Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Art megalític

8,407 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Art megalític

  1. 1. Art Megalític a l’edat del BronzeDefinició. Literalment MEGA significa gran, i LÍTIC significa pedra. Per tant, podem parlar d’un art on es fan construccions amb grans blocs de pedra.PRINCIPALS MONUMENTS CULTURA TALAIÒTICAMenhir Es dóna es desenvolupa durant l’edat del Bronze a les illes de Mallorca i Menorca.Alineament Extensió del Megalitisme Talaiot a EuropaCromlec Taula Bronze) (Edat delDolmenSepulcres de Naveta Corredor
  2. 2. Menhir Com és? Pedra de gran tamany clavada al terra de manera vertical. Funció? Commemorativa d’algun fet memorable; i també marca territorial.Menhir de la Casa Cremada (Roses, Girona)
  3. 3. AlineamentCom és? Successió de menhirssituats en filera o fileres.Funció? Commemorativad’algun fet memorable; i tambéSantuari de culte.
  4. 4. CromlecCom és? Pedres de gran tamanyalgunes verticals i altres horitzontals, formantun cercle al terra.Funció? Santuari decerimònia i cultes solars ilunars. 0,40min
  5. 5. DolmenCom és? Construcció formada perdiverses lloses disposades en sentit vertical,i una o vàries que formen la coberta, ensentit horitzontal. Coberts per un túmul deterra. Funció? Enterrament col·lectiu.
  6. 6. Sepulcres de CorredorCom és? Successió de diversos dòlmensformant un passadís, i acabar amb una cambra ambdiferents formes (circular o quadrada, i sostre ambcúpula o sostre pla). Coberts també per un túmul deterra. Funció? Enterramentcol·lectiu. 0,33min Cueva Menga (Antequera, Màlaga)
  7. 7. Talaiot CULTURA TALAIÒTICACom és? Construcció de pedraen forma de torre.Funció? Per la sevaubicació en alçada van ser unestorres de vigilància i de defensa.
  8. 8. Taula CULTURA TALAIÒTICACom és? Estructura en formade T consistent en dues pedres, unavertical i una horitzontal.Funció? Religiosa, formantpart d’un santuari de culte solar olunar.
  9. 9. Naveta CULTURA TALAIÒTICACom és? Construcció en pedraen forma de nau invertida.Funció? Enterramentcol·lectiu. Naveta des Tudons (Ciutadella, Menorca)

×