SlideShare a Scribd company logo
a/
         17!t sJ!sQq SJ0dod
               ~
                          I
       DUDpualDA D!601°I!::Iap Inmsul.I ap  I
                          I
          CJOlV/ :>ICJN~
       lV8~3A OlX31:l l
              V .,.
   cOi:.,
v! 8 S)!st?g SJadDd
 lVij~3A
OlX31:l
-    Vl
~OlfA )1~N3
¡                     I
@ Enric Valor Vives, 1983, 1990

Eliseu Climent, editor
Av. Baró de Carcer, 40. 46001 Valencia

Coberta: Josep Hortola

Primera edició: mar~ de 1983
Segona edició: setembre de 1984
Tercera edició: setembre de 1985
Quarta edició: mar~ de 1986
Cinquena edició: octubre de 1986
Sisena edició: juliol de 1987
Setena edició: agost de 1988
Vuitena edició: novembre de 1988
Novena edició: setembre de 1989
Desena edició: octubre de 1989
Onzena edició: agost de 1990
Dotzena edició: novembre de 1990
Tretzena edició: setembre de 1991
Catorzena edició: desembre de 1991
Quinzena edició: abril de 1992
Setzena edició: juliol de 1992

ISBN: 84-7502-083-6
Deposit legal: V. 2.029- 1992

Impres a Tip. Artística Puertes, S. L.
Calixt IlI, 21. 46008Valencia
t
                   PROLEG

  NOCIONS GENERALS


  En els nostres verbs, convé distingir dues parts, que apareixen en l'infini-
  tiu i a quasi totes les formes de la seua flexió: el radical o arrel, que és
  generalment invariable, i una altra part, variable, que constitueix propia-
  ment la flexió i que s'anomena terminació o desin'mc~a.
    Per exemple, en el verb tornar, torn- és el radical o arrel, i -ar, la termi-
  nació o desinencia. En el present d'indicatiu d'aquest verb, com ara, tenim:

             jo torne        nosaltres tornem
             tu tornes       vosaltres torneu
             ell torna       ells tornen

  on veiem el radical torn-, invariable, i la desinencia, canviant, en -e, -es, -a,
I  -em, -eu 1-en.
j    Tanmateix, cal advertir que aquesta regla regeix la major part deIs verbs,
  pero no tots, puix n'hi ha un ampli grup que tenen alteracions o bé en els
  radicals o bé en les desinencies o en totes dues formes alhora. Per aixo hi
  ha verbs regulars i irregulars.
    La flexió verbal es divideix en tres conjugacions:
    1.a La deIs verbs terminats en -ar, com cantar, cercar, eixugar, inflar,
  jugar, lIaurar, mirar, negar, opinar, pregar, etc.
I
    2.a La deIs verbs terminats en -er, -re i -r. Exemples: haver, témer, batre,
  vendre, dur.
    3.a La deIs verbs terminats en -ir, com dormir, cosir, lIegir, patir.
J    Aquesta darrera es divideix en dues subconjugacions: l'anomenada pura,
  semblant a la 1.ai 2.a, i la dita incoativa, que inclou l'increment -eix (o -ese)
  o -ix (o -isc), bé en posició final, bé entre el radical i la terminació, en certs
  temps i persones.


  PLA D'AQUEST MANUAL

    La Taula o llista de tots els verbs estudiats en l'obra present, ha estat treta
~
  del Diccionari Catala- Valencia-Balear, vertader inventari de la llengua, i

                      5
1

¡

  inclou pn'lcticament tots els d'ús normal en la llengua viva o en la llengua
  literaria. No s'hi han inclos aquells verbs extremadament dialectals o abso-
  lutament locals i no documentats; tampoc els verbs totalment obsolets.
  Aquesta massa de verbs (prop de 8.000) han estat rigorosament classificats
  i han donat lloc a 102 models de flexió que cobreixen perfectament tota la
  nostra casuística verbal.
    El criteri seguit per a l'establiment deis modeIs té en compte fins i tot
  les diferencies que, dins i tot d'un mateix tipus de flexió particular, afecten
  solament l'ortografia i no la fonetica o la morfologia deIs verbs.


  OBSERVACIONS SOBRE LA l.a CONJUGACIÓ


    Per als verbs regulars d'aquesta conjugació, tenim com a model general
  parlar (núm. 64), el qual és seguit per tots aquells que terminen en -ar (els
  més nombrosos), llevat deis verbs que tenen particularitats que exigeixen
  models propis, i són:
    a) Els terminats en vocal + iar, com acomboiar (núm. 3).
    b) Els terminats en -quar, com adequar (núm. 4).
    c) Els terminats en -~ar, com al~ar (núm. 6).
    d) Els terminats en consonant + iar, com canviar (núm. 14).
    e) El verb donar (núm. 38) per les raons expressades a peu de pagina
  en el model mateix.
     f) Els terminats en consonant + uar, com evacuar (núm. 44).
    g) Els terminats en -gar, comjugar (núm. 53).
    h) Els terminats en -jar (o -tjar), com passejar (núm. 65).    .
     i) Els terminats en -goar, com sotaigoar (núm. 85).
    j) Els terminats en -car, com trencar (núm. 94).
    k) Els verbs anar (núm. 7) i estar (núm. 43), que tenen flexió propia per
  ser irregulars.
     1) El verb dar (núm. 33) que també té flexió propia per ser defectiu.


  OBSERVACIONSSOBRELA 2. a CONJUGACIÓ

    Els verbs regulars d'aquesta conjugació tenen dos models: batre (núm. 11)
  i témer (núm. 87). Els del primer tipus, amb desinencia -re, perden la e en
  el futur i el condicional simples (que es formen, com se sap, damunt l'infi-
  nitiu): batré, batras..., batríem, batríeu...). Els deI segon tipus, en el mateix
  cas, afigen les desinencies normalment a l'infinitiu sencer: temeré, temeras...,
  temeríem, temeríeu...
    Perdre té model propi a banda malgrat ser un verb regular que es conjuga
  com batre (11), perque hem considerat necessari de donar la seua flexió com-
                      6
pleta per les raons exposades a peu de página en el model mateix (núm. 68).
   També consignem el model de prendre (núm. 72) pel motiu així mateix
   expressat a peu de pagina en la seua flexió.
     La major part deIs verbs de la 2.a conjugació són irregulars, generalment
   amb alteracions del radical o del participi o de les desinencies, o tot plegat.
t  Exemple d'un verb que reuneix totes estes alteracions és absoldre (model
   núm 1), que perd la d del radical en molts deIs seus temps (absolent, absolia,
   etcetera), té el participi en -oIt (absoIt) i no en -ut com elS regulars, i no
   segueix les desinencies del model regular batre ni en el present d'indicatiu
   (absolc) ni en el preterit perfet d'indicatiu (alsolguí, etc.) ni en el present
   de subjuntiu (absolga, etc.) ni en l'imperatiu (absolguem, etc.).
     Del verb pertimyer (núms. 69 i 70) hem posat tots dos models perque té
   una flexió regular i una d'irregular als temps composts i als presents i altres
   temps simples.
     Darrerament, hi ha verbs d'irregularitat propia com cabre, coure (aquest
   verb pels dos participis altematius amb que es conjuga: cuit i cogut) (núms.
   28 i 29), dar, haure, haver, noure, péixer, poder, romandre, saber, ser o ésser,
   etc. Tots tenen el seu propi model, els números deIs quals no expressem per
   no caure en prolixitat. Naturalment, cap d'aquests verbs no té corresponents
   en la Taula General, excepte el núm. 28.

   OBSERVACIONS SOBRE LA 3.a CONJUGACIÓ


1    En els verbs d'aquesta conjugació, per a la flexió pura donem el model
   sentir (núm. 81), que afecta tots els purs regulars, com brumir, bullir, con-
   sentir, dormir, esmunyir, munyir, etc. Per als incoatius regulars, donem el
   model patir (núm. 66). Per als irregulars en general, donem un model per
   irregularitat. Són molts: abstenir-se, argüir, cobrir, collir, cosir, eixir, llegir,
   etcétera, tots numerats com a tals models. No manquen els d'irregularitat
   especial com engolir, morir, pudir, sofrir, tenir o tindre, tossir i venir o
   vindre, etc., que figuren com a models d'ells mateixos.
     El verb dir figura entre els de la 2.a conjugació, perque en reaJitat no
   termina en -ir sinó en -r com dur.


   NOTES SOBRE LES DOBLES FORMES

     Les que figuren en primer lloc en tots els verbs models, són les més
   recomanables per ser les de la llengua literaria i en general les que usaven
   elS nostres classics. Així, com ara, pateix és preferible a patix que no té
   tradició literaria, teniu a tingueu, parlasses a parlares, etc., etc.
     En la 3.a conjugació i en els seu s verbs incoatius, existeixen com en cas-
   tella, per a l'imperfet de subjuntiu, dos ti pus de flexió: un amb s i un altre
'1
                       7
amb r (parlas/parlara, vinguesses/vingueres, patíssem/patírem, etc.). Doncs
bé: les formes amb s eren les que usaven els autors valencians de I'epoca
chlssica i les que usen tots els bons escriptors actuals; a més, ten en l'avantatge
de no poder confondre's amb quatre de les persones del preterit perfet simple
d'indicatiu com ocorre amb les formes amb r. Vegem, com ara, en el verb
parlar:
        Preterit perfet simple     Preterit imperfet de
        d'indicatiu          subjuntiu amb "r"
        partí              parlara
        parlares            parlares
        parla              parlara
        parlarem            parlarem
        parlareu            parlareu
        parlaren            parlaren

on veiem que quatre formes iguals tant poden significar una acció real prete-
rita com una acció irreal (suposada, desitjada, imaginada, etc.), confusió
que el context no sempre pot esclarir. Les formes amb s: parias, parlasses,
etcetera, no presenten aquest inconvenient.

MANEIG D'AQUEST MANUAL

  És sumament senzill: el verb la flexió del qual es desitja saber correcta-
ment, es busca en la llista alfabetica o Taula General deis Verbs que va tot
seguit deIs verbs models; una vegada trobat, es consulta el model assenyalat
pel número que figura al costat del verb, i a aquest se li aplica l'estructura
de conjugació del model. Exemples: cerquem el verb resoldre, que duu el
número 1 indicador del model absoldre; en el present d'indicatiu, com ara,
trobem: absolc, absols, absol, absolem, absoleu, absolen, i, per tant, la flexió
de resoldre sera: resolc, resols, resol, resolem, resoleu, resolen. Hem donat
un tractament a tots dos radicals -absold- i resold- - exactament igual amb
la perdua de la d eufonica, i hem aplicat al segon les desinencies que asse-
nyala el model.
  Els verbs que expressen fenomens naturals, com ploure, gelar, pedregar,
rellampegar, nevar, etc., es conjuguen normalment soIs en singular i en
tercera persona. En sentit figurat poden usar-se'n altres persones. Ex.: Plo-
gueren desgracies  sobre el poble d'Israel.
  Quan el lector necessite conjugar un verb en forma reflexiva, a part de
sotmetre'l al seu model corresponent, per a la forma i coHocació deIs pro-
noms reflexius podra consultar el model núm. 2 abstenir-se.

                                    L'AuTOR

                     8
T
                       TAULA DE VERBS MODELS


                                                       Núm.  Pág.
   Abso1dre ............................................                           1   13
   Abstenir-se                                            ,.   2   14
   Acomboiar ..........................................                            3   15
   Adequar ............................................                            4   16
   Admetre . '                                           .'..   5   17
   A1<;ar...............................................                           6   18
   Anar                                    ..............         7   19
   Argüir.    .............................................                        8   20
   Atendre    .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9   21
   Atényer           .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .              10   22
   Batre ...............................................                           11   23
   Beure   .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. ..             12   24
   Cabre   . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .            13   25
   Canviar .............................................                           14   26
   Caure   . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .            15   27
   Cerndre    .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. ..            16   28
   C10ure ..............................................                           17   29
   Cobrir ..............................................                           18   30
   Collir   . .. .. . .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. ...             19   31
   Comp1aure      """""""""""""""""""""                                20   32
   Compondre        """""""""""""""""""'"                               21   33
   Conéixer    """"""""""""""""""""""                                  22   34
   Confondre     . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .            23   35
   Constrényer .........................................                           24   36
   Convenir.     ...........................................                       25   37
   Córrer ..............................................                           26   38
   Cosir ...............................................                           27   39
   Coure   . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .             28   40
   Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29   41
   Créixer .............................................                           30   42
..
 I

                                    9
1                                                    Núm.
                                                     -   - Pág.
Creure ..............................................                          31    43
Cruixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32    44
Dar                              ...................            33    45
Descosir ............................................                          34    46
Desfer ..............................................                          35    47
Dir .................................................                          36    48
Doldre    ..............................................                       37    49
Donar.    .............................................                       38    50
Dur ................................................                           39    51
Eixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40    52
Engolir .............................................                          41    53
Escriure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42    54
Estar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43    55
Evacuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     44    56
Fer .................................................                          45    57
Fondre ..............................................                          46    58
Fugir ...............................................                          47    59
Haure ..............................................                           48    60
Haver                                                .  49    61
Imprimir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     50    62
Inc10ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51    63
Jaure ...............................................                          52    64
Jugar.    ..............................................                       53    65
Llegir   ...............................................                        54    66
Lluir """"""""""""""""""""""'"                                      55    67
Malvendre ..........................................                           56    68
Mentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    57    69
Moldre                                             .    58    70
Morir.    . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .            59    71
Noure ..............................................                           60    72
abrir.    ..............................................                       61    73
Oir .................................................                          62    74
Omplir .............................................                           63    75
Parlar.   .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .            64    76
Passejar  . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .             65    77
Patir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66    78
Péixer          ,...................................                      67    79
Perdre ..............................................                          68    80
Pertimyer (Lesformes) ..,.............................                          69    81
Pertanyer (2.esformes) ................................                         70    82
Poder.    . .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .            71    83
Prendre .............................................                          72    84
Prevenir.   ...........................................                        73    85
Pudir """"""""""""""""""""""'"                                      74    86
Raure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75    87
Rebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76    88

                                 10
Núm.  Pág.
  Reeixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77   89
  Riure ...............................................                         78   90
  Romandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     79   91
  Saber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80   92
  Sentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81   93
  Ser o Ésser ..........................................                         82   94
  Seure ...............................................                         83   95
  Sofrir    ...........................................                       84   96
  Sotaiguar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85   97
  Teixir ..............................................                         86   98
  T' emer ..............................................                         87   99
  Tenir o Tindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      88   100
  T enYlr
     .       ........................................                      89   101
  Torcer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90   102
i  Tossir ..............................................                         91   103
  Traduir .............................................                         92   104
  Traure ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93   105
  Trencar          .....................................                    94   106
  Valdre o Valer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      95   107
  Véncer . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96   108
  Vendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97   109
  Venir o Vindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      98  110
  Vestir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  111
  Veure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100  112
  Viure ..............................................                         101  113
r  Voler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102  114
1
f
                                  11
~
             ~
S13GOW SRN3A 3G VlflV l
             ,
1   ABSOLDREI

  INFINITIU                         Condicional simple     Condicional compost
  Simple: absoldre                     jo absoldria         jo hauría absoIt
  Compost: haver absolt                  tu absoldries        tu hauries absoIt
                               ell absoldria        ell hauria absolt
1  GERUNDI           P ARTICIPI          n. absoldríem        n. hauríem absolt
  Simple: absolent      absoIt, absolta,       v. absoldríeu        v. hauríeu absolt
  Compost: havent absolt   absolts, absoItes      ells absoldríen       ells haurien absolt
            INDICATIU                        SUBJUNTIU
  Present          Preterit indefinit       Present           Preterit perfet
  JO absoIc        JO he absolt          jo absolga          jo haja absolt
  tu absols        tu has absoIt          tu absolgues         tu hages absoIt
  ell absol        ell ha absolt          ell absolga         ell haja absolt
  n. absolem        n. hem absolt          n. absolguem         n. hagem absoIt
  v. absoleu        v. heu absoIt          v. absolgueu         v. hageu absolt
  ells absolen       ells han absoIt         ells absolguen        ells hagen absolt


  Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet      Preterit plusquamperfet
  JO absolia        JO havia absolt         JO absolgués-era      jo hagués absolt
  tu absolies       tu havies absolt        tu absoguesses-eres     tu haguesses absolt
  ell absolia       ell havia absolt        ell absolgués-era      ell hagués absolt
  n. absolíem       n. havíem absoIt        n. absolguéssem-érem    n. haguéssem absoIt
  v. absolíeu       v. havíeu absolt        v. absolguésseu-éreu    v. haguésseu absoIt
  ells absolien      ells havien absolt       ells absolguessen-eren   ells haguessen absolt


  Preterit perfet      Preterit anterior       Preterit perfet
    simple          simple             perifrastic       IMPERA TIU
1  jo absolguí       jo haguí absolt         jo vaja absoldre
  tu absolgueres      tu hagueres absolt       tu vages absoldre        absol
  ell absolgué       ell hagué absolt        el! vaja absoldre        absolga
  n. absolguérem      n. haguérem absolt       n. vagem absoldre        absolguem
  v. absolguéreu      v. haguéreu absoIt       v. vageu absoldre        absoleu
  ells absolgueren     ells hagueren absolt      ells vagen absoldre       absolguen


  Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic       perifrastic           I  Aquest verb té oberta, com la de roda, la o
  jo vaig absoldre     jo vaig haver absolt      del radical, sempre que siga tonica.
  tu vas absoldre     tu vas haver absoIt
  ell va absoldre     ell va haver absolt
  n. vam absoldre     n. vam haver absolt
  v. vau absoldre     v. vau haver absolt
  ells van absoldre    ells van haver absolt


  Futur simple       Futur compost
  jo absoldré       jo hauré absoIt
  tu absoldras       tu hauras absoIt
  ell absoldra       ell haura absolt
  n. absoldrem       n. haurem absolt
  v. absoldreu       v. haureu absolt
  ells absoldran      el!s hauran absoIt


                            13~
2  ABSTENIR-SE      1


INFINITIU                          Condicionalsimple     Condicionalcompost
Simple: abstenir-se                    jo m'abstindria       jo m'hauria abstingut
Campos/: haver-se abstingut                tu t'abstindries      tu t'hauries abstingut
                              en s'abstindria       en s'hauriaabstingut
GERUNDI          P ARTICIPI            n. ens abstindríem     n. enshauriemabstingut
s.: abstenint-se     abstingut, abstinguda,      v. us abstindríeu      v. us hauríeuabstingut
c.: havent-se abstingut  abstinguts, abstingudes      ens s'abstindrien     ens s'haurien abstingut
         INDICA TIU                        SUBJUNTIU
Present          Preterit indefinit       Present           Preterit perfet
jo m'abstinc       jo m'he abstingut        jo m'abstinga        jo m'haja abstingut
tu t'abstens       tu t'has abstingut        tu t'abstingues       tu t'hages abstingut
en s'absté        en s'ha abstingut         en s'abstinga       en s'haja abstingut
n. ens abstenim      n. ens hem abstingut       n. ens abstinguem      n. ens hagemabstingut
v. us absteniu      v. us heu abstingut        v. us abstingueu      v. us hageu abstingut
 ens s'abstenen      ens s'han abstingut        ens s'abstinguen      ens s'hagen abstingut

Preterit imperfet     Preteritplusquamperfet     Preterit imperfet      Preterit plusquamperfet
jo m'abstenia       jo m'havia abstingut       jo m'abstingués-era     jo m'haguésabstingut
tu t'abstenies      tu t'havies abstingut      tu t'abstinguesses-eres   tu t'haguessesabstingut
en s'abstenia       en s'havia abstingut       en s'abstingués-era     en s'haguésabstingut    '~
n. ens absteníem     n. ens havíem abstingut     n. ens abstinguéssem    n. ens haguéssem
v. us absteníeu      v. us havíeu abstingut          -érem           abstingut
ens s'abstenien      ens s'havien abstingut      v. us abstinguésseu     v. us haguésseu
                                  -éreu           abstingut
                              ens s'abstinguessen-eren  ens s'haguessenabstingut
Preteritperfet       Preterit anterior
  simple          simple
jo m'abstinguí      jo m'haguí abstingut       Preterit perfet
                               perifrastic        IMPERA TIU
tu t'abstingueres     tu t'hagueres abstingut
 en s'abstingué      en s'hagué abstingut       jo em vaja abstenir
n. ens abstinguérem    n. ens haguérem abst.      tu et vagesabstenir       abstín-te
v. us abstinguéreu     v. us haguéreuabstingut     en es vaja abstenir       abstinga's
 ens s'abstingueren    ens s'hagueren abstingut    n. ens vagem abstenir      abstinguem-nos
                              v. us vageu abstenir      absteniu-vosl
                                               abstingueu-vos
Preteritperfet      Preterit anterior        ens es vagen abstenir      abstinguen-se
  perifrastic       perifrastic
jo em vaig abstenir    jo em vaig haver abst.
tu et vas abstenir    tu et vas haver abstingut
en es va abstenir     en es va haver abstingut       1 Aquest verb reflexiu serveix també de model

n. ens vam abstenir    n. ens vam haver abst.      a verbs no pronominals.
 v. us vau abstenir    v. us vau haver abst.
 ens es van abstenir   ens es van haver abst.


Futur simple        Futur compost
jo m'abstindré      jo m'hauré abstingut
tu t'abstindras      tu t'hauras abstingut
en s'abstindra      en s'haura abstingut
 n. ens abstindrem     n. ens haurem abstingut
 v. us abstindreu     v. us haureu abstingut
 ens s'abstindran     ens s'hauran abstingut

                           14
3  ACOMBOIAR      I
     INFINITIU                        Condicionalsimple     Condicionalcompost
     Simple: acomboiar                    jo acomboiaria       jo hauria acomboiat
     Compost: haver acomboiat                tu acomboiaries       tu hauries acomboiat
                                 ell acomboiaria       ell hauria acomboiat
 "
     GERUNDI       PARTIClPI              n. acomboiariem       n. hauríem acomboiat
     8.: acomboiant   acomboiat, acomboiada,       v. acomboiarieu       v. hauríeu acomboiat
     C: havent acomboiat acomboiats, acomboiades       ells acomboiarien      ells haurien acomboiat
               INDICATIU                       SUBJUNTIU
     Present         Preterit indefinit       Present           Preteritperfet
     jo acomboie       jo he acomboiat         jo acomboie         jo haja acomboiat
     tu acomboies      tu has acomboiat        tu acomboies        tu hagesacomboiat
     ell acomboia      ell ha acomboiat        ell acomboie        ell haja acomboiat
     n. acomboiem      n. hem acomboiat        n. acomboiem        n. hagem acomboiat
     v. acomboieu      v. heu acomboiat        v. acomboieu        v. hageu acomboiat
     ells acomboien     ells han acomboiat       ells acomboien       ells hagen acomboiat
 j

     Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet
     jo acomboiava      jo havia acomboiat       jo acomboias-ara      jo hagués acomboiat
     tu acomboiaves     tu havies acomboiat       tu acomboiasses-ares    tu haguesses acomboiat
'""
   .  ell acomboiava
     n. acomboÜlvem
                 ell havia acomboiat
                 n. havíem acomboiat
                                 ell acomboias-ara
                                 n. acomboiassem-arem
                                              ell hagués acomboiat
                                              n. haguéssem acomboiat
     v. acomboÜlveu     v. havíeu acomboiat       v. acomboiasseu-areu    v. haguésseuacomboiat
     ells acomboiaven    ells havien acomboiat      ells acomboiassen-aren   ells haguessenacomboiat


     Preterit perfet     Preterit anterior       Preterit perfet
      simple         simple             perifrastic       IMPERA TIU
 r    jo acomboií/acomboí   jo haguí acomboiat       jo vaja acomboiar
     tu acomboiares     tu hagueres acomboiat      tu vages acomboiar       acomboia
     ell acomboia      ell hagué acomboiat       ell vaja acomboiar       acomboie
     n. acomboiarem     n. haguérem acomboiat      n. vagem acomboiar       acomboiem
     v. acomboiareu     v. haguéreu acomboiat      v. vageu acomboiar       acomboieu
     ells acomboiaren    ells hagueren acomboiat     ells vagen acomboiar      acomboien

     Preteritperfet     Preterit anterior
      perifrastic      perifrastic           I Aquest verb té oberta, com la de roda, la

     jo vaig acomboiar    jo vaig h. acomboiat      segona o del radical, quan és tónica, i la i resulta
     tu vas acomboiar    tu vas h. acomboiat       consonant i recolza sempre sobre la vocal següent.
     ell va acomboiar    ell va h. acomboiat
     n. vam acomboiar    n. vam h. acomboiat
     v. vau acomboiar    v. vau h. acomboiat
     ells van acomboiar   ells van h. acomboiat

     Futursimple       Futurcompost
     jo acomboiaré      jo hauré acomboiat
     tu acomboiaras     tu hauras acomboiat
     ell acomboiara     ell haura acomboiat
     n. acomboiarem     n. haurem acomboiat
     v. acomboiareu     v. haureu acomboiat
     ells acomboiaran    ells hauran acomboiat

                              15
r  4   ADEQUAR
  INFINITIU                        Condicional simple   Condicional compost
  Simple: adequar                     jo adequaría      jo hauría adequat
  Compost:haver adequat                  tu adequaríes      tu hauries adequat
                              ell adequaría      ell hauria adequat
  GERUNDI           PARTICIPI          n. adequaríem      n. hauríem adequat
  Simple: adequant       adequat, adequada,     v. adequaríeu      v. hauríeu adequat
  Compost:havent adequat    adequats, adequades    ells adequaríen     ells haurien adequat
            INDICA TIU                      SUBJUNTIU

  Present         Preterit indefinit       Present         Preterit perfet
  jo adeqüe        jo he adequat          jo adeqüe        jo haja adequat
  tu adeqües       tu has adequat         tu adeqües       tu hages adequat
  ell adequa       ell ha adequat         ell adeqüe       ell haja adequat
  n. adeqüem       n. hem adequat         n. adeqüem       n. hagem adequat
  v. adeqüeu       v. heu adequat         v. adeqüeu       v. hageu adequat
  ells adeqüen      ells han adequat        ells adeqüen      ells hagen adequat


  Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
  jo adequava       jo havia adequat        jo adequas-ara     jo hagués adequat
  tu adequaves      tu havies adequat        tu adequasses-ares   tu haguesses adequat
  ell adequava      ell havia adequat        ell adequas-ara     ell hagués adequat
  n. adequavem      n. havíem adequat        n. adequassem-arem   n. haguéssem adequat
  v. adequaveu      v. havíeu adequat        v. adequasseu-areu   v. haguésseu adequat
  ells adequaven      ells havien adequat      ells adequassen-aren  ells haguessen adequat


  Preterit perfet     Preterit anterior       Preterit perfet
    simple         simple             perifrastic     IMPERATIU
  jo adeqüí        jo haguíadequat         jo vaja adequar
  tu adequares      tu hagueres adequat       tu vages adequar       adequa
   ell adequa       ell hagué adequat        ell vaja adequar       adeqüe
  n. adequarem      n. haguérem adequat       n. vagem adequar       adeqüem
  v. adequareu      v. haguéreu adequat       v. vageu adequar       adeqüeu
  ells adequaren      ells hagueren adequat     ells vagen adequar      adeqüen


  Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic       perifrastic
  jo vaíg adequar     jo vaíg haver adequat
  tu vas adequar     tu vas haver adequat
  ell va adequar     ell va haver adequat
  n. vam adequar     n. vam haver adequat
  v. vau adequar     v. vau haver adequat
  ells van adequar    ells van haver adequat


  Futur simple       Futur compost
  jo adequaré       jo hauré adequat
  tu adequaras      tu hauras adequat
  ell adequara      ell haura adequat
  n. adequarem       n. haurem adequat
  v. adequareu       v. haureu adequat
   ells adequaran     ells hauran adequat

                            16
5    ADMETRE

   INFINITIU                        Condicional simple   Condicional compost
   Simple: admetre                     jo admetria       jo hauria admés
   Campos!:haver admés                   tu admetries      tu hauries admés
                               el! admetria      el! hauria admés
   GERUNDI          P ARTlCIPI          n. admetríem      n. hauríem admés
   Simple: admetent      admés, admesa,        v. admetríeu      v. hauríeu admés
   Campos!: havent admés   admesos, admeses       el!s admetrien     el!s haurien admés

             INDICATlU                       SUBJUNTlU

   Present         Preterit indefinit       Present         Preterit perfet
   jo   admet      jo he admés           jo admeta        jo haja admés
   tu   admets     tu has admés          tu admetes       tu hages admés
   el!   admet      el! ha admés          el! admeta       el! haja admés
   n.   admetem     n. hem admés           n. admetem       n. hagem admés
   v.   admeteu     v. heu admés          v. admeteu       v. hageu admés
   el!s  admeten     el!s han admés          el!s admeten      el!s hagen admés


   Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
   jo admetia       jo havia admés         jo admetés-era     jo hagués admés
   tu admeties       tu havies admés         tu admetesses-eres   tu haguesses admés
   el! admetia      el! havia admés         el! admetés-era     el! hagués admés
   n. admetíem       n. havíem admés         n. admetéssem-érem   n. haguéssem admés
   v. admetíeu       v. havíeu admés        v. admetésseu-éreu   v. haguésseu admés
   el!s admetien      el!s havien admés       ells admetessen-eren  el!s haguessen admés


   Preterit perfet     Preterit anterior       Preterit perfet
     simple         simple             perifrastic     IMPERATlU
   jo admetí        jo haguí admés         jo vaja admetre
   tu admeteres      tu hagueres admés        tu vages admetre       admet
   el! admeté       el! hagué admés         el! vaja admetre       admeta
   n. admetérem      n. haguérem admés        n. vagem admetre       admetem
   v. admetéreu      v. haguéreu admés        v. vageu admetre       admeteu
¡:
,   el!s admeteren     el!s hagueren admés       el!s vagen admetre      admeten


   Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic       perifrastic
   jo vaig admetre     jo vaig haver admés
   tu vas admetre     tu vas haver admés
   el! va admetre     el! va haver admés
   n. vam admetre     n. vam haver admés
   v. vau admetre     v. vau haver admés
   el!s van admetre     el!s van haver admés


   Futur simple       Futur compost
   jo admetré       jo hauré admés
   tu admetras       tu hauras admés
   el! admetra       el! haura admés
   n. admetrem       n. haurem admés
   v. admetreu       v. haureu admés
   el!s admetran     el!s hauran admés

                            17
r  6   AL<;AR
  INFINITIU                            Condicional simple    Condicional compost
  Simple: ah;ar                         jo al¡;aria        jo hauria al¡;at
  Campos!:haver ah;at                      tu al¡;aries       tu hauries al¡;at
                                  ell al¡;aria       ell hauria al¡;at
  GERUNDI             P ARTICIPI
                                  n. al¡;aríem       n. hauriem al¡;at
  Simple: al¡;ant         al¡;at, al¡;ada,        v. al¡;aríeu       v. hauríeu al¡;at
  Campos!:   havent  al¡;at  al¡;ats, al¡;ades       ells al¡;arien      ells haurien al¡;at
             INDICATIU                          SUBJUNTIU

  Present            Preterit indefinit       Present          Preterit perfet
  JO alce            JO he al¡;at          jo alce          jo haja al¡;at
  tu alces            tu has al¡;at          tu alces         tu hages al¡;at
  ell al¡;a           ell ha al¡;at          ell alce         ell haja al¡;at
  n. alcem            n. hem al¡;at          n. alcem         n. hagem al¡;at
  v. alceu            v. heu al¡;at          v. alceu         v. hageu al¡;at
  ells alcen           ells han al¡;at         ells alcen        ells hagen al¡;at


  Preterit imperfet        Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet
  jo al¡;ava           JO havia al¡;at         jo al¡;as-ara       jo hagués al¡;at
  tu al¡;aves          tu havies al¡;at        tu al¡;asses-ares     tu haguesses al¡;at
  ell al¡;ava          ell havia al¡;at        ell al¡;as-ara      ell hagués al¡;at
  n. al¡;avem          n. havíem al¡;at        n. al¡;assem-arem     n. haguéssem al¡;at
  v. al¡;aveu          v. havíeu al¡;at        v. al¡;asseu-areu     v. haguésseu al¡;at
  ells al¡;aven         ells havien al¡;at       ells al¡;assen-aren    ells haguessen al¡;at


