Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghien cuu anh huong cua cac yeu to doi voi he vi sinh bht

417 views

Published on

Nghien cuu anh huong cua cac yeu to doi voi he vi sinh BHT

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nghien cuu anh huong cua cac yeu to doi voi he vi sinh bht

  1. 1. http://www.caonguyenxanhgroup.net SV thöïc Nguyeãn Quoác hieän Cöôøng MSSV 90000305 GVHD ThS. Ñaëng Vuõ Bích Haïnh1. Ñoái töôïng nghieân cöùuTrong caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi, heä vi sinh vaät toàn taïi ôûñoù coù theå cho chuùng ta bieát caùc thoâng tin veà chaát löôïng nöôùcñaàu ra cuõng nhö caùc söï coá maø coâng trình ñang gaëp phaûi. Quaùtrình buøn hoaït tính coù moät heä sinh vaät raát ña daïng töø caùc loaøisinh vaät phaân huûy (vi khuaån, taûo) ñeán caùc loaøi sinh vaät tieâuthuï (truøng bieán hình, truøng roi, truøng tieân mao vaø caùc ñoäng vaätña baøo nhoû). Caùc loaøi sinh vaät tieâu thuï naøy aên vi khuaån vaøcaùc sinh vaät phaân huûy khaùc giuùp laøm saïch doøng ra cuûa quaùtrình. Vì vaäy söï toàn taøi cuûa caùc sinh vaät tieâu thuï naøy coù theåchæ thò cho chaát löôïng nöôùc ñaàu ra.2. Noäi dung nghieân cöùu • Thí nghieäm 1:Khaûo saùt söï bieán ñoäng cuûa heä nguyeân sinh ñoäng vaät trongquaù trình buøn hoaït tính nuoâi treân nöôùc maät ræ ñöôøng ôû nhöõngtaûi troïng khaùc nhau. • Thí nghieäm 2:http://www.caonguyenxanhgroup.net
  2. 2. http://www.caonguyenxanhgroup.netKhaûo saùt söï bieán ñoäng cuûa heä nguyeân sinh ñoäng vaät trongquaù trình buøn hoaït tính nuoâi treân nöôùc maät ræ ñöôøng ôû pHkhaùc nhau. • Thí nghieäm 3:Khaûo saùt söï bieán ñoäng cuûa heä nguyeân sinh ñoäng vaät trongquaù trình buøn hoaït tính nuoâi treân nöôùc thaûi thuoäc da ôû caùctaûi troïng khaùc nhau.3. Keát luaän - Loaøi nguyeân sinh ñoäng vaät coù maët thöôøng xuyeân nhaát trong nöôùc thaûi ñöôøng khi hoaït ñoäng trong heä thoáng buøn hoaït tính laø Heleopera rosea vaø Euglypha alveolata. Ñaây cuõng laø moät daáu hieäu ñaëc tröng cho buøn hoaït tính nöôùc thaûi ñöôøng . - Thoâng soá COD thaät söï laø moät yeáu toá aûnh höôûng ñeán soá löôïng caùc loaøi nguyeân sinh ñoäng vaät trong buøn hoaït tính cuûa nöôùc thaûi ñöôøng. - Töø söï phaân tích töông quan coù theå thaáy ôû caùc loaøi truøng tieân mao töï do vaø Euglypha alveolata, soá löôïng loaøi taêng theo COD khi COD döôùi 1000 mg/l. Ngöôïc laïi , ôû caùc loaøi coøn laïi nhö truøng Heleopera rosea, truøng tieân mao coù cuoáng vaø boø, soá löôïng loaøi giaûm khi COD taêng. COD treân 1000 mg/l ít thaáy coù maët caùc loaøi truøng tieân mao. Chöa theå keát luaän chaéc chaén veà khaû naêng chæ thò cuûa caùc loaøi naøy bôûi vì ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp ñeám baèng buoàng ñeám hoàng caàu khoâng cao. Tuy vaäy böôùc ñaàu coù theå söû duïnghttp://www.caonguyenxanhgroup.net
  3. 3. http://www.caonguyenxanhgroup.net söï bieán ñoäng soá löôïng cuûa caùc loaøi truøng tieân mao bôi töï do, truøng tieân mao boø vaø truøng tieân mao coù cuoáng ñeå kieåm tra thoâng soá COD, taûi troïng vaø ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa quaù trình buøn hoaït tính hoaït ñoäng treân nöôùc thaûi ñöôøng . - Caùc loaøi nguyeân sinh ñoäng vaät trong nöôùc thaûi da chòu aûnh höôûng bôûi noàng ñoä muoái vaø caùc chaát ñoäc haïi trong nöôùc thaûi raát maïnh. Do ñoù thí nghieäm cuûa nhoùm chöa theå tìm thaáy söï lieân heä cuûa COD ñoái vôùi caùc loaøi nguyeân sinh ñoäng vaät cuûa nöôùc thaûi naøy. Tuy nhieân , ñaõ thaáy roõ söï aûnh höôûng cuûa noàng ñoä Cloride trong nöôùc thaûi ñoái vôùi caùc loaøi nguyeân sinh ñoäng vaät. - Caùc loaøi truøng bieán hình coù voû, truøng tieân mao bôi töï do vaø coù cuoáng coù heä soá töông quan khaù vôùi thoâng soá pH chöùng toû söï nhaïy caûm cuûa caùc loaøi naøy ñoái vôùi thoâng soá pH. Trong khi caùc loaøi coøn laïi coù heä soá töông quan keùm .http://www.caonguyenxanhgroup.net

×