Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point treball pla de millora

1,655 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point treball pla de millora

 1. 1. Ester Martinez Martinez Carles Mas Garí Qualitat de l’educació Professora : Isabel Gutierrez Martinez 4t Pedagogia Curs: 2009 – 2010 Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia Universitat Rovira i Virgili PLA DE MILLORA " ESCOLA CIUTAT DE REUS "
 2. 2. DESCRIPCIÓ GENERAL <ul><li>Entorn geogràfic </li></ul><ul><li>Una mirada enrere ... </li></ul><ul><li>El professorat </li></ul><ul><li>Reunions </li></ul><ul><ul><li>Consell Escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>Claustre </li></ul></ul><ul><ul><li>Equips de cicle </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Recursos </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Els alumnes </li></ul><ul><li>La composició d’aules del centre és: </li></ul><ul><ul><li>Educació infantil  3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació primària  7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació especial  1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aula d’Acollida  1 </li></ul></ul><ul><li>Horaris </li></ul><ul><li>Festes </li></ul>CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
 4. 4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI <ul><li>Trets d’identitat </li></ul><ul><li>Finalitats </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Avaluació dels alumnes </li></ul><ul><ul><li>Avaluació inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació del procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació final </li></ul></ul>
 5. 5. AUTOAVALUACIÓ ADAPTADA <ul><li>Entrevista al cap d’Estudi Josep Mª Anguren </li></ul><ul><li>Anàlisis DAFO </li></ul><ul><li>Conclusions obtingudes del DAFO </li></ul>
 6. 6. Alt nombre d’immigrants magrebins. Baix domini de la llengua vehicular del centre, és a dir, el català. Els pares no mostren constància ni implicació per l’educació dels seus fills. Baix recursos econòmics per engegar projectes ambiciosos de gran magnitud. La baixa participació dels pares i mares amb les activitats del centre. Baix nombre de pares inscrits a l’AMPA, ja que en el centre tan sols estan apuntats 20 pares de tota l’escola. El nombre de plantilla a vegades es queda curta, si hi ha algun problema amb alguna no assistència justificada d’un professor però insuficient per cridar a un substitut tenen problemes per cobrir les baixes. El centre no forma part del cicle CAEP Resultats acadèmics baixos. AMENACES DEBILITATS (punts febles) Predisposició del professorat a tirar endavant tots els projectes plantejats i elaborats per l’equip directiu. Adquisició de diverses subvencions com a resultat dels projectes i plans realitzats. El centre disposa de recursos materials suficients per a dur a terme una tasca docent de qualitat i enriquidora per l’alumne. Elaboració d’un polilleuger on s’hi poden dur a terme activitats sota aixopluc. En aquest mateix any han elaborat una AGD. El centre disposa d’una pàgina web. Tenen un hort El centre desenvolupa diversos projectes i plans amb la finalitat d’escurçar el distanciament de les famílies cap al centre, amb l’objectiu de realitzar una escola inclusiva. Cohesió dins de tot el claustre i equip directiu. Tenen marcada la missió, tenen establerta la visió i han descrit els valors que defensa el centre. Estan elaborant les estratègies per assolir i aconseguir els objectius plantejats cara als cursos vinents. Vincles establerts amb totes les entitats de caire municipal del barri. OPORTUNITATS FORTALESES (punts forts)
 7. 7. PLA DE MILLORA <ul><li>Missió, Visió i Valors </li></ul><ul><li>Justificació </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Estimular obertament la relació, la participació i la implicació de les famílies com a part fonamental en la vida educativa de l’escola. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir uns canals de comunicació i relació entre tots els integrants de la comunitat educativa (mestres-famílies-infants-altres membres). </li></ul></ul>
 8. 8. PLA DE MILLORA <ul><li>Concreció del pla de millora </li></ul><ul><li>Propostes pel pla de millora </li></ul><ul><li>Creació d’una pàgina web </li></ul><ul><li>Les famílies donen un cop de mà </li></ul><ul><li>Bus a peu </li></ul><ul><li>Cursets per a les famílies </li></ul><ul><li>Activitats de l’AMPA </li></ul><ul><li>Contacte informal diari </li></ul><ul><li>Entrevista individualitzada </li></ul><ul><li>Biblioteca familiar </li></ul><ul><li>Materials viatgers </li></ul><ul><li>Tallers dels pares i mares </li></ul>Educació Primària Educació Infantil
 9. 9. PLA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ <ul><li>Aspecte més rellevant és la participació i implicació familiar a cada proposta. </li></ul><ul><li>Avaluació a partir de qüestionaris destinats: </li></ul><ul><ul><li>Professors </li></ul></ul><ul><ul><li>Pares </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes d’Educació Primària </li></ul></ul><ul><li>Anàlisis dels resultats obtinguts per arribar a unes conclusions. </li></ul>
 10. 10. CONCLUSIONS <ul><li>Estem satisfets dels resultats </li></ul><ul><li>Objectius SMART </li></ul><ul><li>Dificultats que es troben els centres educatius a l’hora de portar a terme projectes, etc. </li></ul><ul><li>Ens ha permès sintetitzar l’assignatura </li></ul><ul><li>No hem disposat del temps suficient </li></ul><ul><li>Adequat al contingut de l’assignatura. </li></ul><ul><li>Experiència pel nostre futur professional </li></ul>
 11. 11. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!!

×