  Preterit perfet         Preterit anterior       Preterit perfet
    simple            simple             perifrastic      IMPERA TIU
  jo alcí            JO haguí al¡;at         jo vaja al¡;ar
  tu al¡;ares          tu hagueres al¡;at       tu vages al¡;ar         al¡;a
  ell al¡;a           ell hagué al¡;at        ell vaja al¡;ar         alce
  n. al¡;arem          n. haguérem al¡;at       n. vagem al¡;ar         alcem
  v. al¡;areu          v. haguéreu al¡;at       v. vageu al¡;ar         alceu
  ells al¡;aren         ells hagueren al¡;at      ells vagen al¡;ar        alcen


  Preterit perfet        Preterit anterior
    perifrastic          perifrastic
  JO vaig al¡;ar         JO vaig haver al¡;at
  tu vas al¡;ar         tu vas haver al¡;at
  ell va al¡;ar         ell va haver al¡;at
  n. vam al¡;ar         n. vam haver al¡;at
  v. vau al¡;ar         v. vau haver al¡;at
  ells van al¡;ar        ells van haver al¡;at


  Futur simple          Futur compost
  jo al¡;aré           jo hauré al¡;at
  tu al¡;aras          tu hauras al¡;at
  ell al¡;ara          ell haura al¡;at
  n. al¡;arem          n. haurem al¡;at
  v. al¡;areu          v. haureu al¡;at
  ells al¡;aran         ells hauran al¡;at

                               18
~  7   ANARl
  INFINITIU                      Condicionalsimple      Condicionalcompost
  Simple: anar                    jo aniria          jo hauria anat
  Compost: haver anat                 tu aniries          tu hauries anat
                            el! -aniria         el! hauria anat
  GERUNDI          P ARTIClPI        n. aniríem          n. hauríem anat
  Simple: anant      anat, anada,        v. aniríeu          v. hauríeu anat
  Compost: havent anat   anats, anades       el!s anirien         el!s haurien anat
            INDICATIU                      SUBJUNTIU
  Present         Preterit indefinit     Present           Preteritperfet
  JO Valg         jo he anat         jo vaja           jo haja anat
  tu vas         tu has anat         tu vages           tu hages anat
  el! va         el! ha anat         el! vaja           el! haja anat
  n. anem         n. hem anat         n. anem           n. hagem anat
  v. aneu         v. heu anat         v. aneu           v. hageu anat
  el!s van        el!s han anat        el!s vagen          el!s hagen anat

  Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet  Preterit imperfet      Preterit plusquamperfet
  jo anava        jo havia anat        jo anas-ara         jo hagués anat
  tu anaves        tu havies anat       tu anasses-ares       tu haguessesanat
l  el! anava        el! havia anat        el! anas-ara        el! hagués anat
  n. anavem        n. havíem anat        n. anassem-arem       n. haguéssemanat
  v. anaveu        v. havíeu anat       v. anasseu-areu       v. haguésseuanat
  el!s anaven       el!s havien anat       el!s anassen-aren      el!s haguessen anat

  Preterit perfet     Preterit anterior     Preterit perfet
    simple         simple           perifrastic        IMPERATIU
  jo aní         jo haguí anat        JO vaJaanar
  tu anares        tu hagueres anat      tu vagesanar           vés
   el! ana        el! hagué anat       el! vaja anar          vaja
  n. anarem        n. haguérem anat      n. vagem anar          anem
  v. anareu        v. haguéreu anat      v. vageu anar          aneu
.
,  el!s anaren       el!s hagueren anat     el!s vagen anar         vagen

  Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic      perifrastic         I  Quan és verb pronominal de moviment, la
                            seua fonna  és anar-se'n.
  JO valg anar      jo vaig haver anat
  tu vas anar       tu vas haver anat
  el! va anar       el! va haver anat
  n. vam anar       n. vam haver anat
  v. vau anar       v. vau haver anat
  el!s van anar      el!s van haver anat

  Futursimple       Futurcompost
  jo aniré        jo hauré anat
  tu aniras        tu hauras anat
  el! anira        el! haura anat
  n. anirem        n. haurem anat
  v. amreu        v. haureu anat
  el!s aniran       el!s hauran anat

                          19
8   ARGÜIR    1 INFINITIU                         Condicionalsimple      Condicionalcompost
Simple: argüir                      jo argüiría          jo hauría argült
Compost: haver argüi"t                  tu argüiríes         tu hauríes argüi"t
GERUNDI             P ARTIClPI
                             el! argüiría         el! hauría argült
                             n. argüiríem         n. hauríem argült
Simple: argüint         argült, argüida,     v. argüiríeu         v. hauríeu argült
Compost: havent argült     argülts, argüldes     el!s argüiríen        el!s hauríen argült
           INDICATIU                        SUBJUNTIU

Present            Preterit indefinit     Present           Preterit perfet
jo   argüese/ argülse   jo he argüi"t        jo argüesea/argülsea    jo haja argült
tu   argüeixes/argüi"xes  tu has argüi"t        tu argüesques/argülsques tu hages argült
el!  argüeix/argülx    el! ha argüi"t        el! argüesea/argülsea    el! haja argült
n.   argüim        n. hem argüi"t        n. argülm          n. hagem argült
v.   argülu        v. heu argült        v. argülu          v. hageu argült
el!s  argüeixen/argüi"xen  el!s han argült       el!s argüesquen/argüi"squenel!s hagen argü¡'t


Preterit imperfet       Preterit plusquamperfet   Preterit imperfet      Preterit plusquamperfet
jo argüla          jo havia argült       jo argüís-ira        jo hagués argült
tu argüi"es         tu havies argüi"t      tu argüisses-ires      tu haguesses argült
el! argüi"a         el! havia argüi"t      el! argüís-ira        el! hagués argült
n. argüiem          n. havíem argült       n. argüíssem-írem      n. haguéssem argüi"t
v. argüieu          v. havíeu argüi"t      v. argüísseu-íreu      v. haguésseu argült
el!s argülen         el!s havien argült      el!s argüissen-iren     el!s haguessen argült


Preteritperfet        Preterit anterior      Preterit perfet
  simple            simple           perifrastic        IMPERA TIU
jo argüí           jo haguí argült       jo vaja argüir
tu argülres         tu hagueres argült      tu vagesargüir          argüeix/ argüi"x
el! argüí          el! hagué argült       el! vaja argüir          argüesea/argülsea
n. argüírem         n. haguérem argült      n. vagem argüir          argülm
v. argüíreu         v. haguéreu argüi"t     v. vageu argüir          argülu
el!s argülren        el!s hagueren argült     el!s vagen argüir         argüesquen/
                                               argüi"squen
Preteritperfet        Preterit anterior
  perifrastic         perifrastic
jo vaigargüir        jo vaig haver argült       1 Cal tenir en eompte que la ü del verb argüir,
tu vas argüir        tu vas haver argült     exeepcionalment quant a les regles generals de la dif-
el! va argüir        el! va haver argüi"t     tongació, es manté plena i roman en hiat alllarg de
n. vam argüir        n. vam haver argült     tota la eonjugació seua: ar-gü-ir, ar-gü-int, ar-gü-It,
v. vau argüir        v. vau haver argüi"t     ar-gu-ida, ar-gü-i-ré, ar-gü-i-ri-a, argü-i-a, ar-gü-í,
el!s van argüir       el!s van haver argült    ar-gü-ei-xes o ar-gü-i-xes, ete., ete.


Futur simple         Futur compost
jo argüiré          jo hauré argült
tu argüin'ts         tu hauris argült
el! argüiri         el! haura argült
n. argüirem         n. haurem argült
v. argüireu         v. haureu argült
el!s argüiran        el!s hauran argült

                           20                                                          ""
L
  9  ATENDRE

  INFINITIU                        Condicional simple    Condicionalcompost
  Simple: atendre                     jo atendria       jo hauria atés
  Campos!:haver atés                   tu atendries       tu hauries atés
                              ell atendria       ell hauria atés
  GERUNDI         P ARTICIPI           n. atendríem       n. hauríem atés
  Simple: atenent     atés, atesa,          v. atendríeu       v. hauríeu atés
  Campos!:havent atés   atesos, ateses         ells atendrien      ells haurien atés

            INDICATIU                       SUBJUNTIU

  Present         Preterit indefinit       Present         Preterit perfet
  jo atenc        jo he atés           jo   atenga      jo haja atés
  tu atens        tu has atés           tu   atengues     tu hages atés
  ell atén        ell ha atés           ell  atenga      ell haja atés
  n. atenem        n. hem atés           n.   atenguem     n. hagem atés
  v. ateneu        v. heu atés           v.   atengueu     v. hageu atés
  ells atenen       ells han atés         ells  atenguen      ells hagen atés


  Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
  jo atenia        jo havia atés          jo atengués-era     jo hagués atés
  tu atenies       tu havies atés         tu atenguesses-eres   tu haguesses atés
  ell atenia       ell havia atés         ell atengués-era     ell hagués atés
   n. ateníem       n. havíem atés         n. atenguéssem-érem   n. haguéssem atés
   v. ateníeu       v. havíeu atés          v. atenguésseu-éreu   v. haguésseu atés
   ells atenien      ells havien atés         ells atenguessen-eren  ells haguessen atés


  Preterit perfet     Preterit anterior       Preterit perfet
     simple         simple            perifrastic      IMPERA TIU
  jo atenguí       jo haguí atés          jo vaja atendre
  tu atengueres      tu hagueres atés        tu vages atendre       atén
   ell atengué      ell hagué atés         ell vaja atendre       atenga
  n. atenguérem      n. haguérem atés        n. vagem atendre       atenguem
  v. atenguéreu      v. haguéreu atés        v. vageu atendre       ateneu
   ells atengueren     ells hagueren atés       ells vagen atendre      atenguen


  Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic      perifrastic
  jo vaig atendre     jo vaig haver atés
  tu vas atendre     tu vas haver atés
  ell va atendre     ell va haver atés
  n. vam atendre     n. vam haver atés
  v. vau atendre     v. vau haver atés
   ells van atendre    ells van haver atés


  Futursimple       Futur compost
  jo atendré       jo hauré atés
  tu atendnls       tu hauras atés
  ell atendd       ell haura atés
  n. atendrem       n. haurem atés
  v. atendreu       v. haureu atés
   ells atendran      ells hauran atés

                            21
10   ATÉNYER

INFINITIU                        Condicionalsimple   Condicionalcompost
Simple: atényer                    jo atenyeria      jo hauria atés
Compost:haver atés                   tu atenyeries      tu hauries atés
                            ell atenyeria      ell hauria atés
GERUNDI         P ARTICIPI
                            n. atenyeríem      n. hauríem atés
Simple: atenyent     atés, atesa,         v. atenyerieu      v. hauríeu atés
Compost:havent atés   atesos, ateses        ells atenyerien     ells hauríen atés
          INDICATIU                      SUBJUNTIU
Present         Preterit indefinit      Present         Preteritperfet
jo ateny        jo he atés           jo atenya        jo haja atés
tu atenys        tu has atés          tu atenyes       tu hages atés
ell ateny        ell ha atés          ell atenya       ell haja atés
n. atenyem       n. hem atés          n. atenyem       n. hagem atés
v. atenyeu       v. heu atés          v. atenyeu       v. hageu atés
ells atenyen      ells han atés         ells atenyen       ells hagen atés

Preterit imperfet    Preteritplusquamperfet    Preterit imperfet    Preteritplusquamperfet
jo atenyia       jo havia atés         jo atenyés-era     jo hagués atés
tu atenyies       tu havies atés         tu atenyesses-eres   tu haguessesatés
ell atenyia       ell havia atés         ell atenyés-era    ell hagués atés
n. atenyíem       n. havíem atés         n. atenyéssem-érem   n. haguéssematés
 v. atenyíeu      v. havíeu atés         v. atenyésseu-éreu   v. haguésseuatés
 ells atenyien     ells havien atés        ells atenyessen-eren  ells haguessenatés

Preteritperfet      Preterit anterior      Preterit perfet
  simple          simple            perifrastic      IMPERATIU
jo atenyí        jo haguí atés         jo vaja atényer
tu atenyeres       tu hagueres atés       tu vagesatényer       ateny
ell atenyé        ell hagué atés        ell vaja atényer      atenya
n. atenyérem       n. haguérem atés       n. vagem atényer      atenyem
v. atenyéreu       v. haguéreu atés       v. vageu atényer      atenyeu
ells atenyeren      ells hagueren atés      ells vagen atényer     atenyen

Preterit perfet     Preterit anterior
  perifrastic       perifrastic
jo vaig atényer     jo vaig haver atés
tu vas atényer      tu vas haver atés
ell va atényer      ell va haver atés
n. vam atényer      n. vam haver atés
v. vau atényer      v. vau haver atés
ells van atényer     ells van haver atés

Futur simple       Futur compost
jo atenyeré       jo hauré atés
tu atenyen'ts      tu haun'tsatés
ell atenyen't      ell haun't atés
n. atenyerem       n. haurem atés
v. atenyereu       v. haureu atés
 ells atenyeran     ells hauran atés

                         22


                                                    ~
11   BATRE

INFINITIU                           Condicional simple   Condicional compost
Simple: batre                         jo batria        jo hauria batut
Campos!:haver batut                      tu batries       tu hauries batut
                               ell batria       ell hauria batut
GERUNDI             P ARTICIPI          n. batríem       n. hauríem batut
Simple: batent         batut, batuda,        v. batríeu       v. hauríeu batut
Campos!:   havent  batut   batuts, batudes        ells batrien      ells haurien batut
           INDICATIU                         SUBJUNTIU
Present            Preterit indefinit       Present         Preteritperfet
jo bat            jo he batut           jo bata         jo haja batut
tu bats            tu has batut          tu bates        tu hagesbatut
ell bat            ell ha batut          ell bata        ell haja batut
n. batem            n. hem batut          n. batem        n. hagem batut
v. bateu           v. heu batut          v. bateu        v. hageu batut
ells baten           ells han batut         ells baten       ells hagen batut

Preterit imperfet       Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preteritplusquamperfet
jo batia           jo havia batut         jo batés-era      jo hagués batut
tu baties           tu havies batut         tu batesses-eres    tu haguessesbatut
ell batia           ell havia batut         ell batés-era     ell hagués batut
n. batíem           n. havíem batut         n. batéssem-érem    n. haguéssembatut
v. batíeu           v. havíeu batut         v. batésseu-éreu    v. haguésseubatut
ells batien          ells havien batut        ells batessen-eren   ells haguessenbatut

Preterit perfet        Preterit anterior       Preteritperfet
  simple            simple             perifrastic      IMPERATIU
jo batí            jo haguí batut         jo vaja batre
tu bateres          tu hagueres batut        tu vagesbatre        bat
ell baté           ell hagué batut         ell vaja batre       bata
n. batérem          n. haguérem batut        n. vagem batre       batem
v. batéreu          v. haguéreu batut        v. vageu batre       bateu
ells bateren         ells hagueren batut       ells vagen batre      baten

Preterit perfet        Preterit anterior
  perifrastic          perifrastic
jo vaig batre         jo vaig haver batut
tu vas batre         tu vas haver batut
ell va batre         ell va haver batut
n. vam batre         n. vam haver batut
v. vau batre         v. vau haver batut
ells van batre        ells van haver batut


Futur simple          Futur compost
jo batré           jo hauré batut
tu batris           tu hauras batut
ell batri           ell haura batut
n. batrem           n. haurem batut
v. batreu           v. haureu batut
ells batran          ells hauran batut


                             23
I  12   BEURE

  INFINITIU                           Condicional simple   Condicionalcompost
  Simple: beure                         jo beuria        jo hauria begut
  Compost:haver begut                      tu beuries       tu hauries begut
                                 ell beuria       ell hauria begut
  GERUNDI             P ARTICIPI          n. beuriem       n. hauriem begut
  Simple: bevent         begut, beguda,         v. beurieu       v. haurieu begut
  Compost:   havent  begut   beguts, begudes        ells beurien      ells haurien begut
             INDICA TIU                         SUBJUNTIU

