Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opinión carlos varela reformas na sanidade galego

534 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Opinión carlos varela reformas na sanidade galego

  1. 1. Estimados gobernantes,Ontes, 24 de abril do 2012, se publicou no Boletín Oficial do Estado (BOE) oReal Decreto-Lei 16/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes para garantizara sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade eseguridade das súas prestacións. Estas medidas véñense a sumar ás tomadasanteriormente, no eido laboral, no sanitario e no da educación. Déixenme dicir,que todas elas me parecen inxustas, ineficaces e carentes de todo principio deequidade.É cedo (saiu onte) para que poda facer unha valoración do Real Decretopublicado ontes. Nembargantes, gostaríame salientar que xa non escomenzaben o asunto, cando se redacta esta norma xurídica co cobxectivo de“garantizar a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar acalidade e seguridade das súas prestacións”. Este obxectivo é cuestionable,porque coma afirmación é tamén cuestionable. O Sistema Nacional de Saúde,ao igual que a educación é sustentable si se aplican os cambios estructuraisnas direccións apropiadas, e tendo como premisa o interese xeral, e non o daminoría que máis cartos ten. Este colectivo de amasadores de cartos, nonpagan proporcialmente ás súas rendas, nin en Sanidade, nin noutras áreas.Como dicía antes non vou a facer unha valoración, pero sí querría que vos (osgobernantes) me contestárades a algunhas cuestións sobre este último RealDecreto-Lei:Tres. Se añade un nuevo artículo 3 ter, que tendrá la siguiente redacción:«Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales.Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España,recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea sucausa, hasta la situación de alta médica.b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistenciasanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»As persoas inmigrantes, non utilizan a Sanidade máis que a poboaciónautóctona. Isto queda acreditado por diferentes informes realizados pororganizacións independentes. Utilizar o “turismo sanitario” como argumentopara xustificar a insostenibilidade do sistema, é falaz e favorece oscomportamentos xenófobos. No caso da utilización da Sanidade Pública doscidadáns europeos, e do gasto que xeneran para as arcas do Estado(segundoo informe do tribunal de contas) , habería que ver que responsabilidade ten ogoberno español en non cobrarlles a asistencia sanitaria prestada ás persoasque sí dispoñen de medios, en lugar de culpabilizar a todo-los/as inmigrantespor usa-la nosa Sanidade. Estas situacións, de sere importantes na facturaglobal, podería ser unha oportunidade para ingresar cartos extra, que nestemomento non se está a facer. Os convenios bilaterais que non se levan a caboou non existen, e a falla de dilixencia do goberno (que destrúe mais quegoberna) se convirten en verdaderos obstáculos para cobrar as asistenciassanitarias a cidadáns europeos que dispoñen de cartos para pagar.
