Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia

6,841 views

Published on

Published in: Technology, Business

Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia

 1. 1. a/ 17!t sJ!sQq SJ0dod ~ I DUDpualDA D!601°I!::Iap Inmsul.I ap I I CJOlV/ :>ICJN~ lV8~3A OlX31:l l V .,. cOi:.,
 2. 2. v! 8 S)!st?g SJadDd lVij~3A OlX31:l - Vl ~OlfA )1~N3
 3. 3. ¡ I @ Enric Valor Vives, 1983, 1990 Eliseu Climent, editor Av. Baró de Carcer, 40. 46001 Valencia Coberta: Josep Hortola Primera edició: mar~ de 1983 Segona edició: setembre de 1984 Tercera edició: setembre de 1985 Quarta edició: mar~ de 1986 Cinquena edició: octubre de 1986 Sisena edició: juliol de 1987 Setena edició: agost de 1988 Vuitena edició: novembre de 1988 Novena edició: setembre de 1989 Desena edició: octubre de 1989 Onzena edició: agost de 1990 Dotzena edició: novembre de 1990 Tretzena edició: setembre de 1991 Catorzena edició: desembre de 1991 Quinzena edició: abril de 1992 Setzena edició: juliol de 1992 ISBN: 84-7502-083-6 Deposit legal: V. 2.029- 1992 Impres a Tip. Artística Puertes, S. L. Calixt IlI, 21. 46008Valencia
 4. 4. t PROLEG NOCIONS GENERALS En els nostres verbs, convé distingir dues parts, que apareixen en l'infini- tiu i a quasi totes les formes de la seua flexió: el radical o arrel, que és generalment invariable, i una altra part, variable, que constitueix propia- ment la flexió i que s'anomena terminació o desin'mc~a. Per exemple, en el verb tornar, torn- és el radical o arrel, i -ar, la termi- nació o desinencia. En el present d'indicatiu d'aquest verb, com ara, tenim: jo torne nosaltres tornem tu tornes vosaltres torneu ell torna ells tornen on veiem el radical torn-, invariable, i la desinencia, canviant, en -e, -es, -a, I -em, -eu 1-en. j Tanmateix, cal advertir que aquesta regla regeix la major part deIs verbs, pero no tots, puix n'hi ha un ampli grup que tenen alteracions o bé en els radicals o bé en les desinencies o en totes dues formes alhora. Per aixo hi ha verbs regulars i irregulars. La flexió verbal es divideix en tres conjugacions: 1.a La deIs verbs terminats en -ar, com cantar, cercar, eixugar, inflar, jugar, lIaurar, mirar, negar, opinar, pregar, etc. I 2.a La deIs verbs terminats en -er, -re i -r. Exemples: haver, témer, batre, vendre, dur. 3.a La deIs verbs terminats en -ir, com dormir, cosir, lIegir, patir. J Aquesta darrera es divideix en dues subconjugacions: l'anomenada pura, semblant a la 1.ai 2.a, i la dita incoativa, que inclou l'increment -eix (o -ese) o -ix (o -isc), bé en posició final, bé entre el radical i la terminació, en certs temps i persones. PLA D'AQUEST MANUAL La Taula o llista de tots els verbs estudiats en l'obra present, ha estat treta ~ del Diccionari Catala- Valencia-Balear, vertader inventari de la llengua, i 5
 5. 5. 1 ¡ inclou pn'lcticament tots els d'ús normal en la llengua viva o en la llengua literaria. No s'hi han inclos aquells verbs extremadament dialectals o abso- lutament locals i no documentats; tampoc els verbs totalment obsolets. Aquesta massa de verbs (prop de 8.000) han estat rigorosament classificats i han donat lloc a 102 models de flexió que cobreixen perfectament tota la nostra casuística verbal. El criteri seguit per a l'establiment deis modeIs té en compte fins i tot les diferencies que, dins i tot d'un mateix tipus de flexió particular, afecten solament l'ortografia i no la fonetica o la morfologia deIs verbs. OBSERVACIONS SOBRE LA l.a CONJUGACIÓ Per als verbs regulars d'aquesta conjugació, tenim com a model general parlar (núm. 64), el qual és seguit per tots aquells que terminen en -ar (els més nombrosos), llevat deis verbs que tenen particularitats que exigeixen models propis, i són: a) Els terminats en vocal + iar, com acomboiar (núm. 3). b) Els terminats en -quar, com adequar (núm. 4). c) Els terminats en -~ar, com al~ar (núm. 6). d) Els terminats en consonant + iar, com canviar (núm. 14). e) El verb donar (núm. 38) per les raons expressades a peu de pagina en el model mateix. f) Els terminats en consonant + uar, com evacuar (núm. 44). g) Els terminats en -gar, comjugar (núm. 53). h) Els terminats en -jar (o -tjar), com passejar (núm. 65). . i) Els terminats en -goar, com sotaigoar (núm. 85). j) Els terminats en -car, com trencar (núm. 94). k) Els verbs anar (núm. 7) i estar (núm. 43), que tenen flexió propia per ser irregulars. 1) El verb dar (núm. 33) que també té flexió propia per ser defectiu. OBSERVACIONSSOBRELA 2. a CONJUGACIÓ Els verbs regulars d'aquesta conjugació tenen dos models: batre (núm. 11) i témer (núm. 87). Els del primer tipus, amb desinencia -re, perden la e en el futur i el condicional simples (que es formen, com se sap, damunt l'infi- nitiu): batré, batras..., batríem, batríeu...). Els deI segon tipus, en el mateix cas, afigen les desinencies normalment a l'infinitiu sencer: temeré, temeras..., temeríem, temeríeu... Perdre té model propi a banda malgrat ser un verb regular que es conjuga com batre (11), perque hem considerat necessari de donar la seua flexió com- 6
 6. 6. pleta per les raons exposades a peu de página en el model mateix (núm. 68). També consignem el model de prendre (núm. 72) pel motiu així mateix expressat a peu de pagina en la seua flexió. La major part deIs verbs de la 2.a conjugació són irregulars, generalment amb alteracions del radical o del participi o de les desinencies, o tot plegat. t Exemple d'un verb que reuneix totes estes alteracions és absoldre (model núm 1), que perd la d del radical en molts deIs seus temps (absolent, absolia, etcetera), té el participi en -oIt (absoIt) i no en -ut com elS regulars, i no segueix les desinencies del model regular batre ni en el present d'indicatiu (absolc) ni en el preterit perfet d'indicatiu (alsolguí, etc.) ni en el present de subjuntiu (absolga, etc.) ni en l'imperatiu (absolguem, etc.). Del verb pertimyer (núms. 69 i 70) hem posat tots dos models perque té una flexió regular i una d'irregular als temps composts i als presents i altres temps simples. Darrerament, hi ha verbs d'irregularitat propia com cabre, coure (aquest verb pels dos participis altematius amb que es conjuga: cuit i cogut) (núms. 28 i 29), dar, haure, haver, noure, péixer, poder, romandre, saber, ser o ésser, etc. Tots tenen el seu propi model, els números deIs quals no expressem per no caure en prolixitat. Naturalment, cap d'aquests verbs no té corresponents en la Taula General, excepte el núm. 28. OBSERVACIONS SOBRE LA 3.a CONJUGACIÓ 1 En els verbs d'aquesta conjugació, per a la flexió pura donem el model sentir (núm. 81), que afecta tots els purs regulars, com brumir, bullir, con- sentir, dormir, esmunyir, munyir, etc. Per als incoatius regulars, donem el model patir (núm. 66). Per als irregulars en general, donem un model per irregularitat. Són molts: abstenir-se, argüir, cobrir, collir, cosir, eixir, llegir, etcétera, tots numerats com a tals models. No manquen els d'irregularitat especial com engolir, morir, pudir, sofrir, tenir o tindre, tossir i venir o vindre, etc., que figuren com a models d'ells mateixos. El verb dir figura entre els de la 2.a conjugació, perque en reaJitat no termina en -ir sinó en -r com dur. NOTES SOBRE LES DOBLES FORMES Les que figuren en primer lloc en tots els verbs models, són les més recomanables per ser les de la llengua literaria i en general les que usaven elS nostres classics. Així, com ara, pateix és preferible a patix que no té tradició literaria, teniu a tingueu, parlasses a parlares, etc., etc. En la 3.a conjugació i en els seu s verbs incoatius, existeixen com en cas- tella, per a l'imperfet de subjuntiu, dos ti pus de flexió: un amb s i un altre '1 7
