Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistema InformàTic

3,125 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistema InformàTic

 1. 1. EL SISTEMA INFORMÀTIC
 2. 2. Per començar hem de saber que… <ul><li>  Una de les necessitats bàsiques de l'ésser humà és comunicar-se amb els altres. Som persones que vivim en societat i que, per tant, ens hem de relacionar i interaccionar amb el nostre entorn més immediat, amb la gent i amb el medi.  Quan ens comuniquem amb algú, el que fem és trametre i rebre informació. Aquest procés de comunicació el podem representar segons l'esquema següent: </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Constantment rebem grans quantitats d'informació. Quan veiem la televisió, quan passejem pel carrer, quan escoltem la ràdio, quan som a l'institut... Tot aquest enorme conjunt de &quot;dades&quot;, d'informació, una vegada processat per nosaltres ens ha de proporcionar coneixement. És a dir, hem de ser capaços de convertir aquesta informació en coneixements. Per fer-ho, hem de dur a terme un procés de tractament de la informació. Aquest procés té una seqüència que segueix el model: </li></ul>
 4. 5. Neix la informàtica! <ul><li>Ja hem comentat que cada vegada hem de processar més informació. Per poder fer aquest procés l'ésser humà ha anat desenvolupant diferents mètodes i enginys per tal de processar la informació. </li></ul><ul><li>La informàtica neix amb la intenció d'automatitzar aquest procés i, per tant, d'ajudar-nos en el tractament i gestió de la informació. </li></ul>
 5. 6. Què són les TIC? <ul><li>Les tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i les xarxes de comunicacions s’anomenen tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). </li></ul>
 6. 7. Què és la informàtica? <ul><li>La informàtica és la branca de la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant els ordinadors. </li></ul><ul><li>El seu nom prové precisament dels mots informació i automàtica. </li></ul>
 7. 8. Què és l’ordinador ? <ul><li>L’ordinador és una màquina electrònica controlada per un programa que s’utilitza per al tractament automàtic de la informació </li></ul>
 8. 9. El sistema informàtic <ul><li>El sistema informàtic és el conjunt d’elements necessaris per realitzar el tractament automàtic de la informació. </li></ul><ul><li>Per processar informació automàticament, cal disposar, principalment, de dos recursos: els ordinadors (hardware o maquinari) i els programes (software o programari). </li></ul>
 9. 10. Aquests dos grans apartats ens defineixen l'estructura bàsica d'un sistema informàtic És la part física del sistema informàtic, la part que “es pot tocar”. És la part lògica del sistema informàtic, la part que “no es pot tocar”.
 10. 11. Els ordinadors <ul><li>Capacitats o funcions dels ordinadors: </li></ul><ul><li>Bàsicament, els ordinadors són sistemes capaços de: </li></ul><ul><li>Llegir dades de l'exterior. </li></ul><ul><li>Processar les dades. </li></ul><ul><li>Presentar les dades processades. </li></ul><ul><li>Emmagatzemar les dades. </li></ul>
 11. 12. Classificació dels ordinadors <ul><li>Destacarem els ordinadors de propòsit genera l i els de propòsit específic : </li></ul><ul><li>Ordinadors de propòsit general: són aquells que no han estat dissenyats per a una funció concreta i que es poden utilitzar per diverses funcions (gestió, ofimàtic, jocs); són els ordinadors dels centres educatius, moltes vegades anomenats PC. </li></ul><ul><li>Ordinadors de propòsit específic: com el seu nom indica, el disseny es fonamenta en un treball concret i especialitzat que ha de desenvolupar la màquina. Moltes vegades, &quot;l'aspecte físic&quot; difereix força de la imatge típica d'un equip informàtic. Exemples coneguts són les consoles de videojocs, els caixers automàtics o fins i tot els telèfons mòbils. </li></ul>
 12. 13. T’has aturat a pensar… <ul><li>...per què l'any 1946 els ordinadors pesaven 30 tones i actualment en trobem d'1 Kg i són milions de vegades més ràpids? </li></ul>
 13. 14. La primera computadora electrònica, l’ENIAC, construïda el 1945, era capaç de fer 5000 sumes en un segon. Era massa cara, consumia molta energia i ocupava tota una habitació. A més, resultava tan lenta i difícil de programar, que havien d’intervenir-hi diversos tècnics especialitzats per poder-la fer funcionar.
