Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual de Imagen Corporativa

0 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

Manual de Imagen Corporativa

 1. 1. M MANUAL DE IUEN : mAu VISUAL CUHPURAIVIJA
 2. 2. TRIPLE A S. A E. S.P La idenfidad visual es pane fundamental de la marca Triple A y por ello se oonstituye en una herramienta estratéglca para comunlcar y proyectar Una identidad cohereme con su razén de ser. El Manual de identidad Visual Corporatlva oontlene los elementos bésioos para la correcta gestlon de la marca en sus diversas apllcaciones. Por esta razén es imprescindlble su consufla antes de emprender cualquler accién de la commi- caclén. Sin perjulclo de ello, cualquier aplicaclén de la marca debs aer revisada y autorizada para su lmpresién o publlcaclén por el area de Comunicaciones de Trlpie A S. A. E.8.R C G) U! CU . § < 9% -I-IS <02 9 2: 2% E Imnoouccléu
 3. 3. TRIPLE A SA ESP. riple A S. A. E. S.P. En color azul se escrlbe la palabra 'fi'iple A S. A. E. S.P. No use el slrnbolo sin el nombre. O O l? ’ Acueducto Alcantarillado Aseo Gota blanca Gota azul Caneca Es Ia representaclon de la letua lnicial de los serviclos prestados por Triple A S. A. E. S.P acompafiados cada uno a su vez, por una sllueta que lo representa. 0 I2 E W2 °§ 5; 0% —a .2 III? INTRODUCCION
 4. 4. INTRODUCCION nu? —zé WE 3: 0% -3 I-S4 IL: TRIPLE A 5A. E. S.P La marca Como valor diferenclal ole Ia empresa, proyectaré Ios atributos que la distinguen: 1. Cercana Lorern boum dolor slt arnet. oonsectehx adlplsclng ellt Pollentesqle qule rmssa lomrn. Pellenteeque euet rlsus non ml trlstlqua premium alt amst vestlbulum rlsus. Nullam in mauris matlla neque malesuada accumaan. 2. Transparente / confiable Lorem bsum dolor slt amen, oonsectetu adlplsclng ellt. Pellentesque qula massa lorem. 3. Eficlente Lorem heum dolor slt amet, eonsectetu adlplsclng ellt. Pellentesque quls mass: lorern. Pellenleoque eget rlsus non ml triatlque pralium sit umet vestlbulum risus. 4. Progresisla: Genera desarrollo Lomrn bsum dolor sit smut, oonseotelu adipiscina slit. Pellentaaqua quis rmasa lorern. Pollentaaqua egat rlaua non ml trlatlque pmlum slt ametvestlbulurn rleus.
 5. 5. ** l l . l l - [ MANUAL us Iun-LN’: IDAD VISUAL conpdnm IVA
 6. 6. :3 <. m < flag §: ss&8 u§m_> 93.53 ms 455: m. _.. uwE. :m_n_ I zo_oo: .Fwzoo
 7. 7. Triple A S. A. E. S.P. . ... m.m am < 5.. .: <z. _§o&8 l_<: m n<Ezm_e 1:5 umulamow on m, :ou_N. _
 8. 8. CONSTRUCCIGN I 2 E O2 E : § 8 g S E F E 3 E Tama" TRlPLEASA. E.S. P. Impresos 3.4 ' 4 0 " A A A Triple A S. A. E. S.P. Flaproduclr an Impraslon offset y lampogafla A un tamafio rnlnlmo da 3.4 cm. da base x1 om. de alluna. Aplique el logoslmbolo Como mlnirno al 1% del area total 0 area visible de la pieza 0 del espacio Digital mom A] l Trigle A S. A. E. S.P. En toda apllcaoion a 72 ppp al tamafio mlnirno perrnilido as do 100 plx. da basex 40 plx. de altura. Elemploz Area Tohl 1w96 585 am‘ Are: mlniml 1% 3,5 cm’ Formatoe tamaflo Carla