  Present            Preterit indefinit       Present         Preterit perfet
  jo bec            JO he begut           jo bega         jo haja begut
  tu beus            tu has begut          tu begues        tu hagesbegut
  ell beu            ell ha begut          ell bega        ell haja begut
  n. bevem           n. hem begut          n. beguem        n. hagem begut
  v. beveu           v. heu begut          v. begueu        v. hageu begut
  ells beuen          ells han begut          ells beguen       ells hagen begut

  Preterit imperfet       Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
  JO bevia           jo havia begut         jo begués-era      jo hagués begut
  tu bevies           tu havies begut         tu beguesses-eres    tu haguesses begut
  ell bevia           ell havia begut         ell begués-era     ell hagués begut
  n. bevíem           n. havíem begut         n. beguéssem-érem    n. haguéssem begut
  v. bevíeu           v. havíeu begut         v. beguésseu-éreu   v. haguésseu begut
  ells bevien          ells havien begut        ells beguessen-eren  ells haguessen begut


  Preterit perfet        Preterit anterior       Preterit perfet
    simple            simple             perifrastic      IMPERATIU
  JO beguí           jo haguíbegut          jo vaja beure
  tu begueres          tu hagueres begut        tu vages beure         beu
  ell begué           ell hagué begut         ell vaja beure         bega
  n. beguérem          n. haguérem begut        n. vagem beure         beguem
  v. beguéreu          v. haguéreu begut        v. vageu beure         beveu
  ells begueren         ells hagueren begut       ells vagen beure        beguen


  Preterit perfet        Preterit anterior
    perifrastic          perifrastic
  JO vaig beure         JO vaig haver begut
  tu vas beure         tu vas haver begut
  ell va beure         ell va haver begut
  n. vam beure         n. vam haver begut
  v. vau beure         v. vau haver begut
  ells van beure        ells van haver begut


  Futur simple         Futur compost
  jo beuré           JO hauré begut
  tu beucis           tu hauras begut
  ell beuci           ell haura begut
  n. beurem           n. haurem begut
  v. beureu           v. haureu begut
  ells beuran          ells hauran begut

                               24
13 CABRE
   INFINITIU                        Condicionalsimple      Condicional compost
   Simple: cabre                      jo cabria          jo hauria cabut
   Compost: haver cabut                  tu cabries          tu hauries cabut
                               el! cabria          el! hauria cabut
   GERUNDI          P ARTICIPI          n. cabríem          n. hauríem cabut
   Simple: cabent      cabut, cabuda,        v. cabríeu          v. hauríeu cabut
   Compost: havent cabut   cabuts, cabudes        el!s cabrien         el!s haurien cabut

             INDICATIU                         SUBJUNTIU

   Present         Preterit indefinit       Present 1          Preterit  perfet

   jo cap         jo he cabut           jo capia           jo   haja cabut
   tu caps         tu has cabut          tu capies          tu   hages cabut
   el! cap         el! ha cabut          el! capia          el!   haja cabut
   n. cabem        n. hem cabut          n. capiem          n.   hagem cabut
   v. cabeu        v. heu cabut          v. capleu          v.   hageu cabut
    el!s caben       el!s han cabut          el!s capien         el!s  hagen cabut


   Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit  imperfet     Preterit  plusquamperfet

   jo cabia        jo havia cabut         jo cabés-era         jo   hagués cabut
   tu cabies        tu havies cabut         tu cabesses-eres       tu   haguesses cabut
   el! cabia        el! havia cabut         el! cabés-era        el!   hagués cabut
   n. cabíem        n. havíem cabut         n. cabéssem-érem       n.   haguéssem cabut
   v. cabíeu        v. havíeu cabut         v. cabésseu-éreu       v.   haguésseu cabut
    el!s cabien      el!s havien cabut        el!s cabessen-eren      el!s  haguessen cabut


   Preterit perfet     Preterit anterior       Preterit  perfet
                 simple             perifrastic        IMPERA TIU     1
     simple
   jo cabí         jo haguí cabut         jo   vaja cabre
   tu caberes       tu hagueres cabut        tu   vages cabre          cap
    el! cabé        el! hagué cabut        el!  vaja cabre          capia
   n. cabérem       n. haguérem cabut        n.   vagem cabre          capiem
    v. cabéreu       v. haguéreu cabut        v.   vageu cabre          capieu
    el!s caberen      el!s hagueren cabut       el!s  vagen cabre          capien


   Preterit perfet     Preterit anterior
     perifrastic       perifrastic           1 En aquests temps, la pronunciació  correcta
   jo vaig cabre      jo vaig haver cabut      de la i és sense formar diftong: ca-pi-a, ca-pi-es,
   tu vas cabre       tu vas haver cabut       ca-pi-em, etc.
   el! va cabre       el! va haver cabut
   n. vam cabre       n. vam haver cabut
   v. vau cabre       v. vau haver cabut
    el!s van cabre      el!s van haver cabut


   Futur simple       Futurcompost
   jo cabré         jo hauré cabut
   tu cabras        tu hauras cabut
   el! cabra'        el! haura cabut
   n. cabrem        n. haurem cabut
   v. cabreu        v. haureu cabut
    el!s cabran       el!s hauran cabut

                             25


.,.                                                          ....
14   CANVIAR       1 INFINITIU                           Condicionalsimple     Condicionalcompost
 Simple: canviar                        jo canviaria        jo hauria canviat
 Compost:  haver canviat                   tu canviaries       tu hauries canviat
                                ell canviaria       ell hauria canviat
GERUNDI               P ARTICIPI         n. canviariem       n. hauriem canviat
Simple: canviant          canviat, canviada,     v. canviarieu       v. haurieu canviat
Compost: havent canviat       canviats, canviades    ells canviarien      ells haurien canviat
          INDICATIU                           SUBJUNTIU
Present             Preterit indefinit      Present          Preterit perfet
jo canvie            jo he canviat         jo canvie         jo haja canviat
tu canvies           tu has canviat         tu canvies         tu hages canviat
ell canvia           ell ha canviat         ell canvie         ell haja canviat
n. canv¡em           n. hem canviat         n. canviem         n. hagem canviat
v. canvieu           v. heu canviat         v. canvieu         v. hageu canviat
ells canvien          ells han canviat        ells canvien        ells hagen canviat

Preterit imperfet        Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet
jo canviava           jo havia canviat        jo canvias-ara       jo hagués canviat
tu canviaves          tu havies canviat       tu canviasses-ares     tu haguessescanviat
ell canviava          ell havia canviat       ell canvias-ara      ell hagués canviat
n. canviavem          n. havíem canviat       n. canviassem-arem     n. haguéssemcanviat
v. canviaveu          v. havíeu canviat       v. canviasseu-areu     v. haguésseu canviat
ells canviaven         ells havien canviat      ells canviassen-aren    ells haguessen canviat

Preterit perfet         Preterit anterior       Preterit perfet
  simple             simple            perifrastic       IMPERATIU
jo canvií            jo haguí canviat        jo vaja canviar
tu canviares          tu hagueres canviat      tu vagescanviar        canvia
ell canvia           ell hagué canviat       ell vaja canviar        canvie
n. canviarem          n. haguérem canviat      n. vagem canviar        canv¡em
v. canviareu          v. haguéreu canviat      v. vageu canviar        canvieu
ells canviaren         ells hagueren canviat     ells vagen canviar       canvien

Preteritperfet         Preterit anterior
  perifrastic          perifrastic           1  Aquest verb té tres síHabes: can-vi-ar. En
jo vaig canviar         jo vaig haver canviat     tots els temps, la i no forma diftong amb la vocal
tu vas canviar         tu vas haver canviat      següent. Exs.: canvie, canvias, canviem es pronun-
ell va canviar         ell va haver canviat      cien can-vi-e, can-vi-as, can-vi-em, etc.
n. vam canv¡ar         n. vam haver canviat
v. vau canvlar         v. vau haver canviat
ells van canviar        ells van haver canviat

Futur simple           Futur compost
jo canviaré           jo hauré canviat
tu canviacis          tu haucis canviat
ell canviaci          ell hauci canviat
n. canviarem          n. haurem canviat
v. canviareu          v. haureu canviat
ells canviaran         ells hauran canviat

                             26
15   CAURE
   INFINITIU                       Condicionalsimple    Condicional compost
   Simple: caure                     jo cauria        jo hauria caigut
   Compost: haver caigut                 tu cauries        tu hauries caigut
                              ell cauria        ell hauria caigut
   GERUNDI           P ARTICIPI        n. cauríem        n. hauríem caigut
   Simple: caient/caent    caigut, caiguda,     v. cauríeu        v. hauríeu caigut
   Compost: havent caigut   caiguts, caigudes     ells caurien       ells haurien caigut
             INDICA TIU                      SUBJUNTIU

   Present          Preterit indefinit     Present         Preterit perfet
   jo caic         jo he caigut         JO caiga         jo haja caigut
   tu caus         tu has caigut        tu caigues        tu hages caigut
   ell cau         e11 ha caigu t        ell caiga        ell haja caigut
   n. caiem/caem      n. hem caigut        n. caiguem        n. hagem caigut
   v. caieu/caeu      v. heu caigut        v. calgueu        v. hageu caigut
   ells cauen        ells han caigut       ells caiguen       ells hagen caigut


   Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet   Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
   JO queJa         jo havia caigut       jo caigués-era      jo hagués caigut
   tu queies        tu havies caigut       tu caiguesses-eres    tu haguesses caigut
   ell queia        ell havia caigut       ell caigués-era     ell hagués caigut
   n. quéiem        n. havíem caigut       n. caiguéssem-érem    n. haguéssem caigut
   v. quéieu        v. havíeu caigut       v. caiguésseu-éreu    v. haguésseu caigut
   ells queien       ells havien caigut      ells caiguessen-eren   ells haguessen caigut


   Preterit perfet      Preterit anterior      Preterit perfet
     simple         simple            perifrastic      IMPERA TIU
   jo caiguí        jo haguí caigut       jo vaja caure
   tu caigueres       tu hagueres caigut      tu vages caure         cau
   ell caigué        ell hagué caigut       ell vaja caure         ca~ga
   n. caiguérem       n. haguérem caigut      n. vagem caure         ca~guem
   v. caiguéreu       v. haguéreu caigut      v. vageu caure         calgueu
   ells caigueren      ells hagueren caigut     ells vagen caure        caiguen


   Preterit perfet     Preterit anterior
    perifrastic       perifrastic
   JO Valg caure      jo vaig haver caigut
   tu vas caure       tu vas haver caigut
   ell va caure       ell va haver caigut
   n. vam caure       n. vam haver caigut
   v. vau caure       v. vau haver caigut
   ells van caure      ells van haver caigut


   Futur simple       Futur compost
   jo cauré         jo hauré caigut
   tu cauras        tu hauras caigut
   ell caura        ell haura caigut
   n. caurem        n. haurem caigut
   v. caureu        v. haureu caigut
   ells cauran       ells hauran caigut

                           27


--
16 CERNDRE
INFINITIU                        Condicionalsimple        Condicional compost
Simple: cerndre                     jo cerndria           jo hauria cernut
Compost:haver cernut                  tu cerndries          tu hauries cernut
                            ell cerndria          ell hauria cernut
GERUNDI          P ARTICIPI          n. cerndríem          n. hauríem cernut
Simple: cernent      cernut, cernuda,       v. cerndríeu          v. hauríeu cernut
Compost:havent cernut   cernuts, cernudes      ells cerndrien          ells haurien cernut

          INDICA TIU                         SUBJUNTIU

Present         Preterit indefinit       Present             Preterit perfet
jo cernc        jo he cernut          jo cernga            jo haja cernut
tu cerns        tu has cernut          tu cerngues           tu hages cernut
ell cern        ell ha cernut          ell cernga           ell haja cernut
n. cernem        n. hem cernut          n. cernguem           n. hagem cernut
v. cerneu        v. heu cernut          v. cerngueu           v. hageu cernut
ells cernen       ells han cernut         ells cernguen          ells hagen cernut


Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet        Preterit plusquamperfet
jo cernia        jo havia cernut         jo cerngués-era         jo hagués cernut
tu cernies       tu havies cernut        tu cernguesses-eres       tu haguesses cernut
ell cernia       ell havia cernut        ell cerngués-era        ell hagués cernut
n. cerníem       n. havíem cernut        n. cernguéssem-érem       n. haguéssem cernut
v. cerníeu       v. havíeu cernut        v. cernguésseu-éreu       v. haguésseu cernut
ells cernien      ells havien cernut       ells cernguessen-eren      ells haguessen cernut


Preteritperfet     Preterit anterior        Preteritperfet
  simple         simple              perifrastic         IMPERA TIU
jo cernguí/cerní    jo haguí cernut         jo vaja cerndre
tu cerngueres/cerneres tu haguerescernut        tu vages cerndre           cern
ell cerngué/cerné   ell hagué cernut         ell vaja cerndre           cernga
n. cemguéremlceméremn. haguérem cernut         n. vagem cerndre           cernguem
 v. cemguéreulceméreuv. haguéreu cernut         v. vageu cerndre           cerneu/ cerngueu
ells cerngueren/cemerenells hagueren cernut       ells vagen cerndre          cernguen


Preterit perfet     Preterit anterior
  perifrastic       perifrastic           1  Aquest verb té oberta, com la de cel, la e
jo vaig cerndre     jo vaig haver cernut      del radical,  sempre  que siga tónica.
tu vas cerndre     tu vas haver cernut
ell va cerndre     ell va haver cernut
n. vam cerndre     n. vam haver cernut
v. vau cerndre     v. vau haver cernut
ells van cerndre    ells van haver cernut


Futur simple       Futur compost
jo cerndré        jo hauré cernut
tu cerndnis       tu hauras cernut
ell cerndra       ell haura cernut
n. cerndrem       n. haurem cernut
v. cerndreu       v. haureu cernut
ells cerndran      ells hauran cernut


                          28
17   CLOURE     I


    INFINITIU                         Condicionalsimple    Condicionalcompost
    Simple: cloure                      jo clouria        jo hauria clos
    Compost: haver clos                    tu clouries        tu hauries clos
                                 ell clouria        ell hauria clos
    GERUNDI          P ARTICIPI           n. clouríem        n. hauríem clos
    Simple: cloent      clos, closa,          v. clouríeu        v. hauríeu clos
    Compost: havent clos   closos, closes         ells clourien       ells haurien clos
              INDICATIU                         SUBJUNTIU
    Present          Preterit indejinit       Present          Preteritperfet
    jo cloc          jo he clos           jo cloga         jo haja clos
    tu clous         tu has clos           tu clogues        tu hages clos
    ell clou         ell ha clos           ell cloga         ell haja clos
    n. cloem         n. hem clos           n. cloguem        n. hagem clos
    v. cloeu         v. heu clos           v. clogueu        v. higeu clos
    ells clouen        ells han clos          ells cloguen       ells hagen clos

    Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
    jo clo"ia         jo havia clos          jo clogués-era      jo hagués clos
    tu clotes         tu havies clos         tu cloguesses-eres    tu haguesses clos
    ell clota         ell havia clos         ell clogués-era     ell hagués clos
    n. cloíem         n. havíem clos         n. cloguéssem-érem    n. haguéssem clos
    v. cloíeu         v. havíeu clos         v. cloguésseu-éreu    v. haguésseu clos
    ells clo"ien       ells havien clos         ells cloguessen-eren  ells haguessen clos


    Preterit perfet      Preterit anterior       Preterit perfet
      simple          simple            perifrastic       IMPERATIU
    jo cloguí         jo haguí clos          jo vaja cloure
    tu clogueres       tu hagueres clos        tu vagescloure        clou
     ell clogué        ell hagué clos         ell vaja cloure        cloga
    n. cloguérem       n. haguérem clos        n. vagem cloure        cloguem
    v. cloguéreu       v. haguéreu clos        v. vageu cloure        cloeu
    ells clogueren      ells hagueren clos       ells vagen cloure       cloguen

    Preterit perfet      Preterit anterior
      perifrastic       perifrastic            I Aquest verb té oberta, com la de bou, la o
    jo vaig cloure      jo vaig haver clos       del radical, sempre que siga tónica.
    tu vas cloure       tu vas haver clos
    ell va cloure       ell va haver clos
I    n. vam cloure       n. vam haver clos
    v. vau cloure       v. vau haver clos
    ells van cloure      ells van haver clos