 14. 15. Els primers ordinadors Per què són tan petits i ràpids els ordinadors avui en dia ?
 15. 16. El maquinari <ul><li>El maquinari (hardware) comprèn tots els elements físics del sistema informàtic, és a dir, allò que anomenem ordinador i que està format per diferents elements: teclat, ratolí, monitor, impressora, altaveus, xips, disquetera, unitat de CD, escàner, disc dur, mòdem, etc. </li></ul>
 16. 17. Components del maquinari <ul><li>Microprocessador (CPU) </li></ul><ul><li>UNITAT CENTRAL DE PROCESSAMENT </li></ul><ul><li>Memòria </li></ul><ul><li>Perifèrics </li></ul>
 17. 18. El microprocessador <ul><li>El microprocessador (CPU, unitat central de processament) s’encarrega de coordinar i realitzar totes les operacions del sistema informàtic. Actua com a centre de control i podríem dir que és el “cervell” de l’ordinador. </li></ul>
 18. 19. La memòria <ul><li>És el suport físic on s’enmagatzema la informació que utilitza la CPU. En podem distingir bàsicament dues: </li></ul><ul><li>La memòria interna o principal </li></ul><ul><li>La memòria externa </li></ul>
 19. 20. La memòria interna o principal <ul><li>És on s’enmagatzemen els programes i les dades de manera temporal mentre funciona l’ordinador. És una memòria de tipus RAM, que permet un accés ràpid i directe als programes i fitxers, per llegir-los o escriure-hi, mentre funciona l’ordinador. Quan el desconnectem, la informació contingua a la memòria RAM s’esborra. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>La memòria ROM (memòria només de lectura) és un tipus de memòria especial, que conté programes introduïts pel fabricant, que permeten que l’ordinador comenci a funcionar quan es connecta al corrent elèctric. </li></ul>
 21. 22. La memòria externa <ul><li>La memòria externa està formada per dispositius que enmagatzemen la informació de manera permanent, com ara disquets, discos durs, CD-ROM, DVD, targetes de memòria, memòries USB, etc. </li></ul>
 22. 23. Sistemes d’emmagatzematge com funciona un DVD                 Pel.lícules, jocs. Lectura-Escriptura 46 GB Blu-Ray   Pel.lícules, jocs. Lectura-Escriptura 30-45 GB HD-DVD Vídeo digital, fotografies digitals, enciclopèdies electròniques. Lectura-Escriptura 4 GB DVD R, DVD-RAM, DVD-RW   Pel.lícules, dades, jocs. Només lectura 4,8-17 GB DVD-ROM   Àudio, sofware, imatges Lectura-Escriptura 700 MB CD-R, CD-RW   Àudio, sofware, imatges Només lectura 700 MB CD-ROM   Sofware de tot tipus. Lectura-Escriptura Centenars de GB Disc dur   Música, imatges i dades Lectura-Escriptura Variable Tarjeta de memòria   Documents de text, altres documents. En desús. Lectura-Escriptura 1,44 MB Disquet     Què emmagatzema? Característiques Capacitat Suport
 23. 24. <ul><li>En definitiva, un ordinador consta d’una caixa o bastidor i de perifèrics que són els sistemes d’entrada i de sortida de dades. </li></ul><ul><li>A la caixa o bastidor es processa la informació i s’hi fan els càlculs. Conté la placa base, la CPU, la memòria RAM, la font d’alimentaió i els sistemes d’emmagatzematge. </li></ul>
 24. 25. Observa les fotografies de la caixa d’un ordinador
 25. 27. Els perifèrics <ul><li>Els perifèrics són els elements externs a l’ordinador i s’encarreguen de permetre la comunicació entre l’ordinador i l’usuari. Permeten que puguem introduir, veure, guardar, imprimir….la informació. Segons la seva funció, els perifèrics s’agrupen en tres grups: perifèrics d’entrada, perifèrics de sortida i perifèrics d’entrada/sortida. </li></ul>
 26. 28. Perifèrics d’entrada <ul><li>Són aquells dispositius que permeten d’introduir informació a l’ordinador des de l’exterior. Els més habituals són el teclat, el ratolí, l’escàner, el micròfon, la càmara de vídeo, la webcam, la unitat lectora de CD, la unitat lectora de DVD… </li></ul>Com funciona el ratolí ?