 9. 9. P3"t0ne XXXX C Gama de co'm'»: ~5 1003", PAN [ONE / IIIIUH Policromia Tinta negra 40% Gama d-9 Gnsps
 10. 10. lmpresos Helvetica Neue Digital Arial Roman Bold Heavy Narrow Regular Bold Black r'#$%a. '()*+, -./2:1)? 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! "#s%&'()-+. -,/ :;{)? 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! "9lS"/ o&’()‘+, -./ :;fl7 0123456789 ABCDEFGHIJKL MNOPORSTUVWXYZ abcdotghijklmnopqrstuvwxyz "#$%& [)'+; I ,0’? 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghuklmnopqrsluvwxyz v'#$%&'()-+, /407 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghuklmnopqrstuvwxyz r'#s°/ u&'(y+, ../ :;o? 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! "#$%&’()" +. -.I: ;O? 01 23456185 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY2 abcdefghiiklmnopqrstuvwxyz
 11. 11. YRIPLE A SA ESP Uso oomacto Tono formal Separacian an pérrafos Triple A S. A. ES. P. TRIPLE A S. A. ES. P. Lorem Ipsum color all arnet. oonsectetur Tom Wanna’ 1'rlpIoAfacIIlsls urna. Sad auctor rnassa at purua porttitor pulvinar. Nula fadllal. Triple A TRIPLE A Use In-oorrecto AAA ans Ana Lnram lpeum color all amot, oonsect ‘lripla A adpiscing alrt. Integer all arnat ml dui, fadllsls uma. sed auctor massa at trial. ‘mpleaaa ‘n'lpIeAAA ‘| 'HpleAea lfiplea 1HpleA TRIPLEA Triple-A lrlplo-a Triple-A it (B3 E Lg 5'33 3 > O2 9 E Q5 I3“-5 =4 h% E CONSTRUCCION
 12. 12. TRIPLE A S. A. ESP. l ‘ ‘ v J l « l~: ’f: IV lW“’l. 9 _‘. J- A . x / _ ‘ ‘. " ‘L I ‘ , ‘ ? 'T91;jlglgliilIr_-z: ip? “3A§lIr: .I :1,-. ‘<; l:, «,. -V»rr_ — * MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA
 13. 13. APLIOACIONES V! II 5; I- E I-8 E2 -2 SI: TRFLE A S. A. E. S.P. A 'lr'qIbAS. A. E. S.P. A color Tflnlo A S. A. E. S.P. mpro A S. A. E. S.P. Alto contraste negro Alto contraste color Alto contraste blanco ‘AAWA ‘mph A S. A. E. S.P. @~. A@A Triple A S. A. E. S.P. El use ideal del logosimbolo es sabre fondo blanco. Escala de grlses BIBWCO Y WQT0 7‘Trrple; A7'S. A. E. S.P. Triple A S. A. E. S.P. La lil309T3fl3 50139 70l'| d°5 OSCUFOS debe '59’ b'al'| C3« La tipografla some fotos claras debe ser azul oscuro y sobre fotos oscuras debe ser blanca.
 14. 14. TRIPLE A S. A E. S.P if/7 Sello Suparlntendencla de Servlclos U) i Donde sea usada la mama debe ester presente Q , el logo de "Vlgllada Superservlclos" salvo en la 3 ' eeflalética lntilucional. S Ublcar siempne en sentlcla vertlcal a la lecture m y en la pane lnlerlor lzqulerdade la plaza. 3‘: < ofi I g n. 9 D > U) '5‘ I1; | —§ . -4 E2 9 kg dig 5 0.3‘ 5 APLICACIONES
 15. 15. O ‘T? A A”A Tl'| l¢ASA. E.s. P. ‘| 'Ilp| IAS. A.ES. P. 1HI‘l‘°*3‘-E-3-R MAMW A 'll'| plIA8.A. E.S. R M. M .1: A; M an . Am. . :3 . <m < ml_n= E §_. §_o. a8 saws eaEme E 352 mm_u__—_ ELQQ 02 mm zo_o<o_. _._<