 7. 7. amb r (parlas/parlara, vinguesses/vingueres, patíssem/patírem, etc.). Doncs bé: les formes amb s eren les que usaven els autors valencians de I'epoca chlssica i les que usen tots els bons escriptors actuals; a més, ten en l'avantatge de no poder confondre's amb quatre de les persones del preterit perfet simple d'indicatiu com ocorre amb les formes amb r. Vegem, com ara, en el verb parlar: Preterit perfet simple Preterit imperfet de d'indicatiu subjuntiu amb "r" partí parlara parlares parlares parla parlara parlarem parlarem parlareu parlareu parlaren parlaren on veiem que quatre formes iguals tant poden significar una acció real prete- rita com una acció irreal (suposada, desitjada, imaginada, etc.), confusió que el context no sempre pot esclarir. Les formes amb s: parias, parlasses, etcetera, no presenten aquest inconvenient. MANEIG D'AQUEST MANUAL És sumament senzill: el verb la flexió del qual es desitja saber correcta- ment, es busca en la llista alfabetica o Taula General deis Verbs que va tot seguit deIs verbs models; una vegada trobat, es consulta el model assenyalat pel número que figura al costat del verb, i a aquest se li aplica l'estructura de conjugació del model. Exemples: cerquem el verb resoldre, que duu el número 1 indicador del model absoldre; en el present d'indicatiu, com ara, trobem: absolc, absols, absol, absolem, absoleu, absolen, i, per tant, la flexió de resoldre sera: resolc, resols, resol, resolem, resoleu, resolen. Hem donat un tractament a tots dos radicals -absold- i resold- - exactament igual amb la perdua de la d eufonica, i hem aplicat al segon les desinencies que asse- nyala el model. Els verbs que expressen fenomens naturals, com ploure, gelar, pedregar, rellampegar, nevar, etc., es conjuguen normalment soIs en singular i en tercera persona. En sentit figurat poden usar-se'n altres persones. Ex.: Plo- gueren desgracies sobre el poble d'Israel. Quan el lector necessite conjugar un verb en forma reflexiva, a part de sotmetre'l al seu model corresponent, per a la forma i coHocació deIs pro- noms reflexius podra consultar el model núm. 2 abstenir-se. L'AuTOR 8
 8. 8. T TAULA DE VERBS MODELS Núm. Pág. Abso1dre ............................................ 1 13 Abstenir-se ,. 2 14 Acomboiar .......................................... 3 15 Adequar ............................................ 4 16 Admetre . ' .'.. 5 17 A1<;ar............................................... 6 18 Anar .............. 7 19 Argüir. ............................................. 8 20 Atendre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 21 Atényer .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . 10 22 Batre ............................................... 11 23 Beure .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. 12 24 Cabre . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . 13 25 Canviar ............................................. 14 26 Caure . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . 15 27 Cerndre .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. 16 28 C10ure .............................................. 17 29 Cobrir .............................................. 18 30 Collir . .. .. . .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. ... 19 31 Comp1aure """"""""""""""""""""" 20 32 Compondre """""""""""""""""""'" 21 33 Conéixer """""""""""""""""""""" 22 34 Confondre . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 23 35 Constrényer ......................................... 24 36 Convenir. ........................................... 25 37 Córrer .............................................. 26 38 Cosir ............................................... 27 39 Coure . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . 28 40 Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 Créixer ............................................. 30 42 .. I 9
 9. 9. 1 Núm. - - Pág. Creure .............................................. 31 43 Cruixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 44 Dar ................... 33 45 Descosir ............................................ 34 46 Desfer .............................................. 35 47 Dir ................................................. 36 48 Doldre .............................................. 37 49 Donar. ............................................. 38 50 Dur ................................................ 39 51 Eixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 Engolir ............................................. 41 53 Escriure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 Estar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 55 Evacuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 Fer ................................................. 45 57 Fondre .............................................. 46 58 Fugir ............................................... 47 59 Haure .............................................. 48 60 Haver . 49 61 Imprimir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62 Inc10ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 63 Jaure ............................................... 52 64 Jugar. .............................................. 53 65 Llegir ............................................... 54 66 Lluir """"""""""""""""""""""'" 55 67 Malvendre .......................................... 56 68 Mentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 69 Moldre . 58 70 Morir. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 59 71 Noure .............................................. 60 72 abrir. .............................................. 61 73 Oir ................................................. 62 74 Omplir ............................................. 63 75 Parlar. .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. . 64 76 Passejar . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 65 77 Patir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 78 Péixer ,................................... 67 79 Perdre .............................................. 68 80 Pertimyer (Lesformes) ..,............................. 69 81 Pertanyer (2.esformes) ................................ 70 82 Poder. . .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 71 83 Prendre ............................................. 72 84 Prevenir. ........................................... 73 85 Pudir """"""""""""""""""""""'" 74 86 Raure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 87 Rebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 88 10