 27. 29. Perifèrics de sortida <ul><li>Els perifèrics de sortida permeten transmetre la informació de l’ordinador a l’exterior. Els més freqüents són el monitor, la impressora, els altaveus, el plòter, el projector… </li></ul>
 28. 30. Perifèrics d’entrada/sortida <ul><li>Són dispositius que permeten la doble comunicació entre l’ordinador i l’exterior, tant per introdui-hi informació, com per rebre’n. Els més importants són la disquetera, la unitat de disc dur, la regravadora de CD, la regravadora de DVD, el mòdem… </li></ul>
 29. 31. Identificació de perifèrics <ul><li>Identificació de perifèrics 1 </li></ul><ul><li>Identificació de perifèrics 2 </li></ul>
 30. 33. CPU i perifèrics <ul><li>Els perifèrics són els instruments que permeten que el microprocessador (CPU) es comuniqui amb l’entorn. Com es comuniquen? Mitjançant uns ports de comunicació. Aquests poden ser bàsicament de tres tipus: en sèrie, en paral.lel i USB. També troben el PS2 exclusiu per al ratolí i el teclat i el port Firewire. </li></ul>
 31. 35. <ul><li>Un port és un canal de comunicació per on circulen les dades que intercanvien la placa base i els perifèrics. S’anomenen ports externs tots els conectors que es poden veure des de fora de la caixa de l’ordinador. </li></ul>
 32. 36. Resum . Els components bàsics de l’ordinador : el maquinari .
 33. 37. Instal.lació de perifèrics <ul><li>Els perifèrics s’han de connectar a l’ordinador abans d’endollar-los a la xarxa elèctrica per impedir un bloqueig del sistema o danys a l’ordinador. Els que sí poden connectar amb l’ordinador endollat s’anomenen connectables en calent. No obstant això, perquè el perifèric funcioni no n’hi ha prou de connectar-lo, sinó que sovint cal instal.lar un controlador o driver a l’ordinador. </li></ul>
 34. 38. <ul><li>Un controlador o driver és un arxiu que indica al sistema operatiu com s’han d’intercanviar les dades entre el perifèric i l’ordinador. </li></ul><ul><li>Els controladors són específics de cada perifèric i de cada sistema operatiu. </li></ul>
 35. 39. La informació digital <ul><li>Perquè els ordinadors puguin dur a terme les tasques de processament, la informació s’ha de descompondre en dades numèriques. En informàtica s’empra un sistema de numeració especial, anomenat sistema binari, que només té dos dígits o bits (binary digits): 0 i 1. </li></ul>I en definitiva, aquest és el llenguatge que entén l’ordinador .