 16. 16. :V’; J_, .l"! :"| lfl'I? -‘ : ._I ‘__v€z‘ 5.1“ Primeros pianos hojas vegetacién local - Gama do Colores lillti. Gama ds Colores PANTONE 30, 0, mo, 0
 17. 17. TFIIPLE A SA E. S.P. I I lv4r. #lArlilll: l, in l_j_: P/! _!fl4P)4T_! ‘f? I}§‘lilC "“I"“. I:'L' ml. -1_il!1,«; MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA
 18. 18. , . __. -—-'——~" * ! "WNA‘ ' , mun-. m mph I 5* "5 F‘ ~ . ... ..---~ --; ,-; ;:. -.. ':. . ‘ pnlnlnu: '_'__. unsun- TRIPLE A S. A. E S. F , Flarnén Navarro Pereira g Gerarts General CQNBVI so M‘ 57-09 0 ' I ‘ Tel. : (67-5) 361 «no . /éx / éx /4‘ Fax: (57-5) 363 4874 Trlnle A SA E. s P. ‘ rrIvIrre¢I-A. oom. I:o Ehmnquln. - Colombh www. uu: .eom. co ununuu-nu-ual-. -u-lmulupqnuul-ny-. o—. n .2 H L up ICE 2 : § Izg E E3 E Q '53 5 <s E PAPELERIA
 19. 19. PAPELERIA I3 2 0 E 8 E2 5’ ‘‘§ E III: TRIPLE A SA ESP Norrbnadal evenlo Nombrepartlobarlo Fecha «bl Evento Taxto oorrrplernorltxlo I‘. 7Tr'iple7A7S. A. E74-§4Ph 7 Lorem ipsum color sit amet, consectetur. Amparo Del Torrente PARTICIPANTE XX I XX I XX XIOXIOXIX
 20. 20. TFIPLE A S. A. E. S.P. ‘C "I In "I III a E n c : - Tripla A 5.1:. 5.5.». rnpre ASA Est- 3 A ‘AAVA A 1'nunAIA. E.x. r. Vrl| >leA5AESF 1ihhAI. A.EJP. TEMPORAL Amparo , Blanca Facundo Del Tunonle ' D2 Fuentes Vllrleo A+ 00.000.000 A+ 00.000.000 Em pleados Visitantes Personal Temporal Seguridad A A A A 3 E E 5 L) E E E E 2: PAPELERIA
 21. 21. TRIPLE A S. A. E. S.P. ‘T I I W I ' I . - _l I ‘A I A ‘ I lg? -x. :l-1.-; lr; uL: .. l.ElEl_. u‘jI Ilgzaliim 311:1 Ii. -il'rA! ¥~%-l: l:I<2Ei:1rl? r-I MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL WFIPOFIATIVA
 22. 22. TWPLEA SA E. S.P. , 1 Camisa Manga Larga loo mo Oxlord AZUI con clanco Cinturon Cuercr 0 Fllala com: me‘ , ,,am” Bolsillos Traseros 7 SIG DOTOTTS IBCTIES DWHBGOS D apllques an gem al Pantalon Calzado Calzado Tela Llnc l‘. aIz. -': c1(- . .ama Bolas Ge segunaao Lmelecu. -:0 sm ourlre Color Azul Colo’ Azul Color Cave mayor. in 0 ‘DE 3% :5 0.3 5 E; mi LNIFORMES
 23. 23. Camisa Manga Lalga 100 2., Algodorl AZUI PIODOIIZIOTV oe Brllalladc Cinluron Cuero 0 Fllara ’ Cm, Cm mam" Bolsillos Traseros srn botorles, lacnei bordados u apllques en general Panralon Calzado Calzado Tela Jeans Bolas de Se-gullclao Dleleclllco slrl punle-la Bolas cle Segulldad Dleleclnc-3 con punlera Color Azul Color cave marrun Color care marron 1: “E 2% “E E: I. l.li
 24. 24. TRlPLEAS. A.E. S!’. Bala de laboralorio Mallga Lalga IDO °. , Algcldon Blanca | —y—l 5cm. a:30° = F‘r rclorr Y deogrjrallado Bolsillos Traseros Sm Dolores {aches burdadcls U apllques en general Pantalon Calzado Calzado Tela Drll Vulcarzo Calzado Dzlma Bolas GE SE-gurldad Dlelecmcu 5ll'I punlera Color Caqul Color AZLII Color Cale, marlon U) o '5 “E -"3; =1; l. I.| § UNIFO RMES
 25. 25. 2 § Camisa Manga Larga mo “D Drlll Azulrurqul Cinluron Cuemo Fllara ' A . (Solo! Cale Wallzlll B°| s'”°s Trasems ’ srr nmoces rarnes holdadnso 0 apllques en general - § Panlalon Calzado 5 Tr Jeans . egmdad cualecvcu slvlpurllela % Lalol Azul Culol Ca malmlr E E E E :3
