat,així com una combinació de muntanyes i calesverges, tot en perfecte estat de conservació i onno han estat perjudicades per la construcciómassiva del turisme de sol i platja.Un patrimoni històric material e immaterial ric e irrepetible a total’illa, activitats culturals i de gastronomia, úniques d’aquesta zona.El territori de la Serra de Tramuntana, a banda de configurar-se comun paisatge excepcional, gaudeix també de gastronomia,arquitectura i tradicions pròpies i diferenciades de la resta de l’illa.Un factor a destacar és que el paisatge natural de la Serra deTramuntana, el juny del 2011, va ser declarat Patrimoni de laHumanitat per la UNESCO.
 11. 11. Valors agregats únics en la Serra que no éstroben en cap altre zona, com ara elsespectacles típics dels pobles, iesdeveniments culturals propis del territorien determinades èpoques de l’any .Entre aquestes utilitats hi trobemles experiències exclusives de lazona en relació als altresproductes turístics, com;tranquil·litat, desconnexió,calidesa, hospitalitat, aïllamentde la massificació, cultura…VIVENCIALS:Un conjunt de recursosculturals i naturals únics iexcepcionals, no sols a l’illasinó com a destinaciómediterrània, amb unsterritoris que han conservatperfectament les sevestradicions, i el seu patrimoninatural, cultural,arquitectònic, e immaterial,com costums i tradicions.
 12. 12. COMUNICACIÓDonat les característiques del producte en quant al turisme de l’illaproposem una campanya que sigui “de llançament”, on informarem al públicdel producte sobre la sortida d’aquest nou producte a Mallorca queintrodueix el seu concepte (nom, en que consisteix, el nostreposicionament...).MISSATGE A TRANSMETRE:-La nostra imatge desitjada és oferir una visió oposada de laque és coneix actualment d’una destinació com Mallorca, queens diferenciï de la resta de productes a ulls del públicobjectiu.-Amb dit producte estem oferint un conjunt de recursosculturals i naturals únics i excepcionals, no sols a l’illa sinócom a destinació mediterrània.-Volem oferir una combinació perfectament equilibrada entremodernitat i tradició. Oferir la possibilitat de conèixer, iendinsar-se en la cultura mallorquina mentrestant es gaudeixd’un entorn natural privilegiat i paradisíac.ESTRATÉGIA CREATIVA:-Connectar la nostra imatge amb les necessitats del receptor.-Posicionar-nos en funció de les necessitats del nostre públicobjectiu, els turistes sèniors.-Diferenciar-nos davant la competència, i proposar-nos com aproducte únic a l’illa, amb la nostra imatge o marca.-La nostra marca avararà tot el territori de La Serra i els poblesque es visiten com un conjunt i baix una marca paraigües.-Destacarem les avantatges del nostre producte com aproducte únic d’aquestes característiques a l’illa, i davant delscompetidors de altres destinacions de les mateixescaracterístiques.
 13. 13. INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ:Com a primera tasca hem considerat les variablesde consum del nostre públic objectiu, els sènior:- La seva principal font d’informació per aquestgrup constitueix la seva experiència com aconsumidors.- En el seu procés de recerca hi trobemcondicionants: la renta, el seu nivell cultural i elseu grau de socialització.- Aquests consumidors tendeixen a recollirinformació personalment, que despréscontrasten amb la que els hi proporcionenmitjans externs.- Sobre tot obtenen informació a través de lafamília, amics, coneguts...i a través del boca aboca.- també llegeixen bastant i escolten la radio.Per lo que publicitat, relacions públiques ipromoció son instruments molt efectius perarribar als turistes sènior.Per tant hem decidit que elsnostres instruments decomunicació seran bàsicament a:- Premsa escrita- On-line- Fulletons- Banderoles al carrer- Realització d’activitatspromocionals
 14. 14. PREUSEl mètode que utilitzarem per amarcar el preu al nostre productees basarà sobretot en lesnecessitats de la demanda, és adir amb les del nostre públicobjectiu, els sèniors.El nivell socio-econòmic és mitjà-alt ja que es tracta d’un perfil depersona ja jubilada que te percostum realitzar viatgesd’aquestes característiques, i liagrada gaudir del seu temps d’ociviatjant, i coneixent novesdestinacions, volem allunar-nosdel tradicional viatge organitzatper l’IMSERSODonat que el públic objectiu al que dirigimel nostre producte és el sènior establiremun preu aproximatiu de uns 700 euros perturista considerant que la seva estànciadurarà 6-7 dies i amb una despesa diàriade uns 90-100 euros aproximadament, i enaquesta despesa hi incloem transports,àpats, guiatges i les visites a museus.Es tracta d’un perfil de turista queprocedeix, de països amb undesenvolupament econòmic mitjà-alt.Sèniors que gaudeixen d’una bona qualitatde vida, trobem en països com Alemanya,França i Gran Bretanya com a potencialsemissors d’aquest tipus de turistes.
 15. 15. COMERCIALITZACIÓOperadors turístics: de països com Anglaterra, Alemanya i França de cara a establirel producte com a destí turístic en el seu programa de viatges per als propers anys.Agències de viatges: que treballin a nivell estatal, per a consolidar-nos amb lademanda espanyola.Donat les característiques i naturalesa del producte també buscarem suport enagents institucionals públics: com El Consell Insular, El Govern de les Illes Balears, iels ajuntaments locals, ja que creiem que els efectes que reporti són tambébeneficiosos i positius per la comunitat local, i als departaments de turisme els hipot interessar col·laborar.Internet: el perfil de consulta del turista sènior sobretot és, a través dels mitjansde comunicació, premsa escrita, fulletons i “boca a boca”.No obstant això, estudis recents revelen que durant els propers anys la utilitzacióde Internet seguirà creixent també entre el públic gran i aquest farà mes us de lesWebs i el correu electrònic.

×