Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ese sorda i sonora

11,863 views

Published on

  • Be the first to comment

ese sorda i sonora

  1. 1. ESSA SORDA‐SONORA ORIENTACIONS  FONÈTIQUES Nom A.Mulet E. Observació: són orientacions als castellano-parlants interessant en aprendre aquesta llengua
  2. 2. Orientació fonètica sibilants ESSA SORDA‐GRAFIES La essa sorda té el mateix so que el castellà,  però presenta les següents grafies S  POSICIÓ FINAL I INICIAL DE PARAULA SS ENTRE VOCALS Ç DAVANT  A‐O‐U   POSICIONS: DESPRÉS DE CONSONANT ENTRE VOCALS FINAL DE PARAULA. MAI INICI PARAULA
  3. 3. Orientació fonètica sibilants C  davant E‐I POSICIONS: DESPRÉS DE CONSONANTS ENTRE VOCALS INICI DE PARAULA Observem que no podem delimitar la grafia si  atenen a la posició que ocupa en la paraula. ja  que mínimament tenim una o dos grafies en la  mateixa posició
  4. 4. Orientació fonètica sibilants Anem a donar‐vos una orientació separant per  grups de grafies C I Ç S I SS EL PRIMER GRUP LA DIFERÈNCIA ESTÀ EN LA  VOCAL I ENTRE ELS DOS, ÉS QUE MANTÉ LA GRAFIA  D’ACORD AMB LA ETIMOLOGIA LLATÍ, ÉS A DIR,  QUE SI EN CASTELLÀ ESCRIVIM “ C” EN CATALÀ TAMBÉ I SI EN CASTELLÀ ESCRIVIM “S” EN CATALÀ TAMBÉ PERÒ ARA SI , TENINT EN COMPTE LA  SITUACIÓ DE LA GRAFIA  DINTRE DE LA PARAULA
  5. 5. Orientació fonètica sibilants S O SS RECORDAR –SS‐ VA INTERVOCÀLICA, LA RESTA DE  POSICIONS ÉS LA   S  EXEMPLES: PASSEJAR, PASSAR SABER, CONSELL, DESPRÉS ENS QUEDA A RESOLDRE EN  POSICIÓ FINAL “S “O “Ç”
  6. 6. Orientació fonètica sibilants CARÀTER ORIENTATIU SEMPRE  TENIM EXEPCIONS SI EN CASTELLÀ USEM “Z” EL FINAL  SERÀ AMB “Ç” JA QUE RESPECTEM  L’ETIMOLOGIA LLATINA EXEMPLE FELIÇ, CAPAÇ, 
  7. 7. Orientació fonètica sibilants CARÀTER ORIENTATIU SI EN CASTELLÀ USEM “S” DONCS  POSAREM LA “S” EXEMPLE DOLORÒS‐‐‐ DOLOROSO
  8. 8. Orientació fonètica sibilants ESSA SONORA AQUEST SO NO ESTÀ EN EL  SISTEMA FONÈTIC CASTELLÀ.  EQUIVAL AL ZOMBIR D’UNA  ABELLA TE DOS GRAFIES “S” I LA “Z”
  9. 9. Orientació fonètica sibilants ESSA SONORA LA –S‐ va intervocàlica Exemple  Casa, televisió, posició LA “Z” inici de paraula i després de  consonant. Entre elles és fàcil saber quan usar‐ne  una o l’altra. És una qüestió fonètica I  pertant difícil  al castellano‐parlant Exemple Zona, zoològic, almorzar

×