Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación

236 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentación

  1. 1. A FAVOR As novas tecnoloxías favorecen as relacións sociais Os avances tecnolóxicos no campo das comunicación transformaron os hábitos e costumes dasociedade, cambiaron os estilos de vida e incluso variaron a linguaxe e o vocabulario dos usuarios.Como case todas as innovacións ao longo da historia posúen un sector de detractores, tremendistas emesmo apocalípticos que só ven os aspectos negativos e manifestan prexuízos con cada avance nesteterreo. Así sucedeu coa aparición do teléfono, da radio, cinematógrafo, da televisión, etc.Seguro que como todo na vida, coas novas tecnoloxías e redes sociais hai que seguir unhas normas eter certas precaucións, pero o que é innegable é que son un avance indiscutible nascomunicacións e nas relacións sociais, como imos demostrar cos nosos argumentos. As novas tecnoloxías entre as que se contan a internet e as redes sociais creban todo tipo defronteiras, permiten a comunicación e son unha ferramenta tal útil e efectiva que non ofrece a máismínima dúbida. A listaxe de vantaxes destas tecnoloxías na mellora das relacions sociais éinterminable:1. As novas tecnoloxías son positivas nas familias cando existe un bo nivel de comunicación, poisestá demostrado que os artefactos dixitais son utensilios que non fan máis que resaltar os valoresfamiliares. En moitas familias, a tecnoloxía é como un membro máis da mesma que participa en moitosámbitos: ocio, compra, viaxes, entretemento. Mais estas novas familias teñen claro que as tecnoloxíasnon poden substituír a pasear, ler, facer deporte ou ver unha película. Só se as relacións familiares son malas, a tecnoloxía pode distanciar aos integrantes dafamilia e resaltar o illamento e o individualismo que xa estaban presentes con o sen novastecnoloxías. E seguindo no àmbito da familia, Unha imaxe vale máis que mil palabras: os netos ensinando aos seus avós a difícil arte de navegar por internet, de chatear con familiares e amigos, de pescudar einvestigar a través de google o hotmail os máis diversos temas relacionados coa historia, a xeografía, aarte, a ciencia, a cultura, etc. Os rapaces, os mozos, os adolescentes, dando clases prácticas deinformática, de internet, sobre correos electrónicos, aos seus pais facilitando un encontrointerxeracional rico e prometedor. Rematamos coas relacións familiares falando do uso das novas tecnoloxías na comunicaciónentre as familias que se atopan separadas. Mozos que estudan fóra de casa, necesidade de emigrar 1
  2. 2. para buscar unha vida mellor... Quen non ten no seu contorno un familiar co que se comunican porSkipe, Wasap? Os nosos pais aínda lembran as dificultades para comunicarse coa familia cando seatopaban lonxe de casa: longas colas nas cabinas, conferencias carísimas....2. As novas tecnoloxías permiten traballar desde o domicilio, contribuíndo à conciliación da vidafamiliar coa vida laboral e permitindo unha mellor comunicación coa parella e os fillos. Desde o punto de vista dos empregados, os expertos aseguran que os traballadores se sentenmáis satisfeitos, motivados e con menores niveis de estrés traballando en casa. Xa que se eliminan osdesprazamentos entre o lugar de traballo e a residencia do traballador, redúcense os atascos e o gastoen transporte público. Ademais, os conflitos que o traballo ocasiona, a miúdo, na familia, podendiminuír posto que o traballador pode conciliar mellor a súa vida persoal coa profesional grazas unshorarios máis flexibles. Finalmente o teletraballo tamén pode reducir os gastos no coidado dos fillos, ao diminuír otempo que se está fóra de casa. A nivel social, esta modalidade de traballo facilita a integración no mundo laboral de persoascon dificultades de desprazamento (discapacitados, nais e pais con bebés, fillos ao coidado de persoasmaiores, etc.).3. Axudan a globalizar a cultura e a información e levala cada día a máis lugares : os cursos online , aulas virtuais, a prensa, están ao alcance de persoas que viven no medio rural ou zonasperiféricas. E se ben o acceso a estes avances comezou sendo un terreo vedado a moitos grupos depoboación, hoxe en día non hai concello, asociaciòn cultural, Centro de Maiores no que falten cursosde alfabetización dixital adaptados ás circunstancias de cada caso.4. Pero a mellora das relacións sociais non só ten que ver con falar cos amigos e coa familia, poisneste sentido a realidade é tan esmagadora que non ofrece dúbida, existen outras maneiras de empregaras novas tecnoloxías que significan un grande avance na mellora destas relacións. A través das redes sociais hoxe en día, canalízase unha corrente de solidariedade que axudaa combater as inxustizas asinando cartas dirixidas ás autoridades, aos políticos e solidarizándose coaxente que sofre agravios e ataques aos dereitos humanos. Numerosas ONG ou plataformas cidadás :Amnistia Intenacional, vía change.org., achégannos a realidades que nós, no noso mundo, nonpodiamos nin imaxinar : mulleres castigadas a morrer lapidadas, nenos que traballan como escravos,mulleres sen acceso à educaciòn. Acaso non significa unha mellora das relacións, que coñezamos esas realidades, que poidamosasinar e berrar ben forte a través destas plataformas: PROTESTO. De non seren polas novastecnoloxías, moitos deses casos xamais se coñecerían. 2
