Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรียบเรียงโดย ครูณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
1. Super Computer
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูง ประมาณ
...
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
2. Mainframe Computer
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองมาจาก Super Computer มีความ
ต้องกา...
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
3. Mini Computer
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่มักจะพบในหน่วยงานบริษัทที่ใช้งานเฉพาะด้าน
เช่น...
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
4. Micro Computer
คอมพิวเตอร์ใช้งานที่พบได้อย่างแพร่หลาย โดยอาจจะพบได้ทั้งในรูปของเครื่อง
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)

Download to read offline

ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)

  1. 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียบเรียงโดย ครูณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
  2. 2. ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer)
  3. 3. ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer) 1. Super Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูง ประมาณ 100 คาสั่งต่อวินาที และมีขนาดความจาปริมาณมากต้องการห้องที่สามารถปรับ อุณหภูมิได้ และมักจะใช้งานในวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ ดินฟ้ าอากาศ (อุตุนิยมวิทยา) การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ด้านโมเลกุลของสารต่าง ๆ
  4. 4. ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer) 2. Mainframe Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองมาจาก Super Computer มีความ ต้องการ การบารุงรักษาคล้าย ๆ กับ Super Computer แต่มักจะพบในองค์กร ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร ธุรกิจการบิน บริษัท และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องปลายทางได้จานวนมาก ทาให้สามารถ ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้พร้อมกันหลาย ๆ คน
  5. 5. ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer) 3. Mini Computer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่มักจะพบในหน่วยงานบริษัทที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ประมวลผลงานบัญชี โดยสามารถนาไปเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้หลายเครื่อง โดยมีลักษณะการทางานแบบ การประมวลผลกระทาอยู่ที่ส่วนกลาง แล้วนาไป ประมวลผลที่เครื่องปลายทาง โดยที่เครื่องปลายทางไม่ต้องประมวลผลเอง (Centralized)
  6. 6. ลักษณะของคอมพิวเตอร์ (Computer) 4. Micro Computer คอมพิวเตอร์ใช้งานที่พบได้อย่างแพร่หลาย โดยอาจจะพบได้ทั้งในรูปของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ (Personal Computer) หรือแบบพกพา (Portable Computer) ลักษณะต่าง ๆ

ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)

Views

Total views

144

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×