 10. 10. Núm. Pág. Reeixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 89 Riure ............................................... 78 90 Romandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 91 Saber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 92 Sentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 93 Ser o Ésser .......................................... 82 94 Seure ............................................... 83 95 Sofrir ........................................... 84 96 Sotaiguar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 97 Teixir .............................................. 86 98 T' emer .............................................. 87 99 Tenir o Tindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 100 T enYlr . ........................................ 89 101 Torcer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 102 i Tossir .............................................. 91 103 Traduir ............................................. 92 104 Traure ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 105 Trencar ..................................... 94 106 Valdre o Valer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 107 Véncer . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 108 Vendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 109 Venir o Vindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 110 Vestir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 111 Veure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 112 Viure .............................................. 101 113 r Voler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 114 1 f 11
 11. 11. ~ ~ S13GOW SRN3A 3G VlflV l ,
 12. 12. 1 ABSOLDREI INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: absoldre jo absoldria jo hauría absoIt Compost: haver absolt tu absoldries tu hauries absoIt ell absoldria ell hauria absolt 1 GERUNDI P ARTICIPI n. absoldríem n. hauríem absolt Simple: absolent absoIt, absolta, v. absoldríeu v. hauríeu absolt Compost: havent absolt absolts, absoItes ells absoldríen ells haurien absolt INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet JO absoIc JO he absolt jo absolga jo haja absolt tu absols tu has absoIt tu absolgues tu hages absoIt ell absol ell ha absolt ell absolga ell haja absolt n. absolem n. hem absolt n. absolguem n. hagem absoIt v. absoleu v. heu absoIt v. absolgueu v. hageu absolt ells absolen ells han absoIt ells absolguen ells hagen absolt Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO absolia JO havia absolt JO absolgués-era jo hagués absolt tu absolies tu havies absolt tu absoguesses-eres tu haguesses absolt ell absolia ell havia absolt ell absolgués-era ell hagués absolt n. absolíem n. havíem absoIt n. absolguéssem-érem n. haguéssem absoIt v. absolíeu v. havíeu absolt v. absolguésseu-éreu v. haguésseu absoIt ells absolien ells havien absolt ells absolguessen-eren ells haguessen absolt Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU 1 jo absolguí jo haguí absolt jo vaja absoldre tu absolgueres tu hagueres absolt tu vages absoldre absol ell absolgué ell hagué absolt el! vaja absoldre absolga n. absolguérem n. haguérem absolt n. vagem absoldre absolguem v. absolguéreu v. haguéreu absoIt v. vageu absoldre absoleu ells absolgueren ells hagueren absolt ells vagen absoldre absolguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de roda, la o jo vaig absoldre jo vaig haver absolt del radical, sempre que siga tonica. tu vas absoldre tu vas haver absoIt ell va absoldre ell va haver absolt n. vam absoldre n. vam haver absolt v. vau absoldre v. vau haver absolt ells van absoldre ells van haver absolt Futur simple Futur compost jo absoldré jo hauré absoIt tu absoldras tu hauras absoIt ell absoldra ell haura absolt n. absoldrem n. haurem absolt v. absoldreu v. haureu absolt ells absoldran el!s hauran absoIt 13 ~
 13. 13. 2 ABSTENIR-SE 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: abstenir-se jo m'abstindria jo m'hauria abstingut Campos/: haver-se abstingut tu t'abstindries tu t'hauries abstingut en s'abstindria en s'hauriaabstingut GERUNDI P ARTICIPI n. ens abstindríem n. enshauriemabstingut s.: abstenint-se abstingut, abstinguda, v. us abstindríeu v. us hauríeuabstingut c.: havent-se abstingut abstinguts, abstingudes ens s'abstindrien ens s'haurien abstingut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo m'abstinc jo m'he abstingut jo m'abstinga jo m'haja abstingut tu t'abstens tu t'has abstingut tu t'abstingues tu t'hages abstingut en s'absté en s'ha abstingut en s'abstinga en s'haja abstingut n. ens abstenim n. ens hem abstingut n. ens abstinguem n. ens hagemabstingut v. us absteniu v. us heu abstingut v. us abstingueu v. us hageu abstingut ens s'abstenen ens s'han abstingut ens s'abstinguen ens s'hagen abstingut Preterit imperfet Preteritplusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo m'abstenia jo m'havia abstingut jo m'abstingués-era jo m'haguésabstingut tu t'abstenies tu t'havies abstingut tu t'abstinguesses-eres tu t'haguessesabstingut en s'abstenia en s'havia abstingut en s'abstingués-era en s'haguésabstingut '~ n. ens absteníem n. ens havíem abstingut n. ens abstinguéssem n. ens haguéssem v. us absteníeu v. us havíeu abstingut -érem abstingut ens s'abstenien ens s'havien abstingut v. us abstinguésseu v. us haguésseu -éreu abstingut ens s'abstinguessen-eren ens s'haguessenabstingut Preteritperfet Preterit anterior simple simple jo m'abstinguí jo m'haguí abstingut Preterit perfet perifrastic IMPERA TIU tu t'abstingueres tu t'hagueres abstingut en s'abstingué en s'hagué abstingut jo em vaja abstenir n. ens abstinguérem n. ens haguérem abst. tu et vagesabstenir abstín-te v. us abstinguéreu v. us haguéreuabstingut en es vaja abstenir abstinga's ens s'abstingueren ens s'hagueren abstingut n. ens vagem abstenir abstinguem-nos v. us vageu abstenir absteniu-vosl abstingueu-vos Preteritperfet Preterit anterior ens es vagen abstenir abstinguen-se perifrastic perifrastic jo em vaig abstenir jo em vaig haver abst. tu et vas abstenir tu et vas haver abstingut en es va abstenir en es va haver abstingut 1 Aquest verb reflexiu serveix també de model n. ens vam abstenir n. ens vam haver abst. a verbs no pronominals. v. us vau abstenir v. us vau haver abst. ens es van abstenir ens es van haver abst. Futur simple Futur compost jo m'abstindré jo m'hauré abstingut tu t'abstindras tu t'hauras abstingut en s'abstindra en s'haura abstingut n. ens abstindrem n. ens haurem abstingut v. us abstindreu v. us haureu abstingut ens s'abstindran ens s'hauran abstingut 14