 26. 26. Overol Manga Larga 100 “L DHH Azul Iurqm Proporcxon ae enlaflaau Bolsillos Traseros ’ sm Doxones Iaches hordados o apuques er gene-I31 Calzado Zaparo Ge cuerolcaucno com Negro “E 25 “E E: III? WIFIRMES
 27. 27. TFIPLEA S. A. ESP. Cinlurén u-—vu J l; (V3!:7 Bolsillos Traseros SW DUKOT bcrdad/ :»5 D aumue. Pantalon Calzado TEVB kear: ’ as Far"a’’ can : Jur‘le'a ism Mu‘ », ow Negra mg 2% : :.§ EE I. I.I2 LNIFURMES
 28. 28. Helvetica Neue Boldcnndensed Cmm Egsarro . . 3 IVCONTRATIS A y F‘ pomc. -. aH3d: Pantaloneta Teia TV 033.’: now AZLH ”JlGU n1.: v:npmveva «. L;‘[/ Y Dav»; mar van “.2 3% =2 Ea. - uli INIFORMES
 29. 29. Trabajo de Oficina Una marca Camisa Mange Large 100 7. Algodon 220 gr Azul Rey Pantalén Tela Jean Culor Alul y : Proporcnon Helvetica Neue Boldcondenserl Color Blanca 7c‘m-CONTRATISTA 0 9A — —:35cm‘: e:6o° y : Froporcmn de enlallado 11:30‘ de eruallado Cinturén Cueru 0 man Com cam mam“ Bolslllos Traseros Sin bolones, laches, Dardados n apltques an general Calzado Zapalo de cuelo/ raucm: Color Cafe. marnsn Calzado Zapalo de cu: -am. cenano Color Cafe, marvén
 30. 30. I. ‘ er! ui < fl < E Trabajo de Oficina Helvetica Heue Dos marcas Boldcondensed Color Blanoo ' ' 9 7 6'" CONTRATIS A Camisa ‘ Mange Larga 100 % Algodon &0 gr Verde Manzana poms, -‘ ue entanaao onorcuor ne emanaao Cimuvén cdoficgaeg Bolslllos Traseros Sun bmones. Iachs. bomados o w apnmes en general I K fl E L ° # 5 Panlalén Calzado Calzado 5 Tela Drnl Vulcano " Zapalo dz cuevo/ caucho Zapata de cuew, cerrado Q Color Cacul Calm‘ Cave, marron Colo! Care, manén E E 2 O 8 I O & z 0 3 :3
 31. 31. UMFOHMES TRPLE A SA E. S.P. ‘L’ flex «:5 L8 -I-I3 CE O5 0% Trabajo de Campo: NM“ New Una marca Boldcondonsed Color Blanca G 7 cm CONTRATISTA Camisa . . Mange W93 A A A 100 as Algoaou 220 gr Vevde Manzana V , F«vDpor«: xon as emanaao °P°'°"a' Cinlurén Manga Cona Como a RIa1a 7 . COW Cam mam. ” Bolslllos Traseros Sin botones, bordadcs 0 aphques en geneial Pamalén Calzado Calzado Teta Drll Vulcano / //'/ Zapata dz cuemlcaucho Zapata as cuero, cerradu Color Caqnl " Color Cafe‘ mamin Color Cafe, marrén
 32. 32. TRIPLE A SA ESP. Trabajo de Campo: Helvelion Neu: Dos marcas Boldcnndenud Color Elanoo re W C NTRATISTA Camisa , 4 Manga Larga A A A 100 %Algadon 220 9' a : 34: Verde Manzana V : nmoo Mr ae er-xanaao Y : Pvr)r)0v-non de eruanaao Opcional Cinlurén Manga Cona Cuero 0 Riava Com Cm mam, " Bolsillos Traseros Sm botunes, bordados 0 apliques en genera| / ’ Pantalén Calzado Calzado Tela Dnl Vulcano / /_. x/ Zapata de cueralcaucnn ZBPGID de cuero, cevrado Color caqux ' Color Cafe‘ marrén COIN‘ Ca‘? -', M3776" § 3 9 E § § UNIFORMES