1    Futur simple        Futur compost
.
    jo clouré         jo hauré clos
    tu clouras        tu hauris clos
    ell cloura        ell haura clos
    n. clourem        n. haurem clos
    v. cloureu        v. haureu clos
    ells clouran       ells hauran clos

                               29


.....
18   COBRIR
INFINITIU                        Condicionalsimple    Condicionalcompost
Simple: cobrir                      jo cobriria       jo hauria cobert
Compost:haver cobert                   tu cobriries       tu hauries cobert
                             en cobriria       elI hauria cobert
GERUNDI           P ARTICIPI          n. cobririem       n. hauriem cobert
Simple: cobrint       cobert, coberta,       v. cobririeu       v. haurieu cobert
Compost:havent cobert    coberts, cobertes      elIs cobririen      ens haurien cobert
          INDICATIU                        SUBJUNTIU

Present         Preterit indefinit        Present          Preterit perfet
jo cobresc/cobrisc   jo he cobert           jo cobresca/cobrisca   jo haja cobert
tu cobreixes/cobrixes tu has cobert           tu cobresques/cobrisques tu hages cobert
en cobreixlcobrix   en ha cobert           en cobrescalcobrisca   elI haja cobert
n. cobrim       n. hem cobert           n. cobrim         n. hagem cobert
v. cobriu       v. heu cobert           v. cobriu         v. hageu cobert
ens cobreixenlcobrixen ens han cobert          elIs cobresquen/cobrisquenelIs hagen cobert

Preterit imperfet     Preterit plusquamperfet    Preterit imperfet    Preterit plusquamperfet
jo cobria        jo havia cobert         jo cobrís-ira      jo hagués cobert
tu cobries        tu havies cobert        tu cobrísses-ires    tu haguessescobert
en cobria        elI havia cobert        elI cobrís-ira      en hagués cobert
n. cobriem        n. haviem cobert        n. cobríssem-írem    n. haguéssemcobert
v. cobrieu        v. havíeu cobert         v. cobrísseu-íreu    v. haguésseu cobert
ens cobrien       elIs havien cobert        elIs cobrissen-iren   elIs haguessen cobert

 Preteritperfet      Preterit anterior       Preterit perfet
  simple          simple            perifrastic      IMPERA TIU
jo cobri         jo haguí cobert         jo vaja cobrir
tu cobrires       tu hagueres cobert       tu vages cobrir        cobreixlcobrix
elI cobri         elI hagué cobert        elI vaja cobrir        cobrescalcobrisca
n. cobrirem       n. haguérem cobert       n. vagem cobrir        cobrim
v. cobrireu       v. haguéreu cobert       v. vageu cobrir        cobriu
elIs cobriren      elIs hagueren cobert      elIs vagen cobrir       cobresquenl
                                             cobrisquen
Preteritperfet      Preterit anterior
  perifrilStic      perifrastic
jo vaig cobrir      jo vaig haver cobert
tu vas cobrir      tu vas haver cobert
en va cobrir       elI va haver cobert
n. vam cobrir      n. vam haver cobert
v. vau cobrir      v. vau haver cobert
elIs van cobrir     elIs van haver cobert

Futur simple       Futur compost
jo cobriré        jo hauré cobert
tu cobriras       tu hauras cobert
en cobrira        en haura cobert
n. cobrirem       n. haurem cobert
v. cobrireu       v. haureu cobert
elIs cobriran      lIs hauran cobert

                          30
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia

More Related Content

What's hot

Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiungt1776
 
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSílvia Montals
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaDolors Taulats
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesneuspm
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaisabeljaume
 
Activitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textualsActivitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textualsannapetrer
 
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.mllfl
 
Paraules primitives i derivades
Paraules primitives i derivadesParaules primitives i derivades
Paraules primitives i derivadesXavier Jurado
 
El modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanagemmaencamp
 
Present d'indicatiu
Present d'indicatiuPresent d'indicatiu
Present d'indicatiungt1776
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
 
Els PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíSticsMariapin
 
Poesia postguerra
Poesia postguerraPoesia postguerra
Poesia postguerramaragda4
 

What's hot (20)

Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
 
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
 
L'oració simple
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simple
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalana
 
Paraules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
 
Mètrica
MètricaMètrica
Mètrica
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
 
Ramon Llull
Ramon LlullRamon Llull
Ramon Llull
 
Activitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textualsActivitats sobre les tipologies textuals
Activitats sobre les tipologies textuals
 
Tipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
 
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
 
Paraules primitives i derivades
Paraules primitives i derivadesParaules primitives i derivades
Paraules primitives i derivades
 
El modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
 
Present d'indicatiu
Present d'indicatiuPresent d'indicatiu
Present d'indicatiu
 
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
 
Ausiàs March
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs March
 
Els PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíStics
 
El verb
El verbEl verb
El verb
 
Poesia postguerra
Poesia postguerraPoesia postguerra
Poesia postguerra
 
Perifrasis verbals
Perifrasis verbalsPerifrasis verbals
Perifrasis verbals
 

Viewers also liked

Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cine
Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cineComparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cine
Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cineCeleste Martinez
 
07. Narrativa clássica no cinema
07. Narrativa clássica no cinema07. Narrativa clássica no cinema
07. Narrativa clássica no cinemaCristiano Canguçu
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsAntonia Mulet
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
 
Fonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. ConsonantismeFonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. Consonantismeesther_montesinos
 
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusPronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusannaasiscar
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques mllfl
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjneuspm
 
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmcJordi Monteagudo
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJngt1776
 
Normes g/j, gu/g, tj/tg
Normes g/j, gu/g, tj/tgNormes g/j, gu/g, tj/tg
Normes g/j, gu/g, tj/tgPsicoreeduca
 
El so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologicaEl so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologicaCristina Ibáñez
 
Ortografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r epOrtografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r epHatsep Sen
 

Viewers also liked (17)

siham
siham siham
siham
 
Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cine
Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cineComparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cine
Comparacion de narrativa_e_imagen_en_el_cine
 
Paraules amb g.j.tg.tj
Paraules amb g.j.tg.tjParaules amb g.j.tg.tj
Paraules amb g.j.tg.tj
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
07. Narrativa clássica no cinema
07. Narrativa clássica no cinema07. Narrativa clássica no cinema
07. Narrativa clássica no cinema
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants Palatals
 
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
 
Fonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. ConsonantismeFonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. Consonantisme
 
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusPronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tj
 
La g i la j
La g i la jLa g i la j
La g i la j
 
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
 
Normes g/j, gu/g, tj/tg
Normes g/j, gu/g, tj/tgNormes g/j, gu/g, tj/tg
Normes g/j, gu/g, tj/tg
 
El so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologicaEl so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologica
 
Ortografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r epOrtografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r ep
 

Similar to Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia

Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusDiverses
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
 
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu jsanzman
 
LE06 Semàntica. Sinonímia
LE06 Semàntica. SinonímiaLE06 Semàntica. Sinonímia
LE06 Semàntica. SinonímiaFred Sentandreu
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFred Sentandreu
 
Verbs Irregulars
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs IrregularsEducació
 
Llatí 1 Batxillerat
Llatí 1 BatxilleratLlatí 1 Batxillerat
Llatí 1 BatxilleratAmparo Gasent
 
El substantiu. la tercera declinació
El substantiu. la tercera declinacióEl substantiu. la tercera declinació
El substantiu. la tercera declinaciójsanzman
 
El verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsannaasiscar
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic lurdessaavedra
 

Similar to Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia (20)

Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Morfologia verbal
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
 
Verbs Irregulars
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
 
05 la separacio de silabes
05 la separacio de silabes05 la separacio de silabes
05 la separacio de silabes
 
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
 
LE06 Semàntica. Sinonímia
LE06 Semàntica. SinonímiaLE06 Semàntica. Sinonímia
LE06 Semàntica. Sinonímia
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
 
CO02 Estàndard i_estil
CO02 Estàndard i_estilCO02 Estàndard i_estil
CO02 Estàndard i_estil
 
Verbs Irregulars
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
 
La Metrica Catalana
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
 
Llatí 1 Batxillerat
Llatí 1 BatxilleratLlatí 1 Batxillerat
Llatí 1 Batxillerat
 
El substantiu. la tercera declinació
El substantiu. la tercera declinacióEl substantiu. la tercera declinació
El substantiu. la tercera declinació
 
Unitat 03 superior
Unitat 03 superiorUnitat 03 superior
Unitat 03 superior
 
El verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personals
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
 
Unitat 02 superior
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
 
Lexemes i-morfemes
Lexemes i-morfemesLexemes i-morfemes
Lexemes i-morfemes
 

More from Antonia Mulet

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Antonia Mulet
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsAntonia Mulet
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Antonia Mulet
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxAntonia Mulet
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaAntonia Mulet
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresAntonia Mulet
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesAntonia Mulet
 
Resum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraResum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraAntonia Mulet
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauAntonia Mulet
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAntonia Mulet
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAntonia Mulet
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSAntonia Mulet
 
Exercicis Dautoavaluacio6
Exercicis Dautoavaluacio6Exercicis Dautoavaluacio6
Exercicis Dautoavaluacio6Antonia Mulet
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsAntonia Mulet
 

More from Antonia Mulet (20)

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 
Lo neutre
Lo neutreLo neutre
Lo neutre
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes Freqüents
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09
 
La Comunicació
La ComunicacióLa Comunicació
La Comunicació
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFica
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua Registres
 
ese sorda i sonora
ese sorda i sonoraese sorda i sonora
ese sorda i sonora
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
 
Resum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraResum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura Dictadura
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
 
Apost01
Apost01Apost01
Apost01
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema Vocàlic
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un Poble
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléS
 
Perifrasis Verbals
Perifrasis VerbalsPerifrasis Verbals
Perifrasis Verbals
 
Lo Neutre
Lo NeutreLo Neutre
Lo Neutre
 
Exercicis Dautoavaluacio6
Exercicis Dautoavaluacio6Exercicis Dautoavaluacio6
Exercicis Dautoavaluacio6
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les Oracions
 

Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia

 • 1.
 • 2. a/ 17!t sJ!sQq SJ0dod ~ I DUDpualDA D!601°I!::Iap Inmsul.I ap I I CJOlV/ :>ICJN~ lV8~3A OlX31:l l V .,. cOi:.,
 • 3. v! 8 S)!st?g SJadDd lVij~3A OlX31:l - Vl ~OlfA )1~N3
 • 4. ¡ I @ Enric Valor Vives, 1983, 1990 Eliseu Climent, editor Av. Baró de Carcer, 40. 46001 Valencia Coberta: Josep Hortola Primera edició: mar~ de 1983 Segona edició: setembre de 1984 Tercera edició: setembre de 1985 Quarta edició: mar~ de 1986 Cinquena edició: octubre de 1986 Sisena edició: juliol de 1987 Setena edició: agost de 1988 Vuitena edició: novembre de 1988 Novena edició: setembre de 1989 Desena edició: octubre de 1989 Onzena edició: agost de 1990 Dotzena edició: novembre de 1990 Tretzena edició: setembre de 1991 Catorzena edició: desembre de 1991 Quinzena edició: abril de 1992 Setzena edició: juliol de 1992 ISBN: 84-7502-083-6 Deposit legal: V. 2.029- 1992 Impres a Tip. Artística Puertes, S. L. Calixt IlI, 21. 46008Valencia
 • 5. t PROLEG NOCIONS GENERALS En els nostres verbs, convé distingir dues parts, que apareixen en l'infini- tiu i a quasi totes les formes de la seua flexió: el radical o arrel, que és generalment invariable, i una altra part, variable, que constitueix propia- ment la flexió i que s'anomena terminació o desin'mc~a. Per exemple, en el verb tornar, torn- és el radical o arrel, i -ar, la termi- nació o desinencia. En el present d'indicatiu d'aquest verb, com ara, tenim: jo torne nosaltres tornem tu tornes vosaltres torneu ell torna ells tornen on veiem el radical torn-, invariable, i la desinencia, canviant, en -e, -es, -a, I -em, -eu 1-en. j Tanmateix, cal advertir que aquesta regla regeix la major part deIs verbs, pero no tots, puix n'hi ha un ampli grup que tenen alteracions o bé en els radicals o bé en les desinencies o en totes dues formes alhora. Per aixo hi ha verbs regulars i irregulars. La flexió verbal es divideix en tres conjugacions: 1.a La deIs verbs terminats en -ar, com cantar, cercar, eixugar, inflar, jugar, lIaurar, mirar, negar, opinar, pregar, etc. I 2.a La deIs verbs terminats en -er, -re i -r. Exemples: haver, témer, batre, vendre, dur. 3.a La deIs verbs terminats en -ir, com dormir, cosir, lIegir, patir. J Aquesta darrera es divideix en dues subconjugacions: l'anomenada pura, semblant a la 1.ai 2.a, i la dita incoativa, que inclou l'increment -eix (o -ese) o -ix (o -isc), bé en posició final, bé entre el radical i la terminació, en certs temps i persones. PLA D'AQUEST MANUAL La Taula o llista de tots els verbs estudiats en l'obra present, ha estat treta ~ del Diccionari Catala- Valencia-Balear, vertader inventari de la llengua, i 5
 • 6. 1 ¡ inclou pn'lcticament tots els d'ús normal en la llengua viva o en la llengua literaria. No s'hi han inclos aquells verbs extremadament dialectals o abso- lutament locals i no documentats; tampoc els verbs totalment obsolets. Aquesta massa de verbs (prop de 8.000) han estat rigorosament classificats i han donat lloc a 102 models de flexió que cobreixen perfectament tota la nostra casuística verbal. El criteri seguit per a l'establiment deis modeIs té en compte fins i tot les diferencies que, dins i tot d'un mateix tipus de flexió particular, afecten solament l'ortografia i no la fonetica o la morfologia deIs verbs. OBSERVACIONS SOBRE LA l.a CONJUGACIÓ Per als verbs regulars d'aquesta conjugació, tenim com a model general parlar (núm. 64), el qual és seguit per tots aquells que terminen en -ar (els més nombrosos), llevat deis verbs que tenen particularitats que exigeixen models propis, i són: a) Els terminats en vocal + iar, com acomboiar (núm. 3). b) Els terminats en -quar, com adequar (núm. 4). c) Els terminats en -~ar, com al~ar (núm. 6). d) Els terminats en consonant + iar, com canviar (núm. 14). e) El verb donar (núm. 38) per les raons expressades a peu de pagina en el model mateix. f) Els terminats en consonant + uar, com evacuar (núm. 44). g) Els terminats en -gar, comjugar (núm. 53). h) Els terminats en -jar (o -tjar), com passejar (núm. 65). . i) Els terminats en -goar, com sotaigoar (núm. 85). j) Els terminats en -car, com trencar (núm. 94). k) Els verbs anar (núm. 7) i estar (núm. 43), que tenen flexió propia per ser irregulars. 1) El verb dar (núm. 33) que també té flexió propia per ser defectiu. OBSERVACIONSSOBRELA 2. a CONJUGACIÓ Els verbs regulars d'aquesta conjugació tenen dos models: batre (núm. 11) i témer (núm. 87). Els del primer tipus, amb desinencia -re, perden la e en el futur i el condicional simples (que es formen, com se sap, damunt l'infi- nitiu): batré, batras..., batríem, batríeu...). Els deI segon tipus, en el mateix cas, afigen les desinencies normalment a l'infinitiu sencer: temeré, temeras..., temeríem, temeríeu... Perdre té model propi a banda malgrat ser un verb regular que es conjuga com batre (11), perque hem considerat necessari de donar la seua flexió com- 6
 • 7. pleta per les raons exposades a peu de página en el model mateix (núm. 68). També consignem el model de prendre (núm. 72) pel motiu així mateix expressat a peu de pagina en la seua flexió. La major part deIs verbs de la 2.a conjugació són irregulars, generalment amb alteracions del radical o del participi o de les desinencies, o tot plegat. t Exemple d'un verb que reuneix totes estes alteracions és absoldre (model núm 1), que perd la d del radical en molts deIs seus temps (absolent, absolia, etcetera), té el participi en -oIt (absoIt) i no en -ut com elS regulars, i no segueix les desinencies del model regular batre ni en el present d'indicatiu (absolc) ni en el preterit perfet d'indicatiu (alsolguí, etc.) ni en el present de subjuntiu (absolga, etc.) ni en l'imperatiu (absolguem, etc.). Del verb pertimyer (núms. 69 i 70) hem posat tots dos models perque té una flexió regular i una d'irregular als temps composts i als presents i altres temps simples. Darrerament, hi ha verbs d'irregularitat propia com cabre, coure (aquest verb pels dos participis altematius amb que es conjuga: cuit i cogut) (núms. 28 i 29), dar, haure, haver, noure, péixer, poder, romandre, saber, ser o ésser, etc. Tots tenen el seu propi model, els números deIs quals no expressem per no caure en prolixitat. Naturalment, cap d'aquests verbs no té corresponents en la Taula General, excepte el núm. 28. OBSERVACIONS SOBRE LA 3.a CONJUGACIÓ 1 En els verbs d'aquesta conjugació, per a la flexió pura donem el model sentir (núm. 81), que afecta tots els purs regulars, com brumir, bullir, con- sentir, dormir, esmunyir, munyir, etc. Per als incoatius regulars, donem el model patir (núm. 66). Per als irregulars en general, donem un model per irregularitat. Són molts: abstenir-se, argüir, cobrir, collir, cosir, eixir, llegir, etcétera, tots numerats com a tals models. No manquen els d'irregularitat especial com engolir, morir, pudir, sofrir, tenir o tindre, tossir i venir o vindre, etc., que figuren com a models d'ells mateixos. El verb dir figura entre els de la 2.a conjugació, perque en reaJitat no termina en -ir sinó en -r com dur. NOTES SOBRE LES DOBLES FORMES Les que figuren en primer lloc en tots els verbs models, són les més recomanables per ser les de la llengua literaria i en general les que usaven elS nostres classics. Així, com ara, pateix és preferible a patix que no té tradició literaria, teniu a tingueu, parlasses a parlares, etc., etc. En la 3.a conjugació i en els seu s verbs incoatius, existeixen com en cas- tella, per a l'imperfet de subjuntiu, dos ti pus de flexió: un amb s i un altre '1 7
 • 8. amb r (parlas/parlara, vinguesses/vingueres, patíssem/patírem, etc.). Doncs bé: les formes amb s eren les que usaven els autors valencians de I'epoca chlssica i les que usen tots els bons escriptors actuals; a més, ten en l'avantatge de no poder confondre's amb quatre de les persones del preterit perfet simple d'indicatiu com ocorre amb les formes amb r. Vegem, com ara, en el verb parlar: Preterit perfet simple Preterit imperfet de d'indicatiu subjuntiu amb "r" partí parlara parlares parlares parla parlara parlarem parlarem parlareu parlareu parlaren parlaren on veiem que quatre formes iguals tant poden significar una acció real prete- rita com una acció irreal (suposada, desitjada, imaginada, etc.), confusió que el context no sempre pot esclarir. Les formes amb s: parias, parlasses, etcetera, no presenten aquest inconvenient. MANEIG D'AQUEST MANUAL És sumament senzill: el verb la flexió del qual es desitja saber correcta- ment, es busca en la llista alfabetica o Taula General deis Verbs que va tot seguit deIs verbs models; una vegada trobat, es consulta el model assenyalat pel número que figura al costat del verb, i a aquest se li aplica l'estructura de conjugació del model. Exemples: cerquem el verb resoldre, que duu el número 1 indicador del model absoldre; en el present d'indicatiu, com ara, trobem: absolc, absols, absol, absolem, absoleu, absolen, i, per tant, la flexió de resoldre sera: resolc, resols, resol, resolem, resoleu, resolen. Hem donat un tractament a tots dos radicals -absold- i resold- - exactament igual amb la perdua de la d eufonica, i hem aplicat al segon les desinencies que asse- nyala el model. Els verbs que expressen fenomens naturals, com ploure, gelar, pedregar, rellampegar, nevar, etc., es conjuguen normalment soIs en singular i en tercera persona. En sentit figurat poden usar-se'n altres persones. Ex.: Plo- gueren desgracies sobre el poble d'Israel. Quan el lector necessite conjugar un verb en forma reflexiva, a part de sotmetre'l al seu model corresponent, per a la forma i coHocació deIs pro- noms reflexius podra consultar el model núm. 2 abstenir-se. L'AuTOR 8
 • 9. T TAULA DE VERBS MODELS Núm. Pág. Abso1dre ............................................ 1 13 Abstenir-se ,. 2 14 Acomboiar .......................................... 3 15 Adequar ............................................ 4 16 Admetre . ' .'.. 5 17 A1<;ar............................................... 6 18 Anar .............. 7 19 Argüir. ............................................. 8 20 Atendre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 21 Atényer .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . 10 22 Batre ............................................... 11 23 Beure .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. 12 24 Cabre . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . 13 25 Canviar ............................................. 14 26 Caure . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . 15 27 Cerndre .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. 16 28 C10ure .............................................. 17 29 Cobrir .............................................. 18 30 Collir . .. .. . .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. ... 19 31 Comp1aure """"""""""""""""""""" 20 32 Compondre """""""""""""""""""'" 21 33 Conéixer """""""""""""""""""""" 22 34 Confondre . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 23 35 Constrényer ......................................... 24 36 Convenir. ........................................... 25 37 Córrer .............................................. 26 38 Cosir ............................................... 27 39 Coure . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . 28 40 Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 Créixer ............................................. 30 42 .. I 9
 • 10. 1 Núm. - - Pág. Creure .............................................. 31 43 Cruixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 44 Dar ................... 33 45 Descosir ............................................ 34 46 Desfer .............................................. 35 47 Dir ................................................. 36 48 Doldre .............................................. 37 49 Donar. ............................................. 38 50 Dur ................................................ 39 51 Eixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 Engolir ............................................. 41 53 Escriure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 Estar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 55 Evacuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 Fer ................................................. 45 57 Fondre .............................................. 46 58 Fugir ............................................... 47 59 Haure .............................................. 48 60 Haver . 49 61 Imprimir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62 Inc10ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 63 Jaure ............................................... 52 64 Jugar. .............................................. 53 65 Llegir ............................................... 54 66 Lluir """"""""""""""""""""""'" 55 67 Malvendre .......................................... 56 68 Mentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 69 Moldre . 58 70 Morir. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 59 71 Noure .............................................. 60 72 abrir. .............................................. 61 73 Oir ................................................. 62 74 Omplir ............................................. 63 75 Parlar. .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. . 64 76 Passejar . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 65 77 Patir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 78 Péixer ,................................... 67 79 Perdre .............................................. 68 80 Pertimyer (Lesformes) ..,............................. 69 81 Pertanyer (2.esformes) ................................ 70 82 Poder. . .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 71 83 Prendre ............................................. 72 84 Prevenir. ........................................... 73 85 Pudir """"""""""""""""""""""'" 74 86 Raure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 87 Rebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 88 10
 • 11. Núm. Pág. Reeixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 89 Riure ............................................... 78 90 Romandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 91 Saber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 92 Sentir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 93 Ser o Ésser .......................................... 82 94 Seure ............................................... 83 95 Sofrir ........................................... 84 96 Sotaiguar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 97 Teixir .............................................. 86 98 T' emer .............................................. 87 99 Tenir o Tindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 100 T enYlr . ........................................ 89 101 Torcer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 102 i Tossir .............................................. 91 103 Traduir ............................................. 92 104 Traure ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 105 Trencar ..................................... 94 106 Valdre o Valer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 107 Véncer . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 108 Vendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 109 Venir o Vindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 110 Vestir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 111 Veure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 112 Viure .............................................. 101 113 r Voler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 114 1 f 11
 • 12. ~ ~ S13GOW SRN3A 3G VlflV l ,
 • 13. 1 ABSOLDREI INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: absoldre jo absoldria jo hauría absoIt Compost: haver absolt tu absoldries tu hauries absoIt ell absoldria ell hauria absolt 1 GERUNDI P ARTICIPI n. absoldríem n. hauríem absolt Simple: absolent absoIt, absolta, v. absoldríeu v. hauríeu absolt Compost: havent absolt absolts, absoItes ells absoldríen ells haurien absolt INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet JO absoIc JO he absolt jo absolga jo haja absolt tu absols tu has absoIt tu absolgues tu hages absoIt ell absol ell ha absolt ell absolga ell haja absolt n. absolem n. hem absolt n. absolguem n. hagem absoIt v. absoleu v. heu absoIt v. absolgueu v. hageu absolt ells absolen ells han absoIt ells absolguen ells hagen absolt Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO absolia JO havia absolt JO absolgués-era jo hagués absolt tu absolies tu havies absolt tu absoguesses-eres tu haguesses absolt ell absolia ell havia absolt ell absolgués-era ell hagués absolt n. absolíem n. havíem absoIt n. absolguéssem-érem n. haguéssem absoIt v. absolíeu v. havíeu absolt v. absolguésseu-éreu v. haguésseu absoIt ells absolien ells havien absolt ells absolguessen-eren ells haguessen absolt Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU 1 jo absolguí jo haguí absolt jo vaja absoldre tu absolgueres tu hagueres absolt tu vages absoldre absol ell absolgué ell hagué absolt el! vaja absoldre absolga n. absolguérem n. haguérem absolt n. vagem absoldre absolguem v. absolguéreu v. haguéreu absoIt v. vageu absoldre absoleu ells absolgueren ells hagueren absolt ells vagen absoldre absolguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de roda, la o jo vaig absoldre jo vaig haver absolt del radical, sempre que siga tonica. tu vas absoldre tu vas haver absoIt ell va absoldre ell va haver absolt n. vam absoldre n. vam haver absolt v. vau absoldre v. vau haver absolt ells van absoldre ells van haver absolt Futur simple Futur compost jo absoldré jo hauré absoIt tu absoldras tu hauras absoIt ell absoldra ell haura absolt n. absoldrem n. haurem absolt v. absoldreu v. haureu absolt ells absoldran el!s hauran absoIt 13 ~