  2. 2. No que se refire á desprotección dos outros, dos ninguéns, dos que nonaparecen nin nas estatísticas nacionais, os malchamados sin papeis ou ilegais,é unha clara vulneración dos dereitos humanos. Non se pode condenar a unapersoa a desatención sanitaria por estar en situación administrativa irregular.Non se poden cambiar as leis, en función de ideoloxías con tendenciaxenófoba. Dende un punto de vista de saúde pública, a desatención docolectivo de persoas inmigrantes, pode ter consecuencias desastrosas.Enfermidades contaxiosas coma a tubercoluse, ou transmisibles como o VIH,poden sentenciar a morte a estas persoas, ser utilizadas como correa detransmisión de enfermidades e convertirse nun problema, ate o de agoracontrolado, de saúde pública.Por outra banda, permitir unicamente a atención en urxencias, pode colapsartodavía máis, os xa colapsados centros de urxencias. O aforro que se pretendefacer en términos xerais, insisto, non se fará con este colectivo por deixarlle dedar asistencia sanitaria. Dicía anteriormente que usan menos a SanidadePública que a poboación autóctona. Ademáis, o compromiso de pago ao quese ven obrigados a asinar cada vez que acudan á Sanidade Pública impide, denon aboarse, a regularización da situación administrativa. Outra medida inxustae que atenta contra uns dos colectivos máis desfavorecidos.(….)«Artículo 85 bis. Sistemas de información para apoyo a la prescripción.(……) 2. Los sistemas de apoyo a la prescripción recogerán la información correspondiente a los precios seleccionados vía aportación reducida, de modo que el médico pueda tomar en consideración el impacto económico durante la prescripción de medicamentos y productos sanitarios.Señores gobernantes, iste artigo que quere dicir? ¿Que os médicos que nosrecetan os fármacos, terán que ser tamén xestores económicos daAdministración? Si é así, ¿qué priorizarán os médicos, a miña saúde ou oaforro económico para a Administración? ¿Cánto custarán eses sistemas deapoio á prescripción que recollerán a información dos precios seleccionados?,¿Cal é a diferencia económica entre este sistema e o anterior?, ¿Cántos cartosse pretenden aforrar?(…..)«Artículo 85 ter. Exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos yproductos sanitarios.(….)2. La motivación de la exclusión responderá a alguno de los siguientes criterios:e) Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores.
  3. 3. Sres gobernantes, gostaríame saber a qué se refiren con “síntomas menores”.Si me pregunta porqué o quero saber, é moi sinxelo. Por exemplo, unha dor decabeza para algunha persoa, sexa médico ou non, pode ser consideradocoma un síntoma menor. Nembargantes para outra, pode convertirse, si estepermanece de forma continuada, nun síntoma discapacitante. Algunhaspersoas e profesionais entendemos que tanto o concepto saúde coma oconcepto de enfermidade, hai que miralo dende un sentido holístico.Tres. Se añade un nuevo artículo 8 ter, que tendrá la siguiente redacción:«Artículo 8 ter. Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.1. La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluyetodas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensaciónambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.2. Esta cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá lassiguientes prestaciones:a) Prestación farmacéutica.b) Prestación ortoprotésica.(…)Temos que pagar polos fármacos, incruidos os pensionistas, algo indecente,falto de valores e nada ético, se mo permiten apuntar. Ademáis, tendo en contaque as persoas coas rendas máis baixas que necesiten de ferramentasortoprotésicas terán que aboar un procentaxe en tódolos casos. As persoasque perciban unha pensión non contributiva, ás que se atopen en paro ou nonteñan recursos, tamén terán que pagar nestes casos estas prestacións.Culpabilizamos a enfermidade e ás persoas enfermas. 3. También gozará de esta consideración el transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica.As personas que teñamos que acudir a rehabilitación, a diálise, a tratamentosde quimioterapia, e a outros considerados, como estos, considerados nonurxentes, veremos mermada, todavía máis, a nosa calidade de vida ao ter quepagar máis, polo servizo de transporte.«Artículo 94 bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéuticaambulatoria.(….)