 33. 33. Operarios de Barrido Masculino y Femenino Dos marcas Camisa Manga Larga I00 % Algodon 220 gr Vetue Manzana Panlalén Te| a Dnl Vulcano Calm Caquz y : Propovclon Helvetica Neue Bnldflondensed Color Blanco TCIIII-CONTRATISTA I . . 9 AA. °=30: ~y—«a5cm ——-y— 60“ Proporcmn de entallado de envallado Cinlurdn Cuem u Flxala ’ COW Cm‘ mane" Bolslllos Traseros Sm bmones ladies‘ bovdados 0 aplsques en genevar Calzado Zapam de cuem/ caucho Cam Cam marron Calzado Zapata de cuem, cerradu Color Cale_ marten
 34. 34. Trabajo de Oficina Una marca Camisa *~ Manga Larga 100 “r. Ngodan 220 gr Verde mauzana Pantalén Tela pm vurcano Color Caqut Calzado Zapazn de cuetacaucho Color Ca1E. I'! |aNéfl Cinturén CueIu o Rrata Color Cate‘ matron Helvetica Neue Buldcondensed Colo: Blanca Holsillos Traserus Sm DD‘Ol’VES_ KBCHES DOIOEIGOS O apltques en geneta! Calzado Zapata as were cettaclo Color Cate‘ mavvon
 35. 35. TRIPLE A S. A. EKSIPV Trabajo de Oficina mm" "M Dos marcas noucommd j ’ e N ' 7 . :m ALIADO 3 9*" 7 cm GOMERCIAL I I 1 cm“ I 0 III II 100 15 Algoddrl 220 gr. .1 = an: E Value manna y : Pruporcton de emanadn V V mpmrm 6 ae ezvtaitaao E cinturén Guam 0 Rialn O cum: Cde. manen : :"'"'°' 7"“? 0 aplquas on genetaL O Panlnlén ' Calzado ‘nah Dtl Vucam Zapata de mam. oarado colon caqut Dolor Cate, marrén I 1 1 § 5 n: o a. c: 8 3 :3 0: 5 9 Q 5 . u E u. I D S 5 S UNIFORMES
 36. 36. Trabajo de Campo: 4 ‘ _ l Helvehca Neue - Una marca Bnldcondensed l Covov Blanca ‘x , __]r . L’ Camisa I. Manga Larga ‘ ‘ ‘j 10:. an Aigodén ‘ . “ 220 gr ‘ ; ‘ ‘ Vetde manzana ' 3 f “ J’, ' I Poona Cinturén ‘ Manga Cona — < Cueraoimaxa , B [Sm T” r C010’ Cale‘ rvarvon ' 0 05 Se as Sn buxom; -5‘ nordados 0 ‘ am ques en general / W I: Pantalén Calzado Calzado TEE D"! Vulcano Zapata d5 CUWOVCBUCDE Zapato de cuevo cevrado Colo: Caqut cmur cats marmn [5 —— V f < Com! cavgmavxcr.
 37. 37. -. Trabajo de Campo: Dos marcas Camisa Manga Large 100 °a Angoaon 220 gv Verde manzana Panlalén Tela Dr» Vmaaho Com! Caqux I . V, l _ r l V/ L 1. I J 0PCi°"3' Cinturén MEW93 C0"? ! Guam 0 Hana Comf Cale. Vharvon Calzado Zapaxo de cuemtaucho COIDY Ca‘e mavrén Helvetica Neue Baldcondensed Cobor Bianco 7 Bolsillos Traseros Sln botones Dordanos 0 aphques -En gen-eval Calzado Zapata de cuero ceuado Color CBVE marron
 38. 38. Aplicaciones Logos Vista Lateral lzquierda — sun. » ‘ ‘ Trabajo de Campo: Gorra Color Caqui Una marca Zena de marcacion Dos marcas _ dlspomble / ’ K , .4 a / ) [' ‘__ / // ‘K’ Hewefim New ___ ' — >_ _ “ Vr1<; i0 " Buldcondensed / / _ C’r: m:H aisrcc» / ‘ Vista Frontal Vista Antenor
 39. 39. TRIPLE A SA. E. S.P. V -t‘ — — . : E ' i , » ‘:3 1 V’ . t‘ . ‘T-’= “‘ A ‘u . ! V ; '_? [.‘VQlfY: §[‘§T;7J§lg; _ Iijzei 97¥“‘ffI, E.=1", iV‘["-? ;."F‘. l :1.-I¢~_)‘: ?.-1» f 111;‘. _, '— MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL OORPORATIVA
 40. 40. Ventanas Accesos Nombre de la oficina resattando en atlas Ia ubicacicin Nombre Oficina r LUMKIAVIERMH Am mun. .. . m . -m. ... uuno mm uunwn Mix ¢A¢4@ Nombre Oficina Nombre y ubicacién alineado a la izquierda junto al logo.
