Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

01 ความหมายของโครงงาน

Download to read offline

ความหมายของโครงงาน

01 ความหมายของโครงงาน

 1. 1. โครงงาน เรียบเรียงโดย ชายดาคอมพิวเตอร์
 2. 2. ความหมายของโครงงาน  การทาโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ คาปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ๆ นั้นทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยรู้หรือมี ประสบการณ์มาก่อน (Unknow by all)
 3. 3. ประเภทของโครงงาน หลักเกณฑ์ขอบเขตเนื้อหาของโครงงาน1 หลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน2  โครงงานนั้นได้ถูกแบ่งออกโดยใช้หลักเกณฑ์ 2 อย่างด้วยกัน คือ
 4. 4. ประเภทของโครงงานตามขอบเขตของเนื้อหา โครงงานตามสาระการเรียนรู้1 โครงงานตามความสนใจ2  ประเภทของโครงงานตามขอบเขตของเนื้อหานั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วย คือ  โครงงานตามสาระการเรียนรู้ คือ การทาโครงงานโดยดูจากขอบเขตของเนื้อหาสาระ เช่น โครงงาน วิทยาศาสตร์, โครงงานคอมพิวเตอร์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ เป็นต้น  โครงงานตามความสนใจ คือ การทาโครงงานในเรื่องที่ผู้ทามีความสนใจ โดยไม่ต้องสนใจว่าโครงงานที่ทา นั้น จะอยู่ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาใดๆ หรือไม่
 5. 5. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ โครงงานที่เกี่ยวกับการสารวจรวบรวมข้อมูล1 โครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง2  ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์นั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ โครงงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา3 โครงงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ4
 6. 6. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ (ต่อ) โครงงานที่เกี่ยวกับการสารวจรวบรวมข้อมูล1  โครงงานสารวจ อาทิเช่น การสารวจฐานะทางการเงินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพฯ, การสารวจอาชีพของประชากรในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และ การสารวจความคิดเห็นเรื่องใด เรื่องหนึ่งของประชากรในพื้นที่ เป็นต้น โครงงานประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรู้ถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถทาได้ด้วยการสารวจและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโครงงานประเภทนี้มักจะ ใช้เครื่องมือในการทาโครงงาน คือ แบบสารวจ, แบบสอบถาม, แบบสังเกต เป็นต้น
 7. 7. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)  โครงงานทดลอง อาทิเช่น การทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, การทดลองปลูกผักไร้สารพิษ, แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก เป็นต้น โครงงานประเภทนี้มักเป็นโครงงานที่ต้องการ ทาการเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง หรือต้องการผลลัพธ์ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่ง เกิดขึ้นจากตัวแปรที่แตกต่างกัน โครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง2
 8. 8. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช ในท้องถิ่น, การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น โครงงานประเภทนี้เป็น โครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ หรือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โครงงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา3
 9. 9. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)  โครงงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ อาทิ การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่, การผลิต ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และ การผลิตเชื้อเพลิงจากพืชทางการเกษตร เป็นต้น โครงงาน ประเภทนี้มักเป็นโครงงานที่ทากันเพื่อตรวจสอบทฤษฎีและหลักการว่าเป็นไปตามนั้น หรือไม่ โครงงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ4
 • kimsonvon

  Jul. 17, 2018

ความหมายของโครงงาน

Views

Total views

608

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

145

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×