 • 14. 2 ABSTENIR-SE 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: abstenir-se jo m'abstindria jo m'hauria abstingut Campos/: haver-se abstingut tu t'abstindries tu t'hauries abstingut en s'abstindria en s'hauriaabstingut GERUNDI P ARTICIPI n. ens abstindríem n. enshauriemabstingut s.: abstenint-se abstingut, abstinguda, v. us abstindríeu v. us hauríeuabstingut c.: havent-se abstingut abstinguts, abstingudes ens s'abstindrien ens s'haurien abstingut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo m'abstinc jo m'he abstingut jo m'abstinga jo m'haja abstingut tu t'abstens tu t'has abstingut tu t'abstingues tu t'hages abstingut en s'absté en s'ha abstingut en s'abstinga en s'haja abstingut n. ens abstenim n. ens hem abstingut n. ens abstinguem n. ens hagemabstingut v. us absteniu v. us heu abstingut v. us abstingueu v. us hageu abstingut ens s'abstenen ens s'han abstingut ens s'abstinguen ens s'hagen abstingut Preterit imperfet Preteritplusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo m'abstenia jo m'havia abstingut jo m'abstingués-era jo m'haguésabstingut tu t'abstenies tu t'havies abstingut tu t'abstinguesses-eres tu t'haguessesabstingut en s'abstenia en s'havia abstingut en s'abstingués-era en s'haguésabstingut '~ n. ens absteníem n. ens havíem abstingut n. ens abstinguéssem n. ens haguéssem v. us absteníeu v. us havíeu abstingut -érem abstingut ens s'abstenien ens s'havien abstingut v. us abstinguésseu v. us haguésseu -éreu abstingut ens s'abstinguessen-eren ens s'haguessenabstingut Preteritperfet Preterit anterior simple simple jo m'abstinguí jo m'haguí abstingut Preterit perfet perifrastic IMPERA TIU tu t'abstingueres tu t'hagueres abstingut en s'abstingué en s'hagué abstingut jo em vaja abstenir n. ens abstinguérem n. ens haguérem abst. tu et vagesabstenir abstín-te v. us abstinguéreu v. us haguéreuabstingut en es vaja abstenir abstinga's ens s'abstingueren ens s'hagueren abstingut n. ens vagem abstenir abstinguem-nos v. us vageu abstenir absteniu-vosl abstingueu-vos Preteritperfet Preterit anterior ens es vagen abstenir abstinguen-se perifrastic perifrastic jo em vaig abstenir jo em vaig haver abst. tu et vas abstenir tu et vas haver abstingut en es va abstenir en es va haver abstingut 1 Aquest verb reflexiu serveix també de model n. ens vam abstenir n. ens vam haver abst. a verbs no pronominals. v. us vau abstenir v. us vau haver abst. ens es van abstenir ens es van haver abst. Futur simple Futur compost jo m'abstindré jo m'hauré abstingut tu t'abstindras tu t'hauras abstingut en s'abstindra en s'haura abstingut n. ens abstindrem n. ens haurem abstingut v. us abstindreu v. us haureu abstingut ens s'abstindran ens s'hauran abstingut 14
 • 15. 3 ACOMBOIAR I INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: acomboiar jo acomboiaria jo hauria acomboiat Compost: haver acomboiat tu acomboiaries tu hauries acomboiat ell acomboiaria ell hauria acomboiat " GERUNDI PARTIClPI n. acomboiariem n. hauríem acomboiat 8.: acomboiant acomboiat, acomboiada, v. acomboiarieu v. hauríeu acomboiat C: havent acomboiat acomboiats, acomboiades ells acomboiarien ells haurien acomboiat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo acomboie jo he acomboiat jo acomboie jo haja acomboiat tu acomboies tu has acomboiat tu acomboies tu hagesacomboiat ell acomboia ell ha acomboiat ell acomboie ell haja acomboiat n. acomboiem n. hem acomboiat n. acomboiem n. hagem acomboiat v. acomboieu v. heu acomboiat v. acomboieu v. hageu acomboiat ells acomboien ells han acomboiat ells acomboien ells hagen acomboiat j Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo acomboiava jo havia acomboiat jo acomboias-ara jo hagués acomboiat tu acomboiaves tu havies acomboiat tu acomboiasses-ares tu haguesses acomboiat '"" . ell acomboiava n. acomboÜlvem ell havia acomboiat n. havíem acomboiat ell acomboias-ara n. acomboiassem-arem ell hagués acomboiat n. haguéssem acomboiat v. acomboÜlveu v. havíeu acomboiat v. acomboiasseu-areu v. haguésseuacomboiat ells acomboiaven ells havien acomboiat ells acomboiassen-aren ells haguessenacomboiat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU r jo acomboií/acomboí jo haguí acomboiat jo vaja acomboiar tu acomboiares tu hagueres acomboiat tu vages acomboiar acomboia ell acomboia ell hagué acomboiat ell vaja acomboiar acomboie n. acomboiarem n. haguérem acomboiat n. vagem acomboiar acomboiem v. acomboiareu v. haguéreu acomboiat v. vageu acomboiar acomboieu ells acomboiaren ells hagueren acomboiat ells vagen acomboiar acomboien Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de roda, la jo vaig acomboiar jo vaig h. acomboiat segona o del radical, quan és tónica, i la i resulta tu vas acomboiar tu vas h. acomboiat consonant i recolza sempre sobre la vocal següent. ell va acomboiar ell va h. acomboiat n. vam acomboiar n. vam h. acomboiat v. vau acomboiar v. vau h. acomboiat ells van acomboiar ells van h. acomboiat Futursimple Futurcompost jo acomboiaré jo hauré acomboiat tu acomboiaras tu hauras acomboiat ell acomboiara ell haura acomboiat n. acomboiarem n. haurem acomboiat v. acomboiareu v. haureu acomboiat ells acomboiaran ells hauran acomboiat 15
 • 16. r 4 ADEQUAR INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: adequar jo adequaría jo hauría adequat Compost:haver adequat tu adequaríes tu hauries adequat ell adequaría ell hauria adequat GERUNDI PARTICIPI n. adequaríem n. hauríem adequat Simple: adequant adequat, adequada, v. adequaríeu v. hauríeu adequat Compost:havent adequat adequats, adequades ells adequaríen ells haurien adequat INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo adeqüe jo he adequat jo adeqüe jo haja adequat tu adeqües tu has adequat tu adeqües tu hages adequat ell adequa ell ha adequat ell adeqüe ell haja adequat n. adeqüem n. hem adequat n. adeqüem n. hagem adequat v. adeqüeu v. heu adequat v. adeqüeu v. hageu adequat ells adeqüen ells han adequat ells adeqüen ells hagen adequat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo adequava jo havia adequat jo adequas-ara jo hagués adequat tu adequaves tu havies adequat tu adequasses-ares tu haguesses adequat ell adequava ell havia adequat ell adequas-ara ell hagués adequat n. adequavem n. havíem adequat n. adequassem-arem n. haguéssem adequat v. adequaveu v. havíeu adequat v. adequasseu-areu v. haguésseu adequat ells adequaven ells havien adequat ells adequassen-aren ells haguessen adequat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo adeqüí jo haguíadequat jo vaja adequar tu adequares tu hagueres adequat tu vages adequar adequa ell adequa ell hagué adequat ell vaja adequar adeqüe n. adequarem n. haguérem adequat n. vagem adequar adeqüem v. adequareu v. haguéreu adequat v. vageu adequar adeqüeu ells adequaren ells hagueren adequat ells vagen adequar adeqüen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaíg adequar jo vaíg haver adequat tu vas adequar tu vas haver adequat ell va adequar ell va haver adequat n. vam adequar n. vam haver adequat v. vau adequar v. vau haver adequat ells van adequar ells van haver adequat Futur simple Futur compost jo adequaré jo hauré adequat tu adequaras tu hauras adequat ell adequara ell haura adequat n. adequarem n. haurem adequat v. adequareu v. haureu adequat ells adequaran ells hauran adequat 16
 • 17. 5 ADMETRE INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: admetre jo admetria jo hauria admés Campos!:haver admés tu admetries tu hauries admés el! admetria el! hauria admés GERUNDI P ARTlCIPI n. admetríem n. hauríem admés Simple: admetent admés, admesa, v. admetríeu v. hauríeu admés Campos!: havent admés admesos, admeses el!s admetrien el!s haurien admés INDICATlU SUBJUNTlU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo admet jo he admés jo admeta jo haja admés tu admets tu has admés tu admetes tu hages admés el! admet el! ha admés el! admeta el! haja admés n. admetem n. hem admés n. admetem n. hagem admés v. admeteu v. heu admés v. admeteu v. hageu admés el!s admeten el!s han admés el!s admeten el!s hagen admés Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo admetia jo havia admés jo admetés-era jo hagués admés tu admeties tu havies admés tu admetesses-eres tu haguesses admés el! admetia el! havia admés el! admetés-era el! hagués admés n. admetíem n. havíem admés n. admetéssem-érem n. haguéssem admés v. admetíeu v. havíeu admés v. admetésseu-éreu v. haguésseu admés el!s admetien el!s havien admés ells admetessen-eren el!s haguessen admés Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATlU jo admetí jo haguí admés jo vaja admetre tu admeteres tu hagueres admés tu vages admetre admet el! admeté el! hagué admés el! vaja admetre admeta n. admetérem n. haguérem admés n. vagem admetre admetem v. admetéreu v. haguéreu admés v. vageu admetre admeteu ¡: , el!s admeteren el!s hagueren admés el!s vagen admetre admeten Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig admetre jo vaig haver admés tu vas admetre tu vas haver admés el! va admetre el! va haver admés n. vam admetre n. vam haver admés v. vau admetre v. vau haver admés el!s van admetre el!s van haver admés Futur simple Futur compost jo admetré jo hauré admés tu admetras tu hauras admés el! admetra el! haura admés n. admetrem n. haurem admés v. admetreu v. haureu admés el!s admetran el!s hauran admés 17
 • 18. r 6 AL<;AR INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: ah;ar jo al¡;aria jo hauria al¡;at Campos!:haver ah;at tu al¡;aries tu hauries al¡;at ell al¡;aria ell hauria al¡;at GERUNDI P ARTICIPI n. al¡;aríem n. hauriem al¡;at Simple: al¡;ant al¡;at, al¡;ada, v. al¡;aríeu v. hauríeu al¡;at Campos!: havent al¡;at al¡;ats, al¡;ades ells al¡;arien ells haurien al¡;at INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet JO alce JO he al¡;at jo alce jo haja al¡;at tu alces tu has al¡;at tu alces tu hages al¡;at ell al¡;a ell ha al¡;at ell alce ell haja al¡;at n. alcem n. hem al¡;at n. alcem n. hagem al¡;at v. alceu v. heu al¡;at v. alceu v. hageu al¡;at ells alcen ells han al¡;at ells alcen ells hagen al¡;at Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo al¡;ava JO havia al¡;at jo al¡;as-ara jo hagués al¡;at tu al¡;aves tu havies al¡;at tu al¡;asses-ares tu haguesses al¡;at ell al¡;ava ell havia al¡;at ell al¡;as-ara ell hagués al¡;at n. al¡;avem n. havíem al¡;at n. al¡;assem-arem n. haguéssem al¡;at v. al¡;aveu v. havíeu al¡;at v. al¡;asseu-areu v. haguésseu al¡;at ells al¡;aven ells havien al¡;at ells al¡;assen-aren ells haguessen al¡;at Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo alcí JO haguí al¡;at jo vaja al¡;ar tu al¡;ares tu hagueres al¡;at tu vages al¡;ar al¡;a ell al¡;a ell hagué al¡;at ell vaja al¡;ar alce n. al¡;arem n. haguérem al¡;at n. vagem al¡;ar alcem v. al¡;areu v. haguéreu al¡;at v. vageu al¡;ar alceu ells al¡;aren ells hagueren al¡;at ells vagen al¡;ar alcen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO vaig al¡;ar JO vaig haver al¡;at tu vas al¡;ar tu vas haver al¡;at ell va al¡;ar ell va haver al¡;at n. vam al¡;ar n. vam haver al¡;at v. vau al¡;ar v. vau haver al¡;at ells van al¡;ar ells van haver al¡;at Futur simple Futur compost jo al¡;aré jo hauré al¡;at tu al¡;aras tu hauras al¡;at ell al¡;ara ell haura al¡;at n. al¡;arem n. haurem al¡;at v. al¡;areu v. haureu al¡;at ells al¡;aran ells hauran al¡;at 18
 • 19. ~ 7 ANARl INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: anar jo aniria jo hauria anat Compost: haver anat tu aniries tu hauries anat el! -aniria el! hauria anat GERUNDI P ARTIClPI n. aniríem n. hauríem anat Simple: anant anat, anada, v. aniríeu v. hauríeu anat Compost: havent anat anats, anades el!s anirien el!s haurien anat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet JO Valg jo he anat jo vaja jo haja anat tu vas tu has anat tu vages tu hages anat el! va el! ha anat el! vaja el! haja anat n. anem n. hem anat n. anem n. hagem anat v. aneu v. heu anat v. aneu v. hageu anat el!s van el!s han anat el!s vagen el!s hagen anat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo anava jo havia anat jo anas-ara jo hagués anat tu anaves tu havies anat tu anasses-ares tu haguessesanat l el! anava el! havia anat el! anas-ara el! hagués anat n. anavem n. havíem anat n. anassem-arem n. haguéssemanat v. anaveu v. havíeu anat v. anasseu-areu v. haguésseuanat el!s anaven el!s havien anat el!s anassen-aren el!s haguessen anat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo aní jo haguí anat JO vaJaanar tu anares tu hagueres anat tu vagesanar vés el! ana el! hagué anat el! vaja anar vaja n. anarem n. haguérem anat n. vagem anar anem v. anareu v. haguéreu anat v. vageu anar aneu . , el!s anaren el!s hagueren anat el!s vagen anar vagen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Quan és verb pronominal de moviment, la seua fonna és anar-se'n. JO valg anar jo vaig haver anat tu vas anar tu vas haver anat el! va anar el! va haver anat n. vam anar n. vam haver anat v. vau anar v. vau haver anat el!s van anar el!s van haver anat Futursimple Futurcompost jo aniré jo hauré anat tu aniras tu hauras anat el! anira el! haura anat n. anirem n. haurem anat v. amreu v. haureu anat el!s aniran el!s hauran anat 19
 • 20. 8 ARGÜIR 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: argüir jo argüiría jo hauría argült Compost: haver argüi"t tu argüiríes tu hauríes argüi"t GERUNDI P ARTIClPI el! argüiría el! hauría argült n. argüiríem n. hauríem argült Simple: argüint argült, argüida, v. argüiríeu v. hauríeu argült Compost: havent argült argülts, argüldes el!s argüiríen el!s hauríen argült INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo argüese/ argülse jo he argüi"t jo argüesea/argülsea jo haja argült tu argüeixes/argüi"xes tu has argüi"t tu argüesques/argülsques tu hages argült el! argüeix/argülx el! ha argüi"t el! argüesea/argülsea el! haja argült n. argüim n. hem argüi"t n. argülm n. hagem argült v. argülu v. heu argült v. argülu v. hageu argült el!s argüeixen/argüi"xen el!s han argült el!s argüesquen/argüi"squenel!s hagen argü¡'t Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo argüla jo havia argült jo argüís-ira jo hagués argült tu argüi"es tu havies argüi"t tu argüisses-ires tu haguesses argült el! argüi"a el! havia argüi"t el! argüís-ira el! hagués argült n. argüiem n. havíem argült n. argüíssem-írem n. haguéssem argüi"t v. argüieu v. havíeu argüi"t v. argüísseu-íreu v. haguésseu argült el!s argülen el!s havien argült el!s argüissen-iren el!s haguessen argült Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo argüí jo haguí argült jo vaja argüir tu argülres tu hagueres argült tu vagesargüir argüeix/ argüi"x el! argüí el! hagué argült el! vaja argüir argüesea/argülsea n. argüírem n. haguérem argült n. vagem argüir argülm v. argüíreu v. haguéreu argüi"t v. vageu argüir argülu el!s argülren el!s hagueren argült el!s vagen argüir argüesquen/ argüi"squen Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaigargüir jo vaig haver argült 1 Cal tenir en eompte que la ü del verb argüir, tu vas argüir tu vas haver argült exeepcionalment quant a les regles generals de la dif- el! va argüir el! va haver argüi"t tongació, es manté plena i roman en hiat alllarg de n. vam argüir n. vam haver argült tota la eonjugació seua: ar-gü-ir, ar-gü-int, ar-gü-It, v. vau argüir v. vau haver argüi"t ar-gu-ida, ar-gü-i-ré, ar-gü-i-ri-a, argü-i-a, ar-gü-í, el!s van argüir el!s van haver argült ar-gü-ei-xes o ar-gü-i-xes, ete., ete. Futur simple Futur compost jo argüiré jo hauré argült tu argüin'ts tu hauris argült el! argüiri el! haura argült n. argüirem n. haurem argült v. argüireu v. haureu argült el!s argüiran el!s hauran argült 20 ""
 • 21. L 9 ATENDRE INFINITIU Condicional simple Condicionalcompost Simple: atendre jo atendria jo hauria atés Campos!:haver atés tu atendries tu hauries atés ell atendria ell hauria atés GERUNDI P ARTICIPI n. atendríem n. hauríem atés Simple: atenent atés, atesa, v. atendríeu v. hauríeu atés Campos!:havent atés atesos, ateses ells atendrien ells haurien atés INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo atenc jo he atés jo atenga jo haja atés tu atens tu has atés tu atengues tu hages atés ell atén ell ha atés ell atenga ell haja atés n. atenem n. hem atés n. atenguem n. hagem atés v. ateneu v. heu atés v. atengueu v. hageu atés ells atenen ells han atés ells atenguen ells hagen atés Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo atenia jo havia atés jo atengués-era jo hagués atés tu atenies tu havies atés tu atenguesses-eres tu haguesses atés ell atenia ell havia atés ell atengués-era ell hagués atés n. ateníem n. havíem atés n. atenguéssem-érem n. haguéssem atés v. ateníeu v. havíeu atés v. atenguésseu-éreu v. haguésseu atés ells atenien ells havien atés ells atenguessen-eren ells haguessen atés Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo atenguí jo haguí atés jo vaja atendre tu atengueres tu hagueres atés tu vages atendre atén ell atengué ell hagué atés ell vaja atendre atenga n. atenguérem n. haguérem atés n. vagem atendre atenguem v. atenguéreu v. haguéreu atés v. vageu atendre ateneu ells atengueren ells hagueren atés ells vagen atendre atenguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig atendre jo vaig haver atés tu vas atendre tu vas haver atés ell va atendre ell va haver atés n. vam atendre n. vam haver atés v. vau atendre v. vau haver atés ells van atendre ells van haver atés Futursimple Futur compost jo atendré jo hauré atés tu atendnls tu hauras atés ell atendd ell haura atés n. atendrem n. haurem atés v. atendreu v. haureu atés ells atendran ells hauran atés 21