 14. 14. 3 ACOMBOIAR I INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: acomboiar jo acomboiaria jo hauria acomboiat Compost: haver acomboiat tu acomboiaries tu hauries acomboiat ell acomboiaria ell hauria acomboiat " GERUNDI PARTIClPI n. acomboiariem n. hauríem acomboiat 8.: acomboiant acomboiat, acomboiada, v. acomboiarieu v. hauríeu acomboiat C: havent acomboiat acomboiats, acomboiades ells acomboiarien ells haurien acomboiat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo acomboie jo he acomboiat jo acomboie jo haja acomboiat tu acomboies tu has acomboiat tu acomboies tu hagesacomboiat ell acomboia ell ha acomboiat ell acomboie ell haja acomboiat n. acomboiem n. hem acomboiat n. acomboiem n. hagem acomboiat v. acomboieu v. heu acomboiat v. acomboieu v. hageu acomboiat ells acomboien ells han acomboiat ells acomboien ells hagen acomboiat j Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo acomboiava jo havia acomboiat jo acomboias-ara jo hagués acomboiat tu acomboiaves tu havies acomboiat tu acomboiasses-ares tu haguesses acomboiat '"" . ell acomboiava n. acomboÜlvem ell havia acomboiat n. havíem acomboiat ell acomboias-ara n. acomboiassem-arem ell hagués acomboiat n. haguéssem acomboiat v. acomboÜlveu v. havíeu acomboiat v. acomboiasseu-areu v. haguésseuacomboiat ells acomboiaven ells havien acomboiat ells acomboiassen-aren ells haguessenacomboiat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU r jo acomboií/acomboí jo haguí acomboiat jo vaja acomboiar tu acomboiares tu hagueres acomboiat tu vages acomboiar acomboia ell acomboia ell hagué acomboiat ell vaja acomboiar acomboie n. acomboiarem n. haguérem acomboiat n. vagem acomboiar acomboiem v. acomboiareu v. haguéreu acomboiat v. vageu acomboiar acomboieu ells acomboiaren ells hagueren acomboiat ells vagen acomboiar acomboien Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de roda, la jo vaig acomboiar jo vaig h. acomboiat segona o del radical, quan és tónica, i la i resulta tu vas acomboiar tu vas h. acomboiat consonant i recolza sempre sobre la vocal següent. ell va acomboiar ell va h. acomboiat n. vam acomboiar n. vam h. acomboiat v. vau acomboiar v. vau h. acomboiat ells van acomboiar ells van h. acomboiat Futursimple Futurcompost jo acomboiaré jo hauré acomboiat tu acomboiaras tu hauras acomboiat ell acomboiara ell haura acomboiat n. acomboiarem n. haurem acomboiat v. acomboiareu v. haureu acomboiat ells acomboiaran ells hauran acomboiat 15
 15. 15. r 4 ADEQUAR INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: adequar jo adequaría jo hauría adequat Compost:haver adequat tu adequaríes tu hauries adequat ell adequaría ell hauria adequat GERUNDI PARTICIPI n. adequaríem n. hauríem adequat Simple: adequant adequat, adequada, v. adequaríeu v. hauríeu adequat Compost:havent adequat adequats, adequades ells adequaríen ells haurien adequat INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo adeqüe jo he adequat jo adeqüe jo haja adequat tu adeqües tu has adequat tu adeqües tu hages adequat ell adequa ell ha adequat ell adeqüe ell haja adequat n. adeqüem n. hem adequat n. adeqüem n. hagem adequat v. adeqüeu v. heu adequat v. adeqüeu v. hageu adequat ells adeqüen ells han adequat ells adeqüen ells hagen adequat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo adequava jo havia adequat jo adequas-ara jo hagués adequat tu adequaves tu havies adequat tu adequasses-ares tu haguesses adequat ell adequava ell havia adequat ell adequas-ara ell hagués adequat n. adequavem n. havíem adequat n. adequassem-arem n. haguéssem adequat v. adequaveu v. havíeu adequat v. adequasseu-areu v. haguésseu adequat ells adequaven ells havien adequat ells adequassen-aren ells haguessen adequat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo adeqüí jo haguíadequat jo vaja adequar tu adequares tu hagueres adequat tu vages adequar adequa ell adequa ell hagué adequat ell vaja adequar adeqüe n. adequarem n. haguérem adequat n. vagem adequar adeqüem v. adequareu v. haguéreu adequat v. vageu adequar adeqüeu ells adequaren ells hagueren adequat ells vagen adequar adeqüen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaíg adequar jo vaíg haver adequat tu vas adequar tu vas haver adequat ell va adequar ell va haver adequat n. vam adequar n. vam haver adequat v. vau adequar v. vau haver adequat ells van adequar ells van haver adequat Futur simple Futur compost jo adequaré jo hauré adequat tu adequaras tu hauras adequat ell adequara ell haura adequat n. adequarem n. haurem adequat v. adequareu v. haureu adequat ells adequaran ells hauran adequat 16
 16. 16. 5 ADMETRE INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: admetre jo admetria jo hauria admés Campos!:haver admés tu admetries tu hauries admés el! admetria el! hauria admés GERUNDI P ARTlCIPI n. admetríem n. hauríem admés Simple: admetent admés, admesa, v. admetríeu v. hauríeu admés Campos!: havent admés admesos, admeses el!s admetrien el!s haurien admés INDICATlU SUBJUNTlU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo admet jo he admés jo admeta jo haja admés tu admets tu has admés tu admetes tu hages admés el! admet el! ha admés el! admeta el! haja admés n. admetem n. hem admés n. admetem n. hagem admés v. admeteu v. heu admés v. admeteu v. hageu admés el!s admeten el!s han admés el!s admeten el!s hagen admés Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo admetia jo havia admés jo admetés-era jo hagués admés tu admeties tu havies admés tu admetesses-eres tu haguesses admés el! admetia el! havia admés el! admetés-era el! hagués admés n. admetíem n. havíem admés n. admetéssem-érem n. haguéssem admés v. admetíeu v. havíeu admés v. admetésseu-éreu v. haguésseu admés el!s admetien el!s havien admés ells admetessen-eren el!s haguessen admés Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATlU jo admetí jo haguí admés jo vaja admetre tu admeteres tu hagueres admés tu vages admetre admet el! admeté el! hagué admés el! vaja admetre admeta n. admetérem n. haguérem admés n. vagem admetre admetem v. admetéreu v. haguéreu admés v. vageu admetre admeteu ¡: , el!s admeteren el!s hagueren admés el!s vagen admetre admeten Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig admetre jo vaig haver admés tu vas admetre tu vas haver admés el! va admetre el! va haver admés n. vam admetre n. vam haver admés v. vau admetre v. vau haver admés el!s van admetre el!s van haver admés Futur simple Futur compost jo admetré jo hauré admés tu admetras tu hauras admés el! admetra el! haura admés n. admetrem n. haurem admés v. admetreu v. haureu admés el!s admetran el!s hauran admés 17