 41. 41. TRIPLE A S. A. E. S.P. '_! lif'9lTit2', P-fv'I=1:(iK= ”§-? < LUNES IERNES ; ::. :.r. :.; P“ m mu. Au. un 9:00 am a1 : ""'”‘E” amriaaa 9xn.11.x‘»: s:-:14-grua mgr-. r@_= ! _-a-__-_ at at 4.m_. A . § E > :13: [ .333 . ?. 2 . ,1 9 4 . I 9 “ * = : ml 114 sENAL| 'a'rIcA INTERNA , , _j . Saaiaa gr Eap A MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPOHATNA
 42. 42. T’ V40 «.3 <m. < m. E_m. _. <Es.2_§ §m_>o. §_Emn_$o . _§z<s_ Egafiafi <zmm. E_ <o_. _ru. _._<zw. m
 43. 43. i. fil - , - ‘ . ._. m.m <. m< m. E_E <>= §o&8 35> n§Emo_ we . _§z§ Ea E <zmm. §m <o_. _.w. _<zmm
 44. 44. 11330 1 Pintura de trizfico color naranja refleclivo TRIPLE A SA. E. S.P 1'ipo2 Pintura de trafioo color nananja reflectivo 15 JurrtosTn 'amos I u--um Dilcuht B 85 (0 0 _ '5 o E; E S 3% —E j; “E >§ SEFIALETICA EXTERNA
 45. 45. SENALI‘. -'rIcA EXTERNA ietiaiilliaa Méwiias TRIPLE A SA. E. S.P. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA
 46. 46. CANECA REFLECTIVA PEQUENA CANECA REFLECTWA Pintura de tratico color naranja reflectivo mom .3 < m#__F— <>: <cE¢8 dis 925.23. E 35: mwoocuo > mom_>< <zzm. :m <o_. m.. _<¢wm
 47. 47. III of . (TI III -- I ‘ MANUAL DE men I mAu InsuAL ccmponm NA ‘
 48. 48. , 5.. V : I'Ii5€I§IEiIIII; ;i€ELi; I'IIT . mam <. m < BEE <>F<zo. Eoo . _<: m_> eB_= .me an 325.. oaoagafi <zmm. _.xm <o_. _.w. _<zmm
 49. 49. Compactadoras Logo Triple A Logo Contratista Volqueta Numeracidn Iiota Anuncios especiales Numeradon Ilota Logo Triple A
 50. 50. an O .1 :3 2 : : In > < 2 : : LI] ‘:3 4 2 I- -u. | _l < 2 In on TRIPLE A S. A E. S.P MANUAL DE IDENTI DAD VISUAL COWOFIATIVA ZomdaMaroad6n
 51. 51. 9% V’. u. l <: m < . .u _l E 1 I— SENALETICA EXIERNA vEHicuLos MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATNA
 52. 52. TRIPLE A S. A. E. S.P. _l I * . _I / .5 I I I It ‘jéi; I I; I I I I I ]_e: a.r; iIlgI. ;1.-; .~ V If-fl-1.-It ‘W-Ii ? 'P: IE.7:'III', l_. ‘'f '* ”' * ~ . I ’ Is', aV-‘T»‘II| l.. :.F'_LLl MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL WFIPOFIATIVA
 53. 53. TRIPLE A SA ESP. rnpu A S. A s. s.v. 10/10/10 Lorem lpoum dolorsll amot, oonooclnhrndpisdng olll. Donoc funmmmmgnatmmriooguhollnpon Pollonlloquoac onim oroo. Aliqunm sit amot dolor um. vulnnn-nuunmmhuuauuunn-mun-pnuu-umIuQlrn; uacvuum &. VIflIIlnVIIII$| lIlH. M&IoI‘flnIfllll: dlD&IIllflu'lu| lnjIll1Id. AhIHD%&hl¢, flhu'lNII'| tnfllhb! lluIIllIlId. QiBIfiIillI. lIfil6ui£ vflhh. rImInIlid¢| nII| h|. dhIIpu'pl-I¢hInlgfl. M&rivaoIullILIun