 36. 40. <ul><li>Tota la informació que maneja l’ordinador, ja siguin nombres, textos, imatges o sons, es codifica en grups de bits, és a dir, amb combinacions de zeros i uns. </li></ul>
 37. 41. <ul><li>Com que el bit és una unitat d’informació molt petita, sovint s’utilitzen els múltiples següents: </li></ul><ul><li>1 byte (B) = 8 bits </li></ul><ul><li>1 kilobyte (kB) = 1024 bytes </li></ul><ul><li>1 Megabyte (MB) = 1024 kilobytes </li></ul><ul><li>1 Gigabyte (GB) = 1024 megabytes </li></ul><ul><li>1 Terabyte (TB) = 1024 gigabytes </li></ul>
 38. 42. Activitats <ul><li>a) Quants Kilobytes caben en un CD-ROM de 700 MB? </li></ul><ul><li>Solució: 716800 KB </li></ul><ul><li>b) Quants Gigabytes són 20 MB? </li></ul><ul><li>Solució: 0,0195 GB </li></ul><ul><li>c) Quants Kilobytes són 2 GB? </li></ul><ul><li>Solució: 2097152 KB </li></ul>
 39. 43. Activitats <ul><li>Ordena de major a menor els següents valors binaris corresponents a la mida de diversos arxius: 1024 bytes, 512 kB, 3 MB, 2048 KB, 1 GB </li></ul><ul><li>Solució: </li></ul><ul><li>1 GB </li></ul><ul><li>3 MB </li></ul><ul><li>2048 KB = 2 MB </li></ul><ul><li>512 KB = 0,5 MB </li></ul><ul><li>1024 bytes = 1 KB </li></ul>
 40. 44. Activitats <ul><li>Fes els càlculs corresponents i assenyala: </li></ul><ul><li>a) Quants disquets es poden emmagatzemar en un CD-ROM? </li></ul><ul><li>Solució: 486 disquets </li></ul><ul><li>b) Quants disquets es poden emmagatzemar en un sol DVD-ROM? </li></ul><ul><li>Solució: entre 3413 i 12088 </li></ul><ul><li>c) Quants CD caben en un disc dur de 120 GB? </li></ul><ul><li>Solució: 175 CD </li></ul>
 41. 45. <ul><li>En què consisteix la digitalització ? </li></ul>
 42. 46. El programari
 43. 47. Internet a casa
 44. 48. <ul><li>Internet ha esdevingut en pocs anys una xarxa d’accés a la informació d’ús popular. Aquest fenomen ha generat molts usos i aplicacions en molts àmbits. En podries dir algunes? </li></ul><ul><li>El lleure, el comerç, el turisme, les administracions, l’ensenyament, etc. són alguns exemples d’aplicacions. </li></ul>
 45. 49. <ul><li>Què és necessita per fer servir internet? </li></ul><ul><li>Quines són les 3 aplicacions més importants d’Internet? </li></ul><ul><li>Què és l’URL? </li></ul>
 46. 50. <ul><li>Saps en què consisteix la Xarxa de Xarxes ? </li></ul><ul><li>En què consisteix la xarxa de xarxes? </li></ul><ul><li>Quin és l’origen de la Xarxa? </li></ul><ul><li>Quin era l’objectiu del projecte “Arpanet” de l’agència “ARPA”? </li></ul><ul><li>Quin és l’avantatge del sistema d’enllaços en xarxa? </li></ul><ul><li>Què passa quan falla un enllaç intermedi? </li></ul><ul><li>En què consisteix la fragmentació de la informació? </li></ul><ul><li>Què és el WWW? </li></ul><ul><li>Quin programa permet accedir a la informació de qualsevol ordinador interconnectat? </li></ul><ul><li>Quina característica significativa té Internet? </li></ul><ul><li>Per què podem dir que Internet constitueix un sistema nerviós de la humanitat? </li></ul>
 47. 51. <ul><li>La “ xarxa digital ”. </li></ul><ul><li>En què consisteix la digitalització? </li></ul><ul><li>Quina és la velocitat de transmissió de dades? </li></ul><ul><li>Què són les bits? </li></ul>
 48. 52. Les xarxes i el protocol TCP/IP per connectar-se a internet
 49. 53. <ul><li>La unitat de mesura de la velocitat de transferència és el bit per segon (bps) i els seus múltiples són els següents: </li></ul><ul><li>– un quilobit per s. (kbps): 1024 bps </li></ul><ul><li>– un megabit per s. (Mbps): 1048576 bps </li></ul><ul><li>Per obtenir la velocitat en octets o bytes per s. (Bps) cal dividir per 8, ja que un octet o byte són 8 bits. Llavors: </li></ul><ul><li>– un quilobit per s. (kbps): 128 Bps </li></ul><ul><li>– un megabit per s. (Mbps): 131070 Bps </li></ul>
 50. 54. <ul><li>Quant de temps trigarem a descarregar un fitxer de 5 Megabytes (MB) utilitzant tecnologia ADSL d’1,5 Mbps? </li></ul><ul><li>(1 Mb són 8 Mb, per tant 5 Mb seran 5 x 8 Mb = 40 Mb) </li></ul><ul><li>I el temps de descàrrega serà igual a : </li></ul><ul><li>t= 40 Mb/1,5 Mbps= 26,67 segons </li></ul>

×