 17. 17. r 6 AL<;AR INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: ah;ar jo al¡;aria jo hauria al¡;at Campos!:haver ah;at tu al¡;aries tu hauries al¡;at ell al¡;aria ell hauria al¡;at GERUNDI P ARTICIPI n. al¡;aríem n. hauriem al¡;at Simple: al¡;ant al¡;at, al¡;ada, v. al¡;aríeu v. hauríeu al¡;at Campos!: havent al¡;at al¡;ats, al¡;ades ells al¡;arien ells haurien al¡;at INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet JO alce JO he al¡;at jo alce jo haja al¡;at tu alces tu has al¡;at tu alces tu hages al¡;at ell al¡;a ell ha al¡;at ell alce ell haja al¡;at n. alcem n. hem al¡;at n. alcem n. hagem al¡;at v. alceu v. heu al¡;at v. alceu v. hageu al¡;at ells alcen ells han al¡;at ells alcen ells hagen al¡;at Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo al¡;ava JO havia al¡;at jo al¡;as-ara jo hagués al¡;at tu al¡;aves tu havies al¡;at tu al¡;asses-ares tu haguesses al¡;at ell al¡;ava ell havia al¡;at ell al¡;as-ara ell hagués al¡;at n. al¡;avem n. havíem al¡;at n. al¡;assem-arem n. haguéssem al¡;at v. al¡;aveu v. havíeu al¡;at v. al¡;asseu-areu v. haguésseu al¡;at ells al¡;aven ells havien al¡;at ells al¡;assen-aren ells haguessen al¡;at Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo alcí JO haguí al¡;at jo vaja al¡;ar tu al¡;ares tu hagueres al¡;at tu vages al¡;ar al¡;a ell al¡;a ell hagué al¡;at ell vaja al¡;ar alce n. al¡;arem n. haguérem al¡;at n. vagem al¡;ar alcem v. al¡;areu v. haguéreu al¡;at v. vageu al¡;ar alceu ells al¡;aren ells hagueren al¡;at ells vagen al¡;ar alcen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO vaig al¡;ar JO vaig haver al¡;at tu vas al¡;ar tu vas haver al¡;at ell va al¡;ar ell va haver al¡;at n. vam al¡;ar n. vam haver al¡;at v. vau al¡;ar v. vau haver al¡;at ells van al¡;ar ells van haver al¡;at Futur simple Futur compost jo al¡;aré jo hauré al¡;at tu al¡;aras tu hauras al¡;at ell al¡;ara ell haura al¡;at n. al¡;arem n. haurem al¡;at v. al¡;areu v. haureu al¡;at ells al¡;aran ells hauran al¡;at 18
 18. 18. ~ 7 ANARl INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: anar jo aniria jo hauria anat Compost: haver anat tu aniries tu hauries anat el! -aniria el! hauria anat GERUNDI P ARTIClPI n. aniríem n. hauríem anat Simple: anant anat, anada, v. aniríeu v. hauríeu anat Compost: havent anat anats, anades el!s anirien el!s haurien anat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet JO Valg jo he anat jo vaja jo haja anat tu vas tu has anat tu vages tu hages anat el! va el! ha anat el! vaja el! haja anat n. anem n. hem anat n. anem n. hagem anat v. aneu v. heu anat v. aneu v. hageu anat el!s van el!s han anat el!s vagen el!s hagen anat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo anava jo havia anat jo anas-ara jo hagués anat tu anaves tu havies anat tu anasses-ares tu haguessesanat l el! anava el! havia anat el! anas-ara el! hagués anat n. anavem n. havíem anat n. anassem-arem n. haguéssemanat v. anaveu v. havíeu anat v. anasseu-areu v. haguésseuanat el!s anaven el!s havien anat el!s anassen-aren el!s haguessen anat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo aní jo haguí anat JO vaJaanar tu anares tu hagueres anat tu vagesanar vés el! ana el! hagué anat el! vaja anar vaja n. anarem n. haguérem anat n. vagem anar anem v. anareu v. haguéreu anat v. vageu anar aneu . , el!s anaren el!s hagueren anat el!s vagen anar vagen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Quan és verb pronominal de moviment, la seua fonna és anar-se'n. JO valg anar jo vaig haver anat tu vas anar tu vas haver anat el! va anar el! va haver anat n. vam anar n. vam haver anat v. vau anar v. vau haver anat el!s van anar el!s van haver anat Futursimple Futurcompost jo aniré jo hauré anat tu aniras tu hauras anat el! anira el! haura anat n. anirem n. haurem anat v. amreu v. haureu anat el!s aniran el!s hauran anat 19
 19. 19. 8 ARGÜIR 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: argüir jo argüiría jo hauría argült Compost: haver argüi"t tu argüiríes tu hauríes argüi"t GERUNDI P ARTIClPI el! argüiría el! hauría argült n. argüiríem n. hauríem argült Simple: argüint argült, argüida, v. argüiríeu v. hauríeu argült Compost: havent argült argülts, argüldes el!s argüiríen el!s hauríen argült INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo argüese/ argülse jo he argüi"t jo argüesea/argülsea jo haja argült tu argüeixes/argüi"xes tu has argüi"t tu argüesques/argülsques tu hages argült el! argüeix/argülx el! ha argüi"t el! argüesea/argülsea el! haja argült n. argüim n. hem argüi"t n. argülm n. hagem argült v. argülu v. heu argült v. argülu v. hageu argült el!s argüeixen/argüi"xen el!s han argült el!s argüesquen/argüi"squenel!s hagen argü¡'t Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo argüla jo havia argült jo argüís-ira jo hagués argült tu argüi"es tu havies argüi"t tu argüisses-ires tu haguesses argült el! argüi"a el! havia argüi"t el! argüís-ira el! hagués argült n. argüiem n. havíem argült n. argüíssem-írem n. haguéssem argüi"t v. argüieu v. havíeu argüi"t v. argüísseu-íreu v. haguésseu argült el!s argülen el!s havien argült el!s argüissen-iren el!s haguessen argült Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo argüí jo haguí argült jo vaja argüir tu argülres tu hagueres argült tu vagesargüir argüeix/ argüi"x el! argüí el! hagué argült el! vaja argüir argüesea/argülsea n. argüírem n. haguérem argült n. vagem argüir argülm v. argüíreu v. haguéreu argüi"t v. vageu argüir argülu el!s argülren el!s hagueren argült el!s vagen argüir argüesquen/ argüi"squen Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaigargüir jo vaig haver argült 1 Cal tenir en eompte que la ü del verb argüir, tu vas argüir tu vas haver argült exeepcionalment quant a les regles generals de la dif- el! va argüir el! va haver argüi"t tongació, es manté plena i roman en hiat alllarg de n. vam argüir n. vam haver argült tota la eonjugació seua: ar-gü-ir, ar-gü-int, ar-gü-It, v. vau argüir v. vau haver argüi"t ar-gu-ida, ar-gü-i-ré, ar-gü-i-ri-a, argü-i-a, ar-gü-í, el!s van argüir el!s van haver argült ar-gü-ei-xes o ar-gü-i-xes, ete., ete. Futur simple Futur compost jo argüiré jo hauré argült tu argüin'ts tu hauris argült el! argüiri el! haura argült n. argüirem n. haurem argült v. argüireu v. haureu argült el!s argüiran el!s hauran argült 20 ""