I$IdnflhuIdflfllM. IfllIhcUmIOIIl'I. VdIhllI| t¢. I&vD¢lIlnlllk» Vodlalum III Ipoun ptinls In hudbus oml Indus at ullrloao poouon ulallh uno; Ut ac Imordum doloflloodbulun VII Ihddum nhl. bdIIAmubhounprhhhh: obmudInIdnhbuwunuoA: hQumu; umi~nIm dohtvulxolnwulnuiduirflnloxolmanndnandlsofloulnnmrumnnoauloma Mnvolooflufiobuo. Ousqus nlavdum mews eu racosls van-uuia, mews maun-s dapnbossapen wIhlwnuhhunnIIoiuhh. IhnuuInuotmbupouAuuu&mm; uueIhvnm dd1.%IIlnVdIl$IlIlH. M&Vn| iNfll&dl%lIlVflulfiIlfljlHv| M. Manna-uupiu. Clara do loo Rios onminamdnconuinnhmo 1'RFl. EASA. E.S. P. rm Ix| .IlJI)»IIDumv| |lN'l'HI| Yo1.' p1—nuI: mn| rc: p'hn: wu1AIIuuqu-u-coma: nu-mu N on E G) '5; 0: Ins IZE >: <3 COMUNIOACION
 54. 54. Aria! 6 Puntos 70% Gris Subtitulos Arial BOLD 12 Punlos 70% Gris Lorem ipsum dolor sit aniet, Encabezado Aria! BLACK 14 Punlos Azu1 Oscuro consectetur adlplscing ellt. Fecha Lorem ipsum color sit amet dui lectus. vulputate ut elementum sit amet. sagittis ac mi. Lorem lpsum (mar sn arnot, consactmur ad1n1sn:1ng gun Vesflbulum Lxurlgue. nunc muzuum moncus uondhnmlum. Hgula mnor smialas ipsum. quls d1grussIm «ans 1:: >d odla Nulla vssubulum nun: av mam mamervtum qnls 1.-anus d1am comrmda L 1 , Imegev renmemum emsmnd augua vnza aucumsan hbevo wrnptzrdlet was From tnsuque erum ut rmssa tempo: daplbus at mngue sem NuHam am Iecxus. vmpuma ut dememurrv 57! amen saqrms at ml Amean Inboms Vurem age! hgvlu lobunls In accumsan augue verucula Omsqus sempev suscwpn e1aNerId Ahuuam uzsum Lorem, xempa an tsmpus malesuaoa. macsm qms ssrn 1 on dacovrrlun muynucuu mu . aununn. c<uneaoe-mum ca Pérrafos Anal 1 1 Pumos 70% Gris Lnwm lpunn uulur sit zmot. mnwcmur Bdlzisclnu olILV9sl1buIuIn conuuu Nunc Vnladum rhoncus candlmormm. uqma tonor suaales ipsum. qms drgrusswn has as! -:1 odlo Nullz vesmnulum Hum: .11 mrem ebmentum qols vanus mam corrlmado Imogsnonmnmm Iuiunod a-nun. vllao accumsan lbom hlpomlnl ma Prom msnque emm ul massa lempor dambus at congue ssm NUHMH GUI Imus‘ vulpume ul Qmmeflfum Sn amen Sagmls ac m1 Mnean mnmas Vorem «gel ugula lcboms m nccumsart auuue vemcma m-«um: :75. cm Entretitulos Anal 11 Pumas Azul Claro Pie Arial 6 Pumas 70% Gris
 55. 55. A‘ . n_. mm .3 < w#= E. <E<= o&ou §a_>1n_<n_: zmo_ ma 32¢: Emfififim zo_o<u_z: s_oo
 56. 56. coMuNIcAcIéN fies da fififimrwefls TRIPLE A S. A. E. S.P. P: -_u— Consuelo de Banios Subfierenle de lnlavvmlhariu TRIPLE A SA E S P 3514010 Esperanza Agu_asIh-npias , _' .1 -. %. f:§T; :“: L': :"°“'°'“ ‘A: *A ‘DUI A lh LIP. 3614010

×