 • 22. 10 ATÉNYER INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: atényer jo atenyeria jo hauria atés Compost:haver atés tu atenyeries tu hauries atés ell atenyeria ell hauria atés GERUNDI P ARTICIPI n. atenyeríem n. hauríem atés Simple: atenyent atés, atesa, v. atenyerieu v. hauríeu atés Compost:havent atés atesos, ateses ells atenyerien ells hauríen atés INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo ateny jo he atés jo atenya jo haja atés tu atenys tu has atés tu atenyes tu hages atés ell ateny ell ha atés ell atenya ell haja atés n. atenyem n. hem atés n. atenyem n. hagem atés v. atenyeu v. heu atés v. atenyeu v. hageu atés ells atenyen ells han atés ells atenyen ells hagen atés Preterit imperfet Preteritplusquamperfet Preterit imperfet Preteritplusquamperfet jo atenyia jo havia atés jo atenyés-era jo hagués atés tu atenyies tu havies atés tu atenyesses-eres tu haguessesatés ell atenyia ell havia atés ell atenyés-era ell hagués atés n. atenyíem n. havíem atés n. atenyéssem-érem n. haguéssematés v. atenyíeu v. havíeu atés v. atenyésseu-éreu v. haguésseuatés ells atenyien ells havien atés ells atenyessen-eren ells haguessenatés Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo atenyí jo haguí atés jo vaja atényer tu atenyeres tu hagueres atés tu vagesatényer ateny ell atenyé ell hagué atés ell vaja atényer atenya n. atenyérem n. haguérem atés n. vagem atényer atenyem v. atenyéreu v. haguéreu atés v. vageu atényer atenyeu ells atenyeren ells hagueren atés ells vagen atényer atenyen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig atényer jo vaig haver atés tu vas atényer tu vas haver atés ell va atényer ell va haver atés n. vam atényer n. vam haver atés v. vau atényer v. vau haver atés ells van atényer ells van haver atés Futur simple Futur compost jo atenyeré jo hauré atés tu atenyen'ts tu haun'tsatés ell atenyen't ell haun't atés n. atenyerem n. haurem atés v. atenyereu v. haureu atés ells atenyeran ells hauran atés 22 ~
 • 23. 11 BATRE INFINITIU Condicional simple Condicional compost Simple: batre jo batria jo hauria batut Campos!:haver batut tu batries tu hauries batut ell batria ell hauria batut GERUNDI P ARTICIPI n. batríem n. hauríem batut Simple: batent batut, batuda, v. batríeu v. hauríeu batut Campos!: havent batut batuts, batudes ells batrien ells haurien batut INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preteritperfet jo bat jo he batut jo bata jo haja batut tu bats tu has batut tu bates tu hagesbatut ell bat ell ha batut ell bata ell haja batut n. batem n. hem batut n. batem n. hagem batut v. bateu v. heu batut v. bateu v. hageu batut ells baten ells han batut ells baten ells hagen batut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preteritplusquamperfet jo batia jo havia batut jo batés-era jo hagués batut tu baties tu havies batut tu batesses-eres tu haguessesbatut ell batia ell havia batut ell batés-era ell hagués batut n. batíem n. havíem batut n. batéssem-érem n. haguéssembatut v. batíeu v. havíeu batut v. batésseu-éreu v. haguésseubatut ells batien ells havien batut ells batessen-eren ells haguessenbatut Preterit perfet Preterit anterior Preteritperfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo batí jo haguí batut jo vaja batre tu bateres tu hagueres batut tu vagesbatre bat ell baté ell hagué batut ell vaja batre bata n. batérem n. haguérem batut n. vagem batre batem v. batéreu v. haguéreu batut v. vageu batre bateu ells bateren ells hagueren batut ells vagen batre baten Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic jo vaig batre jo vaig haver batut tu vas batre tu vas haver batut ell va batre ell va haver batut n. vam batre n. vam haver batut v. vau batre v. vau haver batut ells van batre ells van haver batut Futur simple Futur compost jo batré jo hauré batut tu batris tu hauras batut ell batri ell haura batut n. batrem n. haurem batut v. batreu v. haureu batut ells batran ells hauran batut 23
 • 24. I 12 BEURE INFINITIU Condicional simple Condicionalcompost Simple: beure jo beuria jo hauria begut Compost:haver begut tu beuries tu hauries begut ell beuria ell hauria begut GERUNDI P ARTICIPI n. beuriem n. hauriem begut Simple: bevent begut, beguda, v. beurieu v. haurieu begut Compost: havent begut beguts, begudes ells beurien ells haurien begut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo bec JO he begut jo bega jo haja begut tu beus tu has begut tu begues tu hagesbegut ell beu ell ha begut ell bega ell haja begut n. bevem n. hem begut n. beguem n. hagem begut v. beveu v. heu begut v. begueu v. hageu begut ells beuen ells han begut ells beguen ells hagen begut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO bevia jo havia begut jo begués-era jo hagués begut tu bevies tu havies begut tu beguesses-eres tu haguesses begut ell bevia ell havia begut ell begués-era ell hagués begut n. bevíem n. havíem begut n. beguéssem-érem n. haguéssem begut v. bevíeu v. havíeu begut v. beguésseu-éreu v. haguésseu begut ells bevien ells havien begut ells beguessen-eren ells haguessen begut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU JO beguí jo haguíbegut jo vaja beure tu begueres tu hagueres begut tu vages beure beu ell begué ell hagué begut ell vaja beure bega n. beguérem n. haguérem begut n. vagem beure beguem v. beguéreu v. haguéreu begut v. vageu beure beveu ells begueren ells hagueren begut ells vagen beure beguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO vaig beure JO vaig haver begut tu vas beure tu vas haver begut ell va beure ell va haver begut n. vam beure n. vam haver begut v. vau beure v. vau haver begut ells van beure ells van haver begut Futur simple Futur compost jo beuré JO hauré begut tu beucis tu hauras begut ell beuci ell haura begut n. beurem n. haurem begut v. beureu v. haureu begut ells beuran ells hauran begut 24
 • 25. 13 CABRE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: cabre jo cabria jo hauria cabut Compost: haver cabut tu cabries tu hauries cabut el! cabria el! hauria cabut GERUNDI P ARTICIPI n. cabríem n. hauríem cabut Simple: cabent cabut, cabuda, v. cabríeu v. hauríeu cabut Compost: havent cabut cabuts, cabudes el!s cabrien el!s haurien cabut INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present 1 Preterit perfet jo cap jo he cabut jo capia jo haja cabut tu caps tu has cabut tu capies tu hages cabut el! cap el! ha cabut el! capia el! haja cabut n. cabem n. hem cabut n. capiem n. hagem cabut v. cabeu v. heu cabut v. capleu v. hageu cabut el!s caben el!s han cabut el!s capien el!s hagen cabut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cabia jo havia cabut jo cabés-era jo hagués cabut tu cabies tu havies cabut tu cabesses-eres tu haguesses cabut el! cabia el! havia cabut el! cabés-era el! hagués cabut n. cabíem n. havíem cabut n. cabéssem-érem n. haguéssem cabut v. cabíeu v. havíeu cabut v. cabésseu-éreu v. haguésseu cabut el!s cabien el!s havien cabut el!s cabessen-eren el!s haguessen cabut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple perifrastic IMPERA TIU 1 simple jo cabí jo haguí cabut jo vaja cabre tu caberes tu hagueres cabut tu vages cabre cap el! cabé el! hagué cabut el! vaja cabre capia n. cabérem n. haguérem cabut n. vagem cabre capiem v. cabéreu v. haguéreu cabut v. vageu cabre capieu el!s caberen el!s hagueren cabut el!s vagen cabre capien Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 En aquests temps, la pronunciació correcta jo vaig cabre jo vaig haver cabut de la i és sense formar diftong: ca-pi-a, ca-pi-es, tu vas cabre tu vas haver cabut ca-pi-em, etc. el! va cabre el! va haver cabut n. vam cabre n. vam haver cabut v. vau cabre v. vau haver cabut el!s van cabre el!s van haver cabut Futur simple Futurcompost jo cabré jo hauré cabut tu cabras tu hauras cabut el! cabra' el! haura cabut n. cabrem n. haurem cabut v. cabreu v. haureu cabut el!s cabran el!s hauran cabut 25 .,. ....
 • 26. 14 CANVIAR 1 INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: canviar jo canviaria jo hauria canviat Compost: haver canviat tu canviaries tu hauries canviat ell canviaria ell hauria canviat GERUNDI P ARTICIPI n. canviariem n. hauriem canviat Simple: canviant canviat, canviada, v. canviarieu v. haurieu canviat Compost: havent canviat canviats, canviades ells canviarien ells haurien canviat INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo canvie jo he canviat jo canvie jo haja canviat tu canvies tu has canviat tu canvies tu hages canviat ell canvia ell ha canviat ell canvie ell haja canviat n. canv¡em n. hem canviat n. canviem n. hagem canviat v. canvieu v. heu canviat v. canvieu v. hageu canviat ells canvien ells han canviat ells canvien ells hagen canviat Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo canviava jo havia canviat jo canvias-ara jo hagués canviat tu canviaves tu havies canviat tu canviasses-ares tu haguessescanviat ell canviava ell havia canviat ell canvias-ara ell hagués canviat n. canviavem n. havíem canviat n. canviassem-arem n. haguéssemcanviat v. canviaveu v. havíeu canviat v. canviasseu-areu v. haguésseu canviat ells canviaven ells havien canviat ells canviassen-aren ells haguessen canviat Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo canvií jo haguí canviat jo vaja canviar tu canviares tu hagueres canviat tu vagescanviar canvia ell canvia ell hagué canviat ell vaja canviar canvie n. canviarem n. haguérem canviat n. vagem canviar canv¡em v. canviareu v. haguéreu canviat v. vageu canviar canvieu ells canviaren ells hagueren canviat ells vagen canviar canvien Preteritperfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 Aquest verb té tres síHabes: can-vi-ar. En jo vaig canviar jo vaig haver canviat tots els temps, la i no forma diftong amb la vocal tu vas canviar tu vas haver canviat següent. Exs.: canvie, canvias, canviem es pronun- ell va canviar ell va haver canviat cien can-vi-e, can-vi-as, can-vi-em, etc. n. vam canv¡ar n. vam haver canviat v. vau canvlar v. vau haver canviat ells van canviar ells van haver canviat Futur simple Futur compost jo canviaré jo hauré canviat tu canviacis tu haucis canviat ell canviaci ell hauci canviat n. canviarem n. haurem canviat v. canviareu v. haureu canviat ells canviaran ells hauran canviat 26
 • 27. 15 CAURE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: caure jo cauria jo hauria caigut Compost: haver caigut tu cauries tu hauries caigut ell cauria ell hauria caigut GERUNDI P ARTICIPI n. cauríem n. hauríem caigut Simple: caient/caent caigut, caiguda, v. cauríeu v. hauríeu caigut Compost: havent caigut caiguts, caigudes ells caurien ells haurien caigut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo caic jo he caigut JO caiga jo haja caigut tu caus tu has caigut tu caigues tu hages caigut ell cau e11 ha caigu t ell caiga ell haja caigut n. caiem/caem n. hem caigut n. caiguem n. hagem caigut v. caieu/caeu v. heu caigut v. calgueu v. hageu caigut ells cauen ells han caigut ells caiguen ells hagen caigut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet JO queJa jo havia caigut jo caigués-era jo hagués caigut tu queies tu havies caigut tu caiguesses-eres tu haguesses caigut ell queia ell havia caigut ell caigués-era ell hagués caigut n. quéiem n. havíem caigut n. caiguéssem-érem n. haguéssem caigut v. quéieu v. havíeu caigut v. caiguésseu-éreu v. haguésseu caigut ells queien ells havien caigut ells caiguessen-eren ells haguessen caigut Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo caiguí jo haguí caigut jo vaja caure tu caigueres tu hagueres caigut tu vages caure cau ell caigué ell hagué caigut ell vaja caure ca~ga n. caiguérem n. haguérem caigut n. vagem caure ca~guem v. caiguéreu v. haguéreu caigut v. vageu caure calgueu ells caigueren ells hagueren caigut ells vagen caure caiguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic JO Valg caure jo vaig haver caigut tu vas caure tu vas haver caigut ell va caure ell va haver caigut n. vam caure n. vam haver caigut v. vau caure v. vau haver caigut ells van caure ells van haver caigut Futur simple Futur compost jo cauré jo hauré caigut tu cauras tu hauras caigut ell caura ell haura caigut n. caurem n. haurem caigut v. caureu v. haureu caigut ells cauran ells hauran caigut 27 --
 • 28. 16 CERNDRE INFINITIU Condicionalsimple Condicional compost Simple: cerndre jo cerndria jo hauria cernut Compost:haver cernut tu cerndries tu hauries cernut ell cerndria ell hauria cernut GERUNDI P ARTICIPI n. cerndríem n. hauríem cernut Simple: cernent cernut, cernuda, v. cerndríeu v. hauríeu cernut Compost:havent cernut cernuts, cernudes ells cerndrien ells haurien cernut INDICA TIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo cernc jo he cernut jo cernga jo haja cernut tu cerns tu has cernut tu cerngues tu hages cernut ell cern ell ha cernut ell cernga ell haja cernut n. cernem n. hem cernut n. cernguem n. hagem cernut v. cerneu v. heu cernut v. cerngueu v. hageu cernut ells cernen ells han cernut ells cernguen ells hagen cernut Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cernia jo havia cernut jo cerngués-era jo hagués cernut tu cernies tu havies cernut tu cernguesses-eres tu haguesses cernut ell cernia ell havia cernut ell cerngués-era ell hagués cernut n. cerníem n. havíem cernut n. cernguéssem-érem n. haguéssem cernut v. cerníeu v. havíeu cernut v. cernguésseu-éreu v. haguésseu cernut ells cernien ells havien cernut ells cernguessen-eren ells haguessen cernut Preteritperfet Preterit anterior Preteritperfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo cernguí/cerní jo haguí cernut jo vaja cerndre tu cerngueres/cerneres tu haguerescernut tu vages cerndre cern ell cerngué/cerné ell hagué cernut ell vaja cerndre cernga n. cemguéremlceméremn. haguérem cernut n. vagem cerndre cernguem v. cemguéreulceméreuv. haguéreu cernut v. vageu cerndre cerneu/ cerngueu ells cerngueren/cemerenells hagueren cernut ells vagen cerndre cernguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic 1 Aquest verb té oberta, com la de cel, la e jo vaig cerndre jo vaig haver cernut del radical, sempre que siga tónica. tu vas cerndre tu vas haver cernut ell va cerndre ell va haver cernut n. vam cerndre n. vam haver cernut v. vau cerndre v. vau haver cernut ells van cerndre ells van haver cernut Futur simple Futur compost jo cerndré jo hauré cernut tu cerndnis tu hauras cernut ell cerndra ell haura cernut n. cerndrem n. haurem cernut v. cerndreu v. haureu cernut ells cerndran ells hauran cernut 28
 • 29. 17 CLOURE I INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: cloure jo clouria jo hauria clos Compost: haver clos tu clouries tu hauries clos ell clouria ell hauria clos GERUNDI P ARTICIPI n. clouríem n. hauríem clos Simple: cloent clos, closa, v. clouríeu v. hauríeu clos Compost: havent clos closos, closes ells clourien ells haurien clos INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indejinit Present Preteritperfet jo cloc jo he clos jo cloga jo haja clos tu clous tu has clos tu clogues tu hages clos ell clou ell ha clos ell cloga ell haja clos n. cloem n. hem clos n. cloguem n. hagem clos v. cloeu v. heu clos v. clogueu v. higeu clos ells clouen ells han clos ells cloguen ells hagen clos Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo clo"ia jo havia clos jo clogués-era jo hagués clos tu clotes tu havies clos tu cloguesses-eres tu haguesses clos ell clota ell havia clos ell clogués-era ell hagués clos n. cloíem n. havíem clos n. cloguéssem-érem n. haguéssem clos v. cloíeu v. havíeu clos v. cloguésseu-éreu v. haguésseu clos ells clo"ien ells havien clos ells cloguessen-eren ells haguessen clos Preterit perfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERATIU jo cloguí jo haguí clos jo vaja cloure tu clogueres tu hagueres clos tu vagescloure clou ell clogué ell hagué clos ell vaja cloure cloga n. cloguérem n. haguérem clos n. vagem cloure cloguem v. cloguéreu v. haguéreu clos v. vageu cloure cloeu ells clogueren ells hagueren clos ells vagen cloure cloguen Preterit perfet Preterit anterior perifrastic perifrastic I Aquest verb té oberta, com la de bou, la o jo vaig cloure jo vaig haver clos del radical, sempre que siga tónica. tu vas cloure tu vas haver clos ell va cloure ell va haver clos I n. vam cloure n. vam haver clos v. vau cloure v. vau haver clos ells van cloure ells van haver clos 1 Futur simple Futur compost . jo clouré jo hauré clos tu clouras tu hauris clos ell cloura ell haura clos n. clourem n. haurem clos v. cloureu v. haureu clos ells clouran ells hauran clos 29 .....
 • 30. 18 COBRIR INFINITIU Condicionalsimple Condicionalcompost Simple: cobrir jo cobriria jo hauria cobert Compost:haver cobert tu cobriries tu hauries cobert en cobriria elI hauria cobert GERUNDI P ARTICIPI n. cobririem n. hauriem cobert Simple: cobrint cobert, coberta, v. cobririeu v. haurieu cobert Compost:havent cobert coberts, cobertes elIs cobririen ens haurien cobert INDICATIU SUBJUNTIU Present Preterit indefinit Present Preterit perfet jo cobresc/cobrisc jo he cobert jo cobresca/cobrisca jo haja cobert tu cobreixes/cobrixes tu has cobert tu cobresques/cobrisques tu hages cobert en cobreixlcobrix en ha cobert en cobrescalcobrisca elI haja cobert n. cobrim n. hem cobert n. cobrim n. hagem cobert v. cobriu v. heu cobert v. cobriu v. hageu cobert ens cobreixenlcobrixen ens han cobert elIs cobresquen/cobrisquenelIs hagen cobert Preterit imperfet Preterit plusquamperfet Preterit imperfet Preterit plusquamperfet jo cobria jo havia cobert jo cobrís-ira jo hagués cobert tu cobries tu havies cobert tu cobrísses-ires tu haguessescobert en cobria elI havia cobert elI cobrís-ira en hagués cobert n. cobriem n. haviem cobert n. cobríssem-írem n. haguéssemcobert v. cobrieu v. havíeu cobert v. cobrísseu-íreu v. haguésseu cobert ens cobrien elIs havien cobert elIs cobrissen-iren elIs haguessen cobert Preteritperfet Preterit anterior Preterit perfet simple simple perifrastic IMPERA TIU jo cobri jo haguí cobert jo vaja cobrir tu cobrires tu hagueres cobert tu vages cobrir cobreixlcobrix elI cobri elI hagué cobert elI vaja cobrir cobrescalcobrisca n. cobrirem n. haguérem cobert n. vagem cobrir cobrim v. cobrireu v. haguéreu cobert v. vageu cobrir cobriu elIs cobriren elIs hagueren cobert elIs vagen cobrir cobresquenl cobrisquen Preteritperfet Preterit anterior perifrilStic perifrastic jo vaig cobrir jo vaig haver cobert tu vas cobrir tu vas haver cobert en va cobrir elI va haver cobert n. vam cobrir n. vam haver cobert v. vau cobrir v. vau haver cobert elIs van cobrir elIs van haver cobert Futur simple Futur compost jo cobriré jo hauré cobert tu cobriras tu hauras cobert en cobrira en haura cobert n. cobrirem n. haurem cobert v. cobrireu v. haureu cobert elIs cobriran lIs hauran cobert 30