  4. 4. 4. La aportación del usuario se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario.Si unha persoa traballadora ou non, atópase a fin de mes sen cartos (é moihabitual nestes tempos), e ten a desgracia de poñerse enferma, non tendocartos para aboar as súas mediciñas, ¿cómo se solventarían estas situacións,que de momento son hipotéticas? 5. La aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente.Nestas aportacións dos usuarios tamén entrarían as persoas que se acollan áaministía fiscal? De ser así, só aboarían o 60 % das mediciñas? 6. Con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, los porcentajes generales estarán sujetos a topes máximos de aportación en los siguientes supuestos: (….)Sres gobernantes, si os pensionistas que cobren menos de 18.000 euros anospagarán como máximo 8 euros, os que perciban entre 18.000 e 100.000 euros,hasta un máximo de 18 euros, e os que perciban máis de 100.000 ate 60euros, parécelles este sistema xusto? Quénes son os que maior probabilidadesteñen de padecer enfermidades? A maior carga fiscal sobre quén recae?9. El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la MutualidadGeneral de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las FuerzasArmadas y la Mutualidad General Judicial será del 30 %.»Porqué este agravio comparativo dos funcionarios con respecto aos demáistraballadores e traballadoras? Porqué pagaría o mesmo un funcionario quepercibe 1.000 euros/mes que outro que percibe 150.000/mes e máis? E xusto eequitatitativo este sistema?«Artículo 94 ter. Protección de datos personales. 1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tratar los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de las entidades que colaboran con las mismas que resulten imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica. Dicho tratamiento, que no requerirá el consentimiento del interesado, se someterá plenamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
  5. 5. diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones de desarrollo.Son coñecedores de que se saltan a lei que garantizaba a protección dos datosde carácter persoal dos e das cidadás, non? Se abren vías que poden terconsecuencias impredecibles para a Democracia ao compartir os meus datossen o meu consentemento. Se intercambiarán datos entre Administracións para“determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestaciónfarmacéutica”. Como os datos relacionados coa saúde considéranse“especialmente sensibles”, e, tendo en conta que a Seguridade Social eFacenda, vertirán os meus datos con Sanidade, poderán estas administración(Seguridade Social, Facenda) e as súas colaboradoras (por exemplo ETTs)acceder aos meus datos de carácter persoal? O digo porque teño VIH, prontome quedarei sen emprego, e teño recelo de que os datos da miña saúdecirculen entre computadoras sen nengún tipo de control. Ademáis recelo deque se utilicen para outros fins coma, por exemplo, para contratar, ou maisben para non facelo, motivado pola miña enfermidade.Como apuntes finais:  Non é certo que a Sanidade Pública sexa insostible. O PIB que destina España á Sanidade Pública é inferior ao destinado poos estados do noso entorno, tendo unha calidade na asistencia, inferior á nosa. É mais, a nosa Sanidade Pública pódese (ou podíase) equiparar a outras de recoñecida calidade, como pode ser a de Canadá, coa que só nos diferencia na rede social da que dispoñen nese Estado, ou a de Noruega.  A reforma sobre reforma que se está a aplicar na Sanidade Pública, só pode entenderse dende unha postura interesada na privatización da mesma e que obedece aos intereses do capital e dos mercados financieiros.  A parte impositiva que se impón para o pagamentos de fármacos e servizos sanitarios a colectivos como os/as pensionistas, persoas con baixos recursos, e mozos/as maiores de 26 anos, non ten precedentes, vulnera principios de equidade, é totalmente inxusto, non contempla ética social algunha, racha co principio de universalidade e só pode entenderse dende unha perspectiva ideolóxica. Esta Sanidade pretende establecer cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, diferenciando aos que teñen cartos (os de primeira), que poderán acceder a un estándar de saúde, dos que non dispoñen deles (cidadáns de segunda), que, terán problemas de accesibilidade por cuestións económicas e non poderán disfrutar dos estándares mínimos de saúde.
  6. 6.  A expulsión das persoas en situación adminsitrativa irregular (os/as inmigrantes, mal chamados sen papeis ou ilegais) vulnera dereitos fundamentais. En concreto o dereito a saúde que ten que salvaguardarse independentemente da súa situación administrativa no Estado. Pode xerar problemas importantes de saúde pública, tendo consecuencias imprevisibles para toda-la poboación, motivada pola non asistencia sanitaria deste colectivo, e obliga a estas persoas a enfermar, queiran ou non, e pode ocasionar mortos por omisión dos coidados mínimos sanitarios. Esta normativa producirá pérda de poder adquisitivo, xa mermado pola crise, enfermidade polas trabas que dificultan a accesibilidade aos servizos sanitarios, aos fármacos, e aos medios necesarios para a prevención da saúde. Estas normativas producirán mortes, das que os únicos responsables serán o actual goberno. Prima, non nocere Primum non nocere (O primeiro é non facer dano) Carlos Varela

×