 20. 20. L 9 ATENDRE INFINITIU Condicional simple Condicionalcompost Simple: atendre jo atendria jo hauria atés Campos!:haver atés tu atendries tu hauries atés ell atendria ell hauria atés GERUNDI P ARTICIPI n. atendríem n. hauríem atés Simple: atenent atés, atesa, v. atendríeu v. hauríeu atés Campos!:havent atés atesos, ateses ells atendrien ells haurien atés INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo atenc jo he atés jo atenga jo haja atés tu atens tu has atés tu atengues tu hages atés ell atén ell ha atés ell atenga ell haja atés n. atenem n. hem atés n. atenguem n. hagem atés v. ateneu v. heu atés v. atengueu v. hageu atés ells atenen ells han atés ells atenguen ells hagen atés Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo atenia jo havia atés jo atengués-era jo hagués atés tu atenies tu havies atés tu atenguesses-eres tu haguesses atés ell atenia ell havia atés ell atengués-era ell hagués atés n. ateníem n. havíem atés n. atenguéssem-érem n. haguéssem atés v. ateníeu v. havíeu atés v. atenguésseu-éreu v. haguésseu atés ells atenien ells havien atés ells atenguessen-eren ells haguessen atés Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo atenguí jo haguí atés jo vaja atendre tu atengueres tu hagueres atés tu vages atendre atén ell atengué ell hagué atés ell vaja atendre atenga n. atenguérem n. haguérem atés n. vagem atendre atenguem v. atenguéreu v. haguéreu atés v. vageu atendre ateneu ells atengueren ells hagueren atés ells vagen atendre atenguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig atendre jo vaig haver atés tu vas atendre tu vas haver atés ell va atendre ell va haver atés n. vam atendre n. vam haver atés v. vau atendre v. vau haver atés ells van atendre ells van haver atés Futursimple Futur compost jo atendré jo hauré atés tu atendnls tu hauras atés ell atendd ell haura atés n. atendrem n. haurem atés v. atendreu v. haureu atés ells atendran ells hauran atés 21
 21. 21. 10 ATÉNYER INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: atényer jo atenyeria jo hauria atés Compost:haver atés tu atenyeries tu hauries atés ell atenyeria ell hauria atés GERUNDI P ARTICIPI n. atenyeríem n. hauríem atés Simple: atenyent atés, atesa, v. atenyerieu v. hauríeu atés Compost:havent atés atesos, ateses ells atenyerien ells hauríen atés INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo ateny jo he atés jo atenya jo haja atés tu atenys tu has atés tu atenyes tu hages atés ell ateny ell ha atés ell atenya ell haja atés n. atenyem n. hem atés n. atenyem n. hagem atés v. atenyeu v. heu atés v. atenyeu v. hageu atés ells atenyen ells han atés ells atenyen ells hagen atés Preterit imperfet Preteritplusquamperfet Preterit imperfet Preteritplusquamperfet jo atenyia jo havia atés jo atenyés-era jo hagués atés tu atenyies tu havies atés tu atenyesses-eres tu haguessesatés ell atenyia ell havia atés ell atenyés-era ell hagués atés n. atenyíem n. havíem atés n. atenyéssem-érem n. haguéssematés v. atenyíeu v. havíeu atés v. atenyésseu-éreu v. haguésseuatés ells atenyien ells havien atés ells atenyessen-eren ells haguessenatés Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo atenyí jo haguí atés jo vaja atényer tu atenyeres tu hagueres atés tu vagesatényer ateny ell atenyé ell hagué atés ell vaja atényer atenya n. atenyérem n. haguérem atés n. vagem atényer atenyem v. atenyéreu v. haguéreu atés v. vageu atényer atenyeu ells atenyeren ells hagueren atés ells vagen atényer atenyen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig atényer jo vaig haver atés tu vas atényer tu vas haver atés ell va atényer ell va haver atés n. vam atényer n. vam haver atés v. vau atényer v. vau haver atés ells van atényer ells van haver atés Futur simple Futur compost jo atenyeré jo hauré atés tu atenyen'ts tu haun'tsatés ell atenyen't ell haun't atés n. atenyerem n. haurem atés v. atenyereu v. haureu atés ells atenyeran ells hauran atés 22 ~
 22. 22. 11 BATRE INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: batre jo batria jo hauria batut Campos!:haver batut tu batries tu hauries batut ell batria ell hauria batut GERUNDI P ARTICIPI n. batríem n. hauríem batut Simple: batent batut, batuda, v. batríeu v. hauríeu batut Campos!: havent batut batuts, batudes ells batrien ells haurien batut INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo bat jo he batut jo bata jo haja batut tu bats tu has batut tu bates tu hagesbatut ell bat ell ha batut ell bata ell haja batut n. batem n. hem batut n. batem n. hagem batut v. bateu v. heu batut v. bateu v. hageu batut ells baten ells han batut ells baten ells hagen batut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preteritplusquamperfet jo batia jo havia batut jo batés-era jo hagués batut tu baties tu havies batut tu batesses-eres tu haguessesbatut ell batia ell havia batut ell batés-era ell hagués batut n. batíem n. havíem batut n. batéssem-érem n. haguéssembatut v. batíeu v. havíeu batut v. batésseu-éreu v. haguésseubatut ells batien ells havien batut ells batessen-eren ells haguessenbatut Preterit perfet Preterit anterior Preteritperfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo batí jo haguí batut jo vaja batre tu bateres tu hagueres batut tu vagesbatre bat ell baté ell hagué batut ell vaja batre bata n. batérem n. haguérem batut n. vagem batre batem v. batéreu v. haguéreu batut v. vageu batre bateu ells bateren ells hagueren batut ells vagen batre baten Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig batre jo vaig haver batut tu vas batre tu vas haver batut ell va batre ell va haver batut n. vam batre n. vam haver batut v. vau batre v. vau haver batut ells van batre ells van haver batut Futur simple Futur compost jo batré jo hauré batut tu batris tu hauras batut ell batri ell haura batut n. batrem n. haurem batut v. batreu v. haureu batut ells batran ells hauran batut 23
 23. 23. I 12 BEURE INFINITIU Condicional simple Condicionalcompost Simple: beure jo beuria jo hauria begut Compost:haver begut tu beuries tu hauries begut ell beuria ell hauria begut GERUNDI P ARTICIPI n. beuriem n. hauriem begut Simple: bevent begut, beguda, v. beurieu v. haurieu begut Compost: havent begut beguts, begudes ells beurien ells haurien begut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo bec JO he begut jo bega jo haja begut tu beus tu has begut tu begues tu hagesbegut ell beu ell ha begut ell bega ell haja begut n. bevem n. hem begut n. beguem n. hagem begut v. beveu v. heu begut v. begueu v. hageu begut ells beuen ells han begut ells beguen ells hagen begut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO bevia jo havia begut jo begués-era jo hagués begut tu bevies tu havies begut tu beguesses-eres tu haguesses begut ell bevia ell havia begut ell begués-era ell hagués begut n. bevíem n. havíem begut n. beguéssem-érem n. haguéssem begut v. bevíeu v. havíeu begut v. beguésseu-éreu v. haguésseu begut ells bevien ells havien begut ells beguessen-eren ells haguessen begut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU JO beguí jo haguíbegut jo vaja beure tu begueres tu hagueres begut tu vages beure beu ell begué ell hagué begut ell vaja beure bega n. beguérem n. haguérem begut n. vagem beure beguem v. beguéreu v. haguéreu begut v. vageu beure beveu ells begueren ells hagueren begut ells vagen beure beguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO vaig beure JO vaig haver begut tu vas beure tu vas haver begut ell va beure ell va haver begut n. vam beure n. vam haver begut v. vau beure v. vau haver begut ells van beure ells van haver begut Futur simple Futur compost jo beuré JO hauré begut tu beucis tu hauras begut ell beuci ell haura begut n. beurem n. haurem begut v. beureu v. haureu begut ells beuran ells hauran begut 24
