Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เตรียมพร้อมธุรกิจท่องเที่ยวสู่ Aec

272 views

Published on

มีเพียงแค่หัวข้อเล็กน้อย

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เตรียมพร้อมธุรกิจท่องเที่ยวสู่ Aec

  1. 1. ามสำาคัญ โลจิสติกส์ และการท่องเท ทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประ พิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ารสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างแรงงาน ยายฐานการส่งออกได้มากขึ้น ลฯ
  2. 2. ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในอาเซียนเติบโตขึ้น งจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะดีขึ้น ชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวประเทศประเทศใกล้เคียงเป็นจุดหมายต้น ลงทุนโดยต่างชาติมากขึ้น งานต่างชาติไหลเข้าประเทศ แรงงานไทยไหลออก ท่องเที่ยวมามากขึ้น มีการรองรับพอเพียงและดีพอ? มพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  3. 3. ที่ทำำให้ไทยเป็นต่อด้ำนกำรท่องเท ำงควำมพร้อม ด้ำนกำรเชื่อมโยง ำกรและสินค้ำเคลื่อนย้ำยข้ำมพรมแดนได้โดยเสรี นำโครงสร้ำงกำรคมนำคมพื้นฐำนและกฎเกณฑ์กำรผ่ำนแด พภูมิศำสตร์ อยู่บริเวณศูนย์กลำงของประเทศสมำชิกอำเซียนภำคพื้นด ให้มีช่องทำงธุรกิจบริกำรมำกขึ้น นโรงแรมที่ต้องรองรับประชำกรที่เคลื่อนย้ำย กิจขนส่งที่รองรับกำรขนย้ำยสินค้ำ กิจร้ำนค้ำและกำรอำำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
  4. 4. ามพร้อมด้านบริการโรงแรมและนำาเที่ยว ณภาพ รับเพียงพอ ริการด้านสุขภาพที่ดีและถูก บถ้วนบริการ โปรแกรมทัวร์ มัคคุเทศก์ รถเช่า ของท านที่ท่องเที่ยว ขนส่งโดยสาร โลจิสติกส์ บุคคลากร
  5. 5. ย่ำงเพื่อให้รำยได้อยู่ในประเทศไทย อคนไทยมำกที่สุดเป็นเป้ำหมำยหลัก ก็ยังมีกฎหมำย หรือระเบียบบำงตัวที่เรำสร้ำงเพื่อประโยชน ษำทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนกำรท่องเที่ยว นียมที่เหมำะสม เพื่อนำำรำยได้มำใช้ดูแลรักษำธรรมชำติ มชำติ คือต้นทุนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทย เพื่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน และสุขภำพ ะต่ำงประเทศที่เข้ำมำต้องซื้อประกัน เพื่อบรรเทำยำมเกิดอ ภำพ เป็นกำรป้องกันโรคร้ำยแรงที่จะเข้ำประเทศทำงอ้อม ำรักษำพยำบำลที่รัฐต้องดูแลชำวต่ำงชำติ
  6. 6. วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบเมื่อเปิด ง่ำย อุ่นใจ เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ One stop service

×