  3. 3. 5. Mellora as relacións das persoas maiores. O número de persoas maiores da nosa sociedade é cadavez máis amplo, e o sentimento de illamento e soidade cada vez máis frecuente entre eles. As novastecnoloxías son unha ferramenta para axudarlles a mellorar as súas relacións sociais e facer que sesintan máis comunicados e conectados. Este é o caso do proxecto Social TV posto en marcha pola Fundación Vodafone España, CruzVermella Española e a Fundación TECSOS, que ten como gran obxectivo crear unha rede social vitualque poida chegar a converterse nunha rede social física na que as persoas maiores entren en contacto,se coñezan e se apoien.6. As Nuevas tecnoloxías abren unha porta á autonomía a persoas con minusvalias eenfermidades de tipoloxía ben distinta. Melloran a súas relación e en moitos casos cambiancompletamente as súas vidas. Acaso un ordenador que fala por unha persoa, as ordes que se converten en accións grazas aosistema de recoñecemento de voz ou a adaptación de aplicacións informáticas non abren unha portapara discapacitados? Acaso non adquiren a autonomía que a vida lles negou? Por poñer un exemplo,Stephen Hawking, unha das mentes máis lúcidas da historia, comunícase co resto do mundo grazas ásnovas tecnoloxías.Non imaxinades a cantidade de persoas anónimas que se relacionan facendo uso das novastecnoloxías.As novas tecnoloxías supoñen un grande avance en canto á superación das limitacións ás que se ven sometidos algúns colectivos tales como as persoas que sofrenalgunha discapacidade.Existen moitos dispositivos electrónicos destinados a axudar a estas persoas, como pode ser: "Phantom" (dedo-robot para cegos), o ratón bucal e un longo etc.http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/ihm/descargar/discapacitados.pdf7. Tamén as novas tecnoloxías facilitan a comunicación co mundo laboral á hora de buscartraballo. Moitos son os que se inscriben ou envían o currículo a empresas situadas en calquera partedo mundo sen necesidade de moverse de casa. Outra nova faceta no mundo laboral é o aumento de persoas que coa axuda da internet e dosmarabillosos programas a súa disposición poñen en marcha iniciativas creativas e rendibles eninfinidade de campos: infografìa,repostería, artesanía, moda, arte, xestorías. Son os chamados freelaceou traballadores por conta propia que agora dispoñen das novas redes para mellorar as relacións conclientes, provedores, etc. 8. Tampouco podemos poñer en dúbida que as novas tecnoloxías constitúen un estímulo dacreatividade , autoestima e habilidades sociais se se saben seleccionar e dosificar, como todo navida, e ofrecen unha grande cantidade de materiais para a diversión e o entretemento. 3
  4. 4. Hoxe e día os xogos máis tradicionais están renovados na rede: triviados, apalabrados,xadrez... conviven con vídeoxogos de última xeración sobre temas diverso e variedade para toas asidades.Malia a mala prensa dos vídeoxogos, se se usan de maneira racional ofrecen numerosas vantaxes:  Entreteñen e divirten  Estimulan a coordinación óculo-manual  Promoven procesos cognitivos complexos como a atención, percepción visual, memoria e secuenciación da información.  Axudan a dquirir estratexias para “aprender a aprender” en contornos novos.  Reforzan o sentido do dominio e control persoal.  Potencian a autoestima  E ademais, facilitan as relacións sociais entre xogadores.9. Por ultimo,a tecnoloxía mobilízanos e amplifica todo "cando os individuos se unen a través daInternet poden facer que xurda algo completamente novo", como ocorreu con "O Indignado", unha"figura sen rostro" que emerxeu a partir das mobilizacións sociais de Libia, Siria e Exipto, pero taménen Atenas, Londres, Madrid e Nova York.... Nalgúns destes casos, as novas tecnoloxías romperon oprincipal dique da incomunicación : a censura; o que sen dúbida mellora as relacións entre as persoase entre sociedades en distinto grao de desenvolvemento.Concluímos reafirmándonos en que as novas tecnoloxías modificaron o xeito de comunicarmos coresto das persoas e que maioritariamente favorecen as relacións sociais no mundo como nunca ofixeran antes, incluso ata o punto de a través delas, moitas voces en todas partes do mundo únensepara cuestionar verdades institucionalizadas e defender múltiples puntos de vista na interpretación dosfeitos políticos, sociais, económicos, ecolóxicos.... abrindo a imparable posibilidade da discrepancia. 4

×