 24. 24. 13 CABRE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: cabre jo cabria jo hauria cabut Compost: haver cabut tu cabries tu hauries cabut el! cabria el! hauria cabut GERUNDI P ARTICIPI n. cabríem n. hauríem cabut Simple: cabent cabut, cabuda, v. cabríeu v. hauríeu cabut Compost: havent cabut cabuts, cabudes el!s cabrien el!s haurien cabut INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present 1 Preterit perfet jo cap jo he cabut jo capia jo haja cabut tu caps tu has cabut tu capies tu hages cabut el! cap el! ha cabut el! capia el! haja cabut n. cabem n. hem cabut n. capiem n. hagem cabut v. cabeu v. heu cabut v. capleu v. hageu cabut el!s caben el!s han cabut el!s capien el!s hagen cabut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cabia jo havia cabut jo cabés-era jo hagués cabut tu cabies tu havies cabut tu cabesses-eres tu haguesses cabut el! cabia el! havia cabut el! cabés-era el! hagués cabut n. cabíem n. havíem cabut n. cabéssem-érem n. haguéssem cabut v. cabíeu v. havíeu cabut v. cabésseu-éreu v. haguésseu cabut el!s cabien el!s havien cabut el!s cabessen-eren el!s haguessen cabut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple perifrastic IMPERA TIU 1 simple jo cabí jo haguí cabut jo vaja cabre tu caberes tu hagueres cabut tu vages cabre cap el! cabé el! hagué cabut el! vaja cabre capia n. cabérem n. haguérem cabut n. vagem cabre capiem v. cabéreu v. haguéreu cabut v. vageu cabre capieu el!s caberen el!s hagueren cabut el!s vagen cabre capien Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 En aquests temps, la pronunciació correcta jo vaig cabre jo vaig haver cabut de la i és sense formar diftong: ca-pi-a, ca-pi-es, tu vas cabre tu vas haver cabut ca-pi-em, etc. el! va cabre el! va haver cabut n. vam cabre n. vam haver cabut v. vau cabre v. vau haver cabut el!s van cabre el!s van haver cabut Futur simple Futurcompost jo cabré jo hauré cabut tu cabras tu hauras cabut el! cabra' el! haura cabut n. cabrem n. haurem cabut v. cabreu v. haureu cabut el!s cabran el!s hauran cabut 25 .,. ....
 25. 25. 14 CANVIAR 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: canviar jo canviaria jo hauria canviat Compost: haver canviat tu canviaries tu hauries canviat ell canviaria ell hauria canviat GERUNDI P ARTICIPI n. canviariem n. hauriem canviat Simple: canviant canviat, canviada, v. canviarieu v. haurieu canviat Compost: havent canviat canviats, canviades ells canviarien ells haurien canviat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo canvie jo he canviat jo canvie jo haja canviat tu canvies tu has canviat tu canvies tu hages canviat ell canvia ell ha canviat ell canvie ell haja canviat n. canv¡em n. hem canviat n. canviem n. hagem canviat v. canvieu v. heu canviat v. canvieu v. hageu canviat ells canvien ells han canviat ells canvien ells hagen canviat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo canviava jo havia canviat jo canvias-ara jo hagués canviat tu canviaves tu havies canviat tu canviasses-ares tu haguessescanviat ell canviava ell havia canviat ell canvias-ara ell hagués canviat n. canviavem n. havíem canviat n. canviassem-arem n. haguéssemcanviat v. canviaveu v. havíeu canviat v. canviasseu-areu v. haguésseu canviat ells canviaven ells havien canviat ells canviassen-aren ells haguessen canviat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo canvií jo haguí canviat jo vaja canviar tu canviares tu hagueres canviat tu vagescanviar canvia ell canvia ell hagué canviat ell vaja canviar canvie n. canviarem n. haguérem canviat n. vagem canviar canv¡em v. canviareu v. haguéreu canviat v. vageu canviar canvieu ells canviaren ells hagueren canviat ells vagen canviar canvien Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 Aquest verb té tres síHabes: can-vi-ar. En jo vaig canviar jo vaig haver canviat tots els temps, la i no forma diftong amb la vocal tu vas canviar tu vas haver canviat següent. Exs.: canvie, canvias, canviem es pronun- ell va canviar ell va haver canviat cien can-vi-e, can-vi-as, can-vi-em, etc. n. vam canv¡ar n. vam haver canviat v. vau canvlar v. vau haver canviat ells van canviar ells van haver canviat Futur simple Futur compost jo canviaré jo hauré canviat tu canviacis tu haucis canviat ell canviaci ell hauci canviat n. canviarem n. haurem canviat v. canviareu v. haureu canviat ells canviaran ells hauran canviat 26
 26. 26. 15 CAURE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: caure jo cauria jo hauria caigut Compost: haver caigut tu cauries tu hauries caigut ell cauria ell hauria caigut GERUNDI P ARTICIPI n. cauríem n. hauríem caigut Simple: caient/caent caigut, caiguda, v. cauríeu v. hauríeu caigut Compost: havent caigut caiguts, caigudes ells caurien ells haurien caigut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo caic jo he caigut JO caiga jo haja caigut tu caus tu has caigut tu caigues tu hages caigut ell cau e11 ha caigu t ell caiga ell haja caigut n. caiem/caem n. hem caigut n. caiguem n. hagem caigut v. caieu/caeu v. heu caigut v. calgueu v. hageu caigut ells cauen ells han caigut ells caiguen ells hagen caigut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO queJa jo havia caigut jo caigués-era jo hagués caigut tu queies tu havies caigut tu caiguesses-eres tu haguesses caigut ell queia ell havia caigut ell caigués-era ell hagués caigut n. quéiem n. havíem caigut n. caiguéssem-érem n. haguéssem caigut v. quéieu v. havíeu caigut v. caiguésseu-éreu v. haguésseu caigut ells queien ells havien caigut ells caiguessen-eren ells haguessen caigut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo caiguí jo haguí caigut jo vaja caure tu caigueres tu hagueres caigut tu vages caure cau ell caigué ell hagué caigut ell vaja caure ca~ga n. caiguérem n. haguérem caigut n. vagem caure ca~guem v. caiguéreu v. haguéreu caigut v. vageu caure calgueu ells caigueren ells hagueren caigut ells vagen caure caiguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO Valg caure jo vaig haver caigut tu vas caure tu vas haver caigut ell va caure ell va haver caigut n. vam caure n. vam haver caigut v. vau caure v. vau haver caigut ells van caure ells van haver caigut Futur simple Futur compost jo cauré jo hauré caigut tu cauras tu hauras caigut ell caura ell haura caigut n. caurem n. haurem caigut v. caureu v. haureu caigut ells cauran ells hauran caigut 27 --
 27. 27. 16 CERNDRE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: cerndre jo cerndria jo hauria cernut Compost:haver cernut tu cerndries tu hauries cernut ell cerndria ell hauria cernut GERUNDI P ARTICIPI n. cerndríem n. hauríem cernut Simple: cernent cernut, cernuda, v. cerndríeu v. hauríeu cernut Compost:havent cernut cernuts, cernudes ells cerndrien ells haurien cernut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo cernc jo he cernut jo cernga jo haja cernut tu cerns tu has cernut tu cerngues tu hages cernut ell cern ell ha cernut ell cernga ell haja cernut n. cernem n. hem cernut n. cernguem n. hagem cernut v. cerneu v. heu cernut v. cerngueu v. hageu cernut ells cernen ells han cernut ells cernguen ells hagen cernut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cernia jo havia cernut jo cerngués-era jo hagués cernut tu cernies tu havies cernut tu cernguesses-eres tu haguesses cernut ell cernia ell havia cernut ell cerngués-era ell hagués cernut n. cerníem n. havíem cernut n. cernguéssem-érem n. haguéssem cernut v. cerníeu v. havíeu cernut v. cernguésseu-éreu v. haguésseu cernut ells cernien ells havien cernut ells cernguessen-eren ells haguessen cernut Preteritperfet Preterit anterior Preteritperfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo cernguí/cerní jo haguí cernut jo vaja cerndre tu cerngueres/cerneres tu haguerescernut tu vages cerndre cern ell cerngué/cerné ell hagué cernut ell vaja cerndre cernga n. cemguéremlceméremn. haguérem cernut n. vagem cerndre cernguem v. cemguéreulceméreuv. haguéreu cernut v. vageu cerndre cerneu/ cerngueu ells cerngueren/cemerenells hagueren cernut ells vagen cerndre cernguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 Aquest verb té oberta, com la de cel, la e jo vaig cerndre jo vaig haver cernut del radical, sempre que siga tónica. tu vas cerndre tu vas haver cernut ell va cerndre ell va haver cernut n. vam cerndre n. vam haver cernut v. vau cerndre v. vau haver cernut ells van cerndre ells van haver cernut Futur simple Futur compost jo cerndré jo hauré cernut tu cerndnis tu hauras cernut ell cerndra ell haura cernut n. cerndrem n. haurem cernut v. cerndreu v. haureu cernut ells cerndran ells hauran cernut 28
 28. 28. 17 CLOURE I INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: cloure jo clouria jo hauria clos Compost: haver clos tu clouries tu hauries clos ell clouria ell hauria clos GERUNDI P ARTICIPI n. clouríem n. hauríem clos Simple: cloent clos, closa, v. clouríeu v. hauríeu clos Compost: havent clos closos, closes ells clourien ells haurien clos INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indejinit Present Preteritperfet jo cloc jo he clos jo cloga jo haja clos tu clous tu has clos tu clogues tu hages clos ell clou ell ha clos ell cloga ell haja clos n. cloem n. hem clos n. cloguem n. hagem clos v. cloeu v. heu clos v. clogueu v. higeu clos ells clouen ells han clos ells cloguen ells hagen clos Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo clo"ia jo havia clos jo clogués-era jo hagués clos tu clotes tu havies clos tu cloguesses-eres tu haguesses clos ell clota ell havia clos ell clogués-era ell hagués clos n. cloíem n. havíem clos n. cloguéssem-érem n. haguéssem clos v. cloíeu v. havíeu clos v. cloguésseu-éreu v. haguésseu clos ells clo"ien ells havien clos ells cloguessen-eren ells haguessen clos Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo cloguí jo haguí clos jo vaja cloure tu clogueres tu hagueres clos tu vagescloure clou ell clogué ell hagué clos ell vaja cloure cloga n. cloguérem n. haguérem clos n. vagem cloure cloguem v. cloguéreu v. haguéreu clos v. vageu cloure cloeu ells clogueren ells hagueren clos ells vagen cloure cloguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de bou, la o jo vaig cloure jo vaig haver clos del radical, sempre que siga tónica. tu vas cloure tu vas haver clos ell va cloure ell va haver clos I n. vam cloure n. vam haver clos v. vau cloure v. vau haver clos ells van cloure ells van haver clos 1 Futur simple Futur compost . jo clouré jo hauré clos tu clouras tu hauris clos ell cloura ell haura clos n. clourem n. haurem clos v. cloureu v. haureu clos ells clouran ells hauran clos 29 .....
 29. 29. 18 COBRIR INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: cobrir jo cobriria jo hauria cobert Compost:haver cobert tu cobriries tu hauries cobert en cobriria elI hauria cobert GERUNDI P ARTICIPI n. cobririem n. hauriem cobert Simple: cobrint cobert, coberta, v. cobririeu v. haurieu cobert Compost:havent cobert coberts, cobertes elIs cobririen ens haurien cobert INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo cobresc/cobrisc jo he cobert jo cobresca/cobrisca jo haja cobert tu cobreixes/cobrixes tu has cobert tu cobresques/cobrisques tu hages cobert en cobreixlcobrix en ha cobert en cobrescalcobrisca elI haja cobert n. cobrim n. hem cobert n. cobrim n. hagem cobert v. cobriu v. heu cobert v. cobriu v. hageu cobert ens cobreixenlcobrixen ens han cobert elIs cobresquen/cobrisquenelIs hagen cobert Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cobria jo havia cobert jo cobrís-ira jo hagués cobert tu cobries tu havies cobert tu cobrísses-ires tu haguessescobert en cobria elI havia cobert elI cobrís-ira en hagués cobert n. cobriem n. haviem cobert n. cobríssem-írem n. haguéssemcobert v. cobrieu v. havíeu cobert v. cobrísseu-íreu v. haguésseu cobert ens cobrien elIs havien cobert elIs cobrissen-iren elIs haguessen cobert Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo cobri jo haguí cobert jo vaja cobrir tu cobrires tu hagueres cobert tu vages cobrir cobreixlcobrix elI cobri elI hagué cobert elI vaja cobrir cobrescalcobrisca n. cobrirem n. haguérem cobert n. vagem cobrir cobrim v. cobrireu v. haguéreu cobert v. vageu cobrir cobriu elIs cobriren elIs hagueren cobert elIs vagen cobrir cobresquenl cobrisquen Preteritperfet Preterit anterior perifrilStic perifrastic jo vaig cobrir jo vaig haver cobert tu vas cobrir tu vas haver cobert en va cobrir elI va haver cobert n. vam cobrir n. vam haver cobert v. vau cobrir v. vau haver cobert elIs van cobrir elIs van haver cobert Futur simple Futur compost jo cobriré jo hauré cobert tu cobriras tu hauras cobert en cobrira en haura cobert n. cobrirem n. haurem cobert v. cobrireu v. haureu cobert elIs cobriran lIs